Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

Ikona statystyk

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVI/2006

Ikona statystyk

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVI/2006

z obrad sesji Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem

odbytych w dniu 25 stycznia 2006 roku o godz. 1000

w sali posiedzeń Urzędu Gminy miasta w Rudniku nad Sanem.

 

            Przewodniczący Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem Edward Tomecki o godz.10 00 otworzył XXXVI sesję Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem i po przywitaniu przybyły na dzisiejszą sesję oświadczył, że na podstawie listy obecności w dzisiejszej sesji bierze udział 14 radny Rady Miejskiej, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał. Ustawowy skład rady to15 radnych

Listy obecności są załącznikami Nr 4 i 5 do oryginału niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Edward Tomecki przedstawił proponowany porządek dzisiejszych obrad sesji.

Nikt nie wnosił uwag do zaproponowane porządku obrad dzisiejszej sesji.

Protokół z trzydziestych piątych obrad sesji Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem został przyjęty przez aklamacje

            Burmistrz Gminy i Miasta Waldemar Grochowski przedstawił informacje o pracy burmistrza w okresie między sesjami.

Treść przedstawionej informacji zawarta jest w załączniku Nr 6 do oryginału niniejszego protokołu.

                Przewodniczacy Rady Miejskiej otworzył dyskusje nad przedstawioną informacją.

Nikt z obecnych na sesji nie prosił o dodatkowe informację ani też nie zadawał pytań do przedstawionej informacji.

Pan Andrzej Gołębiowski – pracownik Urzędu Gminy i Miasta przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Przewodniczacy Rady Miejskiej otworzył dyskusje nad przedstawionym projektem uchwały.

Radna Jadwiga Tarnawska zapytała, od jakiego czasu obowiązuje kwota 76 zł wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniu Komisji.

Pan Andrzej Gołębiowski poinformował zebranych, że wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniu Komisji jest niezmienne od 4 lat.

            Radny Tadeusz Gontarz zapytał ile osób w roku 2005 korzystało z dopłaty do przejazdów do Poradni Leczenia Uzależnień w Nisku.

Pan Andrzej Gołębiowski poinformował zebranych, że dopłaty są wykonywane rotacyjnie i w 2005 roku skorzystało około 10 osób.

Przewodniczacy Komisji Ochrony Środowiska Opieki Społecznej Zdrowia Ładu i Porządku radny Stanisław Koń zapoznał zebranych z opinią komisji w sprawie projektu uchwały.

Treść przedstawionej opinii zawarta jest w załączniku Nr 7 do oryginału niniejszego protokołu.

Przewodniczacy Rady Miejskiej poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W głosowaniu została podjęta uchwał Nr XXXVI/241/2006 Rady Miejskiej w sprawie uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 r. jednomyślnie.

Treść podjętej uchwały zawarta jest w załączniku Nr 8 do oryginału niniejszego protokołu.

Pani Teresa Pieczykolan – Kierownik Zespoły Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminów wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rudnik nad Sanem.

Przewodniczacy Rady Miejskiej otworzył dyskusje nad przedstawionym projektem uchwały.

            Radna Barbara Zawół zapytała czy w naszych szkołach są stanowiska zastępcy dyrektora.

Pani Pieczykolan poinformowała, że stanowisko zastępcy dyrektora jest tylko w Publicznym Gimnazjum w Rudniku nad Sanem.

W pozostałych szkołach nie ma, bo jest za mała liczebność klas.

Przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania radna Jadwiga Tarnawska  zapoznała zebranych z opinią komisji w sprawie projektu uchwały.

Treść przedstawionej opinii zawarta jest w załączniku Nr 9 do oryginału niniejszego protokołu.

Przewodniczacy Rady Miejskiej poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W głosowaniu została podjęta uchwał Nr XXXVI/242/2006 Rady Miejskiej w sprawie ustalenia regulaminów wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rudnik nad Sanem jednomyślnie.

Treść podjętej uchwały zawarta jest w załączniku Nr 10 do oryginału niniejszego protokołu.

O godzinie 1040 Przewodniczacy Rady zarządził 15 minutową przerwę.

O godzinie 1055 wznowione zostały obrady XXXVI sesji Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

Pan Józef Łojek – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudniku nad Sanem przedstawił projekt uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Mówca poinformował zebranych o potrzebie zmiany obecnie obowiązującego regulaminu.

Przewodniczacy Rady Miejskiej otworzył dyskusje nad przedstawionym projektem uchwały.

            Radny Tadeusz Niedziałek zapytał czy została rozwiązana sprawy z poborem wody i rozliczenie do celów przeciw pożarowych.

Pan Józef Łojek poinformował, że na zmianę umów i wprowadzenie regulaminu Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ma pól roku.

Pani Skarbnik Gminy Anna Moskal zapytała czy zapis § 29 daje możliwość dodatkowych dochodów dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej poprze możliwość wykonywania przyłączy.

Pan Józef Łojek stwierdził, że tak będzie taka możliwość.

Radna Barbara Zawół zapytała, jaki jest długi okres rozliczeniowy odbiorców wody i Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Zrzut ścieków od płacących ryczałtem rachunki wystawiane są, co 2 m – ce,

Tam gdzie są wodomierze -. rachunki wystawiane są, co 2 m – ce

Innych pytań nie było.

Przewodniczacy Komisji Ochrony Środowiska Opieki Społecznej Zdrowia Ładu i Porządku radny Stanisław Koń zapoznał zebranych z opinią komisji w sprawie projektu uchwały.

Treść przedstawionej opinii zawarta jest w załączniku Nr 11 do oryginału niniejszego protokołu.

Przewodniczacy Rady Miejskiej poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W głosowaniu została podjęta uchwał Nr XXXVI/243/2006 Rady Miejskiej w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków jednomyślnie.

Treść podjętej uchwały zawarta jest w załączniku Nr 12 do oryginału niniejszego protokołu.

Pani Maria Szast – pracownik Urzędu Gminy i Miasta przedstawiła projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych..

Przewodniczacy Rady Miejskiej otworzył dyskusje nad przedstawionym projektem uchwały.

Radny Janusz Wala zapytał czy działka 787, która jest lasem będzie sprzedana w takim stanie jak jest i czy jeżeli kupujący zechce zmienić jej przeznaczenie to będzie musiał ją wylesić.

Odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy i Miasta stwierdzając, że zainteresowany zakupem działki wie o wylesieniu i obecnie dowiaduje się ile będzie wylesienie kosztować.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa radny Tadeusz Niedziałek zapoznał zebranych z opinią komisji w sprawie projektu uchwały.

Treść przedstawionej opinii zawarta jest w załączniku Nr 13 do oryginału niniejszego protokołu.

Przewodniczacy Rady Miejskiej poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W głosowaniu została podjęta uchwał Nr XXXVI/244/2006 Rady Miejskiej w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych jednomyślnie.

Treść podjętej uchwały zawarta jest w załączniku Nr 14 do oryginału niniejszego protokołu.

Burmistrz Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem przedstawił prośbę Pana Henryka Zybura w sprawie odwołania go z funkcji Sekretarza Gminy z dniem 25 stycznia 2006 r. jak tez odczytał wniosek, z którym zwrócił się do Przewodniczącego rady Miejskiej o podjecie Uchwały o odwołaniu Sekretarza.

Kserokopia pisma Pana Henryka Zybura jest załącznikiem Nr 15 do oryginału protokołu a wniosek Burmistrza Gminy i Miasta do Przewodniczącego Rady Miejskiej o podjecie uchwały w powyższej sprawie załącznikiem Nr 16 do oryginału niniejszego protokołu. Następnie Burmistrz Gminy i Miasta odczytał projekt uchwały.

Projekt uchwały w sprawie odwołania Sekretarza Gminy został poddany pod głosowanie.

 W głosowaniu podjęta została uchwała Nr XXXVI/245/2006 w sprawie odwołania Sekretarza Gminy jednomyślnie.

            Treść podjętej uchwały zawarta jest w załączniku Nr 16 do oryginału niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący stałych komisji rady Miejskiej zapoznawali ze swoimi planami pracy na 2006 r. w następującej kolejności:

  1. Komisja Rewizyjna w zastępstwie przewodniczącego plan pracy przedstawiła radna Barbara Zawół,
  2. Komisja Oświaty i Wychowania,
  3. Komisja Budżetu i Finansów,
  4. Komisja Kultury i Sportu,
  5. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa,
  6. Komisja Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku.

Przedstawione plany pracy stałych komisji Rady Miejskiej SA załącznikami od 17 do 22 do oryginału niniejszego protokołu.

Radny Edward Wołoszyn poprosił, aby do planów pracy wszystkie komisje dodały punkt Analiza realizacji Programu działania Rady Miejskiej za okres kadencji.

Punkt taki winien być zapisany w m - cu wrześniu.

 

W sprawach różny radny Stanisław Koń zapytał czy nie było dużo kłopotów w okresie tegorocznej zimy z kolektorami zarówno wodociągowymi jak też kanalizacyjnymi.

Pan Józef Łojek stwierdził, że nie ma problemu z kolektorami głównymi a ciągle są interwencje z przyłączami.

Pan Edward Tomecki przewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy istnieje możliwość prawna zmuszenia mieszkańców np. ul. Rzeszowskiej do przyłączenie się do istniejącej kanalizacji i nie wpuszczanie bezpośrednio ścieków do rzeki.

W świetle obecnych przepisów będzie taka możliwość stwierdził kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej Pan Józef Łojek.

            O godzinie 1145  Przewodniczacy rady Miejskiej Edward Tomecki zamknął obrady XXXVI sesji rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

 

Przebieg obrad sesji protokołowała

K. Puchalska

Podmiot udostępniający:
Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
Informację wytworzył:

Informację wprowadził:

Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2006-03-06
Data ostatniej zmiany:
2006-03-06

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2010-04-26 10:47:34, zmian dokonał(a): Grzegorz Hammer

WCAG 2.0 (Level AA)