Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

Ikona statystyk

2005-11-21
Ikona statystyk

Uchwała Nr XXXIII/224/2005 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 23 listopada 2005 r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania rodzin i osób tego pozbawionych.

- projekt-

UCHWAŁA NR.....

RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM

z dnia .... 2005r.

 

w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania rodzin i osób tego pozbawionych.

 

Na podstawie art.40 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm./ art.16, art.17 ust.1 pkt 3 i 14, art.96 ust.2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz.593 z późn.zm. /oraz Uchwały nr 2112/2004 Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 w sprawie Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”.

 

Rada Miejska w Rudniku nad Sanem uchwala co następuje:

 

§1

 

            Pomoc w formie jednego gorącego posiłku lub pomoc w formie zasiłku celowego zgodnie z Rządowym Programem „Posiłek dla potrzebujących” przysługuje:

- dzieciom od 0 do 6 lat,

- uczniom szkół podstawowych i gminnych,

- uczniom szkół ponadgimnazjalnych’

- osobom dorosłym z gospodarstw domowych o najniższych dochodach znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji,

- osobom starym, chorym i niepełnosprawnym.

 

§2

           

Pomoc, o której mowa w §1 może być realizowana w formie zakupu posiłku lub zasiłku celowego.

 

§3

 

            Przyznanie pomocy w formie posiłku, ze szczególnym uwzględnieniem gorącego posiłku może nastąpić na podstawie wniosku zainteresowanego, rodziców, opiekunów prawnych, rodziców zastępczych, pracownika socjalnego lub innej osoby za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

 

§4

 

  1. Gorący posiłek przysługuje nieodpłatnie osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art.8 ust.1 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
  2. Kwoty określające dochód na osobę i rodzinę są weryfikowane w trybie określonym w art.9 ustawy o pomocy społecznej.

 

 

 

§5

 

      Pomoc w formie gorącego posiłku przysługuje również osobom i rodzinom niespełniającym kryterium dochodowego określonego w §4 pod warunkiem zwrotu wydatków na gorący posiłek na zasadach określonych w tabeli, jeżeli rodzina znalazła się w trudnej sytuacji życiowej.

 

§6

 

  1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – na podstawie art.104 ust.4 ustawy o pomocy społecznej – może odstąpić od żądania zwrotu wydatku na dożywianie uczniów.
  2. Decyzję wskazaną w ust.1 Kierownik może wydać na wniosek podmiotów wymienionych w §5, lub pracownika socjalnego – w przypadku rodzin i osób, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę zgodnie z art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

 

§7

 

      Rodziny uczniów, u których dochód kształtuje się powyżej 150% kryterium dochodowego w art.8 ust.1 ustawy zwracają wydatki poniesione ze środków pomocy społecznej na pokrycie kosztów jednego gorącego posiłku dziennie na zasadach jak w tabeli:

 

Dochód na osobę w rodzinie

% kryterium dochodowego

Wysokość zwracanych wydatków liczona od kosztu posiłku w %

0-100

Nieodpłatnie

101-150

Odstąpienie od żądania zwrotu na podstawie art.104 ust.4 ustawy o pomocy społecznej

151- powyżej

100%

 

§8

 

  1. Należność za gorący posiłek wnoszona jest do kasy Ośrodka Pomocy Społecznej do 15 dnia następnego miesiąca za miesiąc ubiegły.
  2. Niewpłacone należności będą podlegały przymusowemu ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

§9

 

      Koordynatorem dożywiania dzieci w gminie ustala się Kierownika OPS, który będzie współpracować z dyrektorami szkół, samorządem i organizacjami pozarządowymi.

 

§10

 

      W pozostałych środkach część kwoty przeznacza się na wypłaty świadczeń w formie dożywiania oraz na zakup niezbędnych urządzeń do przygotowania i wydawania posiłków w punktach żywieniowych mieszczących się w szkołach lub miejscach zorganizowanych przez OPS.

 

§11

 

      Niewykorzystana dotacja celowa podlega zwrotowi na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.

 

§12

 

      Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem.

 

§13

 

      Traci moc uchwała Nr III/16/98 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 30 listopada 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za pomoc w formie jednego posiłku dziennego oraz zwrotu wydatków za te świadczenia.

 

§14

 

      Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Rządowym Województwa Podkarpackiego.

 

 

Podmiot udostępniający:
Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
Informację wytworzył:

Informację wprowadził:

Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2005-11-21
Data ostatniej zmiany:
2005-12-13
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2010-04-26 10:47:34, zmian dokonał(a): Grzegorz Hammer

WCAG 2.0 (Level AA)