Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

Ikona statystyk

2009-12-04
Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE

O wynikach przeprowadzonego otwartego naboru Partnerów

GMINA I MIASTO
RUDNIK NAD SANEM
ul. Rynek 40
37 – 420 Rudnik nad Sanem
Rudnik nad Sanem, 04.12.2009 r.
ZPF.341/6/09
Zawiadomienie o wynikach przeprowadzonego otwartego naboru Partnerów
Na podstawie art. 28a ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, Nr 157 poz. 1241) informuję, że w wyniku przeprowadzenia otwartego naboru Partnerów spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji Projektu pn.: „Poprawa funkcjonowania systemu ratowniczo – gaśniczego na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem” zgłaszanego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, oś priorytetowa IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, działanie 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom, Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem jako Lider Projektu zawarła umowy partnerskie z następującymi Partnerami Projektu:
1. Ochotniczą Strażą Pożarną w Kopkach, ul. Zagrody 18 Kopki, 37 – 420 Rudnik nad Sanem;
2. Ochotniczą Strażą Pożarną w Rudniku nad Sanem, ul. Grunwaldzka 15, 37 – 420 Rudnik nad Sanem.
Zakres zadań stron umowy:
1. Lider Projektu zobowiązał się do:
1) sporządzenia kompletnego wniosku z zachowaniem należytej staranności, uzupełnienia lub poprawienia wniosku w przypadku takiej konieczności,
2) zapewnienia środków finansowych w wysokości 1 550 000,00 zł na realizację Projektu „Poprawa funkcjonowania systemu ratowniczo – gaśniczego na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem”.
3) sporządzania i składania kompletnych wniosków płatniczych, zgodnie z przyjętymi zasadami określonymi w umowie o finansowanie,
4) sporządzania sprawozdań okresowych i końcowych oraz rozliczenia dotacji,
5) koordynowania oraz monitorowania i kontroli działań związanych z realizacją Projektu zgodnie z przedłożonym wnioskiem i podpisaną umową,
6) udostępniania Partnerowi informacji dotyczącej przebiegu i oceny zewnętrznej realizacji Projektu,
7) opracowania oraz wdrożenia systemu i zasad archiwizacji dokumentacji projektowej w celu zapewnienia przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu zgodnie z wymogami,
8) systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Projektu oraz informowania niezwłocznie Partnera o zaistniałych nieprawidłowościach,
9) pomiaru wartości wskaźników osiągniętych dzięki realizacji Projektu,
10) zapewnienia realizacji obowiązków nałożonych umową o finansowanie w zakresie sprawozdawczości i kontroli finansowej, a zwłaszcza opracowanie polityki księgowej Projektu,
11) prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu,
12) wskazania odrębnego rachunku bankowego Projektu,
13) bieżącego zarządzania środkami finansowymi, zgromadzonymi na rachunku bankowym Projektu,
14) rozliczenia 100% otrzymanych środków finansowych wraz ze sprawozdaniem końcowym z realizacji Projektu,
15) współpracy z upoważnionymi instytucjami krajowymi i Unii Europejskiej w zakresie kontroli prawidłowej realizacji Projektu w ramach RPO WP,
16) podejmowania ostatecznych decyzji odnośnie realizowanych działań w ramach Projektu.
2. Partnerzy Projektu zobowiązali się do:
1) dostarczenia Liderowi wszelkich informacji oraz dokumentów niezbędnych do przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie, w tym także danych zawartych na stronie internetowej Partnera,
2) prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych związanych z promocją Projektu zgodnie z wnioskiem i zawartą umową o dofinansowanie,
3) dostarczania Liderowi wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do terminowego składania sprawozdań i wniosków płatniczych.
BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
mgr inż. Waldemar Grochowski
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2010-04-26 10:47:34, zmian dokonał(a): Grzegorz Hammer

WCAG 2.0 (Level AA)