Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

Ikona statystyk

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/2006

Ikona statystyk

 

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/2006

z obrad sesji Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem

odbytych w dniu 22 marca 2006 roku o godz. 1000

w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem.

 

            Przewodniczący Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem Edward Tomecki o godz.10 00 otworzył XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem i po przywitaniu przybyły na dzisiejszą sesję oświadczył, że na podstawie listy obecności w dzisiejszej sesji bierze udział 15 radny Rady Miejskiej.. Ustawowy skład rady to 15 radnych

Listy obecności są załącznikami Nr 4 i 5 do oryginału niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Edward Tomecki przedstawił proponowany porządek dzisiejszych obrad sesji.

 Burmistrz Gminy i Miasta zgłosi wniosek o dokonanie zmiany w zaproponowanym porządku obrad dzisiejszej sesji.

Mówca poprosił o wycofanie z porządku obrad sesji punktu 4 - Podjęcie uchwał w sprawach: podpunkt 1 czyli „udzielenia pomocy Starostwu Powiatowemu w Nisku na utworzenie Lokalnej Grupy Działania” uzasadniając, że materiały w powyższym temacie zbyt późno trafił na merytoryczne stanowisko pracy co spowodowanie nie przedstawienie pr4ojektu uchwały komisjom Rady Miejskiej.

            Wniosek zgłoszony przez Burmistrza Gminy i Miasta został poddany pod głosowanie.

W głosowaniu wniosek został przyjęty jednomyślnie przez 15 radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej. Ustawowy skład rady to15 radnych

Innych uwag do przedstawionego porządku obrad sesji nie było.

Protokół z trzydziestych siódmych obrad sesji Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem został przyjęty przez aklamacje.

                Burmistrz Gminy i Miasta Pan Waldemar Grochowski przedstawił wszystkim zebranym na dzisiejszej sesji. Informacje o pracy Burmistrza Gminy i Miasta w okresie miedzy sesjami.

Treść przedstawionej informacji zawarta jest w załączniku Nr 6 do oryginału niniejszego protokołu.

            Przewodniczacy Rady Miejskiej otworzył dyskusje nad przedstawiona informacją.

Nikt z obecnych na sesji nie zadawał pytań do przedstawionej informacji ani tez nie proszono o dodatkowe informacje.

 

            Burmistrz Gminy i Miasta Pan Waldemar Grochowski zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie budżetu Gminy na 2006 r. wraz z załącznikami.

Treść przedstawionych materiałów zawarta jest w załączniku Nr 7 o oryginału niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Edward Tomecki zapoznał zebranych z treścią Uchwały Nr XIV/259/2005 Składu Osobowego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na rok 2006, objaśnienia i informacji o stanie mienia komunalnego.

Treści przedstawionej uchwały zawarta jest w załączniku Nr 8 do oryginału niniejszego protokołu (kserokopia ww. Uchwały).

W Uchwale Regionalnej Izby Obrachunkowej zawartych zostało kilka uwag. Skarbnik Gminy Pani Anna Moskal wyjaśniła wszystkie uwagi, jakie były zawarte w Uchwale Regionalnej Izby Obrachunkowej przedstawionej przez Przewodniczącego Rady Miejskiej. Pani Skarbnik stwierdziła, że uwagi zawarte w Uchwale Regionalnej Izby Obrachunkowej zostały naprawione i były przedstawiane na posiedzeniach stałych komisji Rady Miejskiej.

Uwagi dotyczyły:

a)     Długoletniego programu inwestycyjnego – naprawione zostało w miesiącu grudniu,

b)     Uzupełniono wpis o „walkę z narkomania”

c)      Zmianowo zapis dotyczący dotowania klubów sportowych.

O godzinie 10 55 Przewodniczacy Rady Miejskiej ogłosił 20 minutową przerwę,

Wznowienie obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej nastąpiło o godz. 1115 .

            Następnie Burmistrz Gminy i Miasta przedstawił autopoprawki Burmistrz do projektu budżetu na 2006 r.

Przedstawione autopoprawki są zawarte w załączniku Nr 9 do oryginału niniejszego protokołu.

Do przedstawionych autopoprawek pytań nie było.

Przewodniczacy Rady Miejskiej przedstawione autopoprawki poddał pod głosowanie.

Autopoprawki w głosowaniu przyjęte zostały jednomyślnie przez 15 radnych. Ustawowy skład rady to 15 radnych

            Przewodniczacy Rady Miejskiej otworzył dyskusje nad przedstawionymi materiałami.

Przewodniczacy Rady zapytał czy są szanse na to, aby Gmina nie dopłacała dowody pobieranej przez odbiorców i do odprowadzanych ścieków.

Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Pan Lucjan Tabasz, który stwierdził, że jest szansa, że do wody będzie się dopłacać coraz miej, jednak do każdego m3 odprowadzanych ścieków będzie trudno nie dopłacać przynajmniej jeszcze przez jakiś czas.

Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że kiedyś będzie musiało dojść do tego, że każdy mieszkaniec będzie musiał za nieczystości wyprodukowane we własnym gospodarstwie domowym.

Radny Edward Wołoszyn zapytał, jaki etat będzie utworzony w Urzędzie Gminy, gdyż zapisane są pieniądze na ½ etatu, – jakie to będzie stanowisko.

Pan Burmistrz Waldemar Grochowski stwierdził, że na ½ etatu chce zatrudnić osobę odpowiedzialna za kontakt z mediami.

Radny do Rady Powiatu Pan Stanisław Sagan zapytał czy jest prawidłowy zapis dotyczący wpływów z udziałów wpłacanych do Urzędu Skarbowego „z karty podatkowej”.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że liczy na wpływy z tytułu zaległości w tym podatku.

Radny do Rady Powiatu Pan Stanisław Sagan zapytał czy jest możliwość dobudowy oświetlenia ulicznego dla ul. Leśnej w Rudniku nad Sanem za torami kolejowymi.

Burmistrz Gminy i Miasta stwierdził, że w projekcie budżetu jest niewiele pieniędzy na ten cel, ale jest nadzieja, że zostaną dobudowane punkty świetlne.

Linia elektryczna przy ul, Leśnej jest wybudowana na prywatnych gruntach i ten grunt należy wykupić. W tym kierunku czynione są już prace.

Radny Edward Wołoszyn zapytał czy wiadomo jest już jak będą wyglądać tabliczki z nawami ulic czy jest to zadanie w fazie projektowania. I w związku z tym tematem drugie pytanie czy wystarczy pieniędzy na takie tabliczki też na terenie wiosek.

Burmistrz Waldemar Grochowski stwierdził, że zadanie to jest w fazie projektowania i chcielibyśmy, aby nasz tabliczki wyglądały podobnie jak w Nisku. Czy wystarczy pieniędzy na wykonanie takich tabliczek też na terenie wiosek na dzień dzisiejszy nie wiadomo.

            Przewodniczacy Zarządu Osiedla Nr 2 w Rudniku nad Sanem Pan Tadeusz Kaczor zapytał czy planuje się w roku bieżącym wykonywanie nowych nawierzchni ulic w mieście? Ulica Okulickiego około 600 m wymaga remontu - plantowanie i poprawy nawierzchnia tej ulicy.

Pan Burmistrz Waldemar Grochowski stwierdził, że w budzicie 2006 r. nie przewiduje się budowy nowych nawierzchni ulic ani wmieście ani na terenach wiejskich. Będą wykonywane jedynie remonty cząstkowe.

Innych głosów w dyskusji w przedstawionych wyżej tematach nie było.

            Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej radna Teresa Kosek odczytała opinię komisji w zakresie przedstawionego projektu budżetu i autopoprawek do projektu budżetu.

Treść przedstawionej opinii zawarta jest w załączniku Nr 10 do oryginału niniejszego protokołu.

Ponieważ opinia komisji zawierała cztery wnioski a to:

1)     Zwiększyć dotację o 10.000 zł dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem na zakup czytników podczerwieni do odczytywania nowoczesnych zapisów filmowych. Środki finansowe na powyższe winny pochodzić ze zmniejszenia rezerwy budżetowej ogólnej.

2)     Przeznaczyć środki finansowe na utrzymanie chóru w Rudniku – Stróży w wysokości jak na pozostałe chóry w Gminie w kwocie 1545 zł. Środki finansowe na powyższe winny pochodzić ze zmniejszenia rezerwy budżetowej ogólnej.

3)     Wprowadzić zapis w dziale „oświata i wychowanie” o przeznaczeniu kwoty 100 zł dla każdej klasy „0” w Publicznych Szkołach Podstawowych z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych. Środki finansowe na powyższe winny pochodzić ze zmniejszenia wydatków w tym dziale na płace dla nauczycieli.

4)     Wprowadzić zapis w dziale „oświata i wychowanie” o przeznaczeniu środków finansowych na modernizacje bloku żywieniowego w Publicznym Gimnazjum im. „Orląt” w wysokości 200.000 zł. Komisja wnioskuje o pokrycie wyżej wymienionego zadania ze zwiększonej subwencji oświatowej

przewodniczący Rady Miejskiej poddał każdy wniosek oddzielnie pod głosowanie.

W głosowaniu wniosek o treści „Zwiększyć dotację o 10.000 zł dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem na zakup czytników podczerwieni do odczytywania nowoczesnych zapisów filmowych. Środki finansowe na powyższe winny pochodzić ze zmniejszenia rezerwy budżetowej ogólnej został przyjęty jednomyślnie przez 15 radnych. Ustawowy skład rady to 15 radnych

W głosowaniu wniosek o treści „Przeznaczyć środki finansowe na utrzymanie chóru w Rudniku – Stróży w wysokości jak na pozostałe chóry w Gminie w kwocie 1545 zł. Środki finansowe na powyższe winny pochodzić ze zmniejszenia rezerwy budżetowej ogólnej” został przyjęty jednomyślnie przez 15 radnych. Ustawowy skład rady to 15 radnych

W głosowaniu wniosek o treści „Wprowadzić zapis w dziale „oświata i wychowanie” o przeznaczeniu kwoty 100 zł dla każdej klasy „0” w Publicznych Szkołach Podstawowych z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych. Środki finansowe na powyższe winny pochodzić ze zmniejszenia wydatków w tym dziale na płace dla nauczycieli został przyjęty jednomyślnie przez 15 radnych. Ustawowy skład rady to 15 radnych

W głosowaniu wniosek o treści „Wprowadzić zapis w dziale „oświata i wychowanie” o przeznaczeniu środków finansowych na modernizacje bloku żywieniowego w Publicznym Gimnazjum im. „Orląt” w wysokości 200.000 zł. Komisja wnioskuje o pokrycie wyżej wymienionego zadania ze zwiększonej subwencji oświatowej został przyjęty jednomyślnie przez 15 radnych. Ustawowy skład rady to 15 radnych

Następnie Burmistrz Gminy i Miasta Pan Waldemar Grochowski przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Nisku na zadanie z zakresu pomocy społecznej.

Przewodniczacy rady otworzył dyskusje nad przedstawionym projektem chwały.

Nikt z obecnych na sesji nie podejmować dyskusji w przedmiocie przedstawionego projektu uchwały.

Opinię komisji budżetu i finansów Rady Miejskiej radna Teresa Kosek odczytała opinię komisji w zakresie przedstawionego projektu uchwały.

Treść przedstawionej opinii zawarta jest w załączniku Nr 11 do oryginału niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W głosowaniu została przyjęty uchwała Nr XXXVIII/249/2006 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Nisku na zadanie z zakresu pomocy społecznej jednomyślnie przez 15 radnych. Ustawowy skład rady to 15 radnych

Treść przyjętej uchwały zawarta jest w załączniku Nr 12 do oryginału niniejszego protokołu.

            Następnie przedstawiony został projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Rudnik nad Sanem na 2006 r. po wprowadzeniu przyjętych zmian.

Przewodniczacy rady otworzył dyskusje nad obecnie przedstawionym projektem uchwały.

Radny Edward Wołoszyn zapytał czy po dokonaniu ww. przedstawionych zmian wystarczy środków finansowych na dodatki motywacyjne, które były zapisane w pierwotnym projekcie budżetu.

I czy pieniądze zapisane na podwyżki płac dla nauczycieli.

Burmistrz Gminy i Miasta Pan Waldemar Grochowski stwierdził, że pieniądze zapisane w projekt5ach budżetu wystarcza na dodatki motywacyjne dla nauczycieli jak też na podwyżki wynagrodzeń dla tej grupy społecznej.

            Przewodniczacy Zarządu Osiedla Nr 5 Pan Jan Koszałka zaproponował wykupienie terenu przy Publicznym Gimnazjum w Rudniku nad Sanem od Pani Drożdż i wybudowanie tam przedszkola. Wszystkie obiekty oświatowe zdaniem mówcy mieściłyby się w zamkniętym kręgu.

Pan Burmistrz wyjaśnił, że nie ma potrzeby budowy nowego przedszkola, ponieważ w budynku byłej Szkoły Podstawowej Nr 2 zmieszczą się zarówno Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 jak też dwie grupy przedszkolne.

Co do wykupu terenu od Pani Drożdż będzie się zastanawiać, bo być ten teren może nam być potrzebny.

Ponieważ zadawane pytania nie były bezpośrednio związane z przedmiotem projektu uchwały Przewodniczacy rady Miejskiej poprosił mówców o zadawanie tych pytań w następnym punkcie obrad dzisiejszej sesji.

Przewodniczacy Rady jeszcze raz zapytał czy są pytania bezpośrednio wiążące się z omawianym projektem uchwały w sprawie budżetu Gminy Rudnik nad Sanem na 2006 r.

 

Nikt z obecnych na sesji nie miał pytań.

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W głosowaniu została przyjęty uchwała Nr XXXVIII/250/2006 w sprawie budżetu Gminy Rudnik nad Sanem na 2006 r. przez 15 radnych. Ustawowy skład rady to 15 radnych

Treść przyjętej uchwały zawarta jest w załączniku Nr 13 do oryginału niniejszego protokołu.

            Radny Rady Powiatu Pan Stanisław Sagan poinformował zebranych, że dwaj radni do Rady Powiatu systematycznie piszą wnioski o remont drogi powiatowej przez wieś Przędzel.

Mówca poinformował też, że w roku bieżącym będzie remontowana obwodnica od Racławic w kierunku Rudnika.

            Radna Małgorzata Sztaba zapytała czy planowany jest remont ulicy Sandomierskiej w Rudniku nad Sanem.

            W odpowiedzi wszyscy usłyszeli, że nawierzchnia ulicy Sandomierskiej będzie miała remont cząstkowy.

Innych głosów w dyskusji nie było.

 

            O godzinie 1220 Przewodniczacy rady Zamknął obrady XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

 

 

Przebieg posiedzenia protokołowała

K. Puchalska

Podmiot udostępniający:
Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
Informację wytworzył:

Informację wprowadził:

Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2006-03-30
Data ostatniej zmiany:
2006-03-30

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2010-04-26 10:47:34, zmian dokonał(a): Grzegorz Hammer

WCAG 2.0 (Level AA)