Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr XVIII/ 122/2000 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 30 czerwca 2000 roku

Ikona statystyk

                                                                       

 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.

 

 

                   Na podstawie art.3, ust. 1, art.18, ust.2, pkt.1, art.22, ust.1 i 2, art.40, ust.2 pkt1, art.41, ust.1 i art.42, ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (DZ.U. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.)

Rada Miejska w Rudniku nad Sanem

uchwala co następuje

 

§ 1.

 

Uchwala się statut Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Rudniku

1.     uchwała Nr XVIII/136/96 z dnia 15 listopada 1996 r. w sprawie ogłoszenia

jednolitego tekstu Statutu Gminy i Miasta Rudnik,

2.     Uchwała Nr X/68/99 z dnia 30 sierpnia 1999 roku w sprawie dokonania

zmiany statutu Gminy i Miasta Rudnik.

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Gminy.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Podmiot udostępniający:
Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
Informację wytworzył:

Informację wprowadził:

Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2005-03-08
Data ostatniej zmiany:
2005-03-08

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2010-04-26 10:47:34, zmian dokonał(a): Grzegorz Hammer

WCAG 2.0 (Level AA)