Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

Ikona statystyk

Załącznik Nr 13 do Statutu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem

Ikona statystyk

STATUT SOŁECTWA

Przędzel - Kolonia

 

CZĘŚĆ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

Wspólnotę lokalną sołectwa stanowią jego mieszkańcy .

§ 2.

1. Sołectwo w Przędzelu - Kolonii jednostką pomocniczą Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.

2. Siedzibą sołectwa jest wieś Przędzel.

3. Ustrój sołectwa określają Statut Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem oraz niniejszy

    Statut Sołectwa.

 

CZĘŚĆ II

 

ORGANY SOŁECTWA

§ 3.

1. Organami sołectwa są:

            1) Zebranie Wiejskie, jako organ uchwałodawczy w sołectwie,

            2) Sołtys, jako organ wykonawczy,

            3) Rada Sołecka, jako organ opiniodawczy i wspomagający działalność sołtysa.

2. Kadencja sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata, jednak nie dłużej niż do końca roku

    kalendarzowego, w którym kończy się kadencja Rady Miejskiej.

 

 

 

 

ZADANIA, ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRANIA WIEJSKIEGO

ORAZ WARUNKI WAŻNOŚCI PODEJMOWANYCH UCHWAŁ

§ 4.

Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy:

            1) zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla sołectwa i jego

                mieszkańców,

            2) wybieranie i odwoływanie sołtysa i Rady Sołeckiej,

            3) podejmowanie uchwał dotyczących rozporządzania mieniem gminnym

                przekazanym sołectwu przez Gminę,

            4) dokonywanie okresowych ocen działalności sołtysa i Rady Sołeckiej,

            5) stanowienie w innych sprawach dotyczących sołectwa w granicach

                obowiązującego prawa.

§ 5.

Prawo do udziału w zebraniach wiejskich mają wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający czynne i bierne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.

 § 6.

Zebranie Wiejskie zwołuje sołtys:

            1) z własnej inicjatywy,

            2) na pisemny wniosek co najmniej 1/20 mieszkańców uprawnionych do

                udziału w zebraniu,

            3) na polecenie Rady Miejskiej lub Zarządu Gminy,

            4) na wniosek Rady Sołeckiej.

§ 7.

1. Zebrania Wiejskie odbywają się w miarę istniejących potrzeb.

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do wiadomości publicznej

    w sposób przyjęty w sołectwie.

3. Zebranie Wiejskie zwołane na wniosek mieszkańców, Rady Miejskiej lub Zarządu

    winno odbyć się  terminie 7 dni, chyba że wnioskodawcy proponują termin późniejszy.

§ 8.

1. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim powiadomieni

    zgodnie z wymogami statutu.

2. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i prowadzi jego obrady.

3. Porządek obrad zatwierdza Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedstawionego

    przez Sołtysa.

4. Projekt porządku obrad winien być uzgodniony z Radą Sołecką i wnioskodawcą

    zwołania Zebrania, o ile nie jest nim Sołtys bądź Rada Sołecka.

    Sprawy proponowane do rozpatrywania na Zebraniu Wiejskim powinny być

    w należyty sposób przygotowane.

5. Obowiązkiem Sołtysa jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na

    Zebraniu. W przypadku powstania trudności winien zwrócić się do

    Przewodniczącego Rady Miejskiej lub  Burmistrza o pomoc.

   Wyznaczą oni w tym celu Radnych,

    członków Zarządu lub pracowników Gminy i Miasta.

6. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów.

7. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. Zebranie może postanowić o

    przeprowadzeniu tajnego głosowania nad konkretną sprawą.

8. Zebranie Wiejskie przedstawia swoje uchwały do wiadomości i akceptacji

    Radzie Miejskiej.

 

SKŁAD I KOMPETENCJE RADY SOŁECKIEJ

§ 9.

1. Rada Sołecka składa się z 5 osób.

    Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys.

2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.

3. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa,

     a w  szczególności:

            1) przygotowywanie Zebrań Wiejskich i sporządzanie projektów uchwał tych

                Zebrań,

            2) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa,

            3) podejmowanie inicjatyw dotyczących przeznaczenia środków finansowych

                na potrzeby sołectwa,

            4) występowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi

                udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów sołectwa  i realizacji

                zadań samorządowych,

            5) czuwanie nad realizacją uchwał Zebrania Wiejskiego,

            6) sporządzanie projektów wystąpień do Rady Miejskiej w sprawach

                wykraczających poza możliwości ich realizacji w ramach sołectwa,

            7) współdziałanie z właściwymi organizacjami społecznymi w celu wspólnej

                realizacji zadań,

            8) pełnienie roli stałego komitetu czynów społecznych w ramach udzielonych

                upoważnień przez Zebranie Wiejskie.

            9) opiniowanie wniosków mieszkańców sołectwa w sprawie przyznawania im

                ulg w zakresie podatków i innych należności.

5. Protokoły z Zebrania Wiejskiego i swoich posiedzeń Rada Sołecka przedkłada

   Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

6. Rada Sołecka nie może dysponować mieniem gminnym na rzecz osób trzecich.

7. Na zebraniach wiejskich Sołtys przedkłada informację o działalności Rady Sołeckiej.

 

OBOWIĄZKI SOŁTYSA

§ 10.

1. Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności:

            1) zwoływanie i prowadzenie Zebrań Wiejskich,

            2) zwoływanie i przewodniczenie Radzie Sołeckiej,

            3) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,

            4) działanie stosownie do wskazań Zebrania Wiejskiego, Rady Sołeckiej, Rady 

                Miejskiej i Zarządu Gminy i Miasta,

            5) realizacja uchwał organów Gminy, Zebrania Wiejskiego i Rady Sołeckiej

               w odniesieniu do sołectwa,

            6) prowadzenie zarządu i administracji mieniem, które  Gmina przekazała

                sołectwu do korzystania,

            7) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego

                 mieszkańców oraz prowadzenie działalności interwencyjnej w tym zakresie,

            8) sporządzanie rozliczeń gospodarczych i finansowych z działalności sołectwa,

            9) uczestniczenie w naradach sołtysów zwoływanych przez Burmistrza,

            10) potwierdzanie okoliczności wymaganych przepisami prawa przy załatwianiu

                 spraw przez mieszkańców,

            11) wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa z mocy ogólnie                               obowiązujących przepisów.

2) Sołtys nie będący Radnym może brać udział w sesjach Rady Miejskiej, bez prawa do

    głosowania.

3) Sołtys może brać udział w posiedzeniach Zarządu Gminy i Miasta oraz w

    posiedzeniach Komisji Rady na zaproszenie Przewodniczącego, bez prawa do

   głosowania.

4) Sołtys ma prawo zgłaszania spostrzeżeń i wniosków na sesji, zabierania głosu

     w dyskusji zgodnie z regulaminem oraz prawo inicjatywy uchwałodawczej, na

    warunkach przysługujących Radnym.

5) Za udział w posiedzeniach sesji Rady Miejskiej Sołtysowi przysługuje dieta na

    zasadach ustalonych uchwałą Rady.

6) Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys stale współpracuje z Radą Sołecką.

§ 11.

1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Rada Miejska.

2. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i rady Sołeckiej

    zwołuje Zarząd Gminy i Miasta podejmując stosowną uchwałę, w której określa

    miejsce, dzień  i godzinę Zebrania Wiejskiego oraz wyznacza prowadzącego zebranie   

    spośród członków Zarządu. Za akceptacją Przewodniczącego Rady Miejskiej Zarząd   

    może powierzyć prowadzenie Zebrania Wiejskiego jednemu z Radnych.

3. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na Zebraniu Wiejskim

    wymagana jest obecność co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania mieszkańców

    sołectwa.

4. W uchwale o której mowa w ust. 1 Zarząd Gminy i Miasta może ustalić drugi termin 

    Zebrania Wiejskiego w tym samy dniu, jeśli pierwsze zebranie nie dojdzie do  

    skutku z uwagi na małą frekwencję, z zachowaniem półgodzinnego odstępu czasu,

    przy obecności co najmniej 20 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

5. Informację Zarządu Gminy o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i

    Rady Sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców co najmniej na 7 dni przed

    wyznaczonym dniem zebrania.

§ 12.

1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza się w głosowaniu tajnym, 

    bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez mieszkańców

    sołectwa uprawnionych do głosowania.

    Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.

2. Głosowanie przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie 3-5 osób, wybranych

    spośród uczestników Zebrania.

    Członek komisji skrutacyjnej nie może kandydować na Sołtysa lub do Rady Sołeckiej.

3. Karty do głosowania opatrzone są pieczęcią Rady Miejskiej. Na karcie do głosowania

   uprawniony uczestnik zebrania wpisuje imię i nazwisko wybranego kandydata.

   Nieważne są karty przedarte, inne niż ustalone i na które wpisano więcej kandydatów

   niż miejsc do obsadzenia.

4. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:

            1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

            2) przeprowadzenie głosowania,

            3) ustalenie wyników wyborów,

            4) sporządzenie protokołu z wynikami wyborów,

            5) ogłoszenie wyników wyborów.

5. Protokół Komisji Skrutacyjnej podpisują jej członkowie.

§ 13.

1. Sołtys wybierany jest jako pierwszy,  w oddzielnym głosowaniu.

2. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej.

3. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów.

4. Wybór Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej stwierdza uchwała Zebrania

    Wiejskiego.

§ 14.

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed

    Zebraniem Wiejskim i mogą być odwołani przed upływem kadencji, jeśli nie

    wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu lub dopuścili

    się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska.

2. Odwołanie powinno nastąpić po wysłuchaniu zainteresowanego.

§ 15.

1. W przypadku odwołania bądź ustąpienia sołtysa Rada Miejska zarządza wybory

    Sołtysa na wniosek Zarządu Gminy i Miasta.

2. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej lub wyboru całego składu Rady

    Sołeckiej zarządza Rada Miejska na wniosek Sołtysa lub Zarządu Gminy i Miasta.

3. Zebranie Wiejskie w celu dokonania wyborów określonych w ust. 1 i 2 zwołuje

    Zarząd.

 

CZĘŚĆ III

 

ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM I FINANSAMI SOŁECTWA

 

§ 16.

1. Rada Miejska nie może uszczuplić dotychczasowych praw sołectwa do korzystania

    z mienia, bez zgody Zebrania Wiejskiego.

2. Rada Miejska na wniosek lub za zgodą Rady Sołeckiej może przekazać sołectwu,

    w drodze uchwały, wydzieloną część mienia gminnego do zarządzania

    i rozporządzania dochodami z tego źródła.

3. W przypadku przekazania sołectwu mienia gminnego, do wyłącznej właściwości

    Zebrania Wiejskiego należy podejmowanie decyzji w zakresie zwykłego zarządu

    w stosunku do przekazanego mienia.

4. Przez zwykły zarząd rozumie się zwykłą eksploatację rzeczy i utrzymanie jej w stanie

    nie pogorszonym, osiągnięcie normalnych korzyści, prowadzenie bieżących spraw.

5. Do czynności przekraczających zwykły zarząd należy zbycie i obciążanie

    nieruchomości, zaciąganie pożyczek i zobowiązań wekslowych, czynienie

    i  przyjmowanie darowizn, zrzeczenie się mienia.

6. Na dokonanie czynności przekraczających zwykły zarząd wymagana jest zgoda Rady

    Miejskiej.

7. Sołectwo rozporządza i korzysta z przekazanego mu mienia gminnego oraz

   rozporządza pochodzącymi z tego źródła dochodami, przeznaczając je na cele

   sołectwa.

§ 17.

1. Gospodarkę finansowa sołectwa prowadzi się w ramach budżetu Gminy.

2. Sołectwo może tworzyć własny budżet na zasadach ustalonych odrębną uchwałą

    Rady Miejskiej.

 

 

 

3. W przypadku określonym w ust. 2 sołectwo samodzielnie prowadzi własną

    gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowo-rzeczowego,

    zatwierdzonego przez Radę Miejską, do końca roku kalendarzowego

    poprzedzającego rok budżetowy.

 

 

CZĘŚĆ IV

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18.

1. Zmian w statucie dokonuje Rada Miejska w drodze uchwały.

2. W przypadkach spornych wiążącej wykładni statutu dokonuje Rada Miejska.

§ 19.

Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem i tablicy ogłoszeń na terenie sołectwa.

Podmiot udostępniający:
Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
Informację wytworzył:

Informację wprowadził:

Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2005-03-08
Data ostatniej zmiany:
2005-03-08

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2010-04-26 10:47:34, zmian dokonał(a): Grzegorz Hammer

WCAG 2.0 (Level AA)