Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

Ikona statystyk

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/2005

Ikona statystyk

 

 

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/2005

z obrad sesji Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem

odbytych w dniu 30 grudnia 2005 roku o godz. 1000

w sali posiedzeń Urzędu Gminy miasta w Rudniku nad Sanem.

 

 

 

            Przewodniczący Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem Edward Tomecki o godz.10 00 otworzył XXXV sesję Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem i po przywitaniu przybyły na dzisiejszą sesję oświadczył, że na podstawie listy obecności w dzisiejszej sesji bierze udział 14 radny Rady Miejskiej, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał. Ustawowy skład rady to15 radnych

Listy obecności są załącznikami Nr 4 i 5 do oryginału niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Edward Tomecki przedstawił proponowany porządek dzisiejszych obrad sesji.

Burmistrz Gminy i Miasta Waldemar Grochowski postawił wniosek o zamianę przedstawionego porządku obrad sesji w sposób następujący:

1)     Wycofać z proponowanego porządku obrad podpunkt 1 z punktu 3 o treści: „ zmian w uchwale Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem Nr XXXIV/ 226/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r ” ,

2)     Wprowadzić podpunkt 1 w punkcie 3 w brzmieniu „ uchylenie uchwały Nr XXXIV/237/2005 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie na zakup sprzętu komputerowego dla Posterunku Policji w Rudniku nad Sanem,

3)     Wprowadzić podpunkt 2 w punkcie 3 w brzmieniu „ uchylenia uchwały Nr XXXIII/224/2005 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia przyznawane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania rodzin i osób tego pozbawionych”.

W głosowaniu radni Rady Miejskiej przyjęli wnioski zgłoszone przez Burmistrza Gminy i miasta jednomyślnie.

Protokół z trzydziestych czwartych obrad sesji Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem został przyjęty przez aklamacje

            Burmistrz Gminy i Miasta Waldemar Grochowski przedstawił informacje o pracy burmistrza w okresie między sesjami.

Treść przedstawionej informacji zawarta jest w załączniku Nr 6 do oryginału niniejszego protokołu.

Pytań do przedstawionej informacji nikt nie zadawał.

            Pan Andrzej Gołębiowski przedstawił projekt Uchwały w sprawie uchylenie uchwały Nr XXXIV/237/2005 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie na zakup sprzętu komputerowego dla Posterunku Policji w Rudniku nad Sanem, po czym poinformował zebranych na sesji, że zgodnie z art. 12 ustawy o policji w powiązaniu z ustawą o zabezpieczeniu imprez masowych samorządy przekazuje pieniądze policji na zadania takie jak dodatkowe wynagrodzenie, nagrody i inne, – w czym mieści się zakup komputera na zasadzie porozumienia spisanego miedzy policja a samorządem.

            Przewodniczacy Rady otworzył dyskusje nad przedstawionym projektem Uchwały. Pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.

W głosowaniu projekt uchwały przyjęty został jednomyślnie przez 14 radnych biorących udział w obradach sesji.

Treść podjętej Uchwały Nr XXXV/238/2005 w sprawie uchylenie uchwały Nr XXXIV/237/2005 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie na zakup sprzętu komputerowego dla Posterunku Policji w Rudniku nad Sanem jest załącznikiem Nr 7 do oryginału niniejszego protokołu.

Pani Władysława Bieńkowska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/224/2005 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania rodzin i osób tego pozbawionych.

Pani Kierownik stwierdziła, że zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji w 2005 r. Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” – „ Rada Gminy może podjąć uchwałę w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnych posiłków”; inne uprawnienia ma kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej.

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.

Innych pytań nie było.

 W głosowaniu została podjęta uchwała Nr XXXV/239/2005 w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania rodzin i osób tego pozbawionych jednomyślnie przez 14 radnych. Ustawowy skład rady Miejskiej to 15 radnych.

Treść podjętej uchwały zawarta jest w załączniku Nr 8 do oryginału niniejszego protokołu.

 

Skarbnik Gminy Pani Anna Moskal przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2005 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusje nad omawianym projektem uchwały.

Pytań nie było.

Opinię komisji budżetu i finansów przedstawiła radna Teresa Kosek – przewodnicząca tej komisji.

Treść opinii zawarta jest w załączniku Nr 9 do oryginału niniejszego protokołu

Przewodniczący Rady Miejskiej projekt uchwały poddał pod głosowanie.

W głosowaniu została podjęta uchwała Nr XXXI/240/2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2005 r. jednomyślnie przez 14 radnych. Ustawowy skład rady Miejskiej to 15 radnych.

Treść podjętej uchwały zawarta jest w załączniku Nr 10 do oryginału niniejszego protokołu.

 

            Burmistrz Gminy i Miasta poinformował zebranych, że w dniu dzisiejszym wypłacane są stypendia dl uczniów naszej Gminy, na p[odstawie Uchwały podjętej na sesji w dniu 16 grudnia 2005 r.

Do wszystkich tych, którzy nie mają konta bankowego i nie można dokonać przelewów, pieniądze wypłacane są w kasie Urzędu a jeżeli ktoś nie zdąży z odbiorem to pieniądze zostaną dostarczone do domu samochodem z Urzędu.

 Mówca też poinformował zebranych, że są osoby takie, podopieczni Ośrodka Pomocy Społecznej, ze mimo informacji nie dostarczyli potrzebnych dokumentów, aby otrzymać stypendium i te pieniądze trzeba będzie odprowadzić.

            Marszałek Województwa Podkarpackiego zwrócił się z prośbą do Rady Miejskiej za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta o przekazanie z budżetu Gminy 1 dochodów - jest to kwota około 14.000 zł. jako pomoc w budowie centrum rehabilitacji dzieci i młodzieży w Rzeszowie.

Jest też prośba do Burmistrza Gminy i Miasta o pomoc w realizacji Programu „Lider” przez Stowarzyszenie „Niżańskiego Centrum Rozwoju” w kwocie około 5000 zł.

Burmistrz przedstawiając powyższe prośby zaapelował o pomoc w budowie Centrum rehabilitacji w Rzeszowie.

AZat5ępca Burmistrza Gminy i Miasta Pan Lucjan Tabasz poinformował zebranych, że jest nadzieja, że nasze gminne wysypisko śmieci będzie jeszcze czynne do końca pierwszego półrocza. Czas ten pozwoli na przygotowanie się mieszkańców Gminy i władz Gminy do selektywnej zbiórki odpadów i wybranie odpowiedniego wysypiska śmieci gdzie będziemy odwozić nasze odpady stałe.

            Pan Jan Koszałka zapytał jak sprawa wywozu śmieci na inne wysypiska śmieci jak w Rudniku nad Sanem będzie przekładać się na mieszkańców gminy.

Nie chcemy, aby mieszkańcy Gminy mieli mieć dodatkowe wydatki związane z tym faktem stwierdził mówca.

            Radny Janusz Wala poinformował o fakcie nie odśnieżenia placu targowego okresie przedświątecznym.

O godzinie 1115 Przewodniczący Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem zamknął obrady XXXV sesji Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

 

 

 

Przebieg posiedzenie protokołowała

K. Puchalska

Podmiot udostępniający:
Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
Informację wytworzył:

Informację wprowadził:

Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2006-03-06
Data ostatniej zmiany:
2006-03-06

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2010-04-26 10:47:34, zmian dokonał(a): Grzegorz Hammer

WCAG 2.0 (Level AA)