Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

Ikona statystyk

Obszary strategiczne

Ikona statystyk

Obszary strategiczne są najistotniejszymi polami działania gminy, jednocześnie wytyczają kierunki prac na najbliższe kilka lat. Działalność samorządu koncentrować będzie się w szczególności na:

  • przedsiębiorczości, rzemiośle i usługach
  • turystyce i sporcie
  • infrastrukturze technicznej
  • kulturze i oświacie
  • rolnictwie

Rolnictwo

Kultura  i oświata

Infrastruktura
techniczna

Gmina i miasto
Rudnik nad Sanem

Turystyka i sport

Infrastruktura
techniczna

Przedsiębiorczość, rzemiosło i usługi

Wśród potrzeb rozwojowych gminy i miasta Rudnik nad Sanem za najważniejszą sprawę uznano tworzenie alternatywnych źródeł dochodu i tworzenie warunków dla rozwoju lokalnej gospodarki. Istotnego znaczenia, z punktu widzenia nowoczesnego rolnictwa, nabiera rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego, zapewniającego zbyt produkcji rolnej. Drobne zakłady powinny być dostosowane do rodzaju produkcji rolnej na terenie gminy i miasta.

Rudnik nad Sanem posiada bogate tradycje wikliniarsko-koszykarskie, które będzie wspierał
i rozwijał.

W gminie i mieście zauważa się brak drobnych punktów usługowych typu: naprawy sprzętu domowego, krawiec, szewc itp. Wskazany byłby kompleksowy rozwój wszelkiego rodzaju drobnych usług dla mieszkańców. Pomoc ze strony władz gminy w doradztwie lub
w preferencyjnych ulgach podatkowych może być czynnikiem wpływającym korzystnie na rozwój tego obszaru.

Pozyskiwanie środków finansowych zewnętrznych na dalszy dynamiczny rozwój gminy będzie jednym z priorytetowych zadań władz gminy.

Rozwój przedsiębiorczości stanowić będzie istotny czynnik ograniczania bezrobocia i wykorzystania siły roboczej.

Rozwój lokalny zależy na pewno od wsparcia zewnętrznego, ale także od inicjatywy i przedsiębiorczości samych mieszkańców.Turystyka i sport

Konieczność przemian strukturalnych wsi i rolnictwa wymusza zmianę struktury funkcjonalnej obszarów wiejskich. Zmiana ta dotyczyć powinna zwiększenia wykorzystania naturalnych walorów tych obszarów, zarówno w zakresie bogatej tradycji, kultury, jak też znakomitych warunków przyrodniczych i krajobrazowych dla rozwoju turystyki.

Jedną z najbardziej dostępnych form pozarolniczej aktywności mieszkańców będzie rozwój agroturystyki. Ta forma turystyki wykorzystuje nie tylko zasoby mieszkaniowe, ale także produkty rolne, również w zakresie tzw. zdrowej żywności. Niezbędne jest jednak zintensyfikowanie działań na rzecz poprawy infrastruktury technicznej i społecznej gminy i miasta, rozwoju świadomości i wiedzy na temat pozarolniczych źródeł dochodów, a także promocji walorów przyrodniczych, turystycznych i wypoczynkowych.

W dziedzinie sportu szczególnie ważna jest intensyfikacja działania klubów sportowych przy szkołach, organizacja imprez sportowych oraz budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego na wysokim poziomie.

Infrastruktura techniczna

Nowoczesna infrastruktura techniczna jest najistotniejszym elementem rozwoju gminy i miasta. Powinna ona w pełni zabezpieczać potrzeby mieszkańców oraz przyczyniać się do rozwoju gospodarczego przyciągając potencjalnych inwestorów.

 Wzrastająca ilość samochodów i związany z tym wzrost natężenia ruchu drogowego powoduje potrzebę stałej poprawy nawierzchni dróg i budowę nowych.

 W gminie i mieście należy rozbudować sieć kanalizacyjną i wodociągową.

 W zakresie gospodarki odpadami, ze względu na wysokie koszty budowy i organizacji składowiska odpadów, wskazana byłaby wspólna międzygminna inwestycja. Władze miejskie mogą starać się o pozyskanie środków zewnętrznych na sfinansowanie działań w obszarze infrastruktury technicznej.

Kultura i oświata

Podstawowym celem w zakresie edukacji jest zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej wysokiego poziomu kształcenia. Przejecie przez gminę spraw związanych z oświatą wiąże się ściśle ze zwiększeniem kosztów wydatkowanych na te cele. Budowa nowoczesnej bazy szkolnej wraz z salami gimnastycznymi, rozbudowa i modernizacje szkół to najważniejsze zadania stojące przed gminą. Dokształcanie kadry nauczycielskiej, stałe doposażanie szkół w nowoczesny sprzęt audiowizualny, dydaktyczny i naukowy będzie przyczyniać się do wzrostu poziomu kształcenia.

Dobrze rozwinięta baza szkoleniowa może być dodatkowo wykorzystywana na potrzeby szkolenia dorosłych, w tym szczególnie licznie reprezentowanej grupy rolników. Działania na rzecz oświaty stanowić będą podstawowy stymulator przemian w rolnictwie. Bez wsparcia infrastruktury edukacyjnej oraz bez ułatwiania zdobywania i zmian kwalifikacji bezpośrednie działania w obszarze rolnictwa mogą okazać się mało skuteczne.

Zabytki kultury materialnej oraz lokalny folklor stanowią o atrakcyjności gminy i miasta.
Cechy te w połączeniu z walorami turystyczno-krajobrazowymi sprzyjają rozwojowi agroturystyki.

Rozwijanie kółek zainteresowań w szkołach i organizacja imprez ogólnogminnych pozytywnie będzie wpływać na wzrost integracji mieszkańców i poczucia lokalnego patriotyzmu.
Gmina powinna podejmować działania zmierzające do rozwoju domu kultury, zwiększania jego merytorycznych form działalności oraz wspierania i promowania różnych działań artystycznych.

Rolnictwo

Rolnictwo pomimo obecnie niekorzystnych warunków ekonomicznych nadal pozostanie
ważnym obszarem działania. Restrukturyzacja i modernizacja rolnictwa oraz wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich, z uwzględnieniem specyfiki regionalnej, stanowi aktualnie nadrzędny kierunek działań prorozwo
jowych województwa podkarpackiego.

Istotną formą racjonalizacji produkcji rolnej i przezwyciężania skutków rozdrobnienia gospodarstw powinna być integracja pozioma. Jest to efektywny sposób na łagodzenie rynkowych skutków produkcji o małej skali i jej dużej niejednorodności. Główną formą
łączenia producentów powinny być zespoły producenckie, grupy marketingowe oraz
spółdzielnie. Powinny one obejmować grupową produkcję, przechowalnictwo, przetwórstwo, handel i zaopatrzenie.

Szansą dla rolnictwa powinna być specjalizacja produkcji rolniczej w zakresie uprawy gryki.
Młyn-kaszarnia znajdująca się w Rudniku nad Sanem specjalizuje się w produkcji, sprzedaży
i eksporcie kaszy gryczanej

Możliwość skorzystania z rożnych form doradztwa rolniczego może i powinno odgrywać stymulującą rolę.

Podmiot udostępniający:
Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
Informację wytworzył:

Informację wprowadził:

Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-08-19
Data ostatniej zmiany:
2003-08-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2010-04-26 10:47:34, zmian dokonał(a): Grzegorz Hammer

WCAG 2.0 (Level AA)