Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

Ikona statystyk

P R O T O K Ó Ł Nr XXVI/2005

Ikona statystyk

 

 

z obrad sesji Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem

odbytych w dniu 28kwietnia 2005 roku o godz. 1000

w sali posiedzeń Urzędu Gminy miasta w Rudniku nad Sanem.

 

            Przewodniczący Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem Edward Tomecki o godz.10 00 otworzył XXVI sesję Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem i po przywitaniu przybyły na dzisiejszą sesję oświadczył, że na podstawie listy obecności w dzisiejszej sesji bierze udział 13 radny Rady Miejskiej, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał. Ustawowy skład rady to15 radnych

Listy obecności są załącznikami Nr 4 i 5 do oryginału niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Edward Tomecki przedstawił proponowany porządek dzisiejszych obrad sesji.

Nikt z obecnych na sesji nie wnosił uwag ani nie wnioskował o zmianę porządku obrad sesji. Protokół z dwudziestych piątych obrad sesji Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem został przyjęty przez aklamacje

 

            Burmistrz Gminy i Miasta Waldemar Grochowski przedstawił informacje o pracy burmistrza w okresie między sesjami.

Treść przedstawionej informacji zawarta jest w załączniku Nr 7 do oryginału niniejszego protokołu.

            Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad przedstawioną informacją. Pytań do przedstawionej informacji nie było.

                Burmistrz Gminy i Miasta Waldemar Grochowski przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy w 2004 r. Treść przedstawionego sprawozdania zawarta jest w załączniku Nr 8 do oryginału niniejszego protokołu.

            Przewodniczący komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem radny Józef Juśko zapoznał zebranych z opinią komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 11 kwietnia 2005 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy w 2004 r.

Treść przedstawionej opinii zawarta jest w załączniku Nr 9 do oryginału niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Edward Tomecki zapoznał wszystkich zebranych z treścią Uchwały Nr XIV/82/2005 z dnia 6 kwietnia 2005 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonych sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za 2004 rok.

Treść odczytanej Uchwały zawarta jest w załączniku Nr 10 do oryginału niniejszego protokołu.

            Przewodniczący Rady Miejskiej Edward Tomecki otworzył dyskusję nad przedstawionymi materiałami i rozpatrywaniem sprawozdania z wykonania budżetu.

            Stałe komisje Rady Miejskiej omawiały na swych posiedzeniach sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2004 r. uzyskując potrzebne wyjaśnienia i w związku z tym ze strony radnych nie było zadawanych pytań.

Nie zadawali też pytań przewodniczący organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy, którzy obecni byli na sesji Rady.

Należy przez to rozumieć, że sprawozdanie z wykonania budżetu w 2003 roku zostało przyjęte przez radnych Rady Miejskiej przez aklamację.

            Przewodniczący komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem radny Józef Juśko zapoznał zebranych z wnioskiem komisji rewizyjne Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta z tytułu wykonania budżetu w 2004 r.

Treść wniosku zawarta jest w załączniku Nr 11 do oryginału niniejszego protokołu.

                Następnie przewodniczący komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem radny Józef Juśko zapoznał zebranych z Uchwały Nr XIV/116/2005 z dnia 13 kwietnia 2005 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym przez Komisje Rewizyjną Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem wniosku o udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2004 r.

Treść Uchwały zawarta jest w załączniku Nr 12 do oryginału niniejszego protokołu.

                Przewodniczący Rady Miejskiej Edward Tomecki stwierdził, że wszystkie materiały potrzebne do podjęcia uchwały o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta są pozytywne. Podkreślić też należy, że środki finansowe z funduszy pomocowe, jakie zostały pozyskane do budżetu Gminy świadczą o dużym zaangażowaniu Burmistrza i pracowników urzędu, za co należą się podziękowania.

Przewodniczący Rady Miejskiej Edward Tomecki odczytał projekt Uchwały Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem z tytułu wykonania budżetu Gminy w 2004 r., po czym poddał pod głosowanie.

W głosowaniu Uchwał Nr XXVI/175/2005 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowie Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem został podjęta jednogłośnie.

W głosowaniu udział brało 13 radnych obecnych na sesji, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał. Ustawowy skład rady to15 radnych.

Treść podjętej uchwały zawarta jest w załączniku Nr 13 do oryginału niniejszego protokołu.

                Burmistrz Gminy i Miasta podziękował wszystkich radnym za współpracę i za udzielenie absolutorium.

            Przewodniczący Rady Miejskiej Edward Tomecki o godzinie 11 50 ogłosił 15 minutową przerwę.

Wznowienie obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem nastąpiło o godzinie 12 05.

 

            Pani Leonarda Mierzwa zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie użyczenia części nieruchomości budynkowej stanowiącej własność Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na rzecz Caritas Diecezji Sandomierskiej.

Przewodniczący komisji rozwoju gospodarczego, zagospodarowania przestrzennego i rolnictwa Rady Miejskiej - radny Tadeusz Niedziałek przedstawił opinię komisji.

Treść opinii zawarta jest w załączniku Nr 14 do oryginału niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.

Burmistrz Gminy i Miasta poinformował zebranych, że Caritas Diecezji Sandomierskiej na terenie powiatu Niżańskiego chce otworzyć ośrodek pobytu dziennego dla niepełnosprawnych. Dlatego nawiązany został kontakt z Księdzem Dyrektorem Caritas i rozpoczynane są działania w tej sprawie.

Użyczana byłaby druga część budynku biurowca po byłym „ Wikplaście”.

Radny Edward Wołoszyn zapytał, co znaczy na okres dłuższy jak trzy lata.

Pan Burmistrz odpowiedział, że na okres do 3 lat decyzję może podjąć sam Burmistrz a na okres dłuższy potrzebna jest zgoda Rady.

Czas okres określony zostanie precyzyjniej w umowie użyczenia.

Innych pytań nie było.

Przewodniczący Rady Miejskiej projekt uchwały poddał pod głosowanie.

W głosowaniu została podjęta uchwała Nr XXV/176/2005 w sprawie użyczenia części nieruchomości budynkowej stanowiącej własność Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na rzecz Caritas Diecezji Sandomierskiej jednomyślnie przez 13 radnych. Ustawowy skład rady Miejskiej to 15 radnych.

Treść podjętej uchwały zawarta jest w załączniku Nr 15 do oryginału niniejszego protokołu.

 

            Pani Leonarda Mierzwa zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym tej spółdzielni.

Przewodniczący komisji rozwoju gospodarczego, zagospodarowania przestrzennego i rolnictwa Rady Miejskiej - radny Tadeusz Niedziałek przedstawił opinię komisji.

Treść opinii zawarta jest w załączniku Nr 16 do oryginału niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.

Radny Edward Wołoszyn zapytał czy ta uchwała dotyczy również terenu pod garażami.

W odpowiedzi wszyscy obecni usłyszeli, że uchwała dotyczy terenu pod blokami mieszkalnymi.

Radna Małgorzata Sztaba zapytała czy mamy szacunkowy koszt tej działki.

Tak stwierdziła Pani Leonarda Mierzwa podając wycenę w następujący sposób:

Ø      wartość prawa własności wynosi 270.000 zł,

Ø      wartość prawa dzierżawy wynosi 261.000 zł,

Ø      dopłata do tych wartości wynosi 77.000 zł.

Innych pytań nie było.

Przewodniczący Rady Miejskiej projekt uchwały poddał pod głosowanie.

W głosowaniu została podjęta uchwała Nr XXV/177/2005 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym tej spółdzielni jednomyślnie przez 13 radnych. Ustawowy skład rady Miejskiej to 15 radnych.

Treść podjętej uchwały zawarta jest w załączniku Nr 17 do oryginału niniejszego protokołu.

Pani Leonarda Mierzwa zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej zabudowanej, wykorzystywanej na cele mieszkaniowe, sprzedawanej na rzecz użytkownika wieczystego –Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli.

Pani L. Mierzwa poinformowała zebranych o bonifikatach stosowanych w innych miejscowościach gdzie sprzedawane są grunty dla Spółdzielni Mieszkaniowych.

Ø      w Rzeszowie stosowana jest bonifikata w wysokości 99 %,

Ø      w Sarzynie w wysokości 90 %,

Ø      w Stalowej Woli w wysokości 99 %.

Ø      a członkowie komisji gospodarczego, zagospodarowania przestrzennego i rolnictwa wnioskowali o zastosowanie bonifikaty w wysokości 90 %

Przewodniczący komisji rozwoju gospodarczego, zagospodarowania przestrzennego i rolnictwa Rady Miejskiej - radny Tadeusz Niedziałek przedstawił opinię komisji.

Treść opinii zawarta jest w załączniku Nr 18 do oryginału niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.

Radny Edward Wołoszyn zapytał czy jesteśmy w posiadaniu oświadczenia Spółdzielni Mieszkaniowej, o którym mowa w § 2 projektu uchwały.

Pani Leonarda Mierzwa oświadczyła, że jeszcze nie mamy takiego oświadczenia.

Innych pytań nie było.

Przewodniczący Rady Miejskiej projekt uchwały poddał pod głosowanie.

W głosowaniu została podjęta uchwała Nr XXV/178/2005 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej zabudowanej, wykorzystywanej na cele mieszkaniowe, sprzedawanej na rzecz użytkownika wieczystego –Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli jednomyślnie przez 13 radnych. Ustawowy skład rady Miejskiej to 15 radnych.

Treść podjętej uchwały zawarta jest w załączniku Nr 19 do oryginału niniejszego protokołu.

 

            W wolnych wnioskach Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o złożenie oświadczeń majątkowych przez radnych, którzy jeszcze nie dopełnili tego obowiązku.

            Przewodnicząca komisji oświaty i wychowania radna Jadwiga Tarnawska zapoznała zebranych z protokołem Nr 28 z posiedzenia komisji oświaty i wychowania. Protokół jest do wglądu w aktach komisji.

O godzinie 13.15 Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął obrady XXVI sesji Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

 

 

 

Protokołowała

K. Puchalska.

Podmiot udostępniający:
Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
Informację wytworzył:

Informację wprowadził:

Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2006-01-11
Data ostatniej zmiany:
2006-01-11

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2010-04-26 10:47:34, zmian dokonał(a): Grzegorz Hammer

WCAG 2.0 (Level AA)