Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

Ikona statystyk

Wstęp

Ikona statystyk

Ustawa o samorządzie terytorialnym nie narzuca obowiązku opracowania i realizacji strategii rozwoju, jednak wymogi skutecznego działania wymuszają na władzach gminnych sięganie po ten instrument zarządzania.

W planie strategicznym gminy i miasta Rudnik nad Sanem uwypuklono konieczność poszukiwania nowych, specjalistycznych kierunków rozwoju rolnictwa i tworzenia bazy przetwórstwa rolno-spożywczego oraz rozwijania wszelkich form przedsiębiorczości, połączonego z aktywną promocją lokalnego rynku i dalszym rozwojem nowoczesnej infrastruktury. Dużego znaczenia nabiera również zewnętrzna promocja atrakcyjności inwestycyjnej oraz turystycznej gminy i miasta. Podejmowane działania powinny wpływać na rozwiązanie problemów z jakimi aktualnie boryka się Rudnik nad Sanem. W chwili obecnej najważniejsze z nich to wysoki poziom bezrobocia, poziom wykształcenia nie dostosowany do potrzeb rynku, nieopłacalność rolnictwa i brak rynków zbytu oraz niedoinwestowanie w zak resie infrastruktury technicznej.

Strategia opracowana została na podstawie raportu diagnostycznego oraz analizy słabych i mocnych stron gminy i miasta Rudnik nad Sanem, które pozwoliły na określenie najważniejszych problemów, ich zweryfikowanie i wypracowanie stosownych rozwiązań w oparciu o szanse rozwojowe. W strategii uwzględnione zostały priorytety zawarte w "Strategii województwa podkarpackiego", priorytety PHARE 2000 oraz Banku Światowego ("Program aktywizacji terenów wiejskich").

Struktura części planistycznej została wypracowana od ogółu do szczegółu. W pierwszym rzędzie opracowano misję gminy i miasta. W misji zaznaczają się obszary, w których powinna być realizowana strategia, natomiast w każdym z obszarów cele, które zmierzać będą do zrealizowania misji. Realizacja celów możliwa jest tylko poprzez wykonywanie całego szeregu zadań realizacyjnych. W fazie wdrażania strategii niezbędne będzie opracowanie i zrealizowanie całego szeregu projektów, szczególnie w przypadku zorientowanych programów pomocowych. Dzięki takiej metodologii Ľmiasta Rudnik nad Sanem" staje się świadomym i ukierunkowanym procesem podejmowania decyzji.

Podmiot udostępniający:
Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
Informację wytworzył:

Informację wprowadził:

Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-08-19
Data ostatniej zmiany:
2003-08-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2010-04-26 10:47:34, zmian dokonał(a): Grzegorz Hammer

WCAG 2.0 (Level AA)