Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

Ikona statystyk

2003-12-30
Ikona statystyk

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA 2005 ROK

UCHWAŁA NR XXI/147/2004

Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem

z dnia 24 listopada 2004 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

na 2005 rok

 

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.            o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art.10 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1  ( Dz. U. z 2002 r.         Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) , art. 4 ust.1 w związku z art.13, pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca    2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 z późn. zm.) Rada Miejska w Rudniku nad Sanem, uchwala co następuje:

 

§ 1

Określa się stawki podatku od środków transportowych w wysokości:

1) dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton, jak w załączniku Nr 1 do uchwały;

2) dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, jak w załączniku Nr 2 do uchwały;

3) dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, jak w załączniku Nr 3 do uchwały;

4) dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie                   z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, jak w załączniku nr 4 do uchwały;

5) dla przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie                     z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, jak w załączniku Nr 5 do uchwały;

6) dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, jak w załączniku Nr 6 do uchwały;

7) od autobusów, jak w załączniku Nr 7 do uchwały.

 

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.

 

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XI/85/03 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

na 2004 r.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku należnego w 2005 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

Załącznik Nr1

do Uchwały Nr XXI/147/2004

Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem

                                                                                   z dnia 24 listopada 2004 r.

 

 

 

 

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton.

 

Stawki podatku w złotych.

 

 

 

 

 

L.p.

Rodzaj pojazdu

Rok produkcji

do 31.12.1989

Rok produkcji

od 01.01.1990

1.

od 3,5 tony do 4 ton włącznie

422

412

2.

powyżej 4 ton do 5,5, tony włącznie

577

567

3.

powyżej 5,5 tony do 8 ton włącznie

639

628

4.

powyżej 8 ton do 9 ton włącznie

690

680

5.

powyżej 9 ton do poniżej 12 ton

999

989

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXI/147/2004

Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem

z dnia 24 listopada 2004 r.

 

 

Samochody ciężarowe o dopuszczalne masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.

 

Stawki podatku w złotych

 

 

 

 

L.p.

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita

 

 w tonach

Osie jezdna                       z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

 

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

 

 

1.

Posiadające dwie osie

 

12

13

824

1030

 

13

14

853

1066

 

14

15

882

1102

 

15

 

997

1290

2.

Posiadających trzy osie

 

12

17

968

1210

 

17

19

1026

1282

 

19

21

1084

1354

 

21

23

1141

1427

 

23

25

1199

1624

 

25

 

1228

1624

3.

Posiadających cztery osie i więcej

 

12

25

1189

1485

 

25

27

1244

1555

 

27

29

1300

1704

 

29

31

1857

2452,80

 

31

 

1857

2452,80

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXI/147/2004

Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem

z dnia 24 listopada 2004 r.

 

 

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z przyczepą

lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony

i poniżej  12 ton.

 

Stawki podatku w złotych.

 

 

L.p.

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z przyczepą lub naczepą   o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

O nacisku na siodło ciągnika do 8 ton

O nacisku na siodło ciągnika powyżej  8 ton

Rok produkcji do 31.12.1989

Rok

produkcji od

01.01.1990

Rok produkcji do 31.12.1989

Rok

produkcji od  01.01.1990

1.

od 3,5 tony do 4 ton włącznie

391

361

443

494

 

2.

powyżej 4 ton do 5,5, tony włącznie

 

412

 

391

 

464

 

515

 

3.

powyżej 5,5 tony do 8 ton włącznie

 

464

 

412

 

515

 

567

 

4.

powyżej 8 ton do 9 ton włącznie

 

515

 

464

 

567

 

618

5.

powyżej 9 ton do poniżej 12 ton

567

515

618

670

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXI/147/2004

Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem

z dnia 24 listopada 2004 r.

 

 

 

 

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z przyczepą                  lub naczepą  o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej

lub wyższej niż 12 ton.

 

                                                     Stawki podatku w złotych

 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa

całkowita zespołu pojazdów ( w tonach)

 

Stawka podatku (w złotych )

 

 

Nie mniej niż

 

 

Mniej niż

Osie jezdne

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

                      Dwie osie

12

18

412

515

18

25

464

618

25

31

578

948

31

 

1455

1937,76

                      Trzy osie

12

40

1284

1780

40

 

1775

2548,65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XXI/147/2004

Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem

z dnia 24 listopada 2004 r.

 

 

 

 

 

 

 

Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie

z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

 

 

Stawki podatku w złotych

 

 

L.p.

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Rok produkcji

do 31.12.1989

Rok produkcji

od 01.01.1990

 nie mniej niż

mniej niż

1.

7

10

433

412

2.

10

12

474

464

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XXI/147/2004

Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem

z dnia 24 listopada 2004 r.

 

 

 

 

Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie                z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

 

Stawki podatku ( w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna(osie jezdne)

z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

18

412

494

18

25

443

515

25

 

464

567

Dwie osie

12

28

412

515

28

33

632

876

33

38

876

1331

38

 

1185

1751

Trzy osie

12

38

697

971

38

 

971

1319

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr XXI/147/2004

Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem

z dnia 24 listopada 2004 r.

 

 

 

 

A U T O B U S Y

 

Stawki podatku w złotych

 

 

 

L.p.

Liczba miejsc do siedzenia

Rok produkcji

do 31-12-1989

Rok produkcji

od 01-01-1990

Z katalizatorem

bez względu na rok produkcji

1.

mniej niż 30 miejsc

1133

1030

927

2.

równej lub wyższej niż 30 miejsc

1360

1236

1112

 

 

 

Podmiot udostępniający:
Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
Informację wytworzył:

Informację wprowadził:

Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-12-30
Data ostatniej zmiany:
2005-03-01
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2010-04-26 10:47:34, zmian dokonał(a): Grzegorz Hammer

WCAG 2.0 (Level AA)