Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

Ikona statystyk

P R O T O K Ó Ł Nr XL/2006

Ikona statystyk

P R O T O K Ó Ł Nr XL/2006

z obrad sesji Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem

odbytych w dniu 22 czerwca 2006 roku o godz. 1000

w sali posiedzeń Urzędu Gminy miasta w Rudniku nad Sanem.

 

            Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem Ryszard Piekarz o godz.10 00 otworzył XL obrady sesję Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem i po przywitaniu przybyły na dzisiejszą sesję oświadczył, że na podstawie listy obecności w dzisiejszej sesji bierze udział 10 radny Rady Miejskiej, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał. Ustawowy skład rady to15 radnych

Listy obecności są załącznikami Nr 4 i 5 do oryginału niniejszego protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Piekarz przedstawił proponowany porządek dzisiejszych obrad sesji.

Nikt z obecnych na sesji nie wnosił uwag ani nie wnioskował o zmianę porządku obrad sesji. Protokół z trzydziestych dziewiątych obrad sesji Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem został przyjęty przez aklamacje

 

            Burmistrz Gminy i Miasta Waldemar Grochowski przedstawił informacje o pracy burmistrza w okresie między sesjami.

Treść przedstawionej informacji zawarta jest w załączniku Nr 6 do oryginału niniejszego protokołu.

            Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad przedstawioną informacją.

            Radny Edward Wołoszyn stwierdził, że inwestycja pod nazwą rozbudowa wodociągu w Rudniku jest podzielona w budżecie Gminy na dwa etapy w związku z tym pytanie, co będzie wykonane w roku bieżącym a co w roku 2007.

Rozbudowa sieci wodociągowej obejmie teren ograniczony ulicami: Rzeszowską, torami kolejowymi, Sandomierską, Stróżańską i odcinkiem Targowej oraz osiedle Piaski I, Piaski II, Piaski III i przejście przez tory kolejowe. W roku 2006 planowane było wykonanie I etap, czyli 7.039 m sieci wodociągowej i 2.471 przyłączy czyli 218 sztuk.

W II etapie planowane było wykonanie 12 407 m sieci głównej i 6 696 m przyłączy, czyli 325 szt.

Najprawdopodobniej całość będzie wykonana w roku bieżącym.

Radny Edward Wołoszyn zapytał również jak wygląda sprawa budowy Sali gimnastycznej przy PSP w Kopkach.

            Zada to rozłożone jest na dwa lata w roku bieżącym planuje się wykonanie stanu surowego zamkniętego a w roku 2007 wykończenie i usprzętowienie tej sali.

Radny Edward Wołoszyn zapytał również jak wygląda sprawa udziału mieszkańców w budowie wodociągu.

Podpisywane są umowy cywilno prawne z mieszkańcami terenów objętych budową wodociągu i mieszkańcy wpłacać będą kwotę 1 000 zł za wykonanie przyłącza wodociągowego. Gmina nie pobiera innych opłat.

Ustalone zostało, że cała kwota rozbita została na pięć rat w wysokości po 200 zł każda a ostateczny termin przypada na koniec października 2006 r. na pisemna prośbę danego mieszkańca w bardzo trudnych warunkach finansowych zmieniamy raty bądź przesuwany ich termin wpłaty stwierdził Burmistrz Gminy i Miasta Waldemar Grochowski. Należy też zaznaczyć, że nie pobiera się na terenie miasta opłat adiacenckich.

 

Innych pytań do przedstawionej informacji nie było.

            Burmistrz Gminy i Miasta Waldemar Grochowski zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nisko. Referując projekt uchwały Burmistrz Gminy i Miasta poinformował zebranych, pomoc ta jest przeznaczona na wydanie albumu o powiecie, czyli tez o naszej Gminie. Za kwotę 2000 zł sami nie wydalibyśmy żadnego albumu ani też folderu.  

Odpowiednią ilość egzemplarzy wspomnianego albumu Gmina otrzyma. Ilość zostanie dokładnie określona w umowie.

Pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.

Opinię komisji budżetu i finansów przedstawiła przewodnicząca komisji budżetu i finansów radna Teresa Kosek.

Treść opinii zawarta jest w załączniku Nr 7 do oryginału niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej projekt uchwały poddał pod głosowanie.

W głosowaniu została podjęta uchwała Nr XL/256/2006 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nisko jednomyślnie przez 10 radnych. Ustawowy skład rady Miejskiej to 15 radnych.

Treść podjętej uchwały zawarta jest w załączniku Nr 8 do oryginału niniejszego protokołu.

            Skarbnik Gminy Anna Moskal zapoznała zebranych na sesji z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2006 r.

Do przedstawionego projektu uchwały burmistrz Gminy i Miasta zgłosił autopoprawki następujące treści:

  1. „ W dziale 921, rozdział 92195, § 2710 dokonać zwiększenia o kwotę 4.000 zł - pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie na organizację tegorocznego święta „Wiklina 2006 – Rudnik nad Sanem”,
  2. „ W dziale 926, rozdział 92605, § 6050 dokonać zwiększenia o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnodostępnego dla dzieci i młodzieży w Przędzelu”.

Burmistrz Gminy i miasta uzasadnił też wprowadzenie tych dwóch autopoprawek.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Piekarz otworzył dyskusje nad przedstawionymi materiałami.

Radny Edward Wołoszyn zapytał czy remont ulicy Stalowej w rudniku nad Sanem będzie polegał na położeniu nowej nawierzchni czy tylko poprawa nawierzchni już istniejącej.

Burmistrz Gminy i Miasta wyjaśnił, że długość ulicy Stalowej to 700 m a do remontu przeznaczone jest tylko 200 m.

Ulica ta posiada podbudowę betonową, która nie nadaje się do położenia nawierzchni Remont ten będzie polegał na spryskaniu nawierzchni asfaltem i wyrównanie nawierzchni drobnym tłuczniem.

Radny Edward Wołoszyn zapytał też o koszty studium wykonalności inwestycji kanalizacja.

Studium wykonalności inwestycji kanalizacja dotyczy dużego projektu, który jest opracowywany w ramach ochrony środowiska gmin położonych w dorzeczu Sanu przez Związek Gmin Dolnego Sanu a dotyczy:

- kanalizacji wsi Przedziel,

- kanalizacji wsi Kopki,

- remontu oczyszczalni ścieków w Rudniku.

Zadanie to będzie realizowane ze środków Funduszu Spójności a Gminy partycypują w opracowaniu tego dokumentu procentowo.

Radny Edward Wołoszyn zapytał czy budowany zbiornik retencyjny w Kopkach będzie też służył jako kąpielisko i czy w tym roku będzie można się tam kąpać.

Nie przewiduje się w tym zbiorniku hodowli ryb, więc będzie się można kapać. Jednak należy pamiętać, że w Kopkach jest w tym miejscu podłoże gliniaste i to może być pewna przeszkoda.

Termin wykonania tego zadania przewidziany jest na jesień, więc mogą być trudności z kąpielą.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 5 w Ru8dniku nad Sanem Pan Jan Koszałka stwierdził, że można by wybudować podest, który ułatwi dojście do wody dla chętnych do kąpieli w tym zbiorniku wodnym.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 2 w Rudniku nad Sanem Pan Tadeusz Kaczor zapytał, dlaczego Gminy będzie wykonywać remont ulicy Stalowej w Rudniku nad Sanem, skora ta ulica ma status drogi zakładowej.

Burmistrz Gminy i Miasta wyjaśnił, że zmienione zostały przepisy odnośnie zaliczanie dróg do różnych kategorii i ta ulica jest „drogą gminną” i dlatego musimy też o nią dbać a prowadzi ona do jednego z największych zakładów pracy i znaczącego płatnika podatku do budżetu Gminy. 

Innych pytań do przedstawionych materiałów nie było.

Opinię komisji budżetu i finansów przedstawiła przewodnicząca komisji budżetu i finansów radna Teresa Kosek.

Treść opinii zawarta jest w załączniku Nr 9 do oryginału niniejszego protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Piekarz poddał pod głosowanie autopoprawki wniesione przez Burmistrza Gminy i Miasta.

W głosowaniu autopoprawki zostały przyjęte jednomyślnie przez 10 radnych. Ustawowy skład rady Miejskiej to 15 radnych.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Piekarz poddał pod głosowanie projekt uchwały po wniesieniu autopoprawek.

W głosowaniu została podjęta uchwała Nr XL/257/2006 uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2006 r. wraz z autopoprawkami jednomyślnie przez 10 radnych. Ustawowy skład rady Miejskiej to 15 radnych.

Treść podjętej uchwały zawarta jest w załączniku Nr 10 do oryginału niniejszego protokołu.

O godzinie 1120  zarządzi 15 minutową przerwę. Wznowienie obrad XL sesji Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem nastąpiło o godzinie 1135.

Skarbnik Gminy Anna Moskal zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Rudnik nad Sanem oraz jej jednostki organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

Pani Skarbnik poinformowała zebranych, że taka uchwała funkcjonowała od roku 2001. Konieczność dokonania zmiany tej uchwały nakłada na nas nowa ustawa o finansach publicznych.

Umorzenia, odraczania, rozkładania należności pieniężnych, o0 których mowa w tej uchwale dotyczą przede wszystkim takich należności jak: opłaty administracyjne, czynsz za najem, dzierżawa, wpłaty za mieszkania komunalne. W uchwale też określone zostały kwoty, jakie mogą być umarzane.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Piekarz otworzył dyskusje nad przedstawionymi materiałami.

Nikt z obecnych na sesji nie zabierał głosu w dyskusji.

Opinię komisji budżetu i finansów przedstawiła przewodnicząca komisji budżetu i finansów radna Teresa Kosek.

Treść opinii zawarta jest w załączniku Nr 11 do oryginału niniejszego protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Piekarz projekt uchwały poddał pod głosowanie.

W głosowaniu została podjęta uchwała Nr XL/258/2006 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Rudnik nad Sanem oraz jej jednostki organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów jednomyślnie przez 10 radnych. Ustawowy skład rady Miejskiej to 15 radnych.

Treść podjętej uchwały zawarta jest w załączniku Nr 12 do oryginału niniejszego protokołu.

Pani Maria Sagan przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyboru zadania i złożenia wniosku do Podkarpackiego Programu Wyrównywania Szans Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Piekarz otworzył dyskusje nad przedstawionymi materiałami.

Nikt z obecnych na sesji nie zabierał głosu w dyskusji.

Opinię komisji rozwoju gospodarczego, zagospodarowania przestrzennego i rolnictwa przedstawił przewodniczący komisji radny Tadeusz Niedziałek.

Treść opinii zawarta jest w załączniku Nr 13 do oryginału niniejszego protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Piekarz projekt uchwały poddał pod głosowanie.

W głosowaniu została podjęta uchwała Nr XL/259/2006 w sprawie wyboru zadania i złożenia wniosku do Podkarpackiego Programu Wyrównywania Szans Rozwoju Obszarów Wiejskich jednomyślnie przez 10 radnych. Ustawowy skład rady Miejskiej to 15 radnych.

Treść podjętej uchwały zawarta jest w załączniku Nr 14 do oryginału niniejszego protokołu.

            Burmistrz Gminy i Miasta Waldemar Grochowski zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki.

Pożyczka zaciągnięta zostanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na sfinansowanie deficytu budżetowego (wkład własny Gminy) w realizację inwestycji współfinansowanej ze środków programu ZPORR pod nazwą. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Rudniku nad Sanem”.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Piekarz otworzył dyskusje nad przedstawionymi materiałami.

Nikt z obecnych na sesji nie zabierał głosu w dyskusji.

Opinię komisji budżetu i finansów przedstawiła przewodnicząca komisji radna Teresa Kosek.

Treść opinii zawarta jest w załączniku Nr 15 do oryginału niniejszego protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Piekarz projekt uchwały poddał pod głosowanie.

W głosowaniu została podjęta uchwała Nr XL/260/2006 w sprawie zaciągnięcia pożyczki jednomyślnie przez 10 radnych. Ustawowy skład rady Miejskiej to 15 radnych.

Treść podjętej uchwały zawarta jest w załączniku Nr 16 do oryginału niniejszego protokołu.

Burmistrz Gminy i Miasta Waldemar Grochowski zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu.

Kredyt przeznaczony zostanie w na sfinansowanie deficytu budżetowego (wkład własny Gminy) w realizację budowa Sali sportowej w kopkach oraz na spłatę kredytów i pożyczek.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Piekarz otworzył dyskusje nad przedstawionymi materiałami.

Nikt z obecnych na sesji nie zabierał głosu w dyskusji.

Opinię komisji budżetu i finansów przedstawiła przewodnicząca komisji radna Teresa Kosek.

Treść opinii zawarta jest w załączniku Nr 17 do oryginału niniejszego protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Piekarz projekt uchwały poddał pod głosowanie.

W głosowaniu została podjęta uchwała Nr XL/261/2006 w sprawie zaciągnięcia kredytu jednomyślnie przez 10 radnych. Ustawowy skład rady Miejskiej to 15 radnych.

Treść podjętej uchwały zawarta jest w załączniku Nr 18 do oryginału niniejszego protokołu.

Skarbnik Gminy Anna Moskal zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji za I półrocze o p[przebiegu wykonania budżetu oraz o wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury.

Pani Skarbnik poinformowała zebranych, że taka uchwała funkcjonowała od roku 2001. Konieczność dokonania zmiany tej uchwały nakłada na nas nowa ustawa o finansach publicznych.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Piekarz otworzył dyskusje nad przedstawionymi materiałami.

Nikt z obecnych na sesji nie zabierał głosu w dyskusji.

Opinię komisji budżetu i finansów przedstawiła przewodnicząca komisji budżetu i finansów radna Teresa Kosek.

Treść opinii zawarta jest w załączniku Nr 19 do oryginału niniejszego protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Piekarz projekt uchwały poddał pod głosowanie.

W głosowaniu została podjęta uchwała Nr XL/262/2006 w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji za I półrocze o p[przebiegu wykonania budżetu oraz o wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury jednomyślnie przez 10 radnych. Ustawowy skład rady Miejskiej to 15 radnych.

Treść podjętej uchwały zawarta jest w załączniku Nr 20 do oryginału niniejszego protokołu.

Skarbnik Gminy Anna Moskal zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Rudnik nad Sanem przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych.

Pani Skarbnik poinformowała zebranych, konieczność podjęcia takiej tej uchwały nakłada na nas znowelizowana ustawa o finansach publicznych.

Podjecie tej uchwały pozwoli siostrom służebniczką zwrócenie się o dotacje z innej Gminy na dzieci chodzące do Ochronki.

Pani Skarbnik poinformowała również zebranych, że projekt uchwały otrzymały siostry służebniczki i nie wniosły żadnych uwag.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Piekarz otworzył dyskusje nad przedstawionymi materiałami.

Nikt z obecnych na sesji nie zabierał głosu w dyskusji.

Opinię komisji budżetu i finansów przedstawiła przewodnicząca komisji budżetu i finansów radna Teresa Kosek.

Treść opinii zawarta jest w załączniku Nr 21 do oryginału niniejszego protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Piekarz projekt uchwały poddał pod głosowanie.

W głosowaniu została podjęta uchwała Nr XL/263/2006 w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji za I półrocze o p[przebiegu wykonania budżetu oraz o wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury jednomyślnie przez 10 radnych. Ustawowy skład rady Miejskiej to 15 radnych.

Treść podjętej uchwały zawarta jest w załączniku Nr 22 do oryginału niniejszego protokołu.

Pani Maria Szast przedstawiła projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Piekarz otworzył dyskusje nad przedstawionymi materiałami.

Nikt z obecnych na sesji nie zabierał głosu w dyskusji.

Opinię komisji rozwoju gospodarczego, zagospodarowania przestrzennego i rolnictwa przedstawił przewodniczący komisji radny Tadeusz Niedziałek.

Treść opinii zawarta jest w załączniku Nr 23 do oryginału niniejszego protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Piekarz projekt uchwały poddał pod głosowanie.

W głosowaniu została podjęta uchwała Nr XL/264/2006 w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej jednomyślnie przez 10 radnych. Ustawowy skład rady Miejskiej to 15 radnych.

Treść podjętej uchwały zawarta jest w załączniku Nr 24 do oryginału niniejszego protokołu.

 

            W wolnych wnioskach i zapytaniach radny Tadeusz Gontarz powrócił do sprawy zbiornika retencyjnego w Kopkach i poinformował zebranych, że część zbiornika retencyjnego od strony Komorników może być przeznaczona na kąpielisko, ponieważ jest tan piaszczyste podłoże. Natomiast od strony boiska sportowego może dojście do wody być utrudnione.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 2 w Rudniku nad Sanem Pan Tadeusz Kaczor poinformował, że mieszkańcy ulicy bocznej Okulickiego mają trudności związane z poborem energii elektrycznej. Pobór energii elektrycznej odbywa się na tak zwanych „prowizorkach”.

Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Pan Lucjan Tabasz poinformował, że współpraca z posterunkiem Energetycznym w Rudniku nad Sanem jest dobra a Gmina nie partycypuje w budowie linii energetycznej to problem da się dość szybko rozwiązać.

Wiążąca odpowiedź udzielona zostanie na jednej z najbliższych sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 1 w Rudniku nad Sanem Pan Józef Puchalski zgłosił wniosek mieszkańców uliczny Doliny proszą o rozważenie możliwości dowozu młodzieży szkolnej gimnazjalnej do szkoły tak jak to się dzieje lnicy Stróża. Autobus szkolny zabierałby też młodzież z najdalej oddalonej części Rudnika – Osiedla Piaski.

Burmistrz Gminy i Miasta stwierdził, że temat zostanie rozpatrzony przy rozstrzyganiu przetargu na dowóz dzieci i młodzieży do szkół w roku szkolnym 2006/2007           radna Halina Serafin zapytała, co się dzieje z osadem z oczyszczalni ścieków w Rudniku nad Sanem. Rada stwierdziła, że ma informacje, że inne oczyszczalnie osad ten sprzedają jako nawóz dla potrzebujących.

Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta poinformował zebranych, że Gmina posiada zintegrowane pozwolenie na związane z oczyszczalnią ścieków i co miesiąc lub dwa dokonywane są pomiary określonych parametrów związanych z oczyszczalnią ścieków i zrzutami ścieków. Jest osad, który może być wykorzystywany jako nawóz a jest też taki, który nie nadaje się do wykorzystywani.

Do tej pory osad ten był po prostu dawany bezpłatnie. Być może, że kiedyś dojdzie do podobnej sytuacji jak na przykład w Leżajsku i będziemy sprzedawać osad.

Radna Halina Serafin stwierdziła, że były sygnały od wędkarzy o wydobywającym się nieprzyjemnych zapachach.

Nieprzyjemny zapach przy oczyszczalni ścieków spowodowany był miedzy innymi zły wylewaniem ścieków przywożonych przez samochody z przyczepami asenizacyjnymi miedzy innymi z „Mostostalu”. Pracownicy oczyszczalni ścieków zostali uczuleni na ten fakt i dopilnowują, aby nie powtórzyły się takie sytuacje.

Radny Stanisław Koń zapytał, kiedy zaczną się prace związane z renowacją boiska sportowego w Przędzelu.

Pieniądze pozyskane ze sprzedaży nieruchomości po byłym kółku rolniczym w Przędzelu będą wykorzystane dla Przedziela a roboty przy renowacji boiska sportowego w Przędzelu będą rozpoczęta na przełomie miesiąca sierpnia i września.

Innych pytań nie zadawali ani radni ani też inne osoby obecne na sesji Rady Miejskiej.

            O godzinie 12 30.wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Piekarz zamknął obrady XL sesji Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

 

 

Przebieg sesji protokołowała

K. Puchalska.

Podmiot udostępniający:
Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
Informację wytworzył:

Informację wprowadził:

Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2006-07-10
Data ostatniej zmiany:
2006-07-10

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2010-04-26 10:47:34, zmian dokonał(a): Grzegorz Hammer

WCAG 2.0 (Level AA)