Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

Ikona statystyk

PLAN DOCHODÓW NA 2003 ROK. ZAŁĄCZNIK NR 1.

Ikona statystyk

Plan dochodów Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem

na rok 2003

 

Dział

Wyszczególnienie

Kwota            w zł.

020

Leśnictwo

- czynsze za dzierżawę obwodów łowieckich

 

1.754

 

Razem dział:

1.754

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- wpłaty mieszkańców Rudnika na budowę wodociągu

 

100.000

 

Razem dział:

100.000

600

Transport i łączność

- wpłaty za zajęcie pasa drogowego

 

1.500

 

Razem dział:

1.500

700

Gospodarka mieszkaniowa

-   wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych i najmu majątku gminy

-   wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości gminy

-   wpływy ze sprzedaży majątku gminy

 

70.000

10.000

210.000

 

Razem dział:

290.000

750

Administracja publiczna

-    dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (USC, sprawy obywatelskie i OC)

-    wpływy z opłat za specyfikacje

 

 

56.055

2.000

 

Razem dział:

58.055

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców)

 

 

 

1.476

 

Razem dział:

1.476

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

-   wpływy z podatku rolnego

-   wpływy z podatku leśnego

-   wpływy z podatku od nieruchomości

-   wpływy z podatku od środków transportu

-   wpływy z podatku od spadków i darowizn

-   wpływy z podatku od posiadania psów

-   wpływy z opłaty targowej

-   wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

-   wpływy z opłaty skarbowej

-   wpływy za czynności cywilnoprawne

-   wpłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

-   udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

-   udział w podatku dochodowym od osób prawnych

-   odsetki od nieterminowej realizacji zobowiązań podatkowych

-   wpływy z różnych opłat

 

 

122.500

36.000

1.700.000

20.000

14.000

1.000

85.000

5.000

20.000

108.000

80.000

1.048.477

35.000

11.000

2.000

 

Razem dział:

3.287.977

758

Różne rozliczenia

- część oświatowa subwencji ogólnej

- część podstawowa subwencji ogólnej

-   część rekompensująca subwencji ogólnej

-   wpływy z odsetek bankowych

 

4.349.242

2.391.079

307.675

25.000

 

Razem dział:

7.072.996

801

Oświata i wychowanie

-   wpływy z najmu majątku szkół

-   odsetki bankowe

-   dotacja celowa na sfinansowanie odpisu na fundusz socjalny byłych nauczycieli – rencistów i emerytów

 

4.000

300

 

24.926

 

Razem dział:

29.226

851

Ochrona zdrowia

- dotacja celowa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

 

 

1.267

 

Razem dział:

1.267

853

Opieka społeczna

-   wpływy za usługi opiekuńcze

-   odsetki bankowe

-   różne opłaty

-   datacja celowa na wypłatę zasiłków i zapomóg

-   dotacja celowa na wypłatę zasiłków rodzinnych i wychowawczych

-   dotacja celowa na utrzymanie OPS

- dotacja celowa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

 

4.500

200

200

488.700

57.800

178.300

 

11.000

 

Razem dział:

740.700

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

-   czesne w przedszkolu

-   dotacje celowa na sfinansowanie odpisu na fundusz socjalny byłych nauczycieli – rencistów i emerytów

 

9.000

 

1.381

 

Razem dział:

10.381

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-   wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji

-   dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (oświetlenie dróg, ulic, których gmina nie jest zarządcą)

-   dotacja celowa na zadanie inwestycyjne z zakresu administracji rządowej – dobudowa punktów świetlnych

 

50.000

 

83.000

 

8.000

 

Razem dział:

141.000

926

Kultura fizyczna i sport

-    wpływ z usług

-    wpływ z dzierżaw i najmu

-    pozostałe wpływy - różne

 

17.900

9.000

22.970

 

Razem dział:

49.870

 

Ogółem dochody

11.786.202

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie i wyjaśnienie do projektu

dochodów budżetu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem

na 2003 rok

 

                Zarząd Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem planując dochody budżetowe na 2003 rok kierował się następującymi ustaleniami:

-          przewidywanym wykonaniem dochodów własnych w 2002 roku,

-          planowanym wzrostem stawek podatkowych na 2003 rok,

-          zmianami w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, podatku leśnym oraz w podatku rolnym.

 

Projekt planu poszczególnych rodzajów podatków ustalono w oparciu o wyżej wymienione założenia jak również analizy i zmiany jakie mogą zaistnieć w 2003 roku, szczególnie w przypadku podatków, których płatnikami są osoby prawne.

W podatkach i opłatach lokalnych założono następujący wzrost stawek podatkowych występujących na terenie gminy:

W podatku od nieruchomości:

-          budynki mieszkalne, budynki gospodarcze, garaże, grunty związane z działalnością gospodarczą, grunty pozostałe – 4% w stosunku do stawek z roku 2002,

-          od budowli wykorzystywanych bezpośrednio do wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej, linii elektroenergetycznych przesyłowych rozdzielczych, rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej gazów, ciepła i paliw – pozostawiono stawkę 2% od wartości tych urządzeń,

-          od budowli służących do wytwarzania wody, przewodów sieci rozdzielczej wody, od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków – pozostawiono stawkę 1%.

Dochody z podatku rolnego skalkulowano przyjmując stawkę podatkową z 1 ha przeliczeniowego jako równowartość 2,5 q żyta wg cen skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy – ogłaszaną w komunikacie Prezesa GUS.

Dochody z podatku leśnego skalkulowano przyjmując stawkę podatkową od 1 ha jako równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy ogłoszoną przez Prezesa GUS w komunikacie publikowanym      w „Monitorze Polskim”.

Podatek od środków transportu ustalono w oparciu o ewidencję pojazdów i stawki podatkowe obowiązujące na terenie gminy w 2002 roku.

Podatek od posiadania psów, opłaty za wieczyste użytkowanie, opłaty administracyjne, opłatę targową przyjęto do wyliczenie dochodów na 2003 rok wg stawek roku bieżącego (nie planuje się podwyżek).

Dochody z majątku gminy ustalono w oparciu o szacunkowe wartości składników majątku przeznaczone               do sprzedaży w 2003 roku i tak:

-          5 działek budowlanych w Rudniku nad Sanem – 50.000,

-          nieruchomość po spółdzielni „Przyjaźń” – 70.000,

-          działki rolne – 10.000,

-          tereny gminne w Kopkach – 80.000.

Dochody  z majątku gminy będącego w dzierżawie ustalono w oparciu o zawarte umowy z dzierżawcami.

 

W projekcie planu dochodów ujęto udział finansowy mieszkańców Rudnika nad Sanem w budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Plan dochodów realizowanych na rzecz gminy przez Urząd Skarbowy w Stalowej Woli przyjęto do projektu budżetu na podstawie pisma z tegoż Urzędu określającego szacunek dochodów na 2003 rok.

Subwencję ogólną oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do projektu dochodów     w wielkościach określonych w piśmie otrzymanym z Ministerstwa Finansów znak ST3-4820-71/2002.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – przyjęto do projektu dochodów w wielkościach określonych w piśmie znak F.I.3010/46/02 otrzymanym z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

W projekcie planu dochodów nie ujęto dotacji na zadania własne. Dotacje te wystąpią w trakcie wykonywania budżetu i zostaną wprowadzone do planu uchwałami Rady Miejskiej lub Zarządu Gminy.

Kwota dochodów budżetu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem na 2003 rok wg projektu wynosi 11.690.800zł. (zał. Nr 1) i jest porównywalna z przewidywanym wykonaniem budżetu roku bieżącego.

 

 

 

 

 

Struktura dochodów gminy wg projektu na 2003 rok

 

 

 

Kwota w zł.

%

1.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

885.598

7,5

2.

Subwencja ogólna

7.047.996

59,8

3.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1.083.477

9,2

4.

Dochody własne

2.769.131

23,5

 

Razem:

11.786.202

100,0

 

Z analizy struktury dochodów wynika, że tylko ok. 1/3 budżetu to dochody własne, które w porównaniu do roku bieżącego wykazują niewielką tendencję spadkową.

Struktura dochodów w stosunku do roku 2002 nie uległa większym zmianom.

 

Podmiot udostępniający:
Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
Informację wytworzył:

Informację wprowadził:

Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-09-25
Data ostatniej zmiany:
2003-10-02

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2010-04-26 10:47:34, zmian dokonał(a): Grzegorz Hammer

WCAG 2.0 (Level AA)