Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

Ikona statystyk

PLAN WYDATKÓW NA 2003 ROK. ZAŁĄCZNIK NR 2.

Zbieranie statystyk

Plan wydatków budżetowych na 2003 r.

 

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota       w zł.

010

 

 

01030

Rolnictwo i łowiectwo

 

Izby rolnicze

a) wydatki bieżące

4.000

 

4.000

4.000

400

 

 

 

40002

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

 

Dostarczanie wody

a)       wydatki majątkowe

330.000

 

330.000

330.000

600

 

 

60016

Transport i łączność

 

Drogi publiczne gminne

a)       wydatki bieżące

b)       wydatki majątkowe

185.000

 

185.000

50.000

135.000

700

 

 

70005

Gospodarka mieszkaniowa

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

a)       wydatki bieżące

b)       wydatki majątkowe

46.172

 

46.172

17.000

29.172

710

 

 

71004

 

 

71095

Działalność usługowa

 
Plany zagospodarowania przestrzennego

a)       wydatki bieżące

 

Pozostała działalność

a)       wydatki bieżące

b)       wydatki majątkowe

113.000

 

102.000

102.000

 

11.000

1.000

10.000

750

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75011

 

 

 

 

75022

 

 

75023

 

 

 

 

 

75047

 

 

 

 

 

75095

Administracja publiczna

 
Urzędy wojewódzkie

a)       wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

 

Rady gmin

a)       wydatki bieżące

 

Urzędy gmin

a)       wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

b) wydatki majątkowe

 

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

a)       wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

 

 

Pozostała działalność

a) wydatki bieżące

 

1.452.800

 

100.000

100.000

 

96.000

 

68.200

68.200

 

1.139.600

1.119.600

 

806.000

20.000

 

50.000

50.000

 

15.000

 

 

95.000

95.000

751

 

 

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

a)       wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

 

1.476

 

1.476

1.476

 

1.250

754

 

 

75412

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona  przeciwpożarowa

 

Ochotnicze straże pożarne

a)       wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń

b) wydatki majątkowe

125.000

 

125.000

105.000

 

23.000

20.000

757

 

 

75702

Obsługa długu publicznego

 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

a)       wydatki bieżące

10.000

 

10.000

10.000

758

 

 

75818

Różne rozliczenia

 
Rezerwy ogólne i celowe

a)       rezerwy ogólne

b)       wydatki bieżące

20.197

 

20.197

20.197

20.197

801

 

 

80101

 

 

 

 

 

80104

 

 

 

 

80110

 

 

 

 

 

80113

 

 

 

 

80114

 

 

 

 

80146

 

 

80195

 

Oświata i wychowanie

 

Szkoły podstawowe

a)       wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń

b) wydatki majątkowe

 

Przedszkola przy szkołach podstawowych

a)       wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń

 

Gimnazja

a)       wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń

b) wydatki majątkowe

 

Dowożenie uczniów do szkół

a)       wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń

 

Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół

a)       wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

a)       wydatki bieżące

 

Pozostała działalność

a)       wydatki bieżące

5.724.430

 

3.236.057

3.136.057

 

2.569.860

100.000

 

181.548

181.548

 

147.722

 

2.013.228

1.433.228

 

1.238.220

580.000

 

70.000

70.000

 

2.290

 

167.814

167.814

 

140.144

 

30.857

30.857

 

24.926

24.926

851

 

 

85154

 

 

 

 

85156

Ochrona zdrowia

 
Przeciwdziałania alkoholizmowi

a)       wydatki bieżące

w tym:

dotacje

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

a)       wydatki bieżące

81.267

 

80.000

80.000

 

12.000

 

 

1.267

1.267

853

 

 

85313

 

 

 

85314

 

 

85315

 

 

85316

 

 

85319

 

 

 

 

85395

Opieka społeczna

 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

a)       wydatki bieżące

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

a)       wydatki bieżące

 

Dodatki mieszkaniowe

a)       wydatki bieżące

 

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

a)       wydatki bieżące

 

Ośrodki Pomocy Społecznej

a)       wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń

 

Pozostała działalność

a)       wydatki bieżące

1.085.800

 

 

11.000

11.000

 

553.700

553.700

 

160.000

160.000

 

57.800

57.800

 

273.300

273.300

 

247.360

 

30.000

30.000

854

 

 

85401

 

 

 

 

85404

 

 

 

 

 

85495

Edukacyjna opieka wychowawcza

 

Świetlice szkolne

a)       wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń

 

Przedszkola

a)       wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń

dotacje

 

Pozostała działalność

a)       wydatki bieżące

595.460

 

319.718

319.718

 

280.556

 

274.361

274.361

 

72.896

189.540

 

1.381

1.381

900

 

 

90001

 

90002

 

90003

 

 

90004

 

90015

 

 

 

 

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

a)       wydatki majątkowe

Gospodarka odpadami

        a/ wydatki bieżące

Oczyszczanie miast i wsi

a)       wydatki bieżące

 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

a)       wydatki bieżące

Oświetlenie ulic, placów i dróg

a)       wydatki bieżące

b)       wydatki majątkowe

 

1.186.600

 

660.000

660.000

3.600

3.600

110.000

110.000

 

40.000

40.000

373.000

      365.000

          8.000

 

 

921

 

 

92109

 

 

 

 

92116

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

a)       wydatki bieżące

w tym:

dotacje

 

Biblioteki

a)       wydatki bieżące

w tym:

dotacje

274.000

 

171.000

171.000

 

171.000

 

103.000

103.000

 

103.000

926

 

 

92604

 

 

 

 

92605

Kultura fizyczna i sport

 

Instytucje kultury fizycznej

a)       wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

a)       wydatki bieżące

251.000

 

206.000

206.000

 

104.901

 

45.000

45.000

 

 

Ogółem wydatki:

11.486.202

 

 

 

 

Uzasadnienie i wyjaśnienie do  planu wydatków na 2003 rok

 

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo                                                                                plan    4.000 zł.

                Kwotę 4.000 zł zaplanowano na uiszczenie opłaty na rzecz izby rolniczej

                (2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego)

 

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę    plan 330.000 zł.

                Kwota 230.000 zł. przeznaczona jest na wydatki majątkowe – budowa sieci

wodociągowej w Rudniku nad Snem na osiedlu „Górka”. Zadanie to zostało

zgłoszone do programu pomocy unijnej „SAPARD”. Kwota 100.000 zł –

budowa sieci wodociągowej w Rudniku.

Spadek nakładów na wydatki inwestycyjne w dz. 400 w stosunku do roku

bieżącego  o 50%.

 

Dział 600 – Transport i łączność                                                                                                 plan 185.000 zł.

                /Spadek nakładów na drogi gminne o 38% /

z kwoty planu przypada:

-          50.000 na bieżące utrzymanie dróg

     z przeznaczeniem na:

        15.000 zł. remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych

dróg gminnych

25.000 zł. zakup i transport kruszywa drogowego na remonty

dróg o nawierzchni tłuczniowej

5.000 zł. zakup i montaż znaków drogowych

5.000 zł. profilowanie dróg gminnych

-          135.000 zł. zaplanowano na wydatek majątkowy budowa drogi                                                                                       gminnej ul. Zagórna w Kopkach    ( zadanie zgłoszone do programu pomocy unijnej „Sapard” )

 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa                                                                                      plan    46.172 zł.

              /Wzrost planu dz. 700 o 42%/

       

-          wydatki bieżące – opłaty wieczystego użytkowania,                                                                           opłaty za szacunki, wyceny, podziały majątku gminy             17.000 zł.

-          wydatki majątkowe                                                                  29.172 zł.

z przeznaczeniem na:

29.172 zł. wypłaty za grunty przejęte pod drogi gminne

20.000 zł. wydatki związane z wykonaniem stawu retencyjnego

 

Dział 710 – Działalność usługowa                                                                                       plan  113.000 zł.

              Wzrost planu o 270 % spowodowany jest tym, że zaplanowano do

              wykonania w 2003 roku wydatek majątkowy

              ( budowa dzwonnicy na cmentarzu komunalnym ) za kwotę          10.000 zł.

              oraz wydatki bieżące w kwocie                                                       103.000 zł.

              z czego:

-          1.000 zł. na utrzymanie grobów żołnierskich

-          70.000 zł. na zlecenie opracowania zmian MPO zagospodarowania

przestrzennego gminy

             -      32.000  - zapłata za studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

              gminy

 

Dział 750 – Administracja publiczna                                                                                          plan 1.452.800 zł.               /Wzrost planu o 1,7%/

               Na poszczególne zadania budżetowe realizowane w dziale 750 przeznaczono

               następujące kwoty:

 

               -       urzędy wojewódzkie (zadanie zlecone)                                   plan 100.000 zł.

                        przeznaczone na bieżące utrzymanie trzech etatów

                        USC, sprawy obywatelskie i OC wraz z planowaną

                        4% podwyżką płac od I/2003

 

               -       rady gmin                                                                                    plan 68.200 zł.

                        z czego:

                        1. zaplanowano na wypłatę zryczałtowanych diet

                            dla prezydium rady                                                28.800 zł.

                        2. wypłata diet dla radnych za udział w sesjach    20.000 zł.

                        3. wypłata diet za udział w posiedzeniach

                            w pracach komisji                                                  16.400 zł.

                        4. na wydatki rzeczowe, szkolenia dla radnych     3.000 zł.

              

               -       urzędy gmin                                                                                plan 1.139.600 zł.

                        z czego:

1.  prace pracowników wraz z pochodnymi

    i 4% podwyżką od I/2003 i ekwiwalent               806.200 zł.

2. podróże służbowe krajowe                                   20.000 zł.

3. podróże służbowe zagraniczne                            3.400 zł.

4. wypłata ekwiwalentu                                             5.000 zł.

5. składki na PFRON                                                  7.000 zł.

6. zakup prasy, materiałów biurowych, środków

    czystości, sprzętu biurowego, opłaty

    prenumerat Dz. U., M.P.                                       55.000 zł.

7. usługi pocztowe, telekomunikacyjne,

    komunalne, remontowe, informatyczne,

    szkolenia, obsługa prawna                                   125.000 zł.

8. opłata za energię, gaz i wodę                               35.000 zł.

9. odpis na ZFŚS                                                        18.000 zł.

10. opłaty, prowizji, ubezpieczenia                          10.000 zł.

11. usługi remontowe sali posiedzeń                      35.000 zł.

12. wydatki majątkowe – zakup programów

      komputerowych, komputerów

      i kserokopiarki                                                      20.000 zł.

 

               -       pobór podatków i opłat                                                            plan 50.000 zł.

                        z czego:

                        1. prowizja sołtysów za inkaso podatków              15.000 zł.

                        2. zakup druków podatkowych                                5.000 zł.

                        3. usługi pocztowe dotyczących spraw

                            podatkowych                                                         30.000 zł.

 

               -       pozostała działalność                                                                plan 95.000 zł.

                        w tym:

                        1. wypłata prowizji za obsługę placu targowego   75.000 zł.

                        2. opłata składek członkowskich gminy                  7.000 zł.

                        3. pozostałe wydatki – różne (współpraca

                            zagraniczna),promocja                                          13.000 zł.

 

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

                        prawa oraz sądownictwa                                                                                          plan     1.476 zł.

               /Wzrost planu o 1,2%/

               W dziale 751 zaplanowane wydatki finansowane są z dotacji celowej na

               prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Jest to wynagrodzenie

               dla pracownika wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe związane

               z tym zadaniem.

 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                      plan 125.000 zł.

               /Wzrost planu o 4,2%/

               Wydatki bieżące tego działu to kwota 105.000 zł. przeznaczona na utrzymanie

               4 jednostek OSP. Wydatki bieżące obejmują wynagrodzenia wraz

               z pochodnymi kierowców OSP, wypłaty ryczałtów za udział w akcjach

               gaśniczych, zakup paliwa, sprzętu strażackiego, opłaty komunalne, usługi

               remontowe i pocztowo-telekomunikacyjne oraz ubezpieczenia

 

               Na wydatek majątkowy w dziale 754 zaplanowana kwotę 20.000 zł.

               z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Rudniku nad Sanem.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego                                                                                     plan     10.000 zł.

               Kwota 10.000 zł. przeznaczona jest na spłatę odsetek od pożyczki

               zaciągniętej w 2001 roku na budowę kanalizacji sanitarnej w Rudniku nad Snem

 

Dział 758 – Różne rozliczenia                                                                                                      plan     20.197 zł.

               Zaplanowana kwota to rezerwa ogólna budżetu na wydatki bieżące.

               Jej wielkość porównywalna jest z rezerwą budżetu roku 2002.

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie                                                                                plan 5.724.430 zł.

               /Wzrost planu o 0,5%/

W dziale 801 zaplanowano wydatki bieżące na  utrzymanie 5 szkół podstawowych, 1 gimnazjum,           5 oddziałów przedszkolnych „0”, wydatki na obsługę administracyjno – ekonomiczną szkół ( ZEAS )

na dowóz dzieci do szkół oraz wydatki majątkowe  ujęte w załączniku Nr 6.

Subwencja oświatowa pokrywa tylko planowane wydatki bieżące w szkołach podstawowych i częściowo w gimnazjum. Na pozostałe zadania budżetowe działu 801 gmina przeznacza środki własne z czego:

-       754.552 zł. wynosi dofinansowanie wydatków bieżących

-       680.000 zł. wynosi dofinansowanie wydatków majątkowych.

 

Szkoły podstawowe                                                                                         plan  3.236.057 zł.

       /Wzrost planu o 3,8%/

Zaplanowaną kwotę na wydatki bieżące przeznacza na:

-       płace nauczycieli, pracowników obsługi

         wraz z pochodnymi i planowaną podwyżką o 4% od I/2003           2.569.860 zł.

                -       odpis na ZFŚS                                                                                                125.953 zł.

                -       świadczenia dla nauczycieli (karta nauczyciela)                                         55.344 zł.

                -       zakupy materiałów biurowych, sprzętu szkolnego,

                         środków czystości, prasy                                                                              64.000 zł.

                -       zakup pomocy dydaktycznych, książek                                       15.000 zł.

                -       opłaty za energię, gaz i wodę                                                                       181.000 zł.

                -       zakup usług remontowych                                                                             57.000 zł.

                -       zakup usług komunalnych, telekomunikacyjnych,

                          pocztowych i innych                                                                                                     56.000 zł.

                -       podróże służbowe krajowe                                                                               5.000 zł.

                -       różne opłaty i składki                                                                         6.900 zł.

                

          Wydatki majątkowe to kwota 100.000 zł. przeznaczona na dalsze prace wykończeniowe przy  rozbudowie szkoły podstawowej w Kopkach.

 

Przedszkola przy szkołach podstawowych                                                   plan    181.548 zł.

         /Wzrost planu o 17%/

Z planu ogółem planuje się przeznaczyć na:

 -       płace pracowników wraz z pochodnymi

          oraz planowaną podwyżką o 4% od I/2003                                           147.722 zł.

 -       odpis na ZFŚS                                                                                                7.425 zł.

 -       nagrody i inne wydatki nie zaliczone wynagrodzeń                                 4.701 zł.

 -       zakup wyposażenia, środków czystości, materiałów                               5.000 zł.

 -       zakup pomocy dydaktycznych, książek                                     7.500 zł.

 -       opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę                                                  5.500 zł.

 -      zakup usług remontowych                                                                           1.200 zł.

 -        zakup pozostałych usług                                                                             2.500 zł.

 

Gimnazjum                                                                                                             plan  2.013.228 zł.

         /Spadek planu o 6%/

Spadek planu dotyczy wydatków majątkowych

Plan wydatków bieżących obejmuje następujące pozycje:

 -       płace nauczycieli, pracowników obsługi

          raz z pochodnymi i planowaną podwyżką 4% od I/2003                    1.238.220 zł.

 -       odpis na ZFŚS                                                                                                61.255 zł.

 -       nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                     2.753 zł.

 -       zakupy materiałów biurowych, prasy,

           środków czystości, wyposażenia                                                             30.000 zł.

 -       zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                              8.000 zł.

 -       opłata za energię elektryczną, gaz i wodę                                                 58.000 zł.

 -       zakup usług remontowych                                                                            5.000 zł.

 -       zakup usług komunalnych, pocztowych, telekomunikacyjnych           25.000 zł.

 -       podróże służbowe krajowe                                                                            3.000 zł.

 -       różne opłaty i składki                                                                      2.000 zł.

 

Wydatki majątkowe to kwota 580.0000 zł. ujęta szczegółowo w zał. Nr 6.

 

 

Dowożenie uczniów do szkół                                                                             plan   70.000 zł.

         /Plan na poziomie roku 2002 /

Dowozem objęci są uczniowie uczęszczający do gimnazjum z Przędzela, Przędzela Kolonii,

Stróży i Kopek oraz uczniowie uczęszczający do szkoły podstawowej Nr 1 i Nr 2 z terenu Chałupek

i Przędzela Kolonii.

 

 

Zespół Ekonomiczno – Administracyjne Szkół                                                 plan   167.814 zł.

         /Wzrost planu o 9,3%/

Z planu ogółem przypada na:

 -       płace wraz z pochodnymi i 4% wzrostem od I/2003

          dla zatrudnionych 6 osób                                                                       140.144 zł.

 -       odpis na ZFŚS                                                                                               4.170 zł.

 -       zakupy materiałów biurowych, prasy,

           środków czystości, wyposażenia                                                            10.000 zł.

 -       zakup usług remontowych                                                                           1.500 zł.

 -       zakup usług komunalnych, pocztowych, telekomunikacyjnych            8.500 zł.

 -       podróże służbowe krajowe                                                                           3.500 zł.

 

 

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli                                      plan      30.857 zł.

         /Wzrost o 20%/

Kwota planu przeznaczona jest na pokrycie wydatków związanych z w/w zadaniem.

 

 

Pozostała działalność                                                                                             plan   24.926 zł.

         /Spadek planu o 22%/

W rozdziale tym ujęty jest plan odpisu na ZFŚS nauczycieli rencistów i emerytów, byłych pracowników szkół.

Wielkość tego planu określona jest w dotacji celowej z budżetu wojewody.

 

 

Dział 851 – Ochrona zdrowia                                                                                                        plan       81.267 zł.

               /Plan na poziomie roku 2002/

               80.000 zł. to kwota zaplanowana na realizację gminnego programu

               profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

               z czego:

-          12.000 zł. planuje się przeznaczyć na dotację dla podmiotów niepublicznych

realizujących zadania własne gminy z wyżej wymienionego zakresu

-          1.267 zł. to kwota przeznaczona w planie na opłatę składek ubezpieczenia

         zdrowotnego za uczniów szkół, którzy nie są ubezpieczeni z innego tytułu.

         Zadanie to finansowane jest z dotacji celowej budżetu państwa

 

 

 

Dział 853 – Opieka społeczna                                                                                                       plan 1.085.800 zł.

               Spadek planu o 10% w stosunku do wykonania z roku bieżącego. Ta znaczna

               różnica w planie wynika z faktu, że na etapie projektu nie ujęto dotacji

               celowych do zadań własnych z zakresu opieki społecznej takich jak

               dożywianie dzieci w szkołach i wypłat dodatków mieszkaniowych. Zwiększenie

               planu tych zadań nastąpi w trakcie roku budżetowego po otrzymaniu

               decyzji wojewody przyznających gminie dofinansowanie.

               Ponadto zmniejszony został polan dotacji na zadania zlecone z zakresu

               administracji rządowej o 4% (wypłata zasiłków i zapomóg, opłata składek

               na ubezpieczenie zdrowotne).

               W zakresie zadań własnych gminy finansowanych z działu 853 nastąpił

               wzrost planu o kwotę 3.000 zł. i dotyczy dofinansowania do utrzymania OPS.

               Ogółem dofinansowanie z budżetu gminy do działu 853 wynosi 350.000 zł.

               i przeznaczone jest na:

-          95.000 zł. dofinansowanie do utrzymania OPS

-          30.000 zł. dożywianie dzieci w szkołach

-          65.000 zł. wypłata zasiłków i zapomóg z zadań własnych

-          160.000 zł. wypłata dodatków mieszkaniowych

 

               Na zadania zlecone realizowane z dotacji celowej zaplanowano:

-          11.000 zł. opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby

pobierające świadczenia z pomocy społecznej

-          488.700 zł. wypłata zasiłków i zapomóg

-          57.800 zł. wypłata zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych

-          178.300 zł. utrzymanie OPS

Płace pracowników (10 etatów) wraz z pochodnymi i planowaną

podwyżką o 4% od I/2003                                                                                 247.360 zł.

Zakupy materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata

prasy                                                                                                                    7.000 zł. 

Opłata za energię i gaz                                                                                       2.940 zł.

-          zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych, informatycznych,

komunalnych, szkoleń                                                                                              8.000 zł.

               -       podróże służbowe krajowe                                                                       2.000 zł.

               -       odpis na ZFŚS                                                                                           6.000 zł.

              

               Łączny koszt utrzymania OPS                                                                          273.300 zł.

 

 

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                           plan    595.460 zł.

             / Wzrost planu o 12%/

              Z planu ogółem przypada na:

-          Świetlice szkolne                                                         plan  319.718 zł.

z tego:

płace wraz z pochodnymi  i planowaną                  

podwyżką płac o 4% od I/2003                                 280.556 zł.

odpis na ZFŚS                                                               13.774 zł.

świadczenia dla nauczycieli i delegacje                         518 zł.

zakupy wyposażenia, pomocy dydaktycznych,

materiałów, prowizje bankowe, kursy,

zakupy usług                                                                           20.370 zł.

opłaty za energię i gaz                                                   4.500 zł.

 

 

-          Przedszkola                                                                  plan  274.361 zł.  

/Wzrost o 12%/

 

Przedszkole miejskie                                                   plan   84.821 zł.

Płace wraz z pochodnymi i planowaną

podwyżką płac o 4% od I/2003                                 72.896 zł.

zakupy sprzętu, pomocy

opłaty za usługi                                                           11.925 zł.

 

 

 

Przedszkole niepubliczne „Ochronka”                       plan 189.540 zł.

 

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na dotację do bieżącego utrzymania tej placówki. Do przedszkola niepublicznego uczęszcza 100 dzieci. Dotacja z budżetu do utrzymania 1 dziecka wynosi 157,95 zł. Wielkość tej dotacji jak i jej przeznaczenie zostanie zawarte w porozumieniu zawartym pomiędzy zarządem gminy a władzami przedszkola.   

 

 

Pozostała działalność                                                 plan    1.381 zł.

 

Kwota 1.381 zł. przeznaczona jest na sfinansowanie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli rencistów i emerytów byłych pracowników oświaty.

        

 

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska                                    plan  1.186.600 zł.

              /Wzrost planu o 73%/

 

Wzrost ten dotyczy wydatków majątkowych związanych z planowanym rozpoczęciem budowy kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Stróża ( zadanie zg. do programu pomocy unijnej „Sapard” ).

Wkład własny gminy 560.000 zł. 100 000 – budowa kanalizacji etap Vb – Rudnik.

 

Na pozostałe zadania budżetowe ujęte do realizacji w dz. 900 zaplanowano następujące kwoty:

-          oczyszczanie miast i wsi                                            110.000 zł.

-          zieleń w gminie                                                              40.000 zł.

-          oświetlenie ulic, placów, dróg                                  365.000 zł.

-          dobudowa punktów świetlnych                                                  8.000 zł.

-          gospodarka odpadami                                                                   3.600 zł

 

 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                          plan     274.000 zł.

                /Wzrost planu o 8%/

 

                W dziale 921 zaplanowana jest dotacja na bieżące

utrzymanie trzech bibliotek                                                              103.000 zł.

oraz dotacja do MOK w Rudniku nad Sanem                               171.000 zł.

z czego na:

-       bieżące utrzymanie tej placówki                              155.000 zł.

-       organizację imprez z okazji „Dni Rudnika”               10.000 zł.

-       chór Zgoda                                                                     1.500 zł.

-       „Przegląd Rudnicki”                                                      1.000 zł.

                -       chór Kopki                                                                      1.500 zł.

                -       inne zespoły                                                    2.000 zł.

 

 

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport                                                                                            plan    251.000 zł.

                /Spadek planu o 23%/

                Wskaźnik ten dotyczy wydatków majątkowych i częściowo bieżących.

                W planie działu 926 ujęte jest finansowanie MOSiR w Rudniku nad Sanem, który od 2002 roku jest

jednostką budżetową. Na utrzymanie tej jednostki zaplanowano kwotę 206.000 zł. z czego na:

-          płace pracowników wraz z pochodnymi

i planowaną podwyżką o 4% od I/2003                                   104.901 zł.

                -     delegacje sędziów,                                                           3.000 zł.

-          zakupy materiałów biurowych, środków

czystości, wyposażenia, narzędzi                                              21.300 zł.

-          opłata za energię, gaz, wodę                                                       50.000 zł.

-          zakup usług komunalnych, pocztowych,

telekomunikacyjnych, szkolenia, prowizje,

ubezpieczenia                                                                                24.659 zł.

-      odpis na ZFŚS                                                                                2.140 zł.

 

Dochody MOSiR w Rudniku nad Sanem uzyskiwane z prowadzonej działalności są przekazywane na dochody budżetu gminy.

( planowana kwota wpłat 49.870 zł. )

 

Na pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 45.000 zł.

 z czego:

 po 20.000 zł. na bieżące utrzymanie LZS w Kopkach i Przędzelu

oraz kwotę 5.000 zł. na organizację gminnych imprez sportowych.

 

 

                               Zaplanowane w poszczególnych działach kwoty wydatków bieżących zapewniają funkcjonowanie Urzędu, Szkół i pozostałych jednostek organizacyjnych gminy.

Ze względu na ograniczone możliwości finansowe budżetu gminy, plany wydatków majątkowych zabezpieczone są w minimalnym stopniu.

Z budżetu gminy na realizację zadań inwestycyjnych w 2003 roku wg projektu przeznaczono 14,7% dochodów gminy.

Podmiot udostępniający:
Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
Informację wytworzył:

Informację wprowadził:

Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-09-29
Data ostatniej zmiany:
2004-05-07

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2010-04-26 10:47:34, zmian dokonał(a): Grzegorz Hammer

WCAG 2.0 (Level AA)