Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

Ikona statystyk

Cele i zadania

Ikona statystyk

OBSZAR 1
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, RZEMIOSŁO I USŁUGI

CELE STRATEGICZNE

  Priorytet:  Sprzyjanie tworzeniu nowych miejsc pracy

  1. Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości
  2. Wzrost atrakcyjności inwest
  ycyjnej gminy i miasta
  3. Wspieranie lokalnego rzemiosła

KIERUNKI DZIAŁAŃ

DZIAŁANIA KRÓTKOOKRESOWE 2000-2002

1.  Preferencje dla małych i średnich przedsiębiorstw
2.  Tworzenie korzystnego klimatu dla przedsiębiorców i inwestorów
3.  Ożywienie przedsiębiorczości poprzez obniżenie podatków
4.  Pomoc w uzyskiwaniu dla inwestorów gruntów pod działalność gospodarczą
5.  Opracowanie i wypromowanie logo charakteryzującego gminę i jego wyroby
6.  Inwentaryzacja mienia gminnego
7.  Przygotowanie i promowanie foldera inwestycyjnego gminy i
miasta oraz stałe jego uaktualnianie


DZIAŁANIA ŚREDNIOOKRESOWE 2000-2006

1.  Utworzenie Stref Przemysłowych
2.  Monitorowanie długoterminowych potrzeb rynku pracy
3.  Poszukiwanie i pozyskiwanie funduszy z pozabudżetowych źródeł na rozwój małej i średniej przedsiębiorczości.
4.  Nawiązanie współpracy z podobnymi gminami za granicą

OBSZAR 2
TURYSTYKA I SPORT

CELE STRATEGICZNE

  Priorytet:  Zwiększenie dostępności różnorodnych form turystyki i         rekreacji

  1.  Promocja walorów przyrodniczo-krajobrazowych i turystycznych gminy
  2.  Wspieranie rozwoju gospodarstw agroturystycznych
  3.  Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej

KIERUNKI DZIAŁAŃ

DZIAŁANIA KRÓTKOOKRESOWE 2000-2002

1.  Zagospodarowanie miejsc atrakcyjnych turystycznie (brzegi rzek, lasy)
2. 
Budowa kąpieliska gminnego
3.  Modernizacja i rozbudowa bazy sportowej, rekreacyjnej i hotelowej
4. 
Wytyczenie szlaków turystycznych i ścieżek rowerowych
5.  Rozszerzenie oferty rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców gminy przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
6.  Opracowanie i promowanie przewodnika po najciekawszych miejscach gminy

DZIAŁANIA ŚREDNIOOKRESOWE 2000-2006

1.  Wspieranie tworzenia i rozwój gospodarstw agroturystycznych
2.  Budowa krytego basenu
3.  Organizowanie cyklicznych, masowych imprez sportowych i turystycznych
4.  Poprawa standardu bazy hotelowej
5. 
Budowa sal gimnastycznych i boisk przy szkołach

OBSZAR 3
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

CELE STRATEGICZNE

  Priorytet:
  Pełne uzbrojenie gminy w potrzebne media

  1.  Poprawa jakości infrastruktury gminnej
  2.  Poprawa stanu otoczenia dróg i bezpieczeństwa drogowego
  3. 
  Ochrona środowiska naturalnego

KIERUNKI DZIAŁAŃ

DZIAŁANIA KRÓTKOOKRESOWE 2000-2002

1.  Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
2.  Podniesienie standardu technicznego miejskiego targowiska
3.  Poprawa stanu nawierzchni dróg na terenie gminy
4. 
Podniesienie poziomu usług komunalnych

DZIAŁANIA ŚREDNIOOKRESOWE 2000-2006

1.  Rozwiązanie problemu lokalizacji wysypiska śmieci i gospodarki odpadami
2.  Poprawienie stanu ciągów komunikacyjnych na terenie gminy
3.  Oświetlenie dróg i chodników
4.  Budowa parkingów
5.  Zagospodarow
anie i utrzymanie w należytym stanie gminnych budynków i budowli

OBSZAR 4
KULTURA I OŚWIATA

CELE STRATEGICZNE

Priorytet:  Poprawa warunków kształcenia i stanu wiedzy mieszkańców

1.  Dostosowanie kierunków dokształcania do potrzeb rynku
2.  Integracja gminy
3.  Ochrona i kultywowanie dorobku dziedzictwa regionu

KIERUNKI DZIAŁAŃ

DZIAŁANIA KRÓTKOOKRESOWE 2000-2002

1.  Odpowiednie zlokalizowanie placówek kulturalno-oświatowych
2.  Rozwijanie i podnoszenie poziomu technicznego bazy edukacyjno-oświatowej
3.  Rozwijanie kółek zainteresowań w szkołach
4.  Wyznaczenie miejsca do stałej ekspozycji zbiorów muzealnych i artystycznych

DZIAŁANIA ŚREDNIOOKRESOWE 2000-2006

1.  Planowe i systematyczne doposażanie szkół w pomoce dydaktyczne, pracownie komputerowe, dostęp do Internetu
2.  Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich
3.  Współpraca z innymi gminami w regionie
4.  Wspieranie i promowanie lokalnej twórczości

DZIAŁANIA DŁUGOOKRESOWE 2000-2010

1.  Stała racjonalizacja sieci szkół
2.  Podnoszenie poziomu edukacji mieszkańców gminy
3. 
Organizowanie dużych imprez promocyjnych
4.  Wspieranie budowania tożsamości kulturowej ziemi rudnickiej
5.  Nawiązanie współpracy z podobnymi gminami europejskimi
6.  Inspirowanie rozwoju rękodzielnictwa artystycznego i amatorskiego ruchu folklorystycznego
7. 
Wspieranie renowacji obiektów zabytkowych

OBSZAR 5
ROLNICTWO

CELE STRATEGICZNE

Priorytet:  Specjalizacji produkcji rolnej

1.  Rozwój firm przetwórstwa rolno-spożywczego i handlu hurtowego
2.  Podniesienie jakości i opłacalności produkcji rolnej
3. 
Stworzenie sieci gospodarstw ukierunkowanych na produkcję zdrowej żywności

KIERUNKI DZIAŁAŃ

DZIAŁANIA KRÓTKOOKRESOWE 2000-2002

1.  Pomoc w organizacji zbytu płodów rolnych
2.  Wspieranie przedsięwzięć szkoleniowych dla rolników i doradztwa rolniczego
3.  Wyłączenie gleb najsłabszych z rolniczego wykorzystania
4.  Upowszechnianie dobrego materiału siewnego i hodowlanego

DZIAŁANIA ŚREDNIOOKRESOWE 2000-2006

1.  Pomoc w rozszerzaniu uprawy wikliny
2. 
Wspieranie firm przetwórstwa rolno-spożywczego
3.  Pomoc w organizacji grup producenckich
4.  Wspieranie rozwoju gospodarstw specjalistycznych
5.  Pomoc w rozpowszechnianiu uprawy gryki

DZIAŁANIA DŁUGOOKRESOWE 2000-2010

1. Prowadzenie właściwej gospodarki gruntami (scalenia, plany zagospodarowania przestrzennego, zagospodarowanie nieużytków)
2. Promocja produktów ekologicznych i wspieranie organizacji sprzedaży zdrowej żywności


Podmiot udostępniający:
Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
Informację wytworzył:

Informację wprowadził:

Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-08-19
Data ostatniej zmiany:
2003-08-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2010-04-26 10:47:34, zmian dokonał(a): Grzegorz Hammer

WCAG 2.0 (Level AA)