Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

Ikona statystyk

BUDŻET 2003

Ikona statystyk

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 pkt. 9 lit. d, oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. z 2001 roku Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami/ oraz art.122, art. 124, art. 128 ust. 2, art.135 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zmianami/

Rada Miejska w Rudniku nad Sanem uchwala co następuje:

 

§ 1

 

  1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2003 rok zgodnie z zał. Nr 1 na kwotę  11.786.202 zł.

                w tym:

-          dochody  związane  z  realizacją zadań  z  zakresu administracji  rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę   885.598 zł. zg. z zał. Nr 3

-          dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  na kwotę  80.000 zł.

 

  1. Ustala się wydatki budżetu gminy  zgodnie z  zał. Nr 2 na kwotę  11.486.202 zł.

           w tym:

-          wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych                      ustawami na kwotę  885.598 zł. zg. z zał. 4

-          wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 80.000 zł.

 

  1. Ustala się nadwyżkę dochodów nad wydatkami  w kwocie 300.000 zł. z przeznaczeniem

na spłatę rat kredytów i pożyczek zg. z zał. Nr 5

 

§ 2

 

Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 20.197 zł.

 

§ 3

 

Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 1.892.172 zł. zg. z zał. Nr 6.

 

 

§ 4

 

1.            Ustala się plan przychodów zakładu budżetowego gminy w kwocie 868.500 zł. oraz plan wydatków  zakładu   w kwocie 860.000 zł. zg. z zał. Nr 7.                               

2.            Ustala się plan przychodów środków specjalnych w łącznej kwocie 126.200 zł. oraz plan wydatków            w kwocie 125.800 zł. zg. z zał. Nr 8.

 

§ 5

 

 

Ustala się plan przychodów gminnego funduszu ochrony środowiska w kwocie 9.500 zł. oraz plan wydatków funduszu w kwocie  9.500 zł. zg. z zał. Nr 10.

 

§ 6

 

1.            Ustala się dotacje dla gminnych instytucji kultury w łącznej kwocie 274.000 zł. zg. z zał. Nr 9.

2.            Ustala się dotacje dla Przedszkola Niepublicznego w kwocie 189.540 zł. zg. z zał. Nr 11.

3.            Ustala się dotacje dla podmiotów  nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających       w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy w łącznej kwocie 12.000 zł. zg. z zał. Nr 12.

 

 

§ 7

 

1.            Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem do dokonywania przeniesień planowanych wydatków  w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2.            Ustala się maksymalne wysokości kredytów i pożyczek krótkoterminowych  zaciąganych przez Burmistrza Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem w kwocie 100.000 zł.

3.            Burmistrz Gminy i Miasta  w Rudniku nad Sanem może samodzielnie zaciągać zobowiązania do kwoty 600.000 zł.

4.            Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem do spłat zadłużenia, o którym  mówi     § 1 pkt. 3.

 

 

§ 8

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem.

 

 

§ 9

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i  podlega ogłoszeniu w Dzienniku  Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

Podmiot udostępniający:
Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
Informację wytworzył:

Informację wprowadził:

Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-09-25
Data ostatniej zmiany:
2004-05-07

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2010-04-26 10:47:34, zmian dokonał(a): Grzegorz Hammer

WCAG 2.0 (Level AA)