Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

Ikona statystyk

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2003

Ikona statystyk

Dział

rozdział

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

%

010

01030

Rolnictwo i łowiectwo

Izby rolnicze

a) wydatki bieżące

4.000

4.000

4.000

2.571

2.571

2.571

64,3

64,3

64,3

400

 

    40002

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dostarczanie wody

a)      wydatki majątkowe

 

603.270

603.270

603.270

 

175.934

175.934

175.934

 

29,2

29,2

29,2

600

60014

 

 

60016

Transport i łączność

Drogi publiczne powiatowe

a)      wydatki bieżące

 

Drogi publiczne gminne

a)      wydatki bieżące

b)      wydatki majątkowe

416.411

50.000

50.000

 

366.411

50.000

316.411

31.429

-

-

 

31.429

31.298

131

7,5

-

-

 

8,6

62,6

0,04

700

70005

Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

a)      wydatki bieżące

b)      wydatki majątkowe

76.172

76.172

27.000

49,172

17.157

17.157

13.929

3.228

22,5

22,5

51,6

6,6

710

71004

 

 

71095

Działalność usługowa

Plany zagospodarowania przestrzennego

a)      wydatki bieżące

 

Pozostała działalność

a)      wydatki bieżące

b)      wydatki majątkowe

113.000

102.000

102.000

 

11.000

1.000

10.000

31.843

31.784

31.784

 

59

59

-

28,2

31,2

31,2

 

0,5

5,9

-

750

 

75011

 

 

 

 

 

75022

 

 

75023

 

 

 

 

 

 

75047

 

 

 

 

 

 

75095

 

Administracja publiczna

 

Urzędy wojewódzkie

-         wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

 

Rady gmin

a)      wydatki bieżące

 

Urzędy gmin

a)      wydatki bieżące

       w tym:

       wynagrodzenia i pochodne od wyna-

       grodzeń

b)      wydatki majątkowe

 

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych

należności budżetowych

a)      wydatki bieżące

      w tym:

      wynagrodzenia i pochodne od wyna-

      grodzeń

 

Pozostała działalność

a)      wydatki bieżące

1.478.559

 

100.000

100.000

 

 

96.000

 

68.200

68.200

 

1.152.600

1.132.600

 

 

806.200

20.000

 

 

50.000

50.000

 

 

15.000

 

107.759

107.759

814.816

 

57.801

57.801

 

 

53.873

 

34.102

34.102

 

639.597

619.857

 

 

456.508

19.740

 

 

39.491

39.491

 

 

6.764

 

43.825

43.825

55,1

 

57,8

57,8

 

 

56,1

 

50,0

50,0

 

55,5

54,7

 

 

56,6

98,7

 

 

79,0

79,0

 

 

45,1

 

40,7

40,7

751

 

 

75101

 

 

 

75110

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

a)      wydatki bieżące

 

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

a)      wydatki bieżące

 

 

26.458

 

1.476

1.476

 

24.982

24.982

 

 

25.363

 

1.476

1.476

 

23.887

23.887

 

 

95,9

 

100,0

100,0

 

95,6

95,6

754

 

75412

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ochotnicze straże pożarne

a)      wydatki bieżące

      w tym:

      wynagrodzenia i pochodne od wyna-

      grodzeń

b)      wydatki majątkowe

 

125.000

125.000

105.000

 

 

23.000

20.000

 

55.188

55.188

55.188

 

 

10.647

-

 

44,2

44,2

52,6

 

 

46,3

-

757

75702

Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

a)      wydatki bieżące

10.000

 

10.000

10.000

1.497

 

1.497

1.497

15,0

 

15,0

15,0

758

75818

Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne

a)      wydatki bieżące

8.197

8.197

8.197

-

-

-

-

-

-

801

80101

 

 

 

 

 

 

80104

 

 

 

 

 

80110

 

 

 

 

 

 

80113

 

 

80114

 

 

 

 

 

 

80146

 

 

80195

Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

a)      wydatki bieżące

      w tym:

      wynagrodzenia i pochodne od wyna-

      grodzeń

b)      wydatki majątkowe

 

Przedszkola przy szkołach podstawowych

a)      wydatki bieżące

      w tym:

      wynagrodzenia i pochodne od wyna-

      grodzeń

 

Gimnazja

a)      wydatki bieżące

      w tym:

      wynagrodzenia i pochodne od wyna-

      grodzeń

b)      wydatki majątkowe

 

Dowożenie uczniów do szkół

a)      wydatki bieżące

 

Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół

a)      wydatki bieżące

      w tym:

      wynagrodzenia i pochodne od wyna-

      grodzeń

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

a)      wydatki bieżące

 

Pozostała działalność

a)      wydatki bieżące

5.836.532

3.239.482

3.139.482

 

 

2.569.860

100.000

 

181.548

181.548

 

 

147.722

 

2.113.228

1.433.228

 

 

1.238.220

680.000

 

70.000

70.000

 

 

167.814

167.814

 

 

140.144

 

30.857

30.857

 

33.603

33.603

2.710.695

1.639.418

1.639.418

 

 

1.294.945

-

 

85.551

85.551

 

 

73.183

 

824.471

757.472

 

 

615.629

66.999

 

43.038

43.038

 

 

86.193

86.193

 

 

71.861

 

13.329

13.329

 

18.695

18.695

46,4

50,6

52,2

 

 

50,4

-

 

47,1

47,1

 

 

49,5

 

39,0

52,8

 

 

49,7

9,8

 

61,5

61,5

 

 

51,4

51,4

 

 

51,3

 

43,2

43,2

 

55,6

55,6

851

85154

 

 

 

 

85156

Ochrona zdrowia

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

a)      wydatki bieżące

       w tym:

       dotacje

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

a)      wydatki bieżące

81.267

80.000

80.000

 

12.000

 

 

 

1.267

1.267

37.834

37.500

37.500

 

12.000

 

 

 

334

334

46,5

46,9

46,9

 

100,0

 

 

 

26,4

26,4

853

85313

 

 

 

 

85314

 

 

 

85315

 

 

85316

 

 

 

85319

 

 

 

 

 

85395

Opieka społeczna

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

a)      wydatki bieżące

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

a)      wydatki bieżące

 

Dodatki mieszkaniowe

a)      wydatki bieżące

 

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

a)      wydatki bieżące

 

Ośrodki pomocy społecznej

a)      wydatki bieżące

w tym

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

 

Pozostała działalność

a)      wydatki bieżące

1.263.111

 

 

11.000

11.000

 

 

645.400

645.400

 

191.351

191.351

 

 

57.800

57.800

 

277.800

277.800

 

 

247.360

 

79.760

79.760

678.743

 

 

6.700

6.700

 

 

347.138

347.138

 

92.682

92.682

 

 

25.650

25.650

 

145.161

145.161

 

 

130,001

 

61.412

61.412

53,7

 

 

60,9

60,9

 

 

53,8

53,8

 

48,4

48,4

 

 

44,4

44,4

 

52,3

52,3

 

 

52,5

 

77,0

77,0

854

 

85401

 

 

 

 

 

85404

 

 

 

 

 

 

85495

Edukacyjna opieka wychowawcza

 

Świetlice szkolne

a)      wydatki bieżące

w tym

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

 

Przedszkola

a)      wydatki bieżące

w tym

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

dotacje

 

Pozostała działalność

a)      wydatki bieżące

596.357

 

319.718

319.718

 

 

280.556

 

274.361

274.361

 

 

72.896

189.540

 

2.278

2.278

296.791

 

158.444

158.444

 

 

138.217

 

137.311

137.311

 

 

37.136

94.770

 

1.036

1.036

49,7

 

49,5

49,5

 

 

49,3

 

50,0

50,0

 

 

50,9

50,0

 

45,5

45,5

900

 

 

90001

 

 

90002

 

 

90003

 

 

90004

 

 

90015

 

 

 

90017

 

 

 

 

 

 

 

90095

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

a)      wydatki majątkowe

 

Gospodarka odpadami

a)      wydatki bieżące

 

Oczyszczanie miast i wsi

a)      wydatki bieżące

 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

a)      wydatki bieżące

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

a)      wydatki bieżące

b)      wydatki majątkowe

 

Zakłady gospodarki komunalnej

a)      wydatki bieżące

w tym

dotacje

b)      wydatki majątkowe

w tym

dotacje

 

Pozostała działalność

a)      wydatki bieżące

 

1.846.251

 

1.043.401

1.043.401

 

3.600

3.600

 

120.000

120.000

 

40.000

40.000

 

336.500

322.000

14.500

 

299.800

79.800

 

79.800

220.000

 

220.000

 

2.950

2.950

 

621.636

 

272.028

272.028

 

3.600

3.600

 

90.512

90.512

 

17.129

17.129

 

193.819

193.819

-

 

41.604

41.604

 

41.604

-

 

-

 

2.944

2.944

 

33,7

 

26,1

26,1

 

100,0

100,0

 

75,4

75,4

 

42,8

42,8

 

57,6

57,6

-

 

13,9

52,1

 

52,1

-

 

-

 

100,0

100,0

921

 

 

92109

 

 

 

 

92116

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

a)      wydatki bieżące

w tym

dotacje

 

Biblioteki

a)      wydatki bieżące

w tym

dotacje

 

275.500

 

172.500

172.500

 

172.500

 

103.000

103.000

 

103.000

 

166.499

 

106.418

106.418

 

106.418

 

60.081

60.081

 

60.081

 

60,4

 

61,7

61,7

 

61,7

 

58,3

58,3

 

58,3

926

 

92604

 

 

 

 

 

92605

Kultura fizyczna i sport

 

Instytucje kultury fizycznej

a)      wydatki bieżące

w tym

wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

a)      wydatki bieżące

253.700

 

208.700

208.700

 

 

104.901

 

 

45.000

45.000

127.827

 

104.877

104.877

 

 

52.868

 

 

22.950

22.950

50,4

 

50,2

50,2

 

 

50,4

 

 

51,0

51,0

 

Ogółem wydatki:

13.013.785

5.795.823

44,5

 

Z tego:

-         wydatki bieżące

-         wydatki majątkowe

 

9.937.031

3.076.754

 

5.257.763

538.060

 

52,9

17,5

 

 

 

 

 

Plan przychodów i rozchodów za I półrocze 2003 zrealizowano następująco:

 

Lp.

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

%

1.

Przychody z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW Rzeszów

396.000

250.000

63,1

2.

Rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek

300.000

112.500

37,5

 

 

 

 

Dział  010

W I półroczu z działu 010 zrealizowano kwotę 2.571 zł, jest to 2% odpis od podatku    rolnego przekazany na rzecz izby rolniczej.

 

Dział  400

            W okresie sprawozdawczym zrealizowano rzeczowo zadania inwestycyjne „budowa sieci wodociągowej na osiedlu Górka w Rudniku nad Sanem”. Uregulowano fakturę częściową za wykonane prace. Pozostała należność dla wykonawcy zadania została zapłacona w miesiącu lipcu.

Zadanie to realizowane jest przy wsparciu finansowym ze środków unijnych „SAPARD”. Wnioski o uruchomienie płatności zostały złożone w oddziale Agencji w Rzeszowie.

 

Dział  600

            Zaplanowany wydatek to pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Nisku              w kwocie 50.000 zł na remont chodników przy drogach powiatowych w Rudniku nad Sanem. Realizacja rzeczowa tego zadania została rozpoczęta zgodnie z porozumieniem. Po wykonaniu robót środki będą przekazane do starostwa  w II półroczu.

Zaplanowane w ramach remontów bieżących naprawy dróg gminnych materiałem kamiennym zostały wykonane i częściowo sfinansowane w I półroczu. Zaplanowane do wykonania zadanie inwestycyjne „budowa nawierzchni asfaltowej na ulicy Zagórna
w Kopkach” zostało wykonane rzeczowo. Realizacja finansowa nastąpiła w miesiącu lipcu 2003. Jest to inwestycja z udziałem środków „SAPARD”, które zgodnie z umową gmina otrzyma w II półroczu.

 

 Dział 700

            W I półroczu z działu tego wydatkowano kwotę 17.157 zł z czego 10.191 zł na opłaty za podziały, wyceny, projekty dotyczące gospodarki nieruchomościami gminy.

Kwotę 3.738 zł na opłaty z tytułu wieczystego użytkowania i wyłączenia terenów rolnych i leśnych, kwotę 3.228 zł zapłacono za grunt przejęty na rzecz gminy.

Realizacja pozostałych zadań tego działu nastąpi w II półroczu br.

 

Dział 710

Z zaplanowanej kwoty 102.000 zł wydatkowano 31.784 zł na zapłatę końcowego rachunku za opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Zostały  zlecone prace na kwotę 12.600 zł dotyczących opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które zostaną wykonane                          w II półroczu br.

Również w tym okresie zostanie zrealizowane zadanie inwestycyjne „budowa dzwonnicy na cmentarzu komunalnym”.

 

Dział 750

            Wydatki działu 750 zrealizowano w 55,1% z wyjątkiem wydatków inwestycyjnych, które zostały wykonane w 98,7%, dotyczyły one zakupu komputerów dla potrzeb urzędu.

Wyższa realizacja wydatków rozdziału 75047 uzasadniona jest tym, że w I półroczu w związku z wysyłką decyzji podatkowych występują zwiększone płatności za wysyłkę korespondencji. W pozostałej działalności działu 750 ujęta jest wypłata prowizji za inkaso opłaty targowej. Większe wydatkowanie środków przypada na III i IV kwartał roku budżetowego.

 

 

Dział 751

            Ujęte w tym dziale zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej a dotyczące     prowadzenia oraz aktualizacji stałego rejestru wyborców zostało zrealizowane w 100%, w związku z zakupem programu komputerowego niezbędnego do prowadzenia tych prac.

Wydatki na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zostały wykonane w 95,6%.

 

Dział 754

            Wydatki bieżące dotyczące utrzymania czterech jednostek OSP zostały zrealizowane zgodnie z planem. Wydatki majątkowe przeznaczone na zakup samochodu OSP Rudnik nad Sanem zostaną wykonane w II półroczu br..

 

Dział 757

            W I półroczu br. Na zapłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej w roku 2001 na wykonanie kanalizacji sanitarnej wydatkowano kwotę 1.497 zł. (rata za I kwartał).

 

Dział 758

            Pozostała na II półrocze do rozdysponowania rezerwa ogólna na kwotę 8.197 zł na wydatki bieżące.

 

Dział  801

            Realizacja wydatków bieżących działu oświata i wychowanie przebiega planowo              i zrealizowana jest proporcjonalnie do upływu okresu sprawozdawczego.

Zaplanowany wydatek majątkowy w Publicznej Szkole Podstawowej w Kopkach zostanie zrealizowany w IV kwartale br..

Trwają prace inwestycyjne przy rozbudowie Publicznego Gimnazjum. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 66.999 zł. Dalsza realizacja finansowa tego zadania nastąpi w II półroczu br.

 

Dział 851

            Na realizację zadań zawartych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania     problemów alkoholowych wydano w okresie I półrocza kwotę 37.500 zł z tego na:

-         dotacja dla stowarzyszeń realizujących zgodnie z umową zadania własne gminy
w zakresie kultury i sportu przekazano kwotę 12.000 zł.

-         Wypłata ryczałtów za udział w posiedzeniu komisji 3.253 zł.

-         Zakup nagród na konkursy, zakup wyposażenia dla bibliotek 11.875 zł.

-         Zakup usług sportowych, kulturalnych za kwotę 10.372 zł

 

Drugim zadaniem w tym dziale jest opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne za uczniów, którzy nie są objęci tym ubezpieczeniem z innego tytułu. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Odprowadzone składki z tego tytułu wyniosły w I półroczu 334 zł.

 

Dział 853

            Realizacja zadań budżetowych ujętych w planie tego działu przebiega planowo             i zgodnie ze spływem środków z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Wyższe w stosunku do upływu okresu sprawozdawczego wykonanie wystąpiło w zadaniu:

Pozostała działalność – dożywianie dzieci w szkołach, jest to uzasadnione tym, że w okresie I półrocza finansowanie tego zadania odbywa się przez cały okres nauki tj do miesiąca VI, zaś w II półroczu tylko przez cztery miesiące

Niższe niż wynika z planu wykonanie wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych, zasiłków rodzinnych wynika w znacznej mierze ze zmiany ustaw, które regulują wypłatę tych świadczeń (mniej korzystne dla świadczeniobiorców).

 

Dział 854

            Wykonanie wydatków tego działu przebiega zgodnie z planem i nie budzi obaw.

 

Dział 900

            Wykonanie wydatków na realizację poszczególnych zadań budżetowych działu 900 jest zróżnicowane

I tak: - wydatki majątkowe związane z budową kolejnego etapu kanalizacji miasta Rudnika nad Sanem zostały wykonane na kwotę 272.028 zł. Realizacja rzeczowa i finansowa tego zadania została zakończona w miesiącu lipcu 2003 roku. Jest to zadanie współfinansowane ze środków programu „SAPARD”. Wnioski o uruchomienie płatności zostały złożone zg.                 z umową w Agencji w Rzeszowie.

Kolejne zadania inwestycyjne działu 900 tj. dobudowa punktów świetlnych przy drogach powiatowych i krajowych zostanie wykonane w II półroczu br. Również w tym okresie zostanie przekazana dotacja na zakup inwestycyjny (samochód „śmieciarka”) dla ZGKiM              w Rudniku nad Sanem.

Na oczyszczanie miast i wsi wydano w okresie I półrocza 75,4% środków z planu rocznego. Na zadaniu tym wystąpi w II półroczu brak środków co wiąże się z koniecznością dofinansowania tej działalności.

 

Dział 921

            Wykonanie wydatków w dziale 921 wyższe w stosunku do okresu sprawozdawczego wynika z faktu przekazania większych kwot dotacji dla instytucji kultury, związane jest to z sezonowością imprez zaplanowanych na okres I półrocza br..

 

Dział 926

            Stopień realizacji wydatków działu 926 jest prawidłowy i nie budzi zastrzeżeń.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydatki budżetowe w I półroczu 2003 roku realizowane były prawidłowo.

Na niższy stopień % wykonania niewątpliwy wpływ ma realizacja wydatków majątkowych.

Trzy główne zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków „SAPARD” zostały wykonane zgodnie z procedurą programu pomocowego.

Sfinansowanie ich nastąpiło w miesiącu lipcu br.

W celu skumulowania środków na w/w inwestycje      wykonanie pozostałych wydatków majątkowych zostało przesunięte na okres II półrocza br.

 

 

Plan przychodów i rozchodów realizowany był prawidłowo i zgodnie z zawartymi z bankami umowami i tak:

W okresie sprawozdawczym została przekazana gminie I transza pożyczki na kanalizację                z WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie 250.000 zł..

Po stronie rozchodów dokonano spłaty dwóch rat kredytu do Banku Spółdzielczego                       w Rudniku nad Sanem, oraz 1 raty pożyczki do WFOŚiGW w Rzeszowie.

Łączne spłaty kredytów i pożyczek wyniosły 112.500 zł.

 

 

Podmiot udostępniający:
Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
Informację wytworzył:

Informację wprowadził:

Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-09-29
Data ostatniej zmiany:
2003-10-02

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2010-04-26 10:47:34, zmian dokonał(a): Grzegorz Hammer

WCAG 2.0 (Level AA)