Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

Ikona statystyk

P R O T O K Ó Ł Nr XXIX/2005

Ikona statystyk

 

 

 

 

z obrad sesji Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem

odbytych w dniu 1 sierpnia 2005 roku o godz. 1000

w sali posiedzeń Urzędu Gminy miasta w Rudniku nad Sanem.

 

            Przewodniczący Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem Edward Tomecki o godz.10 00 otworzył XXIX sesję Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem i po przywitaniu przybyły na dzisiejszą sesję oświadczył, że na podstawie listy obecności w dzisiejszej sesji bierze udział 13 radny Rady Miejskiej, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał. Ustawowy skład rady to15 radnych

Listy obecności są załącznikami Nr 4 i 5 do oryginału niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Edward Tomecki poinformował zebranych, że w okresie między sesjami odszedł z naszego grona na zawsze radny Marian Tadeusz Wróbel i poprosił wszystkich zebranych o uczczenie Jego pamięci minuta ciszy, co też zostało uczynione. Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Edward Tomecki przedstawił proponowany porządek dzisiejszych obrad sesji.

Burmistrz Gminy i Miasta Waldemar Grochowski poprosił o dokonanie zmiany podejmowaniu uchwał w sposób następujący w punkcie 3 podpunkt 8 przenieść jako podpunkt 1 i zmienić liczbę porządkową następnych podpunktów.

Innych propozycji, co do zmiany zaproponowane porządku obrad dzisiejszej sesji nie było.

Wniosek Burmistrz Gminy i Miasta został przyjęty przez radnych przez aklamacje.

Protokół z dwudziestych ósmych obrad sesji Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem został przyjęty przez aklamacje

            Burmistrz Gminy i Miasta Waldemar Grochowski przedstawił informacje o pracy burmistrza w okresie między sesjami.

Treść przedstawionej informacji zawarta jest w załączniku Nr 7 do oryginału niniejszego protokołu.

            Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad przedstawioną informacją. Pytań do przedstawionej informacji nie było.

                Burmistrz Gminy i Miasta Waldemar Grochowski przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania imienia „Orląt” Publicznemu Gimnazjum w Rudniku nad Sanem.

Mówca zapoznał też zebranych ze wspólnym wnioskiem rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu szkolnego w sprawie nadania imienia.

Treść wniosku, o którym mowa zawarta jest w załączniku Nr 8 do oryginału niniejszego protokołu - kserokopia wniosku.

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusje nad omawianym projektem Uchwały.

Nikt z obecnych na sesji nie zabierał głosu w dyskusji.

Opinię komisji oświaty i wychowania przedstawiła radna Jadwiga Tarnawska – przewodnicząca tej komisji.

Treść opinii zawarta jest w załączniku Nr 9 do oryginału niniejszego protokołu

Przewodniczący Rady Miejskiej projekt uchwały poddał pod głosowanie.

W głosowaniu została podjęta uchwała Nr XXIX/189/2005 w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Rudniku nad Sanem jednomyślnie przez 13 radnych. Ustawowy skład rady Miejskiej to 15 radnych.

Treść podjętej uchwały zawarta jest w załączniku Nr 10 do oryginału niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej podpisał – podjętą Uchwałę, po czym Burmistrz Gminy i Miasta wręczył jeden egzemplarz Uchwały Nr XXIX/189/2005 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 1 sierpnia 2005 r. w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Rudniku nad Sanem Pani Dyrektor tegoż Gimnazjum Pani Mirosławie Bieńkowskiej i jeden egzemplarz Panu Lesławowi Popowicz – przedstawicielowi „Orląt” w Rudniku nad Sanem i Pani Dyrektor Mirosławie Bieńkowskiej.

Pani Dyrektor Mirosława Binkowska podziękowała radnym za podjecie uchwały o nadaniu imienia Publicznemu Gimnazjum w Rudniku nad Sanem

Pan Lesław Popowicz – przedstawicielowi młodzieżowej organizacji „Orląt” w Rudniku nad Sanem z 1947 roku też podziękował panu Burmistrzowi, Przewodniczącemu Rady Miejskiej i Dyrekcji Publicznego Gimnazjum za zaangażowanie i patriotyczne podejście do idei nadania imienia „Orląt”.

Mówca zaprosił radnych Rady Miejskiej na oficjalne przekazanie sztandaru „Orląt Publicznemu Gimnazjum w Rudniku nad Sanem. O terminie zostaną radni poinformowani.

O godzinie 1045 przewodniczący Rady Miejskiej zarządził 15 minutową przerwę.

Wznowienie obrad XXIX sesji Rady Miejskiej po przerwie nastąpiło o godz. 1100.

Zastępca Burmistrza Pan Lucjan Tabasz dokonał wprowadzenia do przedstawienia projektów uchwał:

Ø      w sprawie ustanowienia zabezpieczenia w formie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową na dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pod nazwą „Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem”;

Ø      w sprawie ustanowienia zabezpieczenia w formie wyrażenia zgody na notarialne oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pod nazwą „Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem”;

po czym zapoznał zebranych z tym projektem uchwały w sprawie ustanowienia zabezpieczenia w formie wyrażenia zgody na notarialne oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pod nazwą „Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem”.

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusje nad omawianym projektem uchwały.

Radny Edward Wołoszyn zapytał skąd w projekcie uchwały znalazła się data „29 czerwca 2005”

Data ta dotyczy czasokresu wykonywania projektu.

Innych pytań nie było.

 Przewodnicząca komisji budżetu i finansów Rady Miejskiej - radna Teresa Kosek przedstawił opinię komisji.

Treść opinii zawarta jest w załączniku Nr 11 do oryginału niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej projekt uchwały poddał pod głosowanie.

W głosowaniu została podjęta uchwała Nr XXIX191/2005 w sprawie ustanowienia zabezpieczenia w formie wyrażenia zgody na notarialne oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pod nazwą „Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem” jednomyślnie przez 13 radnych. Ustawowy skład rady Miejskiej to 15 radnych.

Treść podjętej uchwały zawarta jest w załączniku Nr 12 do oryginału niniejszego protokołu.

Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Lucjan Tabasz zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie ustanowienia zabezpieczenia w formie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową na dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pod nazwą „Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem”;

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusje nad omawianym projektem uchwały.

Pytań nie było.

 Przewodnicząca komisji budżetu i finansów Rady Miejskiej - radna Teresa Kosek przedstawił opinię komisji.

Treść opinii zawarta jest w załączniku Nr 13 do oryginału niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej projekt uchwały poddał pod głosowanie.

W głosowaniu została podjęta uchwała Nr XXIX190/2005 w sprawie ustanowienia zabezpieczenia w formie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową na dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pod nazwą „Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem” jednomyślnie przez 13 radnych. Ustawowy skład rady Miejskiej to 15 radnych.

Treść podjętej uchwały zawarta jest w załączniku Nr 14 do oryginału niniejszego protokołu.

            Pani Ewa Sudoł przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rudnik nad Sanem.

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.

Radny Rady Powiatu Pan Stanisław Sagan zapytał jak ceny za wodę i ścieki na terenie naszej Gminy mają się do Gmin ościennych.

Pan Józef Łojek Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudniku nad Sanem poinformował zebranych o cenach wody i ścieków w innych gminach i tak:  

                                                                       cena wody                             cena ścieków

v     Stalowa Wola                                   1,66 zł                                    2,81 zł

v     Nisko                                                 2,13 zł                                    2,68 zł

v     Ulanów                                              1,90 zł                                    2,47 zł

v     Krzeszów                                          2,35 zł                                    2,46 zł

v     Rzeszów                                           2,32 zł                                    2,21 zł

v     Tarnobrzeg                                       2,72 zł                                    3,16 zł

Innych pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.

Przewodnicząca komisji budżetu i finansów Rady Miejskiej - radna Teresa Kosek przedstawił opinię komisji.

Treść opinii zawarta jest w załączniku Nr 15 do oryginału niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej projekt uchwały poddał pod głosowanie.

W głosowaniu została podjęta uchwała Nr XXIX192/2005 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rudnik nad Sanem jednomyślnie przez 13 radnych. Ustawowy skład rady Miejskiej to 15 radnych.

Treść podjętej uchwały zawarta jest w załączniku Nr 16 do oryginału niniejszego protokołu.

            Pani Maria Sagan przedstawiła projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Nisku na zakup głowicy do frezowania asfaltu drogowego.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.

Radny Janusz Wala zapytał czy na zakup tej głowicy składają się wszystkie gminy powiatu niżańskiego i czy Starostwo nie ma środków finansowych na żadne zadanie.

Pan Burmistrz poinformował zebranych, że na zakup tej głowicy praktycznie dają pieniądze wszystkie Gminy oprócz Niska.

Rady Powiatowy Stanisław Sagan poinformował, że Starostwu również dawane są zadania a nie ma pokrycia w finansach na przykład zadaniem starostwa jest utrzymanie Domu Dziecka w Rudniku nad Sanem a nie mamy na to zadanie pieniędzy.

Innych pytań nie było.

Przewodniczący komisji rozwoju gospodarczego, zagospodarowania przestrzennego i rolnictwa Rady Miejskiej - radny Tadeusz Niedziałek przedstawił opinię komisji.

Treść opinii zawarta jest w załączniku Nr 17 do oryginału niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej projekt uchwały poddał pod głosowanie.

W głosowaniu podjęta została Uchwała Nr XXIX/193/2005 w sprawie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Nisku na zakup głowicy do frezowania asfaltu drogowego większością głosów - 12 radnych głosowało za przyjęciem uchwały, jeden radny wstrzymał się od głosu. Treść podjętej uchwały zawarta jest w załączniku Nr 18 do oryginału niniejszego protokołu.

Pan Waldemar Grochowski Burmistrz Gminy i Miasta przedstawił projekt uchwały w sprawie zakupu wyrażenia zgody na zakup nieruchomości do zasobów Gminy stwierdzając, że dzisiejszej sesji podejmujemy dwie uchwały o podobnej treści jednakże działki o numerach 3433/2 i 5762/2 kupujemy od PGL Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Rudnik nad Sanem a działki o numerach 104/16, 136/2 i 1876/4 od indywidualnych właścicieli.

Wszystkie te działki są niezbędne Gminie na posadowienie przepompowni ścieków przy budowanym kolektorze sanitarnym.

Dlatego, że nieruchomości kupowane są od różnych właścicieli należy podjąć dwie oddzielne uchwały.

W pierwszej kolejności odczytany został projekt uchwały o wyrażeniu zgody na zakup nieruchomości do zasobu gminnego od Skarbu Państwa PGL Lasy Państwowe –Nadleśnictwo Rudnik nad Sanem.

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusje nad omawianym projektem uchwały. Nikt z obecnych na sesji nie podejmował dyskusji w przedmiotowej sprawie.

Przewodniczący komisji rozwoju gospodarczego, zagospodarowania przestrzennego i rolnictwa Rady Miejskiej - radny Tadeusz Niedziałek przedstawił opinię komisji.

Treść opinii zawarta jest w załączniku Nr 19 do oryginału niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej projekt uchwały poddał pod głosowanie.

W głosowaniu podjęta została Uchwała Nr XXIX/194/2005 w sprawie wyrażeniu zgody na zakup nieruchomości do zasobu gminnego jednomyślnie przez 13 radnych. Ustawowy skład rady Miejskiej to 15 radnych.

Treść podjętej uchwały zawarta jest w załączniku Nr 20 do oryginału niniejszego protokołu.

.

 

Następnie odczytany został projekt uchwały o wyrażeniu zgody na zakup nieruchomości do zasobu gminnego od indywidualnych właścicieli gruntu.

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusje nad omawianym projektem uchwały. Nikt z obecnych na sesji nie podejmował dyskusji w przedmiotowej sprawie.

Przewodniczący komisji rozwoju gospodarczego, zagospodarowania przestrzennego i rolnictwa Rady Miejskiej - radny Tadeusz Niedziałek przedstawił opinię komisji.

Treść opinii zawarta jest w załączniku Nr 21 do oryginału niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej projekt uchwały poddał pod głosowanie.

W głosowaniu podjęta została Uchwała Nr XXIX/195/2005 w sprawie wyrażeniu zgody na zakup nieruchomości do zasobu gminnego jednomyślnie przez 13 radnych. Ustawowy skład rady Miejskiej to 15 radnych.

Treść podjętej uchwały zawarta jest w załączniku Nr 22 do oryginału niniejszego protokołu.

Pan Waldemar Grochowski Burmistrz Gminy i Miasta przedstawił projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusje nad omawianym projektem uchwały. Nikt z obecnych na sesji nie podejmował dyskusji w przedmiotowej sprawie.

Przewodniczący komisji rozwoju gospodarczego, zagospodarowania przestrzennego i rolnictwa Rady Miejskiej - radny Tadeusz Niedziałek przedstawił opinię komisji.

Treść opinii zawarta jest w załączniku Nr 23 do oryginału niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej projekt uchwały poddał pod głosowanie.

W głosowaniu podjęta została Uchwała Nr XXIX/196/2005 w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych jednomyślnie przez 13 radnych. Ustawowy skład rady Miejskiej to 15 radnych.

Treść podjętej uchwały zawarta jest w załączniku Nr 24 do oryginału niniejszego protokołu.

O godzinie 11 50 Przewodniczący Rady zarządził 10 minutową przerwę.

Wznowienie obrad XXIX sesji Rady Miejskiej nastąpiło o godzinie 12 00.

Po przerwie znikła się liczba radnych obecnych na sesji o jedną osobę.

            Pani Halina Sobota przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/73/99 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 30 sierpnia 1999 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.

Pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.

            Z upoważnienie przewodniczącej komisji oświaty i wychowania Rady Miejskiej - radna Teresa Kosek zapoznała zebranych z opinią komisji dotyczącą omawianego projektu uchwały.

Treść opinii zawarta jest w załączniku Nr 25 do oryginału niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej projekt uchwały poddał pod głosowanie.

W głosowaniu podjęta została Uchwała Nr XXIX/197/2005 w sprawie zmiany Uchwały Nr X/73/99 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 30 sierpnia 1999 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli jednomyślnie przez 12 radnych. Ustawowy skład rady Miejskiej to 15 radnych.

Treść podjętej uchwały zawarta jest w załączniku Nr 26 do oryginału niniejszego protokołu.

 

Pani Halina Sobota przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.

Pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.

            Z upoważnienie przewodniczącej komisji oświaty i wychowania Rady Miejskiej - radna Teresa Kosek zapoznała zebranych z opinią komisji dotyczącą omawianego projektu uchwały.

Treść opinii zawarta jest w załączniku Nr 27 do oryginału niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej projekt uchwały poddał pod głosowanie.

W głosowaniu podjęta została Uchwała Nr XXIX/198/2005 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin jednomyślnie przez 12 radnych. Ustawowy skład rady Miejskiej to 15 radnych.

Treść podjętej uchwały zawarta jest w załączniku Nr 28 do oryginału niniejszego protokołu.

            Pan Andrzej Gołębiowski zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/173/05 z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.

Pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.

            Przewodniczący komisji ochrony środowiska opieki społecznej, zdrowia ładu i porządku Rady Miejskiej - radny Stanisław Koń zapoznała zebranych z opinią komisji dotyczącą omawianego projektu uchwały.

Treść opinii zawarta jest w załączniku Nr 29 do oryginału niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej projekt uchwały poddał pod głosowanie.

W głosowaniu podjęta została Uchwała Nr XXIX/199/2005 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/173/05 z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem jednomyślnie przez 12 radnych. Ustawowy skład rady Miejskiej to 15 radnych.

Treść podjętej uchwały zawarta jest w załączniku Nr 30 do oryginału niniejszego protokołu.

 

            Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 5 w Rudniku nad Sanem Pan Jan Koszałka przeprosił radnego Rady Powiatu za swoje wystąpienie na poprzedniej sesji i stwierdził, że już wiece nic nie możemy z Rudnika oddać do Niska.

Mówca stwierdził, że jego sentencją było, aby w Przychodni Zdrowia w Rudniku działał przynajmniej jeden gabinet specjalistyczny i przynajmniej raz w tygodniu.

Radny Rady Powiatu Pan Stanisław Sagan stwierdził, że nie pozbyliśmy się obiektów służby zdrowia w Rudniku, ale jest możliwość wykupu obiektów przez lekarzy pomieszczeń i urządzenia gabinetów prywatnych.

Mówca też poinformował zebranych, że ZOZ Nisko otrzymał dodatkowe pieniądze na zabiegi rehabilitacyjne.

Pan Jan Koszałka stwierdził, że jego pytanie zmierza do jednego „Czy na terenie Rudnika może być utworzony gabinet specjalistyczny”?

            Burmistrz Waldemar Grochowski stwierdził, że należy zrobić rozeznane, jakie specjalizacje są najbardziej potrzebne w Rudniku i poczynić starania w tym kierunku.

 

            Radny Tadeusz Gontarz zapytał, kiedy rozpoczną się prace związane z realizacja zadania „południowa strefa aktywności „

W roku 2005 rozpoczną się prace związane z procedura przetargową a od wiosny 2006 roku zaczniemy prowadzić inwestycję.

 

            Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 2 w Rudniku nad Sanem Pan Tadeusz Kaczor zapytał czy wiadomo jest o zniszczeniach, jakie poczynione zostały przez wodę na rzecze szczególnie przy Progu rzecznym za tzw. „Jarotem” Jarotem szczególnie niebezpieczne jest odkrycie rur gazowych.

Pan Waldemar Grochowski stwierdził, że co całej tej sytuacji wiadomo jest Powiatowemu Zarządowi Melioracji Wodnych jak też znają sprawę gazownicy.

Prace w tym temacie już zostały rozpoczęte i nadal będą wykonywane.

            Głos w dyskusji zabrał radny Rady Powiatu Pan Janusz Kostyra, który stwierdził, że jest w posiadaniu umowy na kanalizacje – na wykonanie przykanalików.

Mówca stwierdził, że ma rozeznanie po rozmowach z wykonawcami kanalizacji sanitarnej, co to są:

- przykanaliki,

- przyłącza,

- kolektor główny i w związku z powyższym ma następujące pytania:

1. W miesiącu czerwcu pytał jak będzie finansowana inwestycja to uzyskał odpowiedź, że w 85 % będą pieniądze unijne a 15 % to wkład własny.

I tu pytanie czy we wniosku na środki pozabudżetowe – unijne; można zaznaczać, że pieniądze z budżetu gminy to wkład mieszkańców?.

W związku z tym w rozmowach z mieszkańcami Chałupek mówca mówił, że nie będą oni ponosić kosztów związanych z wykonaniem tej inwestycji.

2. Dlaczego „ktoś” z Urzędu robi ze mnie „W….” tu padło słowo nieparlamentarne mówiąc, że mieszkańcy nie będą mieszkańcy ponosić kosztów a za dwa dni przychodzą młodzi ludzie z umowami do podpisania o odpłatności w kwocie 1100 zł za wykonanie przykanalików?.

      Podobnie ma się spawa z ubiegłoroczną inwestycją pod nazwą budowa wodociągu. Jest sytuacja taka, że ludzie, którzy zwrócili się z prośbą o rozłożenie wpłat na większość rat zgody takie uzyskali. Natomiast w sytuacji gdzie chodziło o umorzenie 300 zł Pani, która zwracała się z taką prośba nie uzyskała żadnej odpowiedzi.

Wiele ludzi zrezygnowało z przyłączenia się do kanalizacji.

Są też tacy mieszkańcy Chałupek, którzy nie wpłacili w ogóle na wodociąg i mają wykonany przyłacz tak jak jest w przypadku mojego szwagra i dzieci Jego śmieją się z moich dzieci, że Inie płacili a mają wodę.

Wobec tego jak wygląda egzekucja należności od ludności.

Dlaczego ludzie z tego grona mówią, że nie będzie kosztów związanych z kanalizacją a jest inaczej?

Kto z tego grona powiedział, że nie będzie kosztów związanych z kanalizacją zapytał Przewodniczący Rady Miejskiej?

Pan Janusz Kostyra stwierdził, że nie będzie wypowiadał niczyich nazwisk.

Pan Waldemar Grochowski Burmistrz Gminy i Miasta stwierdził, że bardzo się podoba stanowisko Powiatu – „dajcie 50 % z Gminy a drugą połowę da Powiat” w przypadku wykonywania inwestycji wspólnych na terenie Gminy.

Radny Rady Powiatu Janusz Kostyra stwierdził, że nie ma nic przeciwko partycypacji, ale nie rozumie wypowiedzi z urzędu, że nie będzie kosztów ponoszonych przez ludność w związku z budową kanalizacji i ja tak ludziom odpowiadam a jednak jest inaczej.

Można było przejść z umowami wcześniej i rozłożyć mieszkańcom płatność na raty.

            Pan Stanisław Koszałka sołtys wsi kopki stwierdził, że według niego wypowiedź Pana Kostyry to „błędne, koło”: bo tego typu inwestycje są wykonywane w Gminie od 15 lat i tylko są problemy z Chałupkami.

            Przewodniczący Rady stwierdził, że wszędzie gdzie wykonywane są inwestycje typu kanalizacja mieszkańcy ponoszą koszty. Mówca ma doświadczenie z Niska.

            Pan Waldemar Grochowski Burmistrz Gminy i Miasta stwierdził, że odpowiedź radnemu rady Powiatu Panu Januszowi Kostyrze zostanie udzielona na piśmie.

 

            O godzinie 13 00 Przewodniczacy Rady Miejskiej zamknął obrady XXIX sesji Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

 

 

 

Przebieg sesji protokołowała

K. Puchalska

 

 

Podmiot udostępniający:
Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
Informację wytworzył:

Informację wprowadził:

Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2006-01-11
Data ostatniej zmiany:
2006-01-11

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2010-04-26 10:47:34, zmian dokonał(a): Grzegorz Hammer

WCAG 2.0 (Level AA)