Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

Ikona statystyk

2005-11-21
Ikona statystyk

Uchwała Nr XXXIII/223/2005 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 23 listopada 2005 r.

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu grupowego pn. ,,Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin współfinansowania leżących w dorzeczu dolnego Sanu zgłoszonego do Funduszu Spójności”

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu grupowego pn. ,,Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin współfinansowania leżących w dorzeczu dolnego Sanu zgłoszonego do Funduszu Spójności”

 

 

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 nr 142, poz. 1591 z późn. zm. art. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków /Dz. U. Nr 72 poz. 747 z późn. zm./ oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych /Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm./

 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

1.                  Gmina Rudnik nad Sanem przystępuje do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą
,, Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin leżących w dorzeczu dolnego Sanu” planowanego do wdrożenia przez Związek Gmin Dolnego Sanu
w Stalowej Woli w ramach projektu grupowego współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

2.                  W ramach powyższego przedsięwzięcia na terenie Gminy Rudnik nad Sanem planuje się zrealizować następujący zakres rzeczowy:

            1/         budowa sieci kanalizacyjnej o łącznej długości ok. 36,2 km

            2/         modernizacja i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Rudniku nad                 Sanem

 

§ 2

 

Gmina Rudnik nad Sanem upoważnia Związek Gmin Dolnego Sanu w Stalowej Woli do:

1.                  złożenia i podpisania wniosku wstępnego w postaci Karty Potencjalnego Przedsięwzięcia do Funduszu Spójności

2.                 przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wybór wykonawców Wstępnego Studium Wykonalności

 

§ 3

 

Gmina Rudnik nad Sanem uczestnicząca w projekcie grupowym zobowiązuje się do zabezpieczenia w swoim budżecie środków finansowych niezbędnych do sfinansowania:

1.                  Wstępnego Studium Wykonalności – w kwocie proporcjonalnej do zgłoszonego udziału w zakresie rzeczowym przedsięwzięcia

2.                  20 % kosztów opracowania dokumentacji niezbędnej do przygotowania ostatecznej wersji wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności – w kwocie proporcjonalnej do zgłoszonego udziału w zakresie przedsięwzięcia

3.                   

§ 4

 

W przypadku realizacji w/w projektu grupowego Gmina Rudnik nad Sanem zobowiązuje się do:

1/         pokrycia wkładu własnego proporcjonalnie do udziału zgłoszonego zakresu     rzeczowego  do całości wniosku

2/         pokrycia kosztów niekwalifikowanych proporcjonalnie do udziału zgłoszonego            zakresu do całości wniosku

3/         współfinansowania kosztów działalności jednostki Realizującej Projekt            proporcjonalnie do udziału zgłoszonego zakresu rzeczowego do całości wniosku

 

§ 5

 

Gmina Rudnik nad Sanem uczestnicząca w projekcie grupowym zobowiązuje się do stosowania zasady ,,Zanieczyszczający Płaci” przy stosowaniu polityki cenowej za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków w oparciu o ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków

 

§ 6

  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podmiot udostępniający:
Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
Informację wytworzył:

Informację wprowadził:

Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2005-11-21
Data ostatniej zmiany:
2005-12-13
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2010-04-26 10:47:34, zmian dokonał(a): Grzegorz Hammer

WCAG 2.0 (Level AA)