Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

Ikona statystyk

Załącznik Nr 6 do Statutu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem

Ikona statystyk

STATUT

SAMORZĄDU OSIEDLOWEGO

Nr 3

MIASTA RUDNIK NAD SANEM

 

CZĘŚĆ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Wspólnotę lokalną osiedla stanowią jego mieszkańcy .

2. Osiedla są jednostkami pomocniczymi Gminy i Miasta Rudnik.

§ 2.

1. Miasto Rudnik nad Sanem dzieli się na 6 osiedli.

2. Granice i nazwy osiedli ustalone są uchwałą Rady Miejskiej.

   Przebieg granic osiedli przedstawia załączniku nr 1.

3. Ustrój osiedla określają Statut Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem oraz niniejszy

    Statut Samorządu Osiedlowego.

CZĘŚĆ II

ORGANY SAMORZĄDU OSIEDLA

§ 3.

1. Organami samorządu osiedla są:

            1) Rada Osiedla,

            2) Zarząd Osiedla.

2. Kadencja Rady Osiedla i Zarządu Osiedla trwa 4 lata, jednak nie dłużej niż do końca 

    roku kalendarzowego, w którym kończy się kadencja Rady Miejskiej.

§ 4.

1. Rada Osiedla, zwana dalej Radą, jest organem uchwałodawczym w Osiedlu.

2. Rada składa się z 15 osób.

3. Na czele Rady stoi Przewodniczący, który jest jednocześnie Przewodniczącym

    Zarządu Osiedla.

§ 5.

1. Zarząd Osiedla, zwany dalej Zarządem, jest organem wykonawczym w Osiedlu.

2. Zarząd liczy 3-5 osób.

 

ZADANIA I KOMPETENCJE RADY OSIEDLA

§ 6.

1. Rada:

            1) wybiera Przewodniczącego Rady,

            2) wybiera Zarząd; kandydatów do Zarządu wskazuje Przewodniczący,

            3) podejmuje uchwały w sprawach:

                        a. utrzymywania porządku na terenie osiedla,

                        b. podejmowania czynów społecznych na rzecz środowiska,

                        c. utrzymywania obiektów kulturalnych, sportowych i innych

                           znajdujących się na terenie osiedla,

                        d. występowania do Rady Miejskiej z wnioskami o rozpatrzenie

                            spraw, których załatwienie przekracza jej możliwości,

                        e. dokonuje rocznej oceny działalności Zarządu Osiedla,

                        f. zajmuje się sprawami przekazanymi jej do rozpatrzenia przez Radę

                           Miejską lub Zarząd Gminy i Miasta, lub inne właściwe organy

   i  instytucje.

 

ZADANIA I KOMPETENCJE ZARZĄDU OSIEDLA

§ 7.

1. Zarząd:

            1) przygotowuje projekty uchwał Rady,

            2) organizuje mieszkańców w celu rozwiązania problemów osiedla

                i realizacji zadań,

            3) organizuje wykonanie uchwał Rady oraz kontroluje ich realizację.

            4) opiniuje wnioski mieszkańców osiedla w sprawach o ulgi w zakresie

                podatków, opłat i innych należności.

 

ZADANIA I KOMPETENCJE PRZEWODNICZĄCEGO

 

§ 8.

Przewodniczący:

            1) reprezentuje na zewnątrz samorząd mieszkańców osiedla wobec Rady

                Miejskiej i jej organów,

            2) przewodniczy posiedzeniom Rady i Zarządu Osiedla,

            3) uczestniczy w posiedzeniach Rady Miejskiej, bez prawa głosowania,

            4) ma prawo na sesjach zgłaszania postulatów i wniosków, zabierania

                głosu w dyskusji zgodnie z regulaminem oraz prawo inicjatywy

                uchwałodawczej na warunkach przysługujących radnym,

            5) za udział w posiedzeniach sesji Rady Miejskiej ma prawo do diety,    

                na zasadach ustalonych uchwałą Rady Miejskiej.

 

CZĘŚĆ III

TRYB WYBORU ORGANÓW SAMORZĄDU OSIEDLA

§ 9.

1. Radę wybiera zebranie mieszkańców osiedla.

2. Wybory do organów samorządu osiedla zarządza Rada Miejska w drodze uchwały.

3. Zebranie mieszkańców osiedla,  na którym ma być dokonany wybór Rady i Zarządu

    Osiedla, zwołuje Zarząd Gminy i Miasta podejmując stosowną uchwałę, w której   

    określa miejsce, dzień i godzinę zebrania oraz wyznacza prowadzącego zebranie

    spośród radnych lub członków Zarządu Gminy i Miasta.

4. W uchwale o której mowa w ust. 3, Zarząd Gminy i Miasta może ustalić drugi termin 

    zebrania w tym samy dniu, jeśli pierwsze zebranie nie dojdzie do skutku z uwagi na   

    małą frekwencję, z zachowaniem półgodzinnego odstępu czasu, przy obecności  

    co najmniej 20 mieszkańców osiedla uprawnionych do głosowania.

5. Prawo do udziału w zebraniu mieszkańców osiedla mają wszyscy mieszkańcy osiedla

    posiadający czynne i bierne prawo wyborcze.

6. Informację Zarządu Gminy o zwołaniu zebrania mieszkańców dla wyboru organów

    samorządu osiedla podaje się do wiadomości co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym 

    terminem zebrania.

7. Dla dokonania ważnego wyboru Rady i Zarządu wymagania jest obecność na

     zebraniu   co najmniej 1/5 liczby mieszkańców osiedla uprawnionych do głosowania,

     z  zastrzeżeniem ust. 4.

§ 10.

1. Wybór Rady przeprowadza się w głosowaniu tajnym,  bezpośrednim, przez

     stałych mieszkańców uprawnionych do głosowania, zwykłą większością głosów.

2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych

     bezpośrednio na zebraniu wyborczym.

    Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.

3. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego w głosowaniu tajnym, zwykłą

    większością głosów.

§ 11.

1. Członków Zarządu wybiera Rada na wniosek Przewodniczącego, zwykłą większością

    głosów, w głosowaniu tajnym.

2. Na czele Zarządu stoi Przewodniczący Rady.

3. Wybór oraz odwołanie Zarządu Osiedla stwierdza uchwała Rady Osiedla.

§ 12.

Odwołanie członków Rady i Zarządu Osiedla odbywa się w trybie przewidzianym do ich powołania.

§ 13.

1. Głosowanie w sprawach wymienionych w § 10-12 niniejszego statutu przeprowadza

    Komisja Skrutacyjna w składzie 3-5 osób, wybranych spośród uprawnionych

    uczestników zebrania.  Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba

    kandydująca do Rady lub Zarządu Osiedla.

2. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:

            1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

            2) przeprowadzenie głosowania,

            3) ustalenie wyników wyborów,

            4) sporządzenie protokołu z wynikami wyborów,

            5) ogłoszenie wyników wyborów.

3. Protokół Komisji Skrutacyjnej podpisują jej członkowie.

4. Wybór Rady oraz jej odwołanie stwierdza uchwała zebrania mieszkańców osiedla.

 

CZĘŚĆ IV

GOSPODARKA FINANSOWA OSIEDLA

§ 14.

1. Zarząd Osiedla prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy i za

    pośrednictwem rachunku bankowego Gminy.

2. Rada Miejska może przekazać Zarządowi Osiedla wydzieloną  część mienia gminnego

    do zarządzania i rozporządzania dochodami z tego źródła, na warunkach określonych

    w odrębnej uchwale, po zasięgnięciu opinii Rady Osiedla.

3. Środki finansowe z budżetu Gminy mogą być przekazane osiedlu wyłącznie na cele

    określone w planie rzeczowo-finansowym Osiedla.

 

CZĘŚĆ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15.

1. Nadzór nad działalnością Rady i Zarządu Osiedla sprawuje Rada Miejska.

2. Kontrolę nad działalnością finansową Rady i Zarządu Osiedla sprawuje Skarbnik

    Gminy oraz Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej.

§ 16.

1. Zmian w statucie dokonuje Rada Miejska w drodze uchwały.

2. W przypadkach spornych wiążącej wykładni statutu dokonuje Rada Miejska.

§ 17.

Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.

Podmiot udostępniający:
Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
Informację wytworzył:

Informację wprowadził:

Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2005-03-08
Data ostatniej zmiany:
2005-03-08

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2010-04-26 10:47:34, zmian dokonał(a): Grzegorz Hammer

WCAG 2.0 (Level AA)