Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

Ikona statystyk

2003-12-30
Ikona statystyk

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI NA 2005 ROK

                                                                                                                  

                                                    

 

                                                  Uchwała Nr XXI/148/2004              

                                              Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem

                                                   z dnia 24 listopada 2004 r.

 

 

  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy i Miasta  Rudnik nad Sanem.

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  8 i art. 40 ust.1  ustawy z dnia 8 marca   1990  r.                      o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142,    poz 1591, z późn. zm.) w związku            z art.5 ust 1, 3 i 4, ustawy  z dnia 12 stycznia 1991 roku  o podatkach i opłatach lokalnych1                 ( Dz. U.   z 2002 r.    Nr  9, poz.84 z późn. zm.) oraz art. 4 ust.1     w zw. z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z późn. zm.)

         

Rada Miejska w Rudniku nad Sanem uchwala co następuje:

 

 

                                                   

 

§  1

 

Określa stawki podatku od nieruchomości w następujących wysokościach

 

 

1. Od gruntów:      

a/  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu

      na sposób  zakwalifikowania  w ewidencji gruntów i budynków

    od  1 m² powierzchni                                                                                     -  0,43 zł.

 

 b/  pod jeziorami lub zajętych na zbiorniki wodne retencyjne

 albo elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni                                             -  2,05 zł.

 

 c/  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej

      statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje

      pożytku publicznego od 1 m² powierzchni                                                    -  0,06 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2. Od budynków lub ich części

a/  mieszkalnych  od 1 m² powierzchni  użytkowej                                                 -  0,34 zł.

 

b/  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz

             budynków mieszkalnych lub ich części  zajętych na prowadzenie

             działalności gospodarczej od 1 m² powierzchni użytkowej                              - 9,64 zł.

 

        c/  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie

     obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m² powierzchni      

     użytkowej                                                                                                      -  4,88 zł.

 

       d/  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie

     udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m² powierzchni

     użytkowej                                                                                                       -  3,59 zł.

 

e/  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej

     statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje

     pożytku publicznego  od 1 m² powierzchni  użytkowej                                    -  3,01 zł.

 

 

 

 

3. Od  budowli    

                                                                                                                                                                                                                                        

- 2%  ich  wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z zastrzeżeniem lit .a

 

a/  - 1 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt.3 i ust. 3 – 7 ustawy                o podatkach i opłatach lokalnych od budowli związanych z dostarczaniem wody                      i  odprowadzaniem ścieków

 

 

 

 

 §  2

 

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta  Rudnik nad Sanem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§  3

 

 

Traci moc uchwała Nr XI/83/03 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  na rok 2004.

 

 

 

 

 

 

§  4

 

 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku należnego  w 2005 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający:
Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
Informację wytworzył:

Informację wprowadził:

Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-12-30
Data ostatniej zmiany:
2005-03-01
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2010-04-26 10:47:34, zmian dokonał(a): Grzegorz Hammer

WCAG 2.0 (Level AA)