Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

Ikona statystyk

P R O T O K Ó Ł Nr XXIV/2005

Ikona statystyk

 

z obrad sesji Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem

odbytych w dniu 28 lutego 2005 roku o godz. 1000

w sali posiedzeń Urzędu Gminy miasta w Rudniku nad Sanem.

 

            Przewodniczący Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem Edward Tomecki o godz.10 00 otworzył XXIV sesję Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem i po przywitaniu przybyły na dzisiejszą sesję oświadczył, że na podstawie listy obecności w dzisiejszej sesji bierze udział 13 radny Rady Miejskiej, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał. Ustawowy skład rady to15 radnych

Listy obecności są załącznikami Nr 4 i 5 do oryginału niniejszego protokołu.

            Informacje o stanie ładu i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Rudnik nad Sanem przedstawił Kierownik Posterunki Policji w Rudniku nad Sanem aspirant Eugeniusz Ciak.

Treść przedstawionej informacji zawarta jest w załączniku Nr 6 do oryginału niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem Edward Tomecki otworzył dyskusję nad przedstawioną informacją.

Radny Rady Powiatu Pan Stanisław Sagan podziękował Kierownikowi posterunku a za jego pośrednictwem wszystkim policjantom pracującym w Rudniku złożył podziękowania za wkład pracy w utrzymanie ładu i porządku publicznego na terenie miasta i gminy Rudnik nad Sanem.

Mówca stwierdził, że mimo wszystko jest za mało patroli pieszych jak też za mało patroli w godzinach nocnych.

Radny rady powiatu poprosił o większą ilość patroli w okresie wiosenno letnim nad brzegami rzeki Rudna w Rudniku nad Sanem a przede wszystkim w obrębie trzech szkół.

Kierownik Posterunku Policji w Rudniku nad Sanem stwierdził, że służba jest konieczna zarówno w dzień jak też w nocy, bo trudno jest przesłuchiwać świadków w godzinach nocnych. Z prowadzonych statystyk wynika, że ½ miesiąca to służba nocna a druga połowa miesiąca to służba pełniona w dzień.

Nabrzeża rzeki Rudna są patrolowane szczególnie wtedy, kiedy młodzież wychodzi ze szkół.

Radny Tadeusz Gontarz zapytał Kierownika Posterunku Policji czy na terenie naszej gminy Rudnik nad Sanem jest zagrożenie narkotykowe i jakie są to narkotyki. Pan Kierownik stwierdził, że pojawiły się narkotyki takie jak amfetamina i marihuana.

Radna Jadwiga Tarnawska zapytała czy zostali ustaleni dealerzy rozprowadzający narkotyki.

Pan Kierownik stwierdził, że zostali ustaleni rozprowadzający narkotyki.

Burmistrz Gminy i Miasta stwierdził, że kierownik Posterunku pracuje dobrze, ale są opinie mieszkańców, że:

  • Musi być większa ilość patroli policyjnych,
  • Muszą być legitymowani młodzi ludzie przebywający w późnych godzinach nocnych na terenie miasta,
  • Musi się znaleźć sposób na szalejących po mieście motocyklistów.

Są to najważniejsze trzy postulaty, z którymi najczęściej zwracaj się do nas społeczeństwo.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem Edward Tomecki zwrócił się do przedstawicieli Powiatowej Komendy Policji z pytaniem czy zmieniły się przepisy odnośnie pomocy finansowej dla policji przez inne instytucje.

Pan Edward Tomecki stwierdził, że policja bardzo dużo pomaga w ustaleniu kłusowników jak tez ludzi, którzy kradną drzewo i jest możliwość pomocy finansowej. Ale przepisy w tym zakresie są bardzo zawiłe.

Pan Edward Tomecki poprosił o pomoc policji w okresie wiosennych porządków, kiedy wypalane są trawy na łąkach jak też przydrożne rowy.

W szczególności duże zagrożenie stwarzają łąki położone przy terenach leśnych.

Bardzo dużym problemem jest też wysypywanie śmieci bezpośrednio do lasu jak też na parkingach leśnych.

Rady Józef Juśko zapytał jak przedstawia się sprawa z samochodem dla rudnickiej policji.

Komendant Powiatowy Policji Pan Stanisław Wilczyński stwierdził, że patrole zmotoryzowane nawet w dzień odnoszą swoje sukcesy. Może patrol pieszy byłby lepszy, ale patrol zmotoryzowany jest szybszy.

Muszą być, więc takie i takie patrole.

Patrole nocne na terenia miasta są prowadzone nie tylko przez policjantów z Rudnika czy powiatu Nisko, ale też byli policjanci z Rzeszowa.

Odnośnie patroli brzegów rzeki Rudna – na ten temat prowadzone były rozmowy z Kierownik posterunku i na pewno będą prowadzone.

Narkotykami jesteśmy wszyscy zagrożeni, ale w szczególności wasza gmina stwierdził Pan Stanisław Wilczyński. Narkotyki do naszego powiatu tak jak i do Waszej Gminy są przywożone z terenu Sarzyny. Komenda Powiatowa Policji na wyraźną prośbę Dyrektora Szkoły i za Jego zgoda może dokonać kontroli w danej szkole przy użyciu psa wyszkolonego właśnie do takich celów.
Taka kontrola została przeprowadzona w szkole w Nisku i okazało się, że nie na w tej szkole narkotyków.

Komendant Powiatowy Policji przedstawił też stan osobowo policji na terenie powiatu.

Na dzień dzisiejszy stwierdził mówca jest na terenie powiatu mamy trzy wakaty.

 W województwie podkarpackim jest tylko kilka przypadków, gdzie samorządy wykupiły sobie etaty policyjne.

Pan Komendant Stanisław Wilczyński podziękował Radzie Miejskiej i Burmistrzowi za pomoc zarówno w zakupie paliwa do samochodów policyjnych jak tez za obiecana pomoc w zakupie nowego samochodu dla policji.

Z motocyklistami jest w całym powiecie duży problem i miejscowi policjanci sami musza sobie poradzić z tym problemem.

Przepisy o pomocy finansowej dla policji się zmieniły, ale nie ma jeszcze przepisów wykonawczych. Wiemy, że powstał fundusz pomocy dla Policji.

Nowy samochód dla miejscowego posterunku policji będzie, ale na dzień dzisiejszy nie wiadomo, jaka to będzie marka. Komenda Wojewódzka Policji chce dokonać unifikacji pojazdów. Chcą, aby to były ople, ale być może, że będzie to skoda.

Wszystko zależy od wyniku przetargu.

            Pan Komendant Powiatowy Policji stwierdził, że komenda Powiatowa Policji w Nisku mieści się na czołowym miejscu w województwie pod względem osiąganych wyników a kierownik Eugeniusz Ciak na bardzo dobre wyniki i w ubiegłym roku dostał najwyższą nagrodę.

Do policji będą przyjmowani ludzie dopiero w miesiącu październiku i listopadzie, ponieważ teraz nie ma pieniędzy na fundusz płac.

Do Rudnika może dość osoba do prowadzenia dochodzeń.

            Przewodniczący Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem Edward Tomecki podziękował policji za pracę.

            Przewodniczący Komisji ochrony środowiska, opieki społecznej zdrowia ładu i porządku radny Stanisław Koń przedstawił opinię komisji.

Treść przedstawionej opinii komisji jest załącznikiem do oryginału niniejszego protokoły

            Pan Stanisław Wilczyński jeszcze raz podziękował Radzie Miejskiej i Burmistrzowi za okazywana pomoc dla policji.

O godzinie 1110 przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił 20 minutową przerwę.

Wznowienie obrad sesji nastąpiło o godzinie 1130 .

 

            Burmistrz Gminy i Miasta Waldemar Grochowski przedstawił informacje o pracy burmistrza w okresie między sesjami.

Treść przedstawionej informacji zawarta jest w załączniku Nr 7 do oryginału niniejszego protokołu.

            Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad przedstawioną informacją, po czym zapytał jak mamy rozumieć, „że o wodzie możemy zapomnieć”.

Burmistrz Gminy i miasta wyjaśnił, że nie należy dosłownie rozumieć jego słów.

Jeżeli mieszkańcy tej części miasta nie będą mięć świadomości o tym, że należy wyrazić zgodę nas przejście przez ich działki rurociągu i takiej zgody nie podpiszą to nie będzie można zrobić wody.

Jeżeli świadomość mieszkańców się zmieni nie błędzie problemu.

Innych pytań do przedstawionej informacji nie było.

 

            Kierownik Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół Pani Teresa Pieczykolan przedstawiła projekt uchwały w sprawie Ustalenia regulaminów wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatach prowadzonych przez Gminę Rudnik nad Sanem.

Pani Teresa Pieczykolan zwróciła uwagę obecnym na sesji, że po posiedzeniu komisji oświaty i wychowania i po uzgodnienia ze związkami zawodowymi zostały wniesione autopoprawki. Autopoprawki dotyczą:

  1. Rozdział II § 3., pkt 3 , który otrzymuje brzmienie:

„ dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż jeden rok szkolny”

  1. Rozdział III § 5, pkt.1, który otrzymuje brzmienie:

„ Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego, którym powierzono stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny, z tym, że

1)     Dyrektorowi – w wysokości od 10% do 50%

2)     Wicedyrektorowi – w wysokości od 5 % do 25 %

3)     Inne stanowiska kierownicze wymienione w statucie szkoły – w wysokości od 5 % do 15 % średniego wynagrodzenia taszysty, o którym mowa w art.30 ust.3 Karty Nauczyciela.

Autopoprawki zostały przyjęte w głosowaniu jednomyślnie.

Wprowadzone też zostały autopoprawki do samej treści uchwały to jest w § 4 dodaje się słowa „ z maco obowiązującą od 1 stycznia 2005 r.”.

Ponieważ dodanie tych słów budziło wątpliwości ogłoszono 10 minutową przerwę w celu uzgodnienie ww. zapisu.

Po dokonaniu uzgodnień wznowione zostały obrady sesji i autopoperawka w głosowaniu został przyj eta jednomyślnie.

Pinia komisji oświaty i wychowania została przedstawiona przez przewodniczącą komisji radna Jadwigę Tarnowską.

Treść przedstawionej opinii zawarta jest w załączniku Nr 8 do oryginału niniejszego protokołu.

Innych głosów w dyskusji dotyczącej ww. projektu uchwały nie było.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

W głosowaniu została przyjęta Uchwała Nr XXIV /166/2005 w sprawie ustalenia regulaminów wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatach prowadzonych przez Gminę Rudnik nad Sanem.

Przyjęta uchwała jest załącznikiem do oryginału niniejszego protokołu - Załącznik Nr 9.

           

            Kierownik Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół Pani Teresa Pieczykolan przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze zatrudnionych w placówkach oświatach prowadzonych przez Gminę Rudnik nad Sanem.

            Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.

Radny Edward Wołoszyn stwierdził, że w załącznikach do regulaminu Nr 1 i Nr 2 należy dokonać zmiany w załączniku do regulaminu, czyli we wniosku przez wykreślenie słów z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Wniosek został przyjęty jednomyślnie.

Innych uwag ani wniosków do przedstawionego projektu uchwały nie było.

W głosowaniu została przyjęta Uchwała Nr XXIV /167/2005 w sprawie ustalenia regulaminów przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze zatrudnionych w placówkach oświatach prowadzonych przez Gminę Rudnik nad Sanem.

Przyjęta uchwała jest załącznikiem do oryginału niniejszego protokołu - Załącznik Nr s10.

 

            W wolnych wnioskach przewodniczący zarządu osiedla Nr 5 Pan Jan Koszałka zwrócił uwagę na fakt wysyłania decyzji – nakazów płatniczych do jednego domu na różnych płatników w oddzielnych kopertach.

Mówca stwierdził, że jest to zbyteczny wydatek dla budżetu Gminy.

 

Innych głosów w dyskusji nie było.

O godzinie 1250 Przewodniczący Rady zamkną obrady XXIV sesji Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

Podmiot udostępniający:
Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
Informację wytworzył:

Informację wprowadził:

Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2006-01-11
Data ostatniej zmiany:
2006-01-11

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2010-04-26 10:47:34, zmian dokonał(a): Grzegorz Hammer

WCAG 2.0 (Level AA)