Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

Ikona statystyk

P R O T O K Ó Ł Nr XXVIII/2005

Ikona statystyk

 

z obrad sesji Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem

odbytych w dniu 29 czerwca 2005 roku o godz. 900

w sali posiedzeń Urzędu Gminy miasta w Rudniku nad Sanem.

 

            Przewodniczący Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem Edward Tomecki o godz. 9 00 otworzył XXVIII sesję Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem i po przywitaniu przybyły na dzisiejszą sesję oświadczył, że na podstawie listy obecności w dzisiejszej sesji bierze udział 12 radny Rady Miejskiej, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał. Ustawowy skład rady to15 radnych

Listy obecności są załącznikami Nr 4 i 5 do oryginału niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Edward Tomecki przedstawił proponowany porządek dzisiejszych obrad sesji.

Burmistrz Gminy i Miasta Waldemar Grochowski zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad sesji o punkt „podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Rudnik nad Sanem z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem Edward Tomecki wniosek powyższy poddał pod głosowanie.

W głosowaniu wniosek został przyjęty jednomyślnie przez 12 radnych. Ustawowy skład rady Miejskiej to 15 radnych.

 

            Burmistrz Gminy i Miasta Waldemar Grochowski przedstawił informacje o pracy burmistrza w okresie między sesjami.

Treść przedstawionej informacji zawarta jest w załączniku Nr 7 do oryginału niniejszego protokołu.

            Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad przedstawioną informacją. Pytań do przedstawionej informacji nie było.

                Zastępca Burmistrza Pan Lucjan Tabasz dokonał wprowadzenia do przedstawienia projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej Nr XXII/156/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r. dotyczącej zmiany limitów wydatków wieloletnich programów inwestycyjnych jednomyślnie, po czym zapoznał zebranych z tym projektem.

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusje nad omawianym projektem uchwały, po czym zapytał 400.000 zł to pieniądze otrzymane z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu co jak wspomniał referujący uchwałę stanowi 33 % wartości mającej być budowanej sali sportowej a pozostałe środki to budżet Gminy. Czy mamy takie środki?.

Pieniądze pochodzące z budżetu gminy na dzień dzisiejszy nie są zabezpieczone, ale i parce rozpoczną się dopiero w późniejszym terminie. Środki finansowe mogą też pochodzić na przykład z pożyczek.

Innych pytań nie było.

W zastępstwie przewodniczący komisji rozwoju gospodarczego, zagospodarowania przestrzennego i rolnictwa Rady Miejskiej - radny Józef Juśko przedstawił opinię komisji.

Treść opinii zawarta jest w załączniku Nr 8 do oryginału niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej projekt uchwały poddał pod głosowanie.

W głosowaniu została podjęta uchwała Nr XXVIII/182/2005 w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej Nr XXII/156/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r. dotyczącej zmiany limitów wydatków wieloletnich programów inwestycyjnych jednomyślnie przez 12 radnych. Ustawowy skład rady Miejskiej to 15 radnych.

Treść podjętej uchwały zawarta jest w załączniku Nr 9 do oryginału niniejszego protokołu.

O godzinie 10 00 przewodniczący Rady zarządził 15 minutowa przerwę.

Wznowienie obrad sesji nastąpiło o godzinie 10 15 .

Pan Waldemar Grochowski – Burmistrz Gminy i Miasta przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2005 r.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.

Nikt z obecnych na sesji nie podejmował dyskusji w temacie przedstawionego projektu uchwały.

Pani Teresa Kosek przewodnicząca komisji budżetu i finansów rady Miejskiej zapoznała obecnych na sesji z opinią komisji w powyższej sprawie.

Treść opinii komisji jest załącznikiem Nr 10 do oryginału niniejszego protokołu.

W głosowaniu podjęta została Uchwała Nr XXVIII/183/2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2005 r. jednogłośnie przez 12 radnych.

Ustawowy skład rady Miejskiej to 15 radnych.

Treść podjętej uchwały zawarta jest w załączniku Nr 11 do oryginału niniejszego protokołu.

Zastępca Burmistrza Pan Lucjan Tabasz przedstawił projektu uchwały w sprawie zabezpieczenia przyznanych środków z MEN i S na dofinansowanie budowy Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kopkach.

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusje nad omawianym projektem uchwały.

Nikt z obecnych na sesji nie zadawał pytań.

W zastępstwie przewodniczący komisji rozwoju gospodarczego, zagospodarowania przestrzennego i rolnictwa Rady Miejskiej - radny Józef Juśko przedstawił opinię komisji.

Treść opinii zawarta jest w załączniku Nr 12 do oryginału niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej projekt uchwały poddał pod głosowanie.

W głosowaniu została podjęta uchwała Nr XXVIII/184/2005 w sprawie zabezpieczenia przyznanych środków z MEN i S na dofinansowanie budowy Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kopkach jednomyślnie przez 12 radnych. Ustawowy skład rady Miejskiej to 15 radnych.

Treść podjętej uchwały zawarta jest w załączniku Nr 13 do oryginału niniejszego protokołu.

            Zastępca Burmistrza Pan Lucjan Tabasz przedstawił projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z przeznaczeniem na rozbudowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Rudnik nad Sanem i Chałupki.

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusje nad omawianym projektem uchwały.

Nikt z obecnych na sesji nie zadawał pytań.

W zastępstwie przewodniczący komisji rozwoju gospodarczego, zagospodarowania przestrzennego i rolnictwa Rady Miejskiej - radny Józef Juśko przedstawił opinię komisji.

Treść opinii zawarta jest w załączniku Nr 14 do oryginału niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej projekt uchwały poddał pod głosowanie.

W głosowaniu została podjęta uchwała Nr XXVIII/185/2005 w sprawie zaciągnięcia pożyczki jednomyślnie przez 12 radnych. Ustawowy skład rady Miejskiej to 15 radnych.

Treść podjętej uchwały zawarta jest w załączniku Nr 15 do oryginału niniejszego protokołu.

 

            Pani Ewa Sudoł przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Nisku na realizacje zadania p.n. „Rozszerzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów Powiat o pojemniki wolnostojące służące do selektywnej zbiórki odpadów tworzyw sztucznych”.

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.

Radny Janusz Wala zapytał ile pojemników otrzyma Gmina.

Pani Ewa Sudoł poinformowała zebranych, że Gmina otrzyma 10 sztuk pojemników na tworzywo sztuczne. Ogólnie na powiat jest ww. pojemników 70.

Po lewej stronie na razie nie możemy zmieniać nawierzchni chodnika, ponieważ będzie dokonywana wymiana słupów elektrycznych i przyłączy do domów.

            Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 5 w Rudniku nad Sanem Pan Jan Koszałka zapytał czy na firmę można otrzymać takie pojemniki jak w mieście na szkło. Z takim pytaniem należy zwrócić się do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i tam dokonać ustaleń.

Innych pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.

            Przewodniczący komisji rozwoju ochrony środowiska, opieki społecznej zdrowia, ładu i porządku Rady Miejskiej - radny Stanisław Koń przedstawił opinię komisji.

Treść opinii zawarta jest w załączniku Nr 16 do oryginału niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej projekt uchwały poddał pod głosowanie.

W głosowaniu została podjęta uchwała Nr XXVIII/186/2005 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Nisku na realizacje zadania p.n. „Rozszerzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów Powiat o pojemniki wolnostojące służące do selektywnej zbiórki odpadów tworzyw sztucznych” jednomyślnie przez 12 radnych. Ustawowy skład rady Miejskiej to 15 radnych.

Treść podjętej uchwały zawarta jest w załączniku Nr 17 do oryginału niniejszego protokołu.

Pani Ewa Sudoł przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/162/2005 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2005 r.

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.

Nikt z obecnych na sesji nie zadawał pytań ani też nie prosił o dodatkowe wyjaśnienia.

Przewodniczący komisji rozwoju ochrony środowiska, opieki społecznej zdrowia, ładu i porządku Rady Miejskiej - radny Stanisław Koń przedstawił opinię komisji.

Treść opinii zawarta jest w załączniku Nr 18 do oryginału niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej projekt uchwały poddał pod głosowanie.

W głosowaniu podjęta została Uchwała Nr XXVIII/187/2005 w sprawie uchwały Nr XXII/162/2005 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2005 r. jednogłośnie przez 12 radnych.. Treść podjętej uchwały zawarta jest w załączniku Nr 19 do oryginału niniejszego protokołu.

Ustawowy skład rady Miejskiej to 15 radnych.

 

 Pan Andrzej Gołębiowski przedstawił projekt uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Rudnik nad Sanem z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusje nad omawianym projektem uchwały.

Radni poprosili o bliższe wyjaśnienia dotyczące projektu ww. Uchwały.

Bliższych danych o potrzebie podjęcia przedstawianego projektu uchwały udzielił Sekretarz Gminy Pan Henryk Zybura.

Pani Teresa Kosek przewodnicząca komisji budżetu i finansów rady Miejskiej zapoznała obecnych na sesji z opinią komisji w powyższej sprawie.

Treść opinii komisji jest załącznikiem Nr 20 do oryginału niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej projekt uchwały poddał pod głosowanie.

W głosowaniu została podjęta uchwała Nr XXVIII/188/2005 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Rudnik nad Sanem z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 r jednomyślnie przez 12 radnych. Ustawowy skład rady Miejskiej to 15 radnych.

Treść podjętej uchwały jest załącznikiem Nr 21 do oryginału niniejszego protokołu.

            Radny Rady Powiatu Pan Stanisław Sagan poinformował obecnych na sesji o działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku.

Radna Małgorzata Sztaba poprosiła w imieniu wyborców, aby gabinet fizykoterapii w Rudniku nad Sanem był nadal czynny w systemie dwu zmianowym jak to jest obecnie.

Jan Koszałka – Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 5 w Rudniku nad Sanem zwróci uwagę na fakt, że mieszkańcy Gminy Rudnik nad Sanem na niektóre zabiegi rehabilitacyjne muszą dojeżdżać do Niska, co jest dla nich uciążliwe i nie wygodne zwłaszcza wtedy, kiedy są po długich chorobach. Wszystkie zabiegi rehabilitacyjne powinny być wykonywane na miejscu w Rudniku stwierdził mówca.

Obszerna treść informacji zawarta jest w załączniku Nr 22 do oryginału niniejszego protokołu.

            Radny Tadeusz Gontarz poprosił o wyjaśnienia sprawy dotyczącej likwidacji usterek przy sieci wodociągowej przy liczniku wody; użytkownik czy Zakład Gospodarki Komunalnej.

Odpowiedzi na to pytanie udzieli Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Pan Lucjan Tabasz po wcześniejszych wyjaśnieniach z Kierownikiem ZGK i M w Rudniku nad Sanem.

 

            O godzinie 1110 Przewodniczący Rady Miejskiej zamkną obrady dwudziestej ósmej sesji Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

 

 

 

Protokołowała.

K. Puchalska

 

Podmiot udostępniający:
Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
Informację wytworzył:

Informację wprowadził:

Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2006-01-11
Data ostatniej zmiany:
2006-01-11

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2010-04-26 10:47:34, zmian dokonał(a): Grzegorz Hammer

WCAG 2.0 (Level AA)