Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

Ikona statystyk

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2005

Ikona statystyk

 

 

 

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2005

z obrad sesji Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem

odbytych w dniu 13 maja 2005 roku o godz. 1000

w sali posiedzeń Urzędu Gminy miasta w Rudniku nad Sanem.

 

 

 

 

            Przewodniczący Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem Edward Tomecki o godz.10 00 otworzył XXVII sesję Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem i po przywitaniu przybyły na dzisiejszą sesję oświadczył, że na podstawie listy obecności w dzisiejszej sesji bierze udział 12 radny Rady Miejskiej, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał. Ustawowy skład rady to15 radnych

Listy obecności są załącznikami Nr 4 i 5 do oryginału niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Edward Tomecki przedstawił proponowany porządek dzisiejszych obrad sesji.

Nikt z obecnych na sesji nie wnosił uwag ani nie wnioskował o zmianę porządku obrad sesji.

Protokół z dwudziestych szóstych obrad sesji Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem został przyjęty przez aklamacje

 

            Burmistrz Gminy i Miasta Waldemar Grochowski przedstawił informacje o pracy burmistrza w okresie między sesjami.

Treść przedstawionej informacji zawarta jest w załączniku Nr 7 do oryginału niniejszego protokołu.

            Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad przedstawioną informacją. Pytań do przedstawionej informacji nie było.

Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Pan Lucjan Tabasz przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem Nr XXII/156/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie limitu wydatków na długoletnie programy inwestycyjne.

Burmistrz Gminy i Miasta Waldemar Grochowski zgłosił autopoprawkę do przedstawionego projektu Uchwały.

„W programie II Budowa infrastruktury turystycznej i społecznej w gminie Rudnik nad Sanem w zadaniu „C” – remont budynku biblioteki i świetlicy z adaptacją pomieszczeń na zbiory tradycji wikliniarskich” limit wydatków zwiększa się o kwotę 10.000 zł.”

Wniosek dotyczący autopoprawki został poddany pod głosowanie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.

W głosowaniu autopoperawka przyjęta została jednomyślnie przez 12 radnych. Ustawowy skład Rady Miejskiej to 15 radnych.

Przewodniczący komisji rozwoju gospodarczego, zagospodarowania przestrzennego i rolnictwa Rady Miejskiej - radny Tadeusz Niedziałek przedstawił opinię komisji.

Treść opinii zawarta jest w załączniku Nr 8 do oryginału niniejszego protokołu.

Nikt z obecnych na sesji nie podejmował dyskusji w temacie przedstawionego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej projekt uchwały poddał pod głosowanie.

W głosowaniu została podjęta uchwała Nr XXVII/179/2005 w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/156/2004 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 lipca 2004 r. jednomyślnie przez 12 radnych. Ustawowy skład rady Miejskiej to 15 radnych.

Treść podjętej uchwały zawarta jest w załączniku Nr 9 do oryginału niniejszego protokołu.

 

                Pani Anna Moskal – Skarbnik Gminy przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2005 r.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.

Nikt z obecnych na sesji nie podejmował dyskusji w temacie przedstawionego projektu uchwały.

Pani Teresa Kosek przewodnicząca komisji budżetu i finansów rady Miejskiej zapoznała obecnych na sesji z opinią komisji w powyższej sprawie.

Treść opinii komisji jest załącznikiem Nr 10 do oryginału niniejszego protokołu.

W głosowaniu podjęta została Uchwała Nr XXV/180/2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2005 r. jednogłośnie przez 12 radnych. Ustawowy skład rady Miejskiej to 15 radnych.

Treść podjętej uchwały zawarta jest w załączniku Nr 11 do oryginału niniejszego protokołu.

 

            Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Pan Lucjan Tabasz przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem Nr XXII/161/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/132/2004 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem”.

Do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący komisji rozwoju gospodarczego, zagospodarowania przestrzennego i rolnictwa radny Tadeusz Niedziałek zgłosił wniosek o dokonanie następującej autopoprawki:

Na stronie 7 punkt 2 zadanie pod nazwą „Zwiększenie potencjału gospodarczego miasta – rozbudowa sieci wodociągowej w Rudniku nad Sanem należy zmienić wartości „źródeł finansowania” w sposób następujący:

Ø      budżet Gminy – 2 085 139,69;

Ø      budżet Państwa – 316 240,62;

Ø      ERDF – ZPORR – 1 581 203,17.

Wniosek komisji dotyczący autopoprawki został poddany pod głosowanie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.

W głosowaniu autopoperawka przyjęta została jednomyślnie przez 12 radnych. Ustawowy skład Rady Miejskiej to 15 radnych.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.

Radny Edward Wołoszyn stwierdził, że zmiany w Programie Rozwoju Lokalnego jak też wartości cyfrowe nie są spójne z cyframi limitów na wieloletnie inwestycje.

Pani Anna Moskal Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w uchwale o limitach na inwestycje wieloletnie zgodnie z ustawą o finansach publicznych możemy planować wydatki na rok budżetowy jak też na dwa najbliższe latach po danym roku budżetowym. Dlatego też w tych dwóch dokumentach nie będzie spójności.

Przewodniczący komisji rozwoju gospodarczego, zagospodarowania przestrzennego i rolnictwa Rady Miejskiej - radny Tadeusz Niedziałek przedstawił opinię komisji.

Treść opinii zawarta jest w załączniku Nr 12 do oryginału niniejszego protokołu.

Nikt z obecnych na sesji nie podejmował dyskusji w temacie przedstawionego projektu uchwały.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej projekt uchwały poddał pod głosowanie.

W głosowaniu została podjęta uchwała Nr XXVII/181/2005 w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/132/2004 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem” jednomyślnie przez 12 radnych. Ustawowy skład rady Miejskiej to 15 radnych.

Treść podjętej uchwały zawarta jest w załączniku Nr 13 do oryginału niniejszego protokołu.

 

            O godz. 11 20 Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił 15 minutową przerwę.

Wznowienie obrad XXVII obrad sesji rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem nastąpiło o godzinie 1135 .

 

            Burmistrz Gminy i Miasta Pan Waldemar Grochowski poprosił o przekazanie informacji o pielgrzymce członków Ochotniczych Straży Pożarnych do Częstochowy radnego Tadeusza Niedziałka.

Radny Tadeusz Niedziałek poinformował zebranych, że w dniu odbyła się ogólnopolska pielgrzymka druhów ochotniczych straży pożarnych na Jasną Górę. Z Gminy Rudnik nad Sanem w pielgrzymce udział wzięło 49 druhów.

Ujęcia z tej pielgrzymki będą prezentowane na stronie www. oraz obejrzeć je można obejrzeć na płytce.

 

            Radny Tadeusz Gontarz poprosił burmistrza o bliższą informacje odnośnie budowy Sali gimnastycznej w Kopkach.

Pan Burmistrz poinformował zebranych, że pieniądze na budowę Sali gimnastycznej w Kopkach są i w roku bieżącym będzie rozstrzygnięty przetarg na to zadanie, bo będą musiały być wydane pieniądze około 50.000 zł. W ciągu trzech lat chcemy wybudować salę gimnastyczną i wykonać wszystko, co potrzeba do stanu surowego zamkniętego.

 

            Przewodniczący zarządu osiedla Nr 2 w Rudniku nad Sanem poinformował zebranych o posprzątanym terenie wokół budującej się fabryki okien dachowych „Fakro” i poprosił o ustawienie tablicy z napisem „Zakaz wysypywania śmieci”

Burmistrz Gminy i Miasta poinformował zebranych, skąd się wzięła inicjatywa posprzątania terenu, o którym mowa.

Mówca poprosił wszystkich obecnych na sesji o pomoc likwidacji dzikich wysypisk śmieci.

             Zastępcą Burmistrza Gminy i Miasta Pan Lucjan Tabasz poinformował zebranych, że w najbliższym czasie będzie przygotowywana i podejmowana tzw. „Uchwała śmieciowa” i będziemy tak jak to się robi w innych gminach płacić wszyscy za wywóz nieczystości stały czy będą pojemniki czy nie.

            Radny Ryszard Piekarz poprosił, aby Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudniku nad Sanem dostarczył brakujące pojemniki na śmieci do Przędzela. Umowy na wywóz pojemników mamy już od 1 maja stwierdził mówca.

Radny Ryszard Piekarz poprosił Burmistrza miny i Miasta o interwencję w Powiatowym Zarządzie Dróg w sprawie naprawy dróg po zimie.

Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Pan Lucjan Tabasz poinformował zebranych, że naprawa dróg po zimie będzie wykonywana tylko pozwolą na to warunki atmosferyczne.

 

O godzinie 1120 Przewodniczący Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem zamknął obrady dwudziestej siódmej sesji Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

 

 

 

 

Przebieg obrad protokołowała

K. Puchalska

Podmiot udostępniający:
Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
Informację wytworzył:

Informację wprowadził:

Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2006-01-11
Data ostatniej zmiany:
2006-01-11

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2010-04-26 10:47:34, zmian dokonał(a): Grzegorz Hammer

WCAG 2.0 (Level AA)