Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

Ikona statystyk

P R O T O K Ó Ł Nr XLI/2006

Ikona statystyk

P R O T O K Ó Ł Nr XLI/2006

z obrad sesji Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem

odbytych w dniu 28 sierpnia 2006 roku o godz. 1000

w sali posiedzeń Urzędu Gminy miasta w Rudniku nad Sanem.

 

            Przewodniczący Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem Edward Tomecki o godz.10 00 otworzył czterdziestą pierwszą sesję Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem i po przywitaniu przybyły na dzisiejszą sesję Radnych rady powiatu radnego Stanisława Sagana Janusz Kosterę oraz przedstawiciela prasy – Panią Agnieszką Drzymała oświadczył, że na podstawie listy obecności w dzisiejszej sesji bierze udział 14 radny Rady Miejskiej, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał. Ustawowy skład rady to15 radnych

Listy obecności są załącznikami Nr 4 i 5 do oryginału niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Edward Tomecki przedstawił proponowany porządek dzisiejszych obrad sesji.

Nikt z radnych ani innych osób obecnych na sesji nie wnosił uwag ani propozycji, co do zmiany zaproponowane porządku obrad dzisiejszej sesji nie było.

Protokół z czterdziestych obrad sesji Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem został przyjęty przez aklamacje

            Burmistrz Gminy i Miasta Waldemar Grochowski przedstawił informacje o pracy burmistrza w okresie między sesjami.

Treść przedstawionej informacji zawarta jest w załączniku Nr 7 do oryginału niniejszego protokołu.

            Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad przedstawioną informacją. Pytań do przedstawionej informacji nie było.

                Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2006 r. przedstawiła Skarbnik Gminy Anna Moskal.

Pani Anna Moskal referując projekt uchwały dokonała bardzo dokładnych wyjaśnień przyczyn mających istotny wpływ na potrzebę podjęcia przedstawionego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.

Burmistrz Gminy i Miasta Waldemar Grochowski zgłosił autopoprawki do przedstawionego projektu uchwały.

Zgłoszone autopoprawki to:

1.W związku z otwarciem ofert w dniach 18 i 21 sierpnia br. na zadania budżetowe przewidziane do realizacji w roku 2006 wystąpił brak środków na:

- remont urzędu                                                                     kwota - 18.000 zł,

- modernizacja budynku komunalnego w Przędzelu Kolonii kwota – 23.500 zł

   razem  41.500 zł

Proponuje się pokrycie brakującej kwoty zmniejszając plan wydatków na zadaniach:

a) zakup gruntów pod drogi gminne o                                  kwotę 11.000 zł

Wypłata dodatków mieszkaniowych o                                  kwotę 20.000 zł

Ponadto zwiększając plan dochodów w rozdz. 75615 § 033 ( podatek leśny) o kwotę 10.500 zł

2. Urząd Marszałkowski w Rzeszowie udzielił Gminie pomocy finansowej w kwocie 80.000 zł z przeznaczeniem na modernizację stołówki w Gimnazjum. Wobec powyższego Gmina przeznacza na to zadanie również 80.000. Zapisane w budżecie 200.000 zł zmniejsza o kwotę 120.000 zł przeznaczając je na remont ul. Kordeckiego w Rudniku nad Sanem.

3. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków w dziale 700 rozdz. 70005 § 4170 – umowy zlecenia o kwotę 4.000 zł zwiększając plan dotacji dla MOK o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów imprezy „Wiklina 2006”.

Kserokopie dokumentu jest załącznikiem do oryginału protokołu.

Mówca bardzo dokładnie wyjaśnił potrzebę wniesienia wyżej wymienionych autopoprawek.

Przewodniczący Rady Miejskiej Edward Tomecki zapytał o modernizacje budynku komunalnego w Przędzelu Kolonii „czy modernizacja jest spowodowana ratowaniem majątku gminnego czy jest konkretne przeznaczenie tego budynku”.

Burmistrz Gminy i Miasta poinformował zebranych, że budynek ten znalazł konkretne przeznaczenie a to: będą tam dwa garaże na samochód OSP w Przędzelu Kolonii jak też pomieszczenie na organizacje na przykład spotkań z mieszkańcami sołectwa.

Modernizacja będzie polegać na wymianie więźby dachowej i wykonaniu nowego pokrycia.

Burmistrz poinformował również zebranych, że Gmina pozyskała sponsora, który przekaże dwie bramy garażowe do pomieszczeń garażowych.

Radna Jadwiga Tarnawska zapytała Burmistrza Gminy i Miasta, jakie będą wykonywane prace modernizacyjne w stołówce w Gimnazjum i kiedy zostaną zakończone prace związane z modernizacją kuchni.

Modernizacja zgodnie z podpisaną umową w Urzędzie Marszałkowskim powinny być zakończone do 15 listopada bieżącego roku.

Burmistrz Gminy i Miasta poinformował, że informację w powyższej sprawie przekaże po przerwie, kiedy przyniesie projekt jakie został zgłoszony do Urzędu Marszałkowskiego.

Na taka propozycje wyraziła zgodę radna Jadwiga Tarnawska.

Innych pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.

Przewodnicząca komisji budżetu i finansów Rady Miejskiej - radna Teresa Kosek przedstawiła opinię komisji.

Treść opinii zawarta jest w załączniku Nr 8 do oryginału niniejszego protokołu

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie autopoprawki.

Autopoprawki przyjęte zostały jednogłośnie przez 14 radnych.

Ustawowy skład Rady Miejskiej to 15 radnych

Przewodniczący Rady Miejskiej projekt uchwały poddał pod głosowanie.

W głosowaniu została podjęta uchwała Nr XLI/265/2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2006 r. jednomyślnie przez 14 radnych. Ustawowy skład Rady Miejskiej to 15 radnych.

Treść podjętej uchwały zawarta jest w załączniku Nr 9 do oryginału niniejszego protokołu.

 

            Projekt uchwały w sprawie ustalenia zakresu i firmy informacji za I półrocze o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz o wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury przedstawiła Skarbnik Gminy Anna Moskal.

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.

Nikt z obecnych na sesji nie prosił o dodatkowe informacje ani nie wnosił uwag do przedstawionego projektu uchwały.

Przewodnicząca komisji budżetu i finansów Rady Miejskiej - radna Teresa Kosek przedstawiła opinię komisji.

Treść opinii zawarta jest w załączniku Nr 10 do oryginału niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej projekt uchwały poddał pod głosowanie.

 

W głosowaniu została podjęta uchwała Nr XLI/266/2006 w sprawie ustalenia zakresu i firmy informacji za I półrocze o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz finansowego  o wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury jednomyślnie przez 14 radnych. Ustawowy skład Rady Miejskiej to 15 radnych.

Treść podjętej uchwały zawarta jest w załączniku Nr 11 do oryginału niniejszego protokołu.

O godzinie 1045 przewodniczący Rady Miejskiej zarządził 15 minutową przerwę.

Wznowienie obrad XLI sesji Rady Miejskiej po przerwie nastąpiło o godz. 1100.

Po przerwie w obradach sesji uczestniczyło 12 radnych.

 

                Pan Józef Łojek Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudniku nad Sanem przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotyczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rudnik nad Sanem.

Mówca taż bardzo dokładnie wyjaśnił potrzebę podjęcia takiej uchwały.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały i zapytał czy dopłaty ze strony Gminy dla mieszkańców pozostaną na tym samym poziomie jak obecnie.

Pani Skarbnik stwierdziła, że dopłaty pozostaną na tym samym poziomie i pieniądze na ten cel są zabezpieczone w budżecie Gminy.

Przewodniczący Zarządu Nr 2 w Rudniku nad Sanem Pan Tadeusz Kaczor zapytał „Z czyjej strony są dopłaty; ze strony Gminy czy ze strony mieszkańców”

Dopłaty są ze strony Gminy – tak brzmiała odpowiedź.

Przewodnicząca komisji budżetu i finansów Rady Miejskiej - radna Teresa Kosek przedstawiła opinię komisji.

Treść opinii zawarta jest w załączniku Nr 12 do oryginału niniejszego protokołu

Przewodniczący Rady Miejskiej projekt uchwały poddał pod głosowanie.

W głosowaniu została podjęta uchwała Nr XLI/267/2006 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotyczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rudnik nad Sanem jednomyślnie przez 12 radnych. Ustawowy skład Rady Miejskiej to 15 radnych.

Treść podjętej uchwały zawarta jest w załączniku Nr 13 do oryginału niniejszego protokołu.

 

            Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem Pan Lucjan Tabasz przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/181/2005 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 13 maja 2005 r. w sprawie uchwały Nr XXII/161/2004 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/132/2004 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem”.

Mówca wyjaśnił też potrzebę dokonania tych zmian.

Zmiany te polegają tylko i wyłącznie na aktualizacji wcześniej wykonanego dokumentu, który musi być spójny ze składanymi wnioskami o dotacje na środki finansowe pozabudżetowe pochodzące z funduszy unijnych.

            Przewodniczący komisji rozwoju gospodarczego, zagospodarowania przestrzennego i rolnictwa Rady Miejskiej - radny Tadeusz Niedziałek przedstawił opinię komisji.

Treść opinii zawarta jest w załączniku Nr 14 do oryginału niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.

Nikt z obecnych na sesji nie prosił o dodatkowe informacje ani nie wnosił uwag do przedstawionego projektu uchwały.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej projekt uchwały poddał pod głosowanie.

W głosowaniu została podjęta uchwała Nr XLI/268/2006 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/181/2005 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 13 maja 2005 r. w sprawie uchwały Nr XXII/161/2004 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/132/2004 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem” jednomyślnie przez 12 radnych. Ustawowy skład rady Miejskiej to 15 radnych.

Treść podjętej uchwały zawarta jest w załączniku Nr 15 do oryginału niniejszego protokołu.

Radny Tadeusz Gontarz zapytał czy na terenie Kopek również w jakiś sposób będą likwidowane szkody czynione przez zwierzynę łowną. Może jest mniej dzików, ale za to więcej jest zwierzyny płowej to jest saren i jeleni szczególnie w niwach pół położonych nad Sanem.

Przewodniczący Rady Edward Tomecki stwierdził, że sprawa szkód czynionych przez zwierzynę łowną. Nie ma okresu ochronnego dla dzików, ale jest okres ochronny dla loch i młodych i trwa do końca sierpnia.

W okresie letnim też nie można prowadzić polowań pędzonych.

Dlatego też zwierzyna chowa się w uprawach wikliny, która jest na terenach przy rzecze, bo tam też jest dobry dostęp do wody.

Będziemy tez w tamtym rejonie budować urządzenia łowcze i odstraszać zwierzynę.

            Radna Jadwiga Tarnawska zapytała czy w związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym dzieci pochodzące z rodzin najuboższych będą mogły liczyć na jakoś pomoc ze strony Gminy.

W odpowiedzi wszyscy obecni usłyszeli, że istnieje trzy formy pomocy dla rodzin najuboższych a to

  1. stypendia,
  2. pomoc celowa z opieki społecznej,
  3. wyprawki dla pierwszoklasistów.

Innej formy pomocy Gmina nie przewiduje. Jest też jeszcze możliwość korzystania z dożywiania w okresie roku szkolnego..

            Radna Halina Serafin zapytała, kiedy ruszą Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem.

Burmistrz Gminy i Miasta poinformował, że Warsztaty Terapii Zajęciowej powinny działać przynajmniej kilka tygodni przed zakończeniem roku, aby mogły być dotowane.

            Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 5 w Rudniku nad Sanem stwierdził, że za duża jest populacja lisów i w związku z tym jest coraz mniej kuropatw, bażantów i zajęcy.

            Burmistrz Gminy i Miasta Pan Waldemar Grochowski poinformował zebranych, co będzie robione w Gimnazjum w ramach środków finansowych:

„Zakres rzeczowy na 2006 r. to: przebudowa pomieszczeń na kuchnię, pomieszczenie obróbki wstępnej, pomieszczenia do dezynfekcji jaj, magazyn artykułów sypkich, pomieszczenie szaf chłodniczych, pomieszczenie na odpadki, pomieszczenie socjalne i sanitariaty dla personelu.

Jeżeli były by kłopoty z gotowanie posiłków w okresie remontów to posiłki będą gotowane w innych szkołach lub w przedszkolu i przewożone do Gimnazjum.

Przewodniczący Zarządu osiedla Nr 2 w Rudniku nad Sanem Pan Tadeusz Kaczor zapytał czy zostały dokonane już jakieś ustalenia odnośnie modernizacji linii energetyczne przy ul. Okulickiego w Rudniku nad Sanem i kiedy będzie wykonywany remont ulicy Okulickiego po wykonaniu wodociągu w tej części miasta.

Sprawa linii energetycznej jest jeszcze niezałatwiona. Natomiast sprawa poprawa nawierzchni ulicy Okulickiego będzie rozpatrywana przy okazji nawożenia tłucznia.

Tłuczeń będzie przywieziony na tą ulicę jeszcze przed zimą.

Radny Janusz Wala zapytał czy pobór wody ze studni znajdującej się plantach miejskich jest gdzieś rejestrowany i kto płaci za tą wodę.

Pan Burmistrz stwierdził, że pobór wody z tej studni nie jest ewidencjonowany a za pobraną wodę płaci Gmina.

Pani Skarbnik dodała, że rocznie płaci się około 2500 d0 3000 zł.

 

O godzinie 1210 przewodniczący Rady Miejskiej zamknął obrady XLI sesji

Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

 

 

 

 

Przebieg obrad sesji protokołowała

K. Puchalska

Podmiot udostępniający:
Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
Informację wytworzył:

Informację wprowadził:

Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2006-09-18
Data ostatniej zmiany:
2006-09-18

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2010-04-26 10:47:34, zmian dokonał(a): Grzegorz Hammer

WCAG 2.0 (Level AA)