Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

Ikona statystyk

2003-11-21
Ikona statystyk

STAN MIENIA KOMUNALNEGO

Stan gruntów i budynków będących własnością Gminy Rudnik nad Sanem na dzień 30 października 2004 r.

Stan mienia komunalnego

 

Stan gruntów i budynków będących własnością Gminy Rudnik nad Sanem na dzień 30 października 2004 r.

 

                        1.  Grunty ogółem                                  -          245,15 ha

                        w tym:

                              -  rolne i leśne                                -            79,08 ha

                              -  budowlane                                  -           23,26 ha

                              -  zieleń parkowa                           -             3,30 ha

                              -  pozostałe (drogi)                          -          139,51 ha

 

2.       Budynki ogółem                             -               48

w tym:

 -  mieszkalne                                 -                 9

 -  mieszkalne na współwłasność

     ze wspólnotami mieszkańców -                3

 -  niemieszkalne                              -              36

Gminny zasób nieruchomości stanowią nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, grunty pozostające w użytkowaniu wieczystym, nieruchomości pozostające w zarządzie jednostek podległych gminie oraz grunty przekazane w dzierżawę i użytkowanie.

Ogólna powierzchnia gruntów gminnych w 4. obrębach ewidencyjnych, tj.: „Rudnik”, „Stróża”, „Przędzel”, „Kopki” wynosi 245,15 ha.

Gmina Rudnik nad Sanem posiada prawo własności gruntów o powierzchni 243,92 ha, pozostałe
1,35 ha to prawo użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa.

Gmina Rudnik nad Sanem posiada też w swoim zasobie grunt we współwłasności z gminą Krzeszów i gminą Nowa Sarzyna, jest to działka położona we wsi Koziarnia, zabudowana wspólną stacją uzdatniania wody.

Prawa własności, współwłasności i użytkowania wieczystego w stosunku do gruntów i budynków stanowiących mienie gminne, mają uregulowany stan prawny.

Na mieniu gminnym prowadzą działalność następujące jednostki podległe Gminie:

1.  Miejski Ośrodek Kultury, użytkujący:

a)      siedzibę Ośrodka  -  budynek kina przy ul. Grunwaldzkiej,

b)      biblioteki publiczne:

-          w Rudniku nad Sanem  -  lokal w budynku przy ul. Chopina,

-          w Przędzelu  - nieruchomość zabudowaną 1. budynkiem, położoną przy ul. 3. Maja,

-          w Kopkach -  lokal w budynku położonym przy ul. Zagrody.

2.  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, użytkujący nieruchomość zabudowaną kompleksem

     budynków, położoną przy ul. Mickiewicza,

3.  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, użytkujący:

a)      siedzibę Zakładu zabudowaną  2. budynkami, położoną przy ul. J. Kilińskiego,

b)      oczyszczalnię ścieków miejskich, położoną przy obwodnicy,

c)      cmentarz komunalny zabudowany 1. budynkiem (kaplica), położony przy ul. Kończyckiej,

d)      dwie stacje uzdatniania wody:

-          przy ul. Chopina  - zabudowaną 1. budynkiem,

-          przy ul. Stróżańskiej  -  zabudowaną 1. budynkiem.

4.  Ośrodek Pomocy Społecznej, posiadający swoją siedzibę w budynku PSP Nr 2 przy ul. Jana Pawła II.

5.  Publiczne Szkoły Podstawowe, Publiczne Gimnazjum i Przedszkole,  użytkujące:

a)      PSP Nr 1 w Rudniku nad Sanem  -  nieruchomość zabudowaną 2. budynkami, położoną
przy ul. Szkolnej,

b)      PSP Nr 2 w Rudniku nad Sanem - nieruchomość zabudowaną 1. budynkiem, położoną przy
ul. Jana Pawła II i lokal w kompleksie budynków, położonym przy ul. Mickiewicza,

c)      PSP Nr 3 w Rudniku nad Sanem - Stróży - nieruchomość zabudowaną kompleksem budynków, położoną przy ul. M. Konopnickiej,

d)      PSP w Kopkach - nieruchomość zabudowaną kompleksem budynków, położoną przy ul. Podborze,

e)      PSP w Przędzelu - nieruchomość zabudowaną kompleksem budynków, położoną przy ul. Mickiewicza,

f)       Publiczne Gimnazjum w Rudniku nad Sanem - nieruchomość zabudowaną kompleksem budynków, położoną przy ul. Piłsudskiego,

g)      Przedszkole Miejskie w Rudniku nad Sanem - lokal w kompleksie budynków, położonym przy
ul. Mickiewicza.

 

Gmina Rudnik nad Sanem dzierżawi Sp. z o.o. PANORAMA „Centrum Zdrowia” z siedzibą w Leżajsku lokal
w budynku położonym w Kopkach przy ul. Wygoda.

Ponadto Gmina Rudnik nad Sanem użycza na cele statutowe Stowarzyszeniu „SZANSA” część budynku położonego w Rudniku przy ul. Rzeszowskiej (dawny Wikplast – Las)

Nieruchomości gminne będące w dzierżawie stanowią powierzchnię 1,40 ha.

 

Mienie gminne, którym gospodaruje Burmistrz Gminy i Miasta, wykorzystywane jest pod inwestycje gminne, jak również jest wydzierżawiane, wynajmowane lub oddawane w użytkowanie.

Nieruchomości uznane jako zbędne Gminie, przeznacza się do sprzedaży.

 

Aktualnie Gmina Rudnik nad Sanem posiada w swoim zasobie niżej wymienione obiekty i tereny nadające
się do zagospodarowania i prowadzenia działalności gospodarczej:

 

1. Działka nr 3384 o pow. 6,76 ha, położona we wsi Kopki przy drodze krajowej nr 77 relacji Nisko Jarosław.
    W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Rudnik nad Sanem działka
    przeznaczona jest pod zabudowę produkcyjno-usługową nieuciążliwą,  obsługę komunikacji oraz usługi
    o charakterze handlowym i gastronomicznym

2. Nieruchomość gruntowa zabudowana na działce nr 1845/3 o pow. 3,60 ha, położona w Rudniku nad Sanem
    przy drodze krajowej nr 77 relacji Nisko – Jarosław. Nieruchomość leży na obszarze ścisłej strefy ochrony
    konserwatorskiej  „A” z zakazem wznoszenia obiektów kubaturowych, z przeznaczeniem na rekreację
    mającą na celu zaspokojenie potrzeb w zakresie kultury społecznej
.

3. Nieruchomość  budynkowa  na  działce  Skarbu  Państwa o numerach:  2390/2,  2390/4,  2390/6 o łącznej
    pow. 0,9104 ha, położona w Rudniku nad Sanem (dawny „Wikplast-Las”).

    Zgodnie  z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  gminy i miasta  Rudnik nad Sanem,
    nieruchomość  leży w terenie przeznaczonym  pod  przemysł,  rzemiosło  i  usługi  nieuciążliwe.

4. Nieruchomość gruntowa zabudowana na działce nr 2755 o pow. 0,11 ha, położona w Przędzelu  przy drodze
    powiatowej w kierunku Ulanowa.

    W  miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  i  miasta  Rudnik nad Sanem działka przeznaczona jest pod usługi kultury i handlu.

 

Osoby zainteresowane pozostałą ofertą Gminy Rudnik nad Sanem, dotyczącą nieruchomości przeznaczonych  do sprzedaży  mogą  uzyskać  informacje osobiście w pokoju nr 4  Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku
nad Sanem przy ul. Rynek 40,  lub telefonicznie pod numerem  /015/ 8761-002 wew. 40.

Podmiot udostępniający:
Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
Informację wytworzył:

Informację wprowadził:

Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-11-21
Data ostatniej zmiany:
2005-03-02
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2010-04-26 10:47:34, zmian dokonał(a): Grzegorz Hammer

WCAG 2.0 (Level AA)