Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

Ikona statystyk

Uchwała Nr XXXVIII/250/2006 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 marca 2006 r.

Ikona statystyk

Uchwała Nr XXXVIII/250/2006

Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem

z dnia 22 marca 2006 r.

 

 

w sprawie: budżetu Gminy Rudnik nad Sanem na 2006 rok.

 

 

Działając na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d”, art. 51 ust. 2 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 24 ust 11, art. 165 ust. 1, art.184, 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Miejska w Rudniku nad Sanem uchwala co następuje:

 

§ 1

 

1.        Ustala się dochody budżetu gminy na 2006 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
 w wysokości 16.314.473 zł

        w tym:

a)       dochody związane z realizacją zadań  z  zakresu administracji  rządowej i innych zleconych Gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w wysokości  2.623.560 zł.

 

2.        Ustala się wydatki budżetu gminy  na 2006 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
 w wysokości 18.061.880 zł

                w tym:

a)       wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie
ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały 2.623.560 zł.

 

3.        Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 1.747.407 zł.

 

4.        Ustala się rozchody budżetu gminy z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów w kwocie 494.177 zł.

 

5.        Źródłem sfinansowania deficytu budżetu gminy w kwocie 1.747.407 zł oraz rozchodów z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów w kwocie 494.177 zł ustala się pożyczkę i kredyt bankowy.

 

6.        Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 2.241.584 zł i rozchody budżetu gminy w kwocie 494.177 zł zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

1.        Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 23.533 zł.

 

§ 3

 

1. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zg. z zał. Nr 5

 

2. Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi gminy na rok 2006 w wysokości 4.557.303 zł zg. z zał. Nr 5a

w tym na program pn:

I  ,,Budowa infrastruktury technicznej w gminie Rudnik nad Sanem” w kwocie 1.735.642 zł                  

II ,,Budowa infrastruktury turystycznej i społecznej w gminie Rudnik nad Sanem” w kwocie 2.821.661 zł

 

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji
w Rolnictwie  zg. z zał. Nr 5b

§ 4

 

Ustala się plan przychodów zakładu budżetowego w wysokości 1.240.800 zł i plan wydatków w wysokości 1.240.000 zł zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5

 

Ustala się plan przychodów funduszu celowego w wysokości 19.000 zł i plan wydatków w wysokości 20.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

 

§ 6

 

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 100.000 zł
i plan wydatków na zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii na 2006 rok na kwotę 100.000 zł.

 

§ 7

 

Ustala się dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego - ZGKiM w Rudniku nad Sanem w wysokości 74.300 zł  na pokrycie różnicy cen wody i ścieków zg. z zał. Nr 8 do niniejszej uchwały.

 

§ 8

 

Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w kwocie 342.805 zł 

w tym:

-          Biblioteka Publiczna w Rudniku nad Sanem                                 115.360   zł.

-      Miejski Ośrodek Kultury w Rudniku nad Sanem                          227.445   zł.

 

§ 9

 

Ustala się dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola pn. ,,Ochronka” w Rudniku nad Sanem na kwotę 227.943 zł zg. z zał. Nr 9 do niniejszej uchwały.

 

§ 10

 

Ustala się dotacje na realizację zadań własnych gminy przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku na kwotę 64.300 zł zg. z zał. Nr 10 do niniejszej uchwały.

 

§ 11

 

Ustala się w dziale 852 - ,,Pomoc społeczna” rozdz. 85203 ,,Ośrodki wsparcia” wydatki w kwocie 40.000 zł na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Nisku na utworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Rudniku nad Sanem.

 

§ 12

 

Ustala się limity dla:

 

1) zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy na kwotę 1.972.223 zł

 

2) zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na kwotę 1.747.407 zł

 

3) zobowiązań z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 494.177 zł

 

§ 13

 

1. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem do:

 

a) zaciągania zobowiązań w latach: 2007 na kwotę 3.307.112 zł, 2008 na kwotę 1.010.000 zł na sfinansowanie  wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne zg. z zał. Nr 5a

 

b) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku budżetowego deficytu na kwotę 1.972.223 zł

c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

 

2. Upoważnia się Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudniku nad Sanem do dokonywania w planie finansowym zakładu innych zmian, niż określone w art. 24 ust. 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, pod warunkiem, że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu.

 

§ 14

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem.

 

§ 15

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zał. Nr 1

do Uchwały Nr XXXVIII/250/2006

Rady Miejskiej w Rudnik nad Sanem

z dnia 22 marca 2006 r.

 

Plan

 dochodów Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem

na rok 2006

 

Dział

Wyszczególnienie

Plan

na 2006 rok

020

Leśnictwo

- czynsze za dzierżawę obwodów łowieckich

 

1.800

 

Razem dział:

1.800

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- wpłaty mieszkańców gminy na budowę wodociągu

 

- środki unii

 

- dotacja budżetu państwa

 

150.000

 

653.742

 

130.749

 

Razem dział:

934.491

700

Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych i najmu majątku gminy

 

- wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości gminy

 

- wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności

 

- wpływy ze sprzedaży majątku gminy

 

- odsetki

 

150.000

 

10.000

 

10.000

 

65.000

 

1.500

 

Razem dział:

236.500

750

Administracja publiczna

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (USC, sprawy obywatelskie i OC)

 

- wpływy z opłat za specyfikacje

 

- 5% - dochód budżetu państwa /za wydawanie dowodów osobistych/

 

 

60.430

 

6.000

 

1.600

 

Razem dział:

68.030

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców)

 

 

 

1.530

 

Razem dział:

1.530

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- wpływy z podatku rolnego

 

- wpływy z podatku leśnego

 

- wpływy z podatku od nieruchomości

 

- wpływy z podatku od środków transportu

 

- wpływy z podatku od spadków i darowizn

 

- wpływy z podatku od posiadania psów

 

- wpływy z opłaty targowej

 

- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

 

- wpływy z opłaty skarbowej

 

- wpływy za czynności cywilnoprawne

 

- wpłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

 

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych

 

- odsetki od nieterminowej realizacji zobowiązań podatkowych

 

- opłaty za zajęcia pasa drogowego

 

- wpływy z karty podatkowej

 

 

193.000

 

50.500

 

1.462.000

 

40.000

 

5.000

 

2.000

 

85.000

 

5.500

 

30.000

 

55.000

 

100.000

 

1.598.408

 

120.000

 

16.000

 

8.500

 

3.000

 

Razem dział:

3.773.908

758

Różne rozliczenia

- część oświatowa subwencji ogólnej

 

- część wyrównawcza subwencji ogólnej

 

- część równoważąca subwencji ogólnej

 

- wpływy z odsetek bankowych

 

3.895.179

 

2.193.317

 

226.104

 

20.000

 

Razem dział:

6.334.600

801

Oświata i wychowanie

- wpływy z najmu majątku szkół

 

- odsetki bankowe

 

- wpływy z opłat za przedszkole

 

- dotacja celowa z MENiS na salę sportową w Kopkach

 

3.260

 

1.600

 

9.000

 

100.000

 

Razem dział:

113.860

852

Pomoc społeczna

- wpływy za usługi opiekuńcze

 

- odsetki bankowe

 

- dotacja celowa na  ,,świadczenia rodzinne”

 

- dotacja celowa na wypłatę zasiłków i zapomóg z zadań zleconych

 

- dotacja celowa na wypłatę zasiłków i zapomóg dofin. do zadań własnych

 

- dotacja celowa na utrzymanie OPS

 

- dotacja celowa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

 

- dotacja celowa na zadanie zlecone – usługi opiekuńcze

 

- dotacja celowa na dofin. zadania własnego ,,program posiłek dla potrzebujących”

 

4.700

 

1.500

 

2.322.000

 

128.800

 

254.200

 

123.000

 

 

14.000

 

96.800

 

26.200

 

Razem dział:

2.971.200

 

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

- dotacja celowa na dofin. zadania „stypendia szkolne”

- wpłaty za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych

 

31.988

107.680

 

Razem dział:

139.668

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji

 

- środki unii europejskiej na kanalizację wg zawartej umowy (ZPORR)

 

- dotacja budżetu państwa wg umowy

 

22.000

 

176.384

 

52.935

 

Razem dział:

251.319

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- dofin. ze środków unii w ramach programu ZPORR

 

- współfinansowanie budżetu państwa

 

998.897

 

135.293

 

Razem dział:

1.134.190

926

Kultura fizyczna i sport

- dofin. ze środków unii w ramach programu SPO

 

- wpływ z dzierżaw i najmu

 

- odsetki bankowe

 

317.377

 

31.000

 

5.000

 

Razem dział:

353.377

 

Ogółem dochody:

16.314.473

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał. Nr 2

do Uchwały Nr XXXVIII/250/2006

Rady Miejskiej w Rudnik nad Sanem

z dnia 22 marca 2006 r.

 

                                       

Plan

wydatków budżetowych na 2006 r.

 

 

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Plan na

2006 rok

010

 

 

01030

Rolnictwo i łowiectwo

 

Izby rolnicze

        a) wydatki bieżące

5.000

 

5.000

5.000

400

 

 

40002

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

 

Dostarczanie wody

a)       wydatki bieżące

       w tym dotacja przedmiotowa

b)       wydatki majątkowe

1.697.169

 

1.697.169

46.800

46.800

1.650.369

600

 

 

60014

 

 

60016

 

 

Transport i łączność

 

Drogi publiczne powiatowe

       a)   wydatki bieżące (za zajęcie pasa drogowego – inwest.wodoc.kanal.)

 

Drogi publiczne gminne

a)       wydatki bieżące

105.000

 

5.000

5.000

 

100.000

100.000

700

 

 

70005

Gospodarka mieszkaniowa

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

a)       wydatki bieżące

b)       wydatki majątkowe

105.000

 

105.000

46.000

59.000

710

 

 

71004

 

 

71035

 

 

71095

Działalność usługowa

 
Plany zagospodarowania przestrzennego

a)       wydatki bieżące

 

Cmentarze

        a)    wydatki majątkowe

 
Pozostała działalność

        a)     wydatki bieżące

42.000

 

20.000

20.000

 

21.000

21.000

 

1.000

1.000

750

 

 

 

 

 

 

75011

 

 

 

 

75022

 

 

75023

 

 

 

 

75075

 

 

75095

Administracja publiczna

 
Urzędy wojewódzkie

a)       wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

 

Rady gmin

a)       wydatki bieżące

 

Urzędy gmin

a)       wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

    

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

       a)   wydatki bieżące

 

Pozostała działalność

       a)   wydatki bieżące

1.596.363

 

115.738

115.738

 

109.180

 

76.125

76.125

 

1.380.500

1.380.500

 

1.021.000

 

10.000

10.000

 

14.000

14.000

751

 

 

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

a)       wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

 

1.530

 

1.530

1.530

 

1.400

754

 

 

75412

 

 

 

 

 

75414

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona  przeciwpożarowa

 

Ochotnicze straże pożarne

a)       wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń

b)    wydatki majątkowe

 

Obrona cywilna

b) wydatki bieżące

137.400

 

132.400

117.400

 

42.890

15.000

 

5.000

5.000

756

 

 

 

 

75647

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

 

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

a)        wydatki bieżące

      w tym

      wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń

 

 

116.000

 

116.000

116.600

 

18.000

757

 

 

75702

Obsługa długu publicznego

 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

a)       wydatki bieżące – wydatki  na obsługę długu

35.000

 

35.000

35.000

758

 

 

75818

Różne rozliczenia

 
Rezerwy ogólne i celowe

a)       wydatki bieżące – rezerwa ogólna

23.533

 

23.533

23.533

801

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80101

 

 

 

 

 

80103

 

 

 

 

80104

 

 

 

 

 

80110

 

 

 

 

 

80113

 

 

80114

 

 

 

 

80146

 

Oświata i wychowanie

 

Szkoły podstawowe

a)       wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń

       b) wydatki majątkowe

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

a)        wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

 

Przedszkola

a)       wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń

b)       dotacje

 

Gimnazja

a)       wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 

b)    wydatki majątkowe

 

Dowożenie uczniów do szkół

a)       wydatki bieżące

 

Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół

a)       wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

       a)     wydatki bieżące

6.579.992

 

3.991.432

3.094.432

 

2.579.436

897.000

 

200.635

200.635

 

180.476

 

323.927

95.984

 

86.321

227.943

 

1.799.321

1.599.321

 

1.413.314

200.000

 

52.000

52.000

 

183.477

183.477

 

156.702

 

29.200

29.200

851

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85153

 

 

85154

 

 

 

 

Ochrona zdrowia

 

Zwalczanie narkomanii

       a)     wydatki bieżące

 
Przeciwdziałania alkoholizmowi

a)       wydatki bieżące

        w tym:

        dotacje

100.000

 

2.500

2.500

 

97.500

97.500

 

12.000

852

 

 

85203

        

 

 

 

85212

 

 

 

 

 

85213

 

 

 

85214

 

 

85215

 

 

85219

 

 

 

 

85228

 

 

 

 

85295

Pomoc społeczna

 

Ośrodki wsparcia

a)       wydatki bieżące

     pomoc finansowa dla Starostwa

 

 

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna  oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społecznego

a)         wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej

a)       wydatki bieżące

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe

a)       wydatki bieżące

 

Dodatki mieszkaniowe

a)       wydatki bieżące

 

Ośrodki Pomocy Społecznej

a)       wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

a)        wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

 

Pozostała działalność

a)       wydatki bieżące

3.542.000

 

40.000

40.000

40.000

 

 

2.322.000

2.322.000

 

53.730

 

 

14.000

14.000

 

493.000

493.000

 

177.000

177.000

 

273.000

273.000

 

250.640

 

96.800

96.800

 

90.500

 

126.200

126.200

854

 

 

85401

 

 

 

 

85415

Edukacyjna opieka wychowawcza

 

Świetlice szkolne

a)       wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń

 

Pomoc materialna dla uczniów

        a)   wydatki bieżące

445.524

 

413.536

413.536

 

280.188

 

31.988

31.988

900

 

 

90001

 

 

 

 

 

90002

 

90003

 

 

90004

 

 

90015

 

 

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

a)       wydatki bieżące

w tym:

dotacja przedmiotowa

b)    wydatki majątkowe

 

Gospodarka odpadami

       a)     wydatki bieżące

Oczyszczanie miast i wsi

a)       wydatki bieżące

 
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

a)       wydatki bieżące

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

a)       wydatki bieżące

 

939.873

 

194.773

27.500

 

27.500

167.273

 

50.000

50.000

261.000

261.000

 

56.500

56.500

 

377.600

377.600

921

 

 

92109

 

 

 

 

92116

 

 

 

 

92195

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

a)       wydatki bieżące

w tym:

dotacja podmiotowa

 

Biblioteki

a)       wydatki bieżące

w tym:

dotacja podmiotowa

 

Pozostała działalność

        a)    wydatki majątkowe

1.757.466

 

227.445

227.445

 

227.445

 

115.360

115.360

 

115.360

 

1.414.661

1.414.661

926

 

 

92604

 

 

 

 

92605

 

 

 

 

92695

Kultura fizyczna i sport

 

Instytucje kultury fizycznej

a)       wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

a)       wydatki bieżące

w tym:

dotacje

 

Pozostała działalność

       a) wydatki majątkowe

833.030

 

270.730

270.730

 

128.800

 

52.300

52.300

 

52.300

 

510.000

510.000

 

 

Ogółem wydatki:

18.061.880

 

 

 

Zał. Nr 3

do Uchwały Nr XXXVIII/250/2006

Rady Miejskiej w Rudnik nad Sanem

z dnia 22 marca 2006 r.

 

 

 

 

Plan

dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

na rok 2006

 

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota  w zł.  PLN

 

750

 

75011

Administracja publiczna

Urzędy wojewódzkie –dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich

 

 

60.430

 

 

751

 

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa – dotacja celowa na prowadzenie rejestru wyborców

 

 

 

1.530

 

852

 

85212

 

85213

 

85214

85228

Pomoc Społeczna

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 

 

2.322.000

 

14.000

128.800

96.800

 

 

Ogółem:

      2.623.560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan

wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

na rok 2006

 

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota  w zł.  PLN

 

750

 

75011

 

 

 

Administracja publiczna

Urzędy wojewódzkie

a)       wydatki bieżące

w tym:

        wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

60.430

60.430

60.430

 

59.000

 

 

751

 

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

 i ochrony prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

a)      wydatki bieżące

w tym:

        wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

 

1.530

 

1.530

1.530

 

1.400

 

852

 

85212

 

 

 

 

85213

 

 

85214

 

 

85228

 

 

Pomoc Społeczna

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społecznego

       a)      wydatki bieżące

       w tym:

       wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

       a)      wydatki bieżące

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

i zdrowotne

a)     wydatki bieżące

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

       a)     wydatki bieżące

       w tym:

       wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

2.561.600

 

2.322.000

2.322.000

 

53.730

 

14.000

14.000

 

128.800

128.800

96.800

96.800

 

90.500

 

 

Ogółem:

2.623.560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał. Nr  4

do Uchwały Nr XXXVIII/250/2006

Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem

z dnia 22 marca 2006 r.

 

 

Plan

przychodów i rozchodów budżetu Gminy Rudnik nad Sanem

na 2006 rok

 

 

Przychody

 

§

Wyszczególnienie

Kwota w zł.   PLN

Plan

952

Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym

 

2.241.584

 

 

 

Rozchody

 

§

Wyszczególnienie

Kwota w zł.   PLN

Plan

963

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących

z budżetu Unii Europejskiej  -  długoterminowe

 

 

174.177

 

992

 

Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych

 

320.000

Razem:

494.177

 

Z tego:

 100.000 zł      spłata rat kredytu zaciągniętego w BS Tarnobrzeg na zadanie inwestycyjne w roku 2004

 

 150.000 zł –     spłata   raty   pożyczki   zaciągniętej   w  WOŚiGW   w   Rzeszowie   na  budowę   sieci wodociągowej    z    przyłączami    domowymi      dla    miejscowości    Chałupki    oraz  Rudnik  nad  Sanem ul. Mickiewicza  (umowa Nr 90/2004/GW/T/P).

 

   70.000 zł      spłata  raty  pożyczki  zaciągniętej  w  WOŚiGW  w Rzeszowie  na budowę  kanalizacji 

   w miejscowości Rudnik nad Sanem i Chałupki w 2005 roku
(umowa Nr 33/2005/OW/T/P)             

             

 174.177 zł  -    spłata   pożyczki  w   BGK  w   Rzeszowie  na  prefinansowanie  inwestycji  z  udziałem     środków unii europejskiej

 


Zał. Nr 5

do Uchwały Nr XXXVIII/250/2006

Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem

z dnia 22 marca 2006 r.

 

L.p.

Nazwa

i cel programu

Nazwa zadania

Jednostka realizująca zadanie

Okres

Realizacji wydatków             i łączne nakłady finansowe na program

Limity wydatków

w latach 2006 - 2008

I

Budowa infrastruktury technicznej w gminie Rudnik nad Sanem.

Cel – poprawa stanu sanitarnego (ochrona środowiska).

Przeciwdziałanie marginalizacji

 

Budowa kanalizacji

sanitarnej w m. Rudnik nad Sanem

i  Chałupki

     

Budowa kanalizacji

sanitarnej w sołectwie Przędzel

i Przędzel Kolonia

 

 

 

 

UGiM

Rudnik nad Sanem

 

 

 

 

2005

        

 

 -2008

 

 

 

 

rok 2006 -       85.273

 

 

rok 2007 -     200.000

rok 2008 -  1.000.000

Cel –poprawa stanu zdrowotnego ludności rozwój gospodarczy gminy

Zwiększenie potencjału gospodarczego miasta

 

 

 

Rozbudowa sieci  wodociągowej
w Rudniku nad Sanem

 

 

 

UGiM

Rudnik nad Sanem

 

 

 

2005

          -2007

         

 

                 

 rok 2006 –  1.650.369

 rok 2007 –  2.317.112

 

Razem nakłady na program I:

6.625.609 w tym:

5.252.754II

 

 

Budowa infrastruktury turystycznej
i społecznej w gminie Rudnik nad Sanem 

Cel-rozwój gospodarczy gminy, uatrakcyjnienie turystyczne gminy

 

Południowa  Strefa  Aktywności   Społecznej - wieś Kopki 

a) budowa zbiornika

rekreacyjnego

z infrastrukturą

techniczną

b) modernizacja

boiska sportowego

z zapleczem sanitarnym

c) remont budynku

biblioteki i świetlicy

z adaptacją pomieszczeń na zbiory tradycji wikliniarskich

 

 

 

 

 

 

 

UGiM

Rudnik nad Sanem

 

 

 

2006

 

- 2008

 

                           

 

 

rok 2006 – 460.000

 

 

 

rok 2006 -    50.000

 

 

 

rok 2006 –   50.000

 

rok 2007 –   10.000

 

   rok 2008 –   10.000

 

Centrum   Wikliniarstwa

w Rudniku nad Sanem

 

 

UGiM

Rudnik nad Sanem

 

 

2005

  -2006

              

 

   rok 2006 – 1.364.661

 

 

 

Sala sportowa przy SP Kopki

 

UGiM

Rudnik nad Sanem

 

 

2006

                    - 2007

 

 

rok 2006 – 897.000

rok 2007 – 780.000

 

Razem nakłady na program II:

3.765.880 w tym:

3.621.661

Wykaz limitów wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych


Zał. Nr  5 a

do Uchwały Nr XXXVIII/250/2006

Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem

z dnia 22 marca 2006 r.

 

 

Plan

 wydatków na rok 2006

związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych  

 

 

 

 

 

Program I Budowa infrastruktury technicznej w Gminie Rudnik nad Sanem

 

Dział

Rozdział

Nazwa zadania

Kwota w zł.    PLN

Plan

400

 

40002

- - rozbudowa sieci wodociągowej w Rudniku nad Sanem

1.650.369

900

90001

- rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Rudniku nad Sanem

  i miejscowości Chałupki

 

85.273

 

 

Razem:

1.735.642

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program II Budowa infrastruktury turystycznej i społecznej w Gminie Rudnik nad Sanem

 

Dział

Rozdział

Nazwa zadania

Kwota w zł.    PLN

Plan

801

80101

- budowa sali sportowej przy SP Kopki

897.000

921

92195

-  adaptacja budynku komunalnego na ,,Centrum
   Wikliniarstwa  w Rudniku nad Sanem”

-  południowa strefa aktywności wieś Kopki

 

1.364.661

50.000

926

92695

- południowa strefa aktywności wieś Kopki

510.000

 

 

Razem:

2.821.661

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał. Nr  5 b

do Uchwały Nr XXXVIII/250/2006

Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem

z dnia 22 marca 2006 r.

 

 

Plan

wydatków na realizację programów i projektów finansowanych środkami

Unii Europejskiej

 

 

 

 

 

 

 

Program I Budowa infrastruktury technicznej w Gminie Rudnik nad Sanem

 

Dział

Rozdział

Nazwa zadania

Nazwa Funduszu

Kwota

400

40002

Rozbudowa sieci wodociągowej w Rudniku nad Sanem

EFRR

653.742

900

90001

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rudnik nad Sanem

 i Chałupki

 

EFRR

 

53.952

 

 

 

 

 

 

 

 

Program II Budowa infrastruktury turystycznej i społecznej w Gminie Rudnik nad Sanem

 

Dział

Rozdział

Nazwa zadania

Nazwa Funduszu

Kwota

921

92195

,,Centrum Wikliniarstwa” w Rudniku nad Sanem

EFRR

947.152

926

92695

Południowa Strefa aktywności wieś Kopki

EFOIGR

317.377


Zał. Nr 6

do Uchwały Nr XXXVIII/250/2006

Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem

z dnia 22 marca 2006 r.

 

 

 

 

 

Plan

przychodów i wydatków zakładów budżetowych (w zł.)

na  2006 r.

 

 

Stan funduszu

obrotowego na

początku roku

Przychody

W tym dotacja

Wydatki

Stan funduszu

obrotowego na

koniec roku

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudniku nad Sanem

100.000

1.240.800

74.300

1.240.000

100.800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał. Nr 7

do Uchwały Nr  XXXVIII/250/2006

Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem

z dnia 22 marca 2006 r.

 

 

 

 

 

Plan

przychodów  i wydatków funduszy celowych ( w zł. )

na 2006 r.

 

 

 

 

Nazwa funduszu

Stan środków na początku roku

Przychody

Wydatki

Stan środków na koniec roku

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej

 

5.146

 

19.000

 

 

20.000

 

4.146

 

 

 

Przychody funduszu

-          Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego                            -              17.500    

-          Wpływy z WFOŚ                                                               -                1.500      

19.000

 

 

 

Planowane wydatki

-          Dofinansowanie konkursów o tematyce ekologicznej                3.000      

-          Zakup krzewów i kwiatów na zieleńce                                                           5.000      

-          Dofinansowanie akcji sprzątanie świata                                                        2.000      

-          Dofinansowanie do zakupu pojemników na śmieci                                 10.000            

            20.000

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał. Nr 8

do Uchwały Nr XXXVIII/250/2006

Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem

z dnia 22 marca 2006 r.

 

 

 

 

Plan

dotacji przedmiotowych

na 2006 r.

 

 

L.P.

Nazwa zakładu

Dział

Zakres dotacji

Kwota dotacji

1.

Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Rudniku nad Sanem

400

 

900

Dopłata do 1m3 wody pitnej – 0,26 zł

180.000 m3  x  0,26 

Dopłata do 1 m3 ścieków – 0,11 zł

250.000 m3  x  0,11 

 

46.800

 

27.500

Razem:

74.300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał. Nr  9

do Uchwały Nr  XXXVIII/250/2006

Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem

z dnia 22 marca 2006 r.

 

 

 

 

 

Plan

dotacji dla przedszkola niepublicznego Sióstr Służebniczek

w Rudniku nad Sanem

na 2006 r.

 

 

L.P.

Dział

                 Rozdział

Nazwa

Kwota dotacji

Przeznaczenie

1.

801

                 80104

Przedszkole Niepubliczne

„ Ochronka ”

227.943

Bieżące utrzymanie
 i prowadzenie

 Przedszkola

 

 

Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek w Rudniku nad Sanem działa na podstawie wpisu do ewidencji przedszkoli niepublicznych. Dotacja z budżetu gminy do 1 dziecka uczęszczającego do przedszkola wynosi:

 

199,95 x 12 miesięcy x 95 dzieci = 227.943

 

 

Dotację do 1 dziecka wyliczono na podstawie kosztu utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym w Rudniku nad Sanem, który wynosi 266.60

266,60 x 75% = 199,95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał. Nr  10

do Uchwały Nr XXXVIII/250/2006

Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem

z dnia 22 marca 2006 r.

 

 

 

 

 

Plan

 dotacji dla podmiotów nie zaliczanych

do sektora finansów publicznych

i nie działających w celu osiągnięcia zysku

na 2006 r.

 

 

                     Dział                                                                                                                              

 

851

  kwotę 12.000 zł              -   plan     dotacji    przeznaczony    jest    na    realizację zadań

gminy    ujętych   w    gminnym     programie    profilaktyki

i  rozwiązywania  problemów  alkoholowych  tj organizacja czasu wolnego  dla  dzieci  i młodzieży,  zawody, konkursy, turnieje: kolonijno – wypoczynkowy, mikołajkowy

 

      926  

               kwotę  52.300 zł                     -              zaplanowana    dotacja    przeznaczona    jest    na    zadania

z zakresu ,,upowszechniania kultury fizycznej i sportu” poprzez organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy Rudnik nad Sanem, szkolenia sportowe dzieci i młodzieży, uczestnictwo w rozgrywkach sportowych 

             ogółem: 64.300 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autopoprawki do projektu budżetu na 2006 rok.

 

 

 

Zał. Nr 1 Dochody

 

 

Dział

Kwota

Uzasadnienie

400

653.742

130.749

środki Unii Europejskiej na budowę wodociągu

środki budżetu państwa na w/w inwestycję

600

-6.000

+6.000

przeniesiono do dz.756

700

25.000

dochody z tyt. najmu lokali art. 24 ufp

751

-70

pismo Krajowego Biura Wyborczego

900

-7.753

 

+44.708

zm. planu środków Unii Europejskiej na wykonanie kanalizacji

m. Rudnik nad Sanem i Chałupki

zw. planu dot. z budżetu państwa na w/w zadanie

921

-76.265

-8.062

zm. planu środków z Unii Europejskiej na ,,Centrum Wikliniarstwa”

zm. planu dot. z budżetu państwa na w/w zadanie

 

762.046

 

 

 

 

 

 

Zał. Nr 2 Wydatki

 

 

Dział

Rozdział

Kwota

Uzasadnienie

600

60014

5.000

plan wyd. na opłaty za zajęcie pasa drogowego – drogi powiatowe

700

70005

25.000

plan. wyd. na utrzymanie mieszkań i lokali komunalnych

710

71035

21.000

plan wyd. na zakup dzwonu (kaplica komunalna)

750

75095

4.000

plan wyd. na zapłatę za prace społeczno - użyteczne

751

75101

-70

zm. pl. wyd. na prowadzenie stałego rejestru wyborców

851

85153

+2.500

-2.500

pl. wyd. na program zwalczanie narkomanii

zm. pl. wyd. na realiz. programu przeciwdziałanie alkoholizmowi

852

85203

40.000

Pomoc dla Starostwa Powiatowego w Nisku

 

 

94.930

 

 

 

Pozostałe załączniki do uchwały budżetowej zmieniono w zakresie wynikającym z załącznika Nr 1 i Nr 2 oraz dostosowano do nowych uregulowań prawnych wynikających ze zmiany od 1.01.2006 roku ustawy o finansach publicznych.


 

 

 

Zadania planowane do sfinansowania kredytem i pożyczką

w roku 2006

 

 

 

Lp

Nazwa zadania

Kwota

1.

Rozbudowa sieci wodociągowej w Rudniku nad Sanem

841.709

2.

Budowa sali sportowej w Kopkach

749.823

 

1.591.532

Rozchody

kredyt                494.177

Razem:

2.085.709

 

 

 

 

 

 

 

 

Prefinansowanie w BGK

 

 

1. Kanalizacja w m. Rudnik nad Sanem           -                   53.952 zł

2. Centrum Wikliniarstwa                                  -                 947.152 zł

3. Strefa aktywności wieś Kopki                      -                 317.377 zł

4. Wodociąg Rudnik nad Sanem                      -                 653.742 zł WFOŚIGW

1.972.223 zł


 

 

 

 

 

Prognoza kwoty długu i jego spłaty

w poszczególnych latach

dla Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem (w tys. złotych)

 

 

 

 

Wyszczególnienie

Przewidywane wykonanie

 

2005 r.

2006 r.

2007 r.

2008 r.

2009 r.

2010 r.

2011 r.

A. Dochody

14.932

16.314

15.500

15.600

15.700

15.800

16.056

B. Wydatki

14.294

18.062

16.926

14.500

14.600

14.700

15.493

C. Nadwyżka/deficyt (A-B)

638

-1.748

-1.426

1.100

1.100

1.100

563

D. Finansowanie (D1-D2)

-495

1.748

1.426

-1.100

-1.100

-1.100

-563

D1. Przychody ogółem

344

2.242

2.200

-

-

-

-

D2. Rozchody ogółem

839

494

774

1.100

1.100

1.100

563

E. Umorzenie pożyczki

-

-

-

-

-

-

-

F. Dług na koniec roku

689

2.437

3.863

2.763

1.663

563

0

G. Wskaźnik długu do dochodu (F/A)

4,6

14,9

24,9

17,7

10,6

3,6

0

H. Obciążenie roczne budżetu z tytułu

     spłaty zadłużenia

866

529

824

1.150

1.140

1.130

575

I. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia

   do dochodu (H/A)

5,8

3,2

5,3

7,4

7,3

7,1

3,6

 

 

Podmiot udostępniający:
Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
Informację wytworzył:

Informację wprowadził:

Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2006-04-05
Data ostatniej zmiany:
2006-05-22

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2010-04-26 10:47:34, zmian dokonał(a): Grzegorz Hammer

WCAG 2.0 (Level AA)