Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

Ikona statystyk

2005-11-21
Ikona statystyk

Uchwała Nr XXXIII/221/2005 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 23 listopada 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

 

 

            Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miejska w Rudniku nad Sanem

 

uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Zwiększa dochody budżetu gminy o kwotę 19.865 zł do kwoty 14.993.423,49 zł

(zg. z zał. Nr 1 do uchwały)

w tym:

zmniejsza dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie o kwotę 135 zł

 

§ 2

 

Zwiększa wydatki budżetu gminy o kwotę 19.865 zł do kwoty 14.403.614,75 zł

(zg. z zał. Nr 2 do uchwały)

w tym:

zmniejsza wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie o kwotę 135 zł

 

§ 3

 

Zmniejsza wydatki budżetu gminy o kwotę 31.000 zł

(zg. z zał. Nr 2 do uchwały)

§ 4

 

Zwiększa wydatki budżetu gminy o kwotę 31.000 zł

(zg. z zał. Nr 2 do uchwały)

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem.

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zał. Nr 1

do Uchwały Nr …………..

Rady Miejskiej

w Rudniku nad Sanem

z dnia ……………………...

 

 

 

 

 

Dział

Rozdział

§

Zwiększenie

Zmniejszenie

Uzasadnienie

751

75108

2010

 

135

zm.  dot. celowej na przepr. Wyborów do Sejmu i Senatu RP

758

75801

2920

20.000

 

zw. części oświat. subwencji ogólnej

           Razem:

20.000

135

 

    Wzrost dochodów o kwotę 19.865
                                                                                               Zał. Nr 2

do Uchwały Nr …………..

Rady Miejskiej

w Rudniku nad Sanem

z dnia ……………………...

 

 

 

 

 

Dział

Rozdział

§

Zwiększenie

Zmniejszenie

Uzasadnienie

710

71004

 

 

71035

 

 

4210

4300

 

6050

 

 

 

15.000

1.000

2.000

zm. pl. wyd. na zakupy i opłaty za wydaw. decyzje

 

zw. pl. wyd. na wykonanie dzwonnicy na cmentarzu komun.

750

75023

4270

 

17.500

zm. pl. wyd. na remont urzędu

751

75108

3030

 

    135

zm. pl. wyd. na wypł. diet dla członków komisji

756

75647

4100

 

3.500

zm. pl. wyd. na wypł. prowizji dla sołtysów

801

80101

4210

20.000

 

zw. pl. wyd. 10.000 SP Kopki

zw. pl. wyd. 10.000 SP Nr 2

852

85215

3110

 

7.000

zm. pl. wyd. na wypł. dodatków mieszkaniowych

900

90002

 

90015

4300

 

4270

2.500

 

13.500

 

zw. pl. wyd. na oprac. planu gosp. odpadami

zw. pl. wyd. na opł. za konserwację oświetlenia ulicznego

           Razem:

51.000

31.135

 

    Wzrost wydatków o kwotę 19.865

Podmiot udostępniający:
Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
Informację wytworzył:

Informację wprowadził:

Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2005-11-21
Data ostatniej zmiany:
2005-12-13
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2010-04-26 10:47:34, zmian dokonał(a): Grzegorz Hammer

WCAG 2.0 (Level AA)