Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

Ikona statystyk

P R O T O K Ó Ł Nr I/2006

Ikona statystyk
P R O T O K Ó Ł Nr I/2006
z przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
odbytej w dniu 23 listopada 2006 r.
w świetlicy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudniku nad Sanem.
      Radny senior Edward Siek o godzinie 11:05 otworzył obrady pierwszej sesji Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem kadencji 2006 - 2010.
      W związku z żałobą narodową w hołdzie górnikom, którzy zginęli tragicznie w kopalni "Halemba" radny senior zarządził uczczenie Ich pamięci chwilą ciszy. Co też zostało uczynione.
      Następnie radny senior otworzył pierwsza sesje Rady Miejskiej słowami: "Otwieram pierwszą sesję Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem."
      Radny senior stwierdził: "Cieszę się, że to ja mogę rozpocząć prace naszej Rady. Dziękuję za powierzenie mi tej zaszczytnej funkcji".
      Na podstawie podpisów radnych na liście obecności i po sprawdzeniu zestawienia zbiorczego sporządzonego w oparciu o wyniki wyborów - radny senior stwierdził obecność 14 radnych. Ustawowy skład rady wynosi piętnastu radnych.
      Radny senior stwierdził, że sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał.
      Następnie radny Edward Siek przywitał wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję słowami: "Witam serdecznie przybyłych na dzisiejszą sesję:
      Radnych Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem w kadencji 2006 - 2010,
Burmistrza elekta Gminy i Miasta,
Zastępcę Burmistrza,
Sekretarza Gminy,
Panią Skarbnik,
Przewodniczących Rad Osiedli i Sołtysów,
Mieszkańców naszej Gminy,
      Serdecznie witam przedstawicieli mediów.
      Witam serdecznie wszystkich Państwa!"
      Po przywitaniu radny senior przystąpił do ceremonii złożenia ślubowania
      Poinformował radny prowadzący sesję o sposobie składania ślubowania przez nowo wybranych radnych stwierdzając, że: " Ja odczytam rotę ślubowania. Potem proszę najmłodszego radnego naszej Rady Pana Roberta Burdzego o odczytywanie nazwisk radnych według listy obecności. Po usłyszeniu swego nazwiska proszę o potwierdzenie woli złożenia ślubowania przez wypowiedzenie słowa "Ślubuję"
      Informuję, że po słowie "ślubuję" każdy z radnych może dodatkowo wypowiedzieć formułę: "Tak mi dopomóż Bóg".
      Następnie radny Edward Siek poprosił wszystkich o powstanie i odczytał rotę ślubowania. "Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców". "Pana Roberta Burdzego proszę o wyczytywanie nazwisk z listy obecności w następującej kolejności:

  Wala Janusz
  Serafin Halina
  Tomecki Edward
  Tarnawska Jadwiga
  Pędlowski Marian
  Wołoszyn Edward
  Koszałka Jan
  Sztaba Małgorzata
  Siek Edward
  Piekarz Ryszard
  Burdzy Robert
  Wasyl Edward
  Sowa Grażyna
  Zygmunt Stanisław
  Andres Andrzej.

      Wszyscy wyczytani radni oprócz radnego Edwarda Wasyla, który był nieobecny potwierdzili złożenie ślubowania słowami "Ślubuję" i "Tak mi dopomóż Bóg".
       Następnie radny senior podziękował wszystkim, złożył gratulacje i stwierdził, że: "radni, którzy złożyli ślubowanie objęli mandat radnego Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem".
       W dalszej części obrad sesji radny senior stwierdził, że proponowany porządek obrad, radni otrzymali wraz zaproszeniami i zapytał "czy ktoś chce zabrać głos w sprawie tego porządku sesji?"
      O głos poprosił radny Marian Pędlowski.
      Radny Marian Pędlowski stwierdził, że w trosce o oszczędne gospodarowanie środkami budżetu Gminy wnosi, aby do porządku obrad dzisiejszej sesji wprowadzić punkt 6 w brzmieniu: "podjęcie uchwały o zmianie Statutu Gminy Rudnik nad Sanem i drugą poprawkę, według której punkt 7 brzmiałby: "podjęcie uchwały o wyborze wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem".
      W tym czasie na obrady dzisiejszej sesji przybył radny Edward Wasyl.
      Radny senior ponownie odczytał rotę ślubowania a radny Edward Wasyl potwierdził ślubowanie słowami "Ślubuję" i "Tak mi dopomóż Bóg".
      Po czym w dalszym ciągu był kontynuowany dalszy porządek sesji.
      O głos poprosił radny Edward Wołoszyn, który stwierdził, że wprowadzenie do porządku dzisiejszej sesji punktu "podjęcie uchwały o zmianie Statutu Gminy Rudnik nad Sanem" jest niemożliwe z następujących względów:

  1) musi być komisja, która przygotuje projekt zmian do Statutu,
  2) projekt uchwały musi pod obrady sesji zgłosić Burmistrz albo określony skład osobowy Rady,
  3) taka uchwała musi być opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego,
  4) a następnie musi wejść w życie .

      Jeżeli byśmy się dzisiaj tą sprawą zajęli to następna sesja mogła by być, gdzieś pod koniec grudnia. Więc dzisiaj jest nie możliwe wprowadzenie takiej uchwały, która nie jest w programie sesji. Wnioskuję, więc o odrzucenie wniosku radnego Pana Pędlowskiego."
      Ponownie o głos poprosił radny Marian Pędlowski, który stwierdził, że weryfikuje swój wniosek w taki sposób, aby dokonać jedynie zmiany punktu 3 w sposób taki, aby w brzmieniu było "Wybór wiceprzewodniczącego Rady." "Dzisiaj wybralibyśmy jednego wiceprzewodniczącego Rady a następnie uruchomilibyśmy tą procedurę, o której mówił pan radny i tym sposobem wybrnęlibyśmy z tego problemu.
      Dziś wybieramy jednego wiceprzewodniczącego a jeżeli się sprawa rozstrzygnie po dokonaniu zmian w Statucie to zawsze można wybrać drugie wiceprzewodniczącego."
      Ponownie o głos poprosił radny Edward Wołoszyn, który postawił wniosek dalej idący "o odrzucenie tej propozycji" ze względu na to, że w statucie gminy w § 12 jest zapis, że rada wybiera dwóch wiceprzewodniczących.
      Radny senior stwierdził, że należy przegłosować wniosek Pana E. Wołoszyna a następnie wniosek Pana M. Pędlowskiego.
      Poproszono o zapisanie wniosku przez radnego E. Wołoszyna a następnie radny senior odczyta jego treść i radni w głosowaniu podejmą decyzję.
      Radny senior odczytał treść wniosku radnego E. Wołoszyna "Zgłaszam wniosek o odrzucenie wniosku radnego Pędlowskiego o zmianie punktu 6 dzisiejszego porządku obrad ", "Kto jest za przyjęciem tego wniosku?".Za przyjęciem wniosku głosowało 11 radnych. "Kto jest przeciw?" - przeciwnych było 4 radnych. Ustawowy skład rady 15 radnych, obecnych na sesji 15 radnych. "Innych wniosków ani uwag do porządku obrad dzisiejszej sesji nie było."
      Radny senior stwierdził, że porządek obrad dzisiejszej sesji został przyjęty przez Radę.
      Następnie przystąpiono do realizacji następnego porządku obrad to jest wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej.
      Radny senior poprosił o zgłaszania kandydatów na funkcje przewodniczącego.
      Radny E. Wołoszyn zgłosił kandydaturę radnego Edwarda Tomeckiego uzasadniając, że radny E. Tomecki pełniąc funkcje przewodniczącego dał się poznać jako bardzo dobry organizator pracy rady. W sposób stabilny rada pracowała pod jego kierownictwem, bardzo dobrze organizował pracę organów rady to jest komisji rady. Bardzo dobrze też układała się współpraca z organem wykonawczym to jest Burmistrzem, Zastępcą Burmistrza i urzędem Gminy. "Wyrażam przekonanie nie tylko swoje, że będzie dobrym przewodniczącym Rady Miejskiej kadencji 2006 - 2010."
      Radny senior zapytał czy radny E. Tomecki wyraża zgodę na kandydowanie?
      Radny E. Tomecki odpowiedział, że wyraża zgodę.
      Radny senior poprosił o dalsze zgłoszenia.
      Radny M. Pędlowski zgłosił kandydaturę na funkcje przewodniczącego radnego Jana Koszałki podając w uzasadnieniu: "Pan Jan Koszałka był wieloletnim działaczem gospodarczym, działaczem samorządowym, pełnił funkcje radnego, był przewodniczącym rady osiedla. Jego doświadczenie i wiedza jest wystarczająca, aby w sposób rzetelny i fachowy mógł pełnić funkcje przewodniczącego."
      Radny senior zapytał czy radny J. Koszałka wyraża zgodę na kandydowanie?
      Radny Koszałka odpowiedział, że wyraża zgodę.
      Radny senior poprosił o dalsze zgłoszenia.
      Ponieważ nie było więcej zgłoszeń radny senior zaproponował przegłosowanie zamknięcia listy kandydatów na funkcje przewodniczącego rady.
      Za zamknięciem listy kandydatów głosowało 15 radnych.
      Ustawowy skład rady 15 radnych, obecnych na sesji 15 radnych.
      Radny senior stwierdził zamkniecie listy kandydatów na funkcje przewodniczącego rady.
      Następnie radny senior poprosił o zgłaszanie co najmniej 3 radnych do komisji skrutacyjnej. Przypomniał, że osoby kandydujące nie mogą wchodzić w skład komisji skrutacyjnej.
      Radny E. Wołoszyn zgłosił kandydaturę radnej Małgorzaty Sztaba.
      Radna M. Sztaba wyraziła zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej.
      Radny Ryszard Piekarz zgłosił kandydaturę Edwarda Wasyla.
      Radny E. Wasyl wyraził zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej.
      Radny Jan Koszałka zgłosił kandydaturę radnej Grażyny Sowa.
Radny G. Sowa wyraziła zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej.
      "Czy są jeszcze inne kandydatury?"
      Innych zgłoszeń kandydatów do pracy w komisji skrutacyjnej nie było.
      "Dziękuję, stwierdzam, że do komisji skrutacyjnej zgłoszono:

  Panią Małgorzatę Sztaba,
  Pana Edwarda Wasyla,
  Panią Grażynę Sowa."

      Skład osobowy komisji skrutacyjnej został przez radnych zatwierdzony przez głosowanie.
      Za zatwierdzenie wyżej podanego składu osobowego komisji skrutacyjnej głosowało 13 radnych, przeciwnych nie było. Wstrzymało się od głosu 2 radnych. Ustawowy skład rady 15 radnych, obecnych na sesji 15 radnych.
      "Stwierdzam, że Rada Miejska powołała komisję skrutacyjną do przeprowadzenia wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w następującym składzie:

  Panią Małgorzatę Sztaba,
  Pana Edwarda Wasyla,
  Panią Grażynę Sowa.

      Radny senior poinformował zebranych, że wybór przewodniczącego Rady Miejskiej odbywa się w głosowaniu tajnym
      W związku, z tym o godzinie 11:35.ogłoszona została 15 minutową przerwa w celu przygotowania przez komisję skrutacyjną kart do głosowania.
      O godzinie 11:55 nastąpiło wznowienie obrad pierwszej sesji Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.
      Radna Małgorzata Sztaba poinformowała zebranych, że komisja ukonstytuowała się w sposób następujący:

  Małgorzata Sztaba - przewodnicząca komisji
  Grażyna Sowa - członek komisji
  Edwarda Wasyl - członek komisji, po czym poinformowała, o sposobie głosowania.

      Karty do głosowania rozdawane były zgodnie z listą obecności.
      Po dokonaniu wyboru i stwierdzeniu, że urna jest pusta radni składali karty do głosowani do urny również w kolejności jak na liście obecności.
      Komisja skrutacyjna obliczania wyników głosowania dokonywała przy stole prezydialnym na sali obrad.
      Po sporządzeniu protokołu radna M. Sztaba odczytała protokół z głosowania, z którego wynika, że przewodniczącym Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem wybrany został Edward Tomecki.
      Informacje to radni przyjęli oklaskami.
      Radny senior podziękował komisji skrutacyjnej za pracę a wybranemu przewodniczącemu Rady Miejskiej złożył gratulacje i życzył owocnej pracy.

      Protokół stanowi integralną część Uchwały Nr I/1/2006 i jest załącznikiem do oryginału niniejszego protokołu.
      Następnie radny senior odczytał Uchwałę Nr I/1/2006 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.
      Uchwała została przyjęta w głosowaniu przez 15 radnych.
      Ustawowy skład rady 15 radnych, obecnych na sesji 15 radnych.
      Nowo wybrany przewodniczący Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem Edward Tomecki podziękował za wybór i stwierdził, że chciał zostać jeszcze kolejny raz przewodniczącym Rady, aby kontynuować rozpoczęte prace dla dobra Gminy. Zapewnił też o dołożeniu - wszelkich starań, aby Rada Miejska w dalszym ciągu pracowała w atmosferze spokoju i stabilizacji.
      Następnie E. Tomecki przejął prowadzenie dalszych obrad pierwszej sesji Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.
      Kolejnym punktem realizowanym na sesji było złożenie ślubowania przez Burmistrza elekta Waldemara Grochowskiego.
      Wszyscy obecni na sesji wstali a Pan Waldemar Grochowski odczytał rotę ślubowania i potwierdził słowami "Tak mi dopomóż Bóg".
      E. Tomecki pogratulował Burmistrzowi wyboru kolejny raz wyboru i zapewniał o dalszej współpracy.
      Następnie przystąpiono do realizacji kolejnego programu sesji to jest wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.
      E. Tomecki zgłosił kandydatury na funkcję wiceprzewodniczących rady radnych:

  1. Edwarda Wołoszyna,
  2. Ryszarda Piekarza

      Stwierdzając, że dali się poznać jako dobrzy współpracownicy w prezydium Rady. Obydwaj zgłoszenie radni wyrazili zgodę na kandydowanie.
      Radny M. Pędlowski zgłosił kandydaturę na funkcję wiceprzewodniczących rady radnego Jana Koszałkę.
      Radny Jana Koszałka wyraził zgodę na kandydowanie.
      Innych zgłoszeń nie było.
      Przewodniczący rady zgłosił zamkniecie list kandydatów na funkcję wiceprzewodniczących rady.
      Za zamknięciem list głosowało 15 radnych. Ustawowy skład rady 15 radnych, obecnych na sesji 15 radnych.
      Ryszard Piekarz zgłosił wniosek, aby nie powoływać nowej komisji skrutacyjne do przeprowadzenia wyborów wiceprzewodniczących rady.
      Za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych. Ustawowy skład rady 15 radnych, obecnych na sesji 15 radnych.
      Komisja skrutacyjna w składzie:

  Małgorzata Sztaba - przewodnicząca komisji,
  Grażyna Sowa - członek komisji,
  Edwarda Wasyl - członek komisji przystąpiła do przygotowania kart do głosowania.

      Po przygotowaniu kart do głosowania Przewodnicząca komisji skrutacyjnej poinformowała, o sposobie głosowania.
      Karty do głosowania rozdawane były zgodnie z listą obecności.
      Po dokonaniu wyboru i stwierdzeniu, że urna jest pusta radni składali karty do głosowani do urny również w kolejności jak na liście obecności.
      Komisja skrutacyjna obliczania wyników głosowania dokonywała przy stole prezydialnym na sali obrad.
      Po sporządzeniu protokołu radna M. Sztaba odczytała protokół z głosowania, z którego wynika, że wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem wybrani zostali Edward Wołoszyn i Ryszard Piekarz.

      Protokół stanowi integralną część Uchwały Nr I/2/2006 i jest załącznikiem do oryginału niniejszego protokołu.
      Następnie przewodniczący rady odczytał Uchwałę Nr I/2/2006 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.
      Uchwała została przyjęta w głosowaniu przez 15 radnych.
      Ustawowy skład rady 15 radnych, obecnych na sesji 15 radnych.
       Radny R. Piekarz podziękował za wybór na funkcje wiceprzewodniczącego, a tych wszystkich, którzy nie głosowali na niego zechce przekonać do swojej osoby. A przewodniczącego rady zapewniał o swojej współpracy dla dobra całej rady.
      Radny E. Wołoszyn podziękował za wybór na funkcje wiceprzewodniczącego i zapewniał o współpracy z przewodniczący dla dobra wszystkich radnych i całej rady. Następnie przewodniczący rady odczytał Uchwałę Nr I/2/2006 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.
      Uchwała została przyjęta w głosowaniu przez 15 radnych. Ustawowy skład rady 15 radnych, obecnych na sesji 15 radnych.
       Pan Burmistrz pogratulował radnym wyboru na radnych a następnie po złożeniu ślubowania objęcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem i stwierdził, że myśli, że Rada Miejska będzie współpracować z Burmistrzem i urzędem tak jak było do tej pory. Również Burmistrz zadeklarował swoją pracę na rzecz Gminy z całych sił i stwierdził, że mamy dużo do zrobienia. Pogratulował wyboru Panu przewodniczącemu rady i Panom wiceprzewodniczącym do prezydium rady i ma nadzieję, że praca prezydium będzie taka jak w poprzedniej kadencji.
      Następnie Burmistrz Gminy i Miasta przekazał przewodniczącemu rady egzemplarz projektu budżetu Gminy na 2007 r. i zapewnił, że wszyscy pozostali radni projekt ten otrzymają w dniu jutrzejszym wraz z materiałami na kolejną sesję rady.
      Burmistrz Gminy i Miasta poinformował zebranych, kto z urzędu bierze udział w dzisiejszej sesji:

  - zastępca burmistrza Pan Lucjan Tabasz,
  - Sekretarz Gminy Pan Paweł Ko
  - będzie też na sesjach Skarbnik Gminy Pani Anna Moskal, w dniu dzisiejszym jest na szkoleniu,
  - Pani Kazimiera Puchalska, która obsługuje Radę Miejską,
  - Pan Ryszard Kozub radca prawny,

jest też z nami przewodnicząca Zarządu Osiedla Górka Pani Stanisława Wrońska, która w urzędzie zajmuje się sprawami inwestycji i sołtys wsi Kopki, który jest też pracownikiem urzędu.
      Na zakończenie obrad sesji przewodniczący rady przekazał kilka spraw organizacyjnych:
      1) planujemy jeszcze w miesiącu grudniu odbycie trzech sesji:

  - 1 grudnia ta sesja będzie poświęcona powołaniu stałych komisji rady,
  - 12 grudnia ta sesja będzie poświecona uchwaleniu podatków i opłat lokalnych,
  - 29 grudnia tak zwana "sesja czyszcząca".

      2) do 30 dni od dnia złożenia ślubowania radni winni złożyć oświadczenia majątkowe,
      3) radni, którzy prowadzą działalność gospodarcza z wykorzystaniem mienia gminnego muszą zrezygnować z tej działalności do 3 miesięcy.
      O godzinie 12:55 przewodniczący rady zamknął obrady pierwszej sesji Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.


Przebieg sesji protokołowała
K. Puchalska.
Podmiot udostępniający:
Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
Informację wytworzył:

Informację wprowadził:

Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2006-12-12
Data ostatniej zmiany:
2006-12-12

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2010-04-26 10:47:34, zmian dokonał(a): Grzegorz Hammer

WCAG 2.0 (Level AA)