Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

Ikona statystyk

P R O T O K Ó Ł Nr XXV/2005

Ikona statystyk

 

z obrad sesji Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem

odbytych w dniu 19 kwietnia 2005 roku o godz. 1000

w sali posiedzeń Urzędu Gminy miasta w Rudniku nad Sanem.

 

            Przewodniczący Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem Edward Tomecki o godz.10 00 otworzył XXV sesję Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem i po przywitaniu przybyły na dzisiejszą sesję oświadczył, że na podstawie listy obecności w dzisiejszej sesji bierze udział 10 radny Rady Miejskiej, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał. Ustawowy skład rady to15 radnych

Listy obecności są załącznikami Nr 4 i 5 do oryginału niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Edward Tomecki przedstawił proponowany porządek dzisiejszych obrad sesji.

Nikt z obecnych na sesji nie wnosił uwag ani nie wnioskował o zmianę porządku obrad sesji. Protokół z dwudziestych czwartych obrad sesji Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem został przyjęty przez aklamacje

 

            Burmistrz Gminy i Miasta Waldemar Grochowski przedstawił informacje o pracy burmistrza w okresie między sesjami.

Treść przedstawionej informacji zawarta jest w załączniku Nr 7 do oryginału niniejszego protokołu.

            Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad przedstawioną informacją. Pytań do przedstawionej informacji nie było.

O godzinie 1030  na obrady przybyła radna Jadwiga Tarnawska co zwiększyło obecność radnych do liczby 11.

                Sekretarz Gminy Henryk Zybura przedstawił projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rudnik nad Sanem.,

Radny Edward Wołoszyn zawnioskował o to by nie czytać całego projektu uchwały tylko poinformować radnych, dlaczego podejmujemy ponownie tą samą uchwałę.

Sekretarz Gminy poinformował zebranych, iż Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Podkarpackiego została stwierdzona nieważność Uchwały Nr XXIV/166/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. ze względu na nieprzestrzeganie zasad techniki prawodawczej – Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusje nad omawianym projektem Uchwały.

Nikt z obecnych na sesji nie zabierał głosu w dyskusji.

Ze względu, iż wcześniej podjęta Uchwała uzyskała pozytywną opinię merytorycznego wydziały nie był opiniowany projekt uchwały przez komisję oświaty i wychowania Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

Przewodniczący Rady Miejskiej projekt uchwały poddał pod głosowanie.

W głosowaniu została podjęta uchwała Nr XXV/168/2005 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rudnik nad Sanem jednomyślnie przez 11 radnych. Ustawowy skład rady Miejskiej to 15 radnych.

Treść podjętej uchwały zawarta jest w załączniku Nr 8 do oryginału niniejszego protokołu.

Sekretarz Gminy Henryk Zybura przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rudnik nad Sanem.,

Sekretarz Gminy poinformował zebranych, że tak samo jak w poprzednim przypadku Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Podkarpackiego została stwierdzona nieważność Uchwały Nr XXIV/166/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. ze względu na nieprzestrzeganie zasad techniki prawodawczej – Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusje nad omawianym projektem Uchwały.

Nikt z obecnych na sesji nie zabierał głosu w dyskusji.

Ze względu, iż wcześniej podjęta Uchwała uzyskała pozytywną opinię merytorycznego wydziały nie był opiniowany projekt uchwały przez komisję oświaty i wychowania Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

Przewodniczący Rady Miejskiej projekt uchwały poddał pod głosowanie.

W głosowaniu została podjęta uchwała Nr XXV/169/2005 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rudnik nad Sanem jednomyślnie przez 11 radnych. Ustawowy skład rady Miejskiej to 15 radnych.

Treść podjętej uchwały zawarta jest w załączniku Nr 9 do oryginału niniejszego protokołu.

 

            Pani Maria Sagan przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Nisku na przebudowę nawierzchni chodnika w ciągu ulicy Sandomierskiej i ul. Grunwaldzkiej w Rudniku nad Sanem.

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.

Radny Janusz Wala zapytał czy znamy już zakres prac związanych z tym zadaniem.

Pani Maria Sagan poinformowała zebranych, że zrobione zostały już obmiary i przy ulicy Grunwaldzie będzie zrobiony chodnik wzdłuż kina do skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego. Natomiast w ciągu ulicy Sandomierskiej chodnik będzie robiony po prawej stronie od domu handlowego do Kapliczki.

Po lewej stronie na razie nie możemy zmieniać nawierzchni chodnika, ponieważ będzie dokonywana wymiana słupów elektrycznych i przyłączy do domów.

            Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 5 w Rudniku nad Sanem Pan Jan Koszałka zwrócił uwag na fakt niszczenia chodników przez samochody ciężarowe o dużej kubaturze i poprosił o wykonywanie ograniczników jezdni przynajmniej przy skrzyżowaniach.

Innych pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.

            Przewodniczący komisji rozwoju gospodarczego, zagospodarowania przestrzennego i rolnictwa Rady Miejskiej - radny Tadeusz Niedziałek przedstawił opinię komisji.

Treść opinii zawarta jest w załączniku Nr 10 do oryginału niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej projekt uchwały poddał pod głosowanie.

W głosowaniu została podjęta uchwała Nr XXV/170/2005 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Nisku na przebudowę nawierzchni chodnika w ciągu ulicy Sandomierskiej i ul. Grunwaldzkiej w Rudniku nad Sanem jednomyślnie przez 11 radnych. Ustawowy skład rady Miejskiej to 15 radnych.

Treść podjętej uchwały zawarta jest w załączniku Nr 11 do oryginału niniejszego protokołu.

O godzinie 1045 przewodniczący Rady Miejskiej zarządził 15 minutową przerwę.

Wznowienie obrad XXV sesji Rady Miejskiej po przerwie nastąpiło o godz. 1100.

 

            Pani Anna Moskal – Skarbnik Gminy przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2005 r.

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.

Nikt z obecnych na sesji nie podejmował dyskusji w temacie przedstawionego projektu uchwały.

Pani Teresa Kosek przewodnicząca komisji budżetu i finansów rady Miejskiej zapoznała obecnych na sesji z opinią komisji w powyższej sprawie.

Treść opinii komisji jest załącznikiem Nr 12 do oryginału niniejszego protokołu.

W głosowaniu podjęta została Uchwała Nr XXV/171/2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2005 r. jednogłośnie przez 11 radnych. Treść podjętej uchwały zawarta jest w załączniku Nr 13 do oryginału niniejszego protokołu.

Ustawowy skład rady Miejskiej to 15 radnych.

 

Sekretarz Gminy Henryk Zybura przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusje nad omawianym projektem Uchwały.

Nikt z obecnych na sesji nie zabierał głosu w dyskusji.

Pani Teresa Kosek przewodnicząca komisji budżetu i finansów rady Miejskiej zapoznała obecnych na sesji z opinią komisji w powyższej sprawie.

Treść opinii komisji jest załącznikiem Nr 14 do oryginału niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej projekt uchwały poddał pod głosowanie.

W głosowaniu została podjęta uchwała Nr XXV/172/2005 w sprawie ustalenia wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem jednomyślnie przez 11 radnych. Ustawowy skład rady Miejskiej to 15 radnych.

Treść podjętej uchwały jest załącznikiem Nr 15 do oryginału niniejszego protokołu.

 

Sekretarz Gminy Henryk Zybura przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.

Sekretarz Gminy przedstawiając projekt uchwały wniósł autopoprawkę do § 13 punkt 3 w sposób następujący:

§ 13 punkt 3 otrzymuje brzmienie: Wysokość stypendium w zależności od dochodu na osobę w rodzinie, o którym mowa w ust. 2, przedstawia się następująco:

 

Dochód na osobę w rodzinie (w zł)

Miesięczna wysokość stypendium szkolnego

(w zł)

0 –  158,00 ( dochodu do 50 % kryterium dochodowego)

Nie wymagane żadne z kryterium wym.

w § 4 ust. 1

55,00

 158,01 – 237,00   ( dochodu powyżej 50 % do 75 % kryterium dochodowego)

Wymagane spełnienie min. 4 – kryteriów wym. w § 4 ust. 1

50,00

 237,01 – 316,00   ( dochodu powyżej 75 % do 100 % kryterium dochodowego )

Wymagane spełnienie min. 4 – kryteriów wym. w § 4 ust. 1

45,00

 

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusje nad omawianym projektem Uchwały.

Pani Teresa Kosek przewodnicząca komisji budżetu i finansów rady Miejskiej zapoznała obecnych na sesji z opinią komisji w powyższej sprawie.

Treść opinii komisji jest załącznikiem Nr 16 do oryginału niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej autopoprawkę zgłoszona przez referującego poddał pod głosowanie.

Autopoprawka została przyjęta przez radnych jednomyślnie.

Następnie przewodniczący Rady Miejskiej projekt uchwały wraz z autopoprawką poddał pod głosowanie.

W głosowaniu została podjęta uchwała Nr XXV/173/2005 w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem jednomyślnie przez 11 radnych. Ustawowy skład rady Miejskiej to 15 radnych.

Treść podjętej uchwały jest załącznikiem Nr 16 do oryginału niniejszego protokołu.

 

Pani Stanisława Wrońska zapoznała zebranym projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu Planu aglomeracji Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

Pani Stanisława Wrońska poinformowała zebranych, iż plan aglomeracji to nic innego jak plan budowy kolektora głównego kanalizacji sanitarnej w całej Gminie.

W Krajowym Planie ochrony środowiska całkowite zakończenie budowy kanalizacji Gminy Rudnik nad Sanem powinno być zakończone do 2013 r.

Przewodniczący komisji rozwoju gospodarczego, zagospodarowania przestrzennego i rolnictwa Rady Miejskiej - radny Tadeusz Niedziałek przedstawił opinię komisji.

Treść opinii zawarta jest w załączniku Nr 17 do oryginału niniejszego protokołu

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.

Nikt z obecnych na sesji nie podejmował dyskusji w temacie przedstawionego projektu uchwały.

W głosowaniu została podjęta uchwała Nr XXV/174/2005 w sprawie zaopiniowania projektu Planu aglomeracji Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem jednomyślnie przez 11 radnych. Ustawowy skład rady Miejskiej to 15 radnych.

Treść podjętej uchwały jest załącznikiem Nr 18 do oryginału niniejszego protokołu.

 

            Radny Rady Powiatu Pan Stanisław Sagan poinformował obecnych na sesji o tym, że w Starostwie były rozmowy na temat nie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Rudniku nad Sanem a o połączeniu dwóch szkół ponad gimnazjalnych to jest Zespołu Szkół Zawodowych i Liceum Ogólnokształcącego w jeden zespół.

Aby temu zapobiec należy, aby młodzież kończąca Gimnazjum nie odchodziła do szkół szczególnie liceów ogólnokształcących w innych miejscowościach pozostawała w Rudniku a wtedy unikniemy realizacji zamiarów Starostwa.

Radny Janusz Wala poinformował zebranych, iż Dyrekcja LO w Rudniku nad Sanem ma już pewne wytyczne, aby plan szkoły na rok szkolny 2005/006 układać pod dwa oddziały klas pierwszych, przy czym w Nisku zaplanowano 5 oddziałów klas pierwszych. Z rozmów z uczniami wynika, że większość wybiera się do LO w Nisku a z Niska do Stalowej Woli.

W LO w Rudniku mamy klasy o profilu europejskim. rekreacyjno - sportowym, i dziennikarskim.

Przewodniczący Rady E. Tomecki zapytał czy taka sytuacja wymusi zmniejszenie zatrudnienia.

Radny Janusz Wala stwierdził, że może nie bezie zwolnień, ale biedzie mniej godzin.

Pan S. Sagan stwierdził, że najpierw puszcza się plotkę a później bada tere3n.

W ubiegłym roku nic nie mówiło się o takiej sytuacji w Rudniku a tylko o Ulanowie a teraz dochodzi Rudnik.

Przewodniczący zarządu Osiedla Nr 5 Pan Jan Koszałka zapytał, co jest przyczyną sytuacji, że młodzież odchodzi z Rudnika do innych miejscowości..

Radny Janusz Wala stwierdził, że wśród młodzieży panuje moda idzie kolega idę i ja nie zważając na uciążliwości nawet dojazdu.

Nauczyciele LO w Rudniku nad Sanem robią wszystko, co mogą, aby była odpowiednia liczebność klas pierwszych, co będzie to się okaże we wrześniu.

Radny Ryszard Piekarz stwierdził, że najbardziej opiniotwórcza staje się szkoła, z której młodzież przechodzi do innej, czyli w tym przypadku najbardziej opiniodawcze jest Publiczne Gimnazjum. Dlatego też nie można mówić w Gimnazjum, aby nie dawać dzieci do LO w Rudniku, bo kalamy własne gniazdo.

W Gimnazjum powinni spotkać się Dyrektorzy Szkół, ponadgimnazjalnych z rodzicami uczniów klas trzecich i zachęcać do tego, aby ich dzieci chodziły do szkoły w miejscu zamieszkania.

Radny Rady Powiatu Stanisław Sagan oświadczył, że w najbliższym czasie wpłynie kwota podatku od nieruchomości, która jest zaległością Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Rudniku nad Sanem.

Burmistrz Gminy i Miasta stwierdził, że sami jako społeczeństwo niszczymy Liceum Ogólnokształcące. Społeczeństwu powinna przyświecać idea „ Myśl globalnie a kupuj lokalnie” a w naszym środowisku tak się nie dzieje.

Szkoły podstawowe na terenie Gminy dają nam średni poziom nauczania a jeszcze niższy daje Gimnazjum. Dlatego też należy się na tym zastanowić. Nie możemy jednak nic zrobić na siłę, Elity naszego miasta dzieci dają do szkół średnich do innych miejscowości i mamy efekty takie jak widać.

Przewodniczący Rady Miejskiej Edward Tomecki przypomniał o złożeniu oświadczeń majątkowych przez radnych.

Termin złożenia wspomnianych oświadczeń upływa z dniem 30 kwietnia.

            Radny Tadeusz Niedziałek podzielił zdanie radnego Ryszarda Piekarza i przekazał radnym, że na spotkaniu w Gimnazjum z rodzicami był przedstawiciel Zespołu Szkół, ale nie było nikogo z Liceum Ogólnokształcącego.

            Radna Jadwiga Tarnawska zapytała, w jakim okresie czasu w tym roku odbędzie się doroczna impreza pod nazwą „wiklina 2005”.

Pan Burmistrz poinformował zebranych, że „Wiklina 2005 „ w roku bieżącym odbędzie się w pierwszy tygodniu czerwca.

            O godzinie 1220 Przewodniczący Rady Miejskiej zamkną obrady dwudziestej piątej sesji Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

 

 

 

Protokołowała.

K. Puchalska

Podmiot udostępniający:
Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
Informację wytworzył:

Informację wprowadził:

Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2006-01-11
Data ostatniej zmiany:
2006-01-11

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2010-04-26 10:47:34, zmian dokonał(a): Grzegorz Hammer

WCAG 2.0 (Level AA)