Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

Ikona statystyk

Stawki podatków i opłat lokalnych

Ikona statystyk
Podatek od nieruchomości: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
od budynków mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,30 0,32 0,33 0,33 0,34 0,35 0,36 0,37 0,39 0,41
od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej 8,50 9,00 9,36 9,36 9,64 9,93 9,93 10,23 10,75 11,29
od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od
1 m2 powierzchni użytkowej
4,30 4,56 4,74 4,74 4,88 5,03 5,47 5,47 5,75 6,04
od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej - - 3,46 3,49 3,59 3,70 3,74 3,80 3,99 4,16
od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej 2,65 2,81 2,92 2,92 3,01 3,10 3,13 3,13 3,29 3,29
od gruntów pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne albo elektrowni wodnych od 1ha powierzchni 1,80 1,91 1,99 1,99 2,05 2,11 2,13 2,13 2,22 2,33
od budowli - % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy
o podatkach
i opłatach lokalnych
2% wart. 2% wart. 2% wart. 2% wart. 2% wart. 2% wart. 2% wart. 2% wart. 2% wart. 2% wart.
a) od budowli związanych
z dostarczaniem wody
i odprowadzaniem ścieków - % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych
1% wart. 1% wart. 1% wart. 1% wart. 1% wart. 2% wart. - - - -
od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni 0,37 0,39 0,41 0,42 0,43 0,44 0,44 0,46 0,49 0,51
od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni

0,05


0,05


0,05


0,06


0,06


0,06


0,07


0,08


0,09


0,10- Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego.
- Deklaracja na podatek od nieruchomości.
- Deklaracja na podatek rolny.
- Deklaracja na podatek leśny.


Usługi komunalne
opłata za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę Gminy netto: 2,36 za 1 m3
brutto: 2,52
stawka opłaty abonamentowej - niezależna od ilości dostarczonej wody i odebranych ścieków wyrażona
w otych na odbiorcę usług za miesiąc w wysokości
netto: 1,54
brutto: 1,65
opłata za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych miasta netto: 3,02 za 1m3
brutto: 3,23
za usunięcie z szamba ciekłych odpadów komunalnych do miejskiej oczyszczalni ścieków netto: 12,00 za 1m3,
brutto: 12,84 ,
Opłata za wywóz śmieci
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudniku nad Sanem Zakład Gospodarki Komunalnej w Krzeszowie (obsługuje Przędzel, Kopki)
Cena za jednorazowy wywóz pojemnika V-120 Cena za osobę
Podmiot gospodarczy Osoba fizyczna 4,50 zł brutto
11,50 zł brutto 8,56 zł brutto


Opłata administracyjna
- od posiadania jednego psa 10 zł
- od posiadania każdego następnego psa 5 zł


Opłata za korzystanie z gminnych urządzeń użyteczności publicznej na targowisku miejskim
za dokonanie rezerwacji miejsca sprzedaży lub stołu handlowego 20 zł miesięcznie
Dzienne stawki opłaty targowej pobieranej od dokonujących sprzedaży na targowisku miejskim
1.Przy sprzedaży z wozu, przyczepy ciągnikowej, samochodu osobowego, przyczepy samochodowej, samochodu dostawczego do 2,5 tony
a)artykułów spożywczych i artykułów rolnych
8,00
b)artykułów przemysłowych
16,00
2.Przy sprzedaży z samochodu ciężarowego powyżej 2,5 tony
a)artykułów spożywczych i artykułów rolnych
16,00
b)artykułów przemysłowych
22,00
3. Przy sprzedaży z placu pod stoisko handlowe (stoisko do 3 mb wzdłuż ciągu komunikacyjnego) lub stołu handlowego
a)artykułów spożywczych i artykułów rolnych
10,00
b)artykułów przemysłowych
15,00
4.Przy sprzedaży zwierząt gospodarskich i drobiu
10,00

 

Podatek od środków transportowych
Samochody ciężarowe
o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton.
Lp. Rodzaj pojazdu Kwota [zł]
1. powyżej 3,5 tony do 4 ton włącznie 473
2. powyżej 4 ton do 5,5 tony włącznie 649
3. powyżej 5,5 ton do 8 tony włącznie 720
4. powyżej 8 ton do 9 tony włącznie 778
5. powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1134

Samochody ciężarowe
o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.
Lp. Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita w tonach Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
nie mniej niż mniej niż
1. posiadające dwie osie
12 13 945 1181
13 14 980 1221
14 15 1010 1263
15 1142 1478
2. posiadające trzy osie
12 17 1109 1386
17 19 1176 1470
19 21 1242 1552
21 23 1307 1635
23 25 1373 1861
25 1407 1861
3. posiadające cztery osie i więcej
12 25 1365 1775
25 27 1485 1856
27 29 1552 2058
29 31 2218 2786
31 2218 2786

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony
i poniżej 12 ton.
Lp. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów O nacisku na siodło ciągnika do 8 ton O nacisku na siodło ciągnika powyżej 8 ton
1. od 3,5 tony do 4 ton włącznie 414 567
2. powyżej 4 ton do 5,5 tony włącznie 448 590
3. powyżej 5,5 tony do 8 ton włącznie 471 649
4. powyżej 8 ton do 9 ton włącznie 531 709
5. powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 590 768

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w tonach)

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
nie mniej niż mniej niż
Dwie osie
12 18 473 590
18 25 531 709
25 31 662 1086
31 1667 2153
Trzy osie
12 40 1472 2124
40 2033 2786

Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
Dopuszczalna masa całkowita w tonach kwota [zł]
nie mniej niż mniej niż
7 10 473
10 12 531

Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)
nie mniej niż mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Jedna oś
12 18 473 567
18 25 507 590
25 531 649
Dwie osie
12 28 473 590
28 33 725 1004
33 38 1004 1525
38 1359 2007
Trzy osie
12 38 798 1113
38 1113 1512

Autobusy
Liczba miejsc do siedzenia Pojazdy nie posiadające katalizatora Pojazdy wyposażone w katalizator
mniej niż 30 miejsc 1181 1063
równa lub wyższa niż 30 1415 1274- Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 (zmiana od 1 stycznia 2008 r.)
- Załącznik do deklaracji DT-1/A (zmiana od 1 stycznia 2008 r.)

Podmiot udostępniający:
Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Grzegorz Hammer (gmina)
Data wytworzenia:
2009-12-31
Data publikacji:
2009-12-31
Data ostatniej zmiany:
2009-12-31

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2010-04-26 10:47:34, zmian dokonał(a): Grzegorz Hammer

WCAG 2.0 (Level AA)