Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

Ikona statystyk

P R O T O K Ó Ł Nr XXXIX/2006

Ikona statystyk

 

P R O T O K Ó Ł Nr XXXIX/2006

z obrad sesji Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem

odbytych w dniu 21 kwietnia 2006 roku o godz. 1000

w sali posiedzeń Urzędu Gminy miasta w Rudniku nad Sanem.

 

            Przewodniczący Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem Edward Tomecki o godz.10 00 otworzył XXXIX sesję Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem i po przywitaniu przybyły na dzisiejszą sesję oświadczył, że na podstawie listy obecności w dzisiejszej sesji bierze udział 15 radny Rady Miejskiej, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał. Ustawowy skład rady to15 radnych

Listy obecności są załącznikami Nr 4 i 5 do oryginału niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Edward Tomecki przedstawił proponowany porządek dzisiejszych obrad sesji.

Nikt z obecnych na sesji nie wnosił uwag do przedstawionego porządku obrad.

Protokół z trzydziestych ósmych obrad sesji Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem został przyjęty przez aklamacje

            Burmistrz Gminy i Miasta Waldemar Grochowski przedstawił informacje o pracy burmistrza w okresie między sesjami.

Treść przedstawionej informacji zawarta jest w załączniku Nr 6 do oryginału niniejszego protokołu.

 Następnie Burmistrz Gminy i Miasta przedstawił prezentacje multimedialną dotyczącą działalności Burmistrza i pracowników Urzędu.

Zdjęcia przedstawione w prezentacji są zawarte w załączniku Nr 7 do oryginału niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad przedstawioną informacją. Pytań do przedstawionej informacji nie było.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Waldemar Grochowski przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 r

Treść przedstawionej informacji zawarta jest w załączniku Nr 8 do oryginału.

O godzinie 1045 Przewodniczacy Rady Miejskiej radny Edward Tomecki zarządził 15 minutową przerwę.

Wznowieni obrad XXXIX nastąpiło o godzinie 1105.

Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem radny Józef Juśko zapoznał zebranych z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem o wykonaniu budżetu Gminy za 2005 r.

Treść ww. opinii zawarta jest w załączniku Nr 9 do oryginału niniejszego protokołu.

            Przewodniczacy Rady Miejskiej radny Edward Tomecki odczytał treść Uchwały Nr XIV/44/2006 z dnia 24 marca 2006 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o przedłożonych sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za 2005 r.

Treść Uchwały zawarta jest w załączniku Nr 10 do oryginału niniejszego protokołu – (kserokopia uchwały Nr XIV/44/2006 z dnia 24 marca 2006 r.).

            Przewodniczacy Rady Miejskiej radny Edward Tomecki otworzył dyskusje nad przedstawionymi materiałami to:

Ø      sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2005 r.,

Ø      opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem o wykonaniu budżetu Gminy za 2005 r.,

Ø      uchwałą Nr XIV/44/2006 z dnia 24 marca 2006 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o przedłożonych sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za 2005 r.

Nikt z radnych ani innych osób biorących udział w sesji nie zabierał głosu w dyskusji ani też nie prosił o dodatkowe wyjaśnienia lub informacje.

Sprawozdanie z wykonania budżetu na piśmie w części tabelarycznej jak też opisowej otrzymali wszyscy radni jak tez Przewodniczacy jednostek pomocniczych Gminy, co jak stwierdzili obecni na sesji dało możliwość zapoznania się z tym sprawozdaniem i otrzymania na posiedzeniach komisji stały Rady Miejskiej dodatkowych wyczerpujących wyjaśnień i uzasadnień.

Fakt ten przyczynił się do tego, że nie było dodatkowych pytań ani próśb o wyjaśnienia.

            Następnie radny Józef Juśko przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem zapoznał zebranych z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2005 r.

Treść przedstawionego wniosku jest załącznikiem Nr 11 do oryginału niniejszego protokołu.

            Następnie radny Józef Juśko przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem zapoznał zebranych z Uchwałą Nr XIV/129/2006 z dnia 11 kwietnia 2006 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym przez Komisje Rewizyjna Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem wniosku o udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2005 r.

Treść przedstawionej uchwały jest załącznikiem Nr 12 do oryginału niniejszego protokołu.

Przewodniczacy Rady Miejskiej Edward Tomecki zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem a następnie zarządził głosowanie projektu uchwały.

W głosowaniu została jednogłośnie podjęta uchwała Nr XXXIX/251/2006 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.

Ustawowy skład rady to15 radnych.

Treść podjętej uchwały zawarta jest w załączniku Nr 13 do oryginału niniejszego protokołu.

            Burmistrz Gminy i Miasta podziękował radnym za udzielenie absolutorium stwierdzając, że jest to wspólny sukces zarówno Rady Miejskiej jak też Burmistrza. W swej wypowiedzi mówca stwierdził, że jest to wspólny sukces stworzony przez Radę jak też wyrozumiałość całej wspólnoty samorządowej.

Jesteśmy postrzegani jako Gmina zgodna i bez konfliktów, co daje możliwość dobrej pracy stwierdził Burmistrz.

O godz. 1130  salę obrad opuścił radny Tadeusz Niedziałek i dalsze obrady sesji odbywały się w obecności 14 radnych.

 

            Burmistrz Gminy i Miasta przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nisko.

Mówca poinformował zebranych, że pieniądze te zostaną przeznaczone na wdrożenie i realizację Pilotażowego Programu LEADER + w ramach, którego realizowane będą działania związane z promocja powiatu niżańskiego.

Gminę nasza reprezentować będą Panowie:

- Pan Antoni Wnuk,

- Pan Lucjan Tabasz,

- Pan Andrzej Gołębiowski.

Przewodniczacy Rady otworzył dyskusje nad przestawionym projektem Uchwały.

Nikt z radnych ani innych osób biorących udział w sesji nie zabierał głosu w dyskusji ani też nie prosił o dodatkowe wyjaśnienia lub informacje.

Opinie komisji budżetu i finansów Rady Miejskiej przedstawiła radna Teresa Kosek.

Treść opinii zawarta jest w załączniku Nr 14 do oryginału niniejszego protokołu.

Projekt uchwały poddany został pod głosowanie.

W głosowaniu podjęta została uchwała Nr XXXIX/252/2006 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nisko jednogłośnie. Ustawowy skład rady to 15 radnych.

Treść podjętej uchwały zawarta jest w załączniku Nr 15 do oryginału niniejszego protokołu.

 

            Pani Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2006 r.

Przewodniczacy Rady otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.

Burmistrz Gminy i Miasta Waldemar Grochowski zgłosił autopoprawkę następującej treści: „W załączniku Nr 2 do projektu uchwały zwiększyć wydatki w dziale 600, rozdziale 60016, § 4270 o kwotę 190000 zł z przeznaczeniem na remont drogi gminnej – ul. Marii Konopnickiej w Rudniku nad Sanem. Źródłem pokrycia tego wydatku będzie zwiększenie deficytu Gminy. ”

Pan Burmistrz swoja autopoprawkę uzasadnił tym, że jest możliwość pozyskania pieniędzy nie z budżetu Gminy około 100.000 zł ale Gmina musi mieć też wkład własny. Wykonanie remontu tej drogi Gminnej będzie miało znaczenie nie tylko lokalne, ale też ogólno komunikacyjne. Droga ta będzie w pewnym stopniu obwodnica dla drogi krajowej Nr 77.

Takie dodatkowe połączenie jest konieczne w przypadku wystąpienia kolizji lub wypadku na odcinku od stacji paliw w Rudniku a wiaduktem kolejowym na granicy Gminy. Burmistrz Gminy i Miasta poinformował zebranych, że o zamiarach wniesienia takiej autopoprawki poinformowana została komisja budżetu i finansów na swym posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2006 r.

Innych pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.

Przewodniczacy Rady Miejskiej zgłoszona autopoprawkę burmistrza poddał pod głosowanie.

W głosowaniu autopoprawka przyjęta została jednomyślnie przez 14 radnych obecnych na sesji. Ustawowy skład rady to15 radnych.

Opinie komisji budżetu i finansów Rady Miejskiej przedstawiła radna Teresa Kosek.

Treść opinii zawarta jest w załączniku Nr 16 do oryginału niniejszego protokołu.

Projekt uchwały poddany został pod głosowanie.

W głosowaniu podjęta została uchwała Nr XXXIX/253/2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2006 r. jednogłośnie. Ustawowy skład rady to 15 radnych.

Treść podjętej uchwały zawarta jest w załączniku Nr 17 do oryginału niniejszego protokołu.

 

            Sekretarz Gminy Pan Paweł Koń zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania, określonego w tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.

Przewodniczacy Rady otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały i zapytał jak się ma zapis …”w wysokości 660.00 zł „ do najniższego wynagrodzenia, które wynosi 899,10 zł.?

Pan sekretarz wyjaśnił, że funkcjonuje dwa pojęcia najniższe wynagrodzenie i minimalne wynagrodzenie.

Do najniższego wynagrodzenia wlicza się tez wszystkie dodatki np. stażowy, funkcyjny, premia.

Innych pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.

Opinie komisji budżetu i finansów Rady Miejskiej przedstawiła radna Teresa Kosek.

Treść opinii zawarta jest w załączniku Nr 18 do oryginału niniejszego protokołu.

Projekt uchwały poddany został pod głosowanie.

W głosowaniu podjęta została uchwała Nr XXXIX/254/2006 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania, określonego w tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

jednogłośnie. Ustawowy skład rady to 15 radnych.

Treść podjętej uchwały zawarta jest w załączniku Nr 19 do oryginału niniejszego protokołu.

            Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Pan Lucjan Tabasz przedstawił projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem do ustanowienia zabezpieczenia w formie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizacji projektu pod nazwą „Zwiększenie potencjału gospodarczego miasta – rozbudowa sieci wodociągowej w Rudniku nad Sanem” wraz z uzasadnieniem.

Przewodniczacy Rady otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.

Nikt z obecnych na sesji nie zadawał dodatkowych pytań ani nie prosił o dodatkowe wyjaśnienia odnośnie omawianego projektu uchwały.

Opinie komisji budżetu i finansów Rady Miejskiej przedstawiła radna Teresa Kosek.

Treść opinii zawarta jest w załączniku Nr 20 do oryginału niniejszego protokołu.

Projekt uchwały poddany został pod głosowanie.

W głosowaniu podjęta została uchwała Nr XXXIX/255/2006 w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem do ustanowienia zabezpieczenia w formie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizacji projektu pod nazwą „Zwiększenie potencjału gospodarczego miasta – rozbudowa sieci wodociągowej w Rudniku nad Sanem” jednogłośnie. Ustawowy skład rady to 15 radnych. Treść podjętej uchwały zawarta jest w załączniku Nr 21 do oryginału niniejszego protokołu.

 

            Przewodniczacy Zarządu Osiedla Nr 2 w Rudniku nad Sanem zapytał:

1)     Czy wiadomo jest, że w niektórych miejscach na ulicy Rzeszowskiej w Rudniku nad Sanem widać pęknięcia nowej nawierzchni tej ulicy. Według mówcy należy te uszkodzenia jak najszybciej naprawi, bo inaczej nawierzchnia ta zostanie zniszczona.

2)     Przy progu piętrzącym wodę na rzecze Runa po ostatniej dużej wodzie zrobiły się wyrwy i te wyrwy należy naprawić, bo przy następnej „dużej wodzie” zostaną zniszczone też kiszki faszynowe.

3)     Czy jest już po przetargu na wybór wykonawcy sieci wodociągowej w Rudniku nad Sanem. Mieszkańcy osiedla Nr 2 w Rudniku nad Sanem pytają czy wykonawcy sieci wodociągowej będą tacy, co robiliby tą sieć tak, aby poczynić jak najmniejsze szkody przy przejściach przez posesje.

Na wszystkie postawione pytania odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy i Miasta Waldemar Grochowski, który podziękował mówcy za zwracanie uwagi na te wszystkie sprawy i poinformował, że:

- wszystkie pęknięcia nawierzchni ulicy Rzeszowskiej zostaną „wyłapane” w czasie przeglądu tej ulicy i naprawione.

- o wyrwie przy brzegu rzeki Rudna też nam jest wiadomo i powiadomione zostały odpowiednie służby Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i również dokonany zostanie przegląd i zostaną te ubytki naprawione.

- oferty zgłoszone do przetargu na wykonawstwo sieci wodociągowej w Rudniku zostały już otwarte a obecnie są bardzo dokładnie oglądane pod wszystkimi względami i po tych ocenach dopiero zostanie wybrany wykonawca. Gmina też chce, aby szkody powstałe przy wykonywaniu tej inwestycji były jak najmniejsze.

 

             Radna Jadwiga Tarnawska stwierdziła, że cieszy się wykonaniem nawierzchni ulicy Kordeckiego w Rudniku nad Sanem, ale jest jeszcze potrzeba wykonania nawierzchni dalszej jej części jak też nawierzchni ulicy Dworcowej. Cieszy się też z wypowiedzi Burmistrza, że nawierzchnie tych dwóch ulic zostaną wykonane w roku bieżącym. Mówczyni stwierdziła, że podziękowania będą po wykonaniu nawierzchni tych dwóch ulic.

Radna Jadwiga Tarnawska poprosiła o informacje o obchodach tegorocznych Dni Rudnika Wiklina 2006.

Burmistrz Gminy i Miasta poinformował zebranych, że tegoroczne obchody Dni Rudnika odbędą się w dniach od 1 – 4 czerwca i będzie to już VII edycja imprezy gospodarczo-kulturalnej promującej „Rudnickie zagłębie wikliniarskie”.

Impreza ta została przeniesiona z ostatnich dni maja w związku z wizytą Ojca Świetnego w Polsce. Po raz pierwszy patronat na tegorocznym świętem objęła Pani Wojewoda Podkarpacki. Dzięki radnej Małgorzata Sztaba zgłoszony został wniosek do Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

Zaproszeni tez zostali przedstawiciele Korporacji Wikliniarskiej z Nowego Tomyśla.

Imprezy nasze uświetni występ Zespołu „Wędrowne Gitary” i INGRID.

Obsługę imprezy pod względem gastronomicznym prowadzić będzie ta sama firma, co w roku ubiegły.

„Wesołe Miasteczko” w tym roku będzie z Łodzi.

 

Radna Halina Serafin poprosiła o rozważenie możliwości wykonania oświetlenia odcinaka łączącego ul. Dąbrowskiego z ul. Doliny, stwierdziła, że odcinek ten ma odległość 500 metrów i jest usytuowany cały czas przez las. Radna też wnioskuje o rozważenie możliwości wykonania kanalizacji tej ulicy.

Mówczyni zwróciła też uwagę na bardzo zły stan ul. Dąbrowskiego właściwie jednej części tej ulicy od odcinka głównego wzdłuż zabudowy Pana Ruchaja i Milewskiego do Państwa Sztabów.

Odcinek ten tak jest zniszczony, że nie może dojechać nawet pogotowie ratunkowe.

Wiadomo, że nie będzie tam nawierzchni asfaltowej, ale należy wyrównać wyboje tłuczniem.

            Pan Burmistrz poinformował, że Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 1 w Rudniku nad Sanem Pan Józef Puchalski już od dłuższego czasu przypomina o sprawie wykonania tego oświetlenia

W roku bieżącym planuje się wykonanie oświetlenia przy ul. Targowej, i Leśnej za torami kolejowymi, ale nie znaczy, że nie będziemy myśleć też o tym odcinku.

Sprawa ta zostanie omówiona z kierownikiem Posterunku Energetycznego w Rudniku nad Sanem.

Sprawę kanalizacji również będzie rozważać przy okazji wykonywania innych odcinków w mieście.

Pani Maria Sagan przy okazji rozwożenia tłucznia będzie zobowiązana, aby na tym odcinku też był dowieziony.

I           Przewodniczacy rady Miejskiej przypomniał po raz kolejnym wszystkim radnym o obowiązku złożenia do końca kwietnia oświadczeń majątkowych.

            O godzinie 12 30 zakończone obrady trzydziestej dziewiątej sesji Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

 

 

Przebieg sesji protokołowała;

K. Puchalska.

Podmiot udostępniający:
Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
Informację wytworzył:

Informację wprowadził:

Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2006-05-22
Data ostatniej zmiany:
2006-05-22

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2010-04-26 10:47:34, zmian dokonał(a): Grzegorz Hammer

WCAG 2.0 (Level AA)