Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

Ikona statystyk

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 3003

Ikona statystyk

Plan i wykonanie dochodów

Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

za I półrocze 2003 roku

Dział

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

%

020

Leśnictwo

- czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich

1.754

1.754

-

-

-

-

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

-         wpłaty mieszkańców Rudnika i Przędzela na budowę wodociągu

-         środki programu „SAPARD” na budowę sieci wodociągowej

 

373.270

 

100.000

 

273.270

 

96.650

 

96.650

 

-

 

25,9

 

96,7

 

-

600

Transport i łączność

- wpłaty za zajęcie pasa drogowego

- środki programu „SAPARD” na budowę drogi

132.911

1.500

131.411

-

-

-

-

-

-

700

Gospodarka mieszkaniowa

-         wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości gminy

-         wpływy z dzierżaw nieruchomości gruntowych i najmu majątku gminy

-         wpływy ze sprzedaży majątku gminy

-         wpływy z odsetek od nieterminowej realizacji należności budżetowych

290.000

 

10.000

 

70.000

210.000

 

-

118.682

 

13.286

 

36.857

67.556

 

983

40,1

 

132,9

 

52,6

32,2

 

-

750

Administracja publiczna

-         dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

-         wpływy z opłat za specyfikacje i inne wpłaty

-         dotacje celowe z budżetu państwa na promocję gminy i eksportu wyrobów wiklinowych

69.315

 

 

56.055

 

2.000

 

 

11.260

41.741

 

 

34.464

 

7.277

 

 

-

60,2

 

 

61,5

 

363,8

 

 

-

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

-         dotacja celowa z budżetu państwa na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców)

-         dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie ogólnopolskiego referendum

 

 

26.458

 

 

 

1.476

 

 

24.982

 

 

25.516

 

 

 

738

 

 

24.778

 

 

96,4

 

 

 

50,0

 

 

99,2

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych  i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

-         wpływy z podatku rolnego

-         wpływy z podatku leśnego

-         wpływy z podatku od nieruchomości

-         wpływy z podatku od środków transportu

-         wpływy z podatku od spadków i darowizn

-         wpływy z podatku od posiadania psów

-         wpływy z opłaty targowej

-         wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

-         wpływy z opłaty skarbowej

-         wpływy za czynności cywilno-prawne

-         odsetki od nieterminowej realizacji zobowiązań podatkowych

-         udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

-         udział w podatku dochodowym od osób prawnych

-         opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

-         wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacone w formie karty podatkowej

-         pozostałe wpływy

 

 

3.287.977

122.500

36.000

1.700.000

20.000

14.000

1.000

85.000

 

5.000

20.000

108.000

 

11.000

 

1.048.477

 

35.000

 

80.000

 

 

-

2.000

 

 

1.458.413

126.666

22.262

727.767

12.756

2.648

-

36.649

 

3.397

12.100

23.379

 

8.738

 

377.089

 

20.670

 

83.792

 

 

310

190

 

 

44,4

103,4

61,8

42,8

63,8

18,9

-

43,1

 

67,9

60,5

21,6

 

79,4

 

36,0

 

59,0

 

104,7

 

 

-

9,5

758

Różne rozliczenia

-         część oświatowa subwencji ogólnej

-         część podstawowa subwencji ogólnej

-         część rekompensująca subwencji ogólnej

-         odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

-         odpis Urzędu Skarbowego na środek specjalny

7.080.495

4.349.242

2.391.079

315.174

 

25.000

 

-

4.050.706

2.676.456

1.195.542

161.339

 

17.673

 

-304

57,2

61,5

50,0

51,2

 

70,7

 

-

801

Oświata i wychowanie

-         wpływy z najmu majątku szkół

-         odsetki od środków na rachunkach bankowych

-         dotacja celowa z budżetu państwa „wyprawka szkolna”

-         dotacja celowa inwestycyjna na rozbudowę gimnazjum

-         dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie odpisu na fundusz socjalny nauczycieli rencistów i emerytów

140.328

4.000

 

300

 

2.425

 

100.000

 

 

33.603

21.192

1.978

 

519

 

-

 

-

 

 

18.695

15,1

49,5

 

173,0

 

-

 

-

 

 

55,6

851

Ochrona zdrowia

-     dotacja celowa na opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego za uczniów

1.267

 

1.267

528

 

528

41,7

 

41,7

853

Opieka społeczna

-         wpływy za usługi opiekuńcze

-         odsetki bankowe i inne wpływy

-         dotacja celowa na wypłatę zasiłków                i zapomóg

-         dotacja celowa na wypłatę zasiłków rodzinnych

-         dotacja celowa na utrzymanie OPS

-         dotacja celowa na opłatę składek ubezpieczenia społecznego

-         dotacja celowa na dożywianie uczniów

-         dotacja celowa na wypłatę dodatków mieszkaniowych

-         dotacja celowa „wyprawka szkolna”

918.011

4.500

400

 

569.900

 

57.800

178.300

 

11.000

47.620

 

46.351

2.140

544.492

2.249

892

 

319.340

 

26.460

95.400

 

6.700

44.960

 

46.351

2.140

59,3

50,0

223,0

 

56,0

 

45,8

53,5

 

60,9

94,4

 

100,0

100,0

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

-         czesne w przedszkolu

-         dotacja celowa na odpis na ZFŚS

11.278

9.000

2.278

6.526

5.490

1.036

57,9

61,0

45,5

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-         wpłaty mieszkańców Rudnika na budowę kanalizacji

-         środki „SAPARD” na budowę kanalizacji

-         dotacja celowa na oświetlenie dróg, których gmina nie jest zarządcą

-         dotacja celowa na zadania zlecone – dobudowa punktów świetlnych

-         dotacja celowa z WFOŚiGW i Starostwa – konkurs ekologiczny

 

530.651

 

50.000

383.401

 

79.800

 

14.500

 

2.950

 

139.475

 

76.425

-

 

62.600

 

-

 

450

 

26,3

 

152,8

-

 

78,4

 

-

 

15,2

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-         wpłaty ze sprzedaży książek

-         dotacja celowa na ,,Wiklina 2003”

1.500

-

1.500

70

70

-

4,7

-

-

926

Kultura fizyczna i sport

-         wpływy z dzierżaw

-         wpływy z usług

-         odsetki bankowe

-         wpływy z pozostałych dochodów

-         środki ze starostwa na imprezy sportowe

52.570

9.000

17.900

-

22.970

2.700

17.036

3.374

3.672

226

9.764

-

32,4

37,5

20,5

-

42,5

-

 

Ogółem dochody

12.917.785

6.521.027

50,5

 

 

 

 

Wykonanie w poszczególnych grupach dochodów kształtuje się następująco:

 

Grupa dochodów

Plan

Wykonanie

%

-         subwencja

-         dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

-         dotacje na zadania własne bieżące

-         dotacje na zadania własne inwestycyjne

-         udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

-         środki „SAPARD”

-         dochody własne

7.055.495

 

999.645

148.262

100.000

 

1.083.477

788.082

2.742.824

4.033.337

 

573.148

111.492

-

 

397.759

-

1.405.291

57,2

 

57,3

75,2

-

 

36,7

-

51,2

Ogółem

12.917.785

6.521.027

50,5

           

 

Wyjaśnienie do realizacji poszczególnych grup dochodów budżetowych:

Wyższy wskaźnik realizacji subwencji ogólnej dla gminy spowodowany jest tym, że dochody     z tego tytułu obejmują faktyczne wpływy na rachunek budżetu gminy tj. łącznie z częścią oświatową subwencji na miesiąc lipiec 2003 r. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały przekazane gminie proporcjonalnie do zrealizowanych zadań.

Dotacje na zadania własne bieżące gmina otrzymała w prawidłowej wielkości. Wyższy wskaźnik realizacji spowodowany jest tym, że dotację na dodatki mieszkaniowe w pierwszym półroczu otrzymaliśmy w 100% planu ustalonego przez Urząd Wojewódzki na ten okres. Również dofinansowanie z budżetu wojewody do dożywiania dzieci w szkołach (94%) sfinansowanie „wyprawki szkolnej” (100%) to wskaźniki realizacji za okres sprawozdawczy. W okresie I półrocza nie został wykonany plan dotacji na zadania własne inwestycyjne – „rozbudowa publicznego gimnazjum” w związku z tym, że gmina w pierwszej kolejności angażuje na to zadana środki własne.

Wniosek o uruchomienie środków dotacji zostanie złożony do Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w II półroczu br.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w I półroczu 2003 roku zostały zrealizowane tylko w 36,7%. Tak niski wskaźnik budzi obawy co do pełnej realizacji dochodów gminy z tego źródła.

Dofinansowanie trzech zadań inwestycyjnych gminy ze środków programu ”SAPARD” określone w umowie z Agencją na kwotę 788.082 zł nie zostało w I półroczu uruchomione, ze względu na procedurę i terminy realizacji wniosków o płatność określone w umowie na okres II półrocza br.

Wskaźnik realizacji dochodów własnych gminy uzyskany w okresie sprawozdawczym wyniósł 51,2% i jest proporcjonalny do czasu ich realizacji. Istnieją jednak rozbieżności co do stopnia wykonania planu z poszczególnych źródeł dochodów własnych.

I tak:

-         dochody ze sprzedaży majątku komunalnego gminy (32,2%) nie zostały zrealizowane w pełnej wysokości w związku z tym, że procedura przetargowa na niektóre nieruchomości przeznaczone do sprzedaży zostanie wszczęta w drugim półroczy br.

-         dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe tj. podatek od spadków i darowizn, opłata za czynności cywilno-prawne zostały przekazane gminie wg faktycznych wpływów. Istnieje obawa co do pełnej realizacji ustalonego planu

-         wpływy z podatku od nieruchomości zrealizowane w 42,8%, z podatku rolnego 103,4%, te rozbieżności wynikły ze zmiany w ustawach podatkowych, w II półroczu nastąpi korekta planu tych podatków

Realizacja pozostałych dochodów budżetowych ujętych w załączniku Nr 1 przebiega prawidłowo. Pomimo tego faktu, istnieją spore zaległości w podatkach od nieruchomości               i rolnym za lata ubiegłe. Szczególnie trudne do realizacji są w przypadku podmiotów będących w likwidacji lub upadłości. Dwom jednostkom prawnym dokonano zabezpieczenia zaległości w podatku od nieruchomości w postaci wpisu hipoteki przymusowej.

Reasumując należy stwierdzić, że osiągnięte w I półroczu dochody zapewniły realizację zadań zaplanowanych do wykonania w tym okresie.

Podmiot udostępniający:
Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
Informację wytworzył:

Informację wprowadził:

Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-09-25
Data ostatniej zmiany:
2003-10-02

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2010-04-26 10:47:34, zmian dokonał(a): Grzegorz Hammer

WCAG 2.0 (Level AA)