Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

Ikona statystyk

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2003 rok.

Ikona statystyk

 

 

                Uchwałą Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 30 stycznia 2003 roku Nr V/33/03 został uchwalony:

-   plan dochodów budżetu gminy na kwotę                                         11.786.202 zł

-   plan wydatków budżetu gminy na kwotę                                          11.486.202 zł

-   plan rozchodów związanych ze spłatą rat

    pożyczek i kredytów na kwotę                                                                300.000 zł

-    plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

-    plan zadań inwestycyjnych na rok 2003 i na wieloletnie programy inwestycyjne

-    plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, środków specjalnych i funduszu celowego

-    plany dotacji dla gminnych instytucji kultury, przedszkola niepublicznego oraz dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych

 

                Do planu budżetu w trakcie  roku 2003 zostały wprowadzone zmiany uchwałami Rady Miejskiej                    Nr VI/45/03, VII/53/03, VIII/57/03, IX/67/03, X/74/03, XI/78/03, XII/87/03 oraz Zarządzeniami Burmistrza Gminy  i Miasta w Rudniku nad Sanem Nr B/4/03, B/6/03, B/23/03, B/33/03, B/35/03, B/38/03, B/39/03,  B/42/03, B/43/03, B/46/03, B/48/03, B/50/03, B/53/03, B/56/03.

 

Zmiany planu budżetu nastąpiły w wyniku:

-   otrzymania dotacji celowych na zadania własne bieżące                                                              196.787   

-   otrzymania dotacji celowych na zadania własne inwestycyjne                                                   250.000   

-   otrzymania dotacji celowych na zadania z zakresu administracji                                                      

    rządowej zleconych gminie                                                                                                                  78.364   

-   zwiększenie subwencji rekompensującej ulgi ustawowe                                                                20.906   

-   otrzymania dotacji celowych z programu „Sapard”                                                                       788.082       

-   otrzymania dotacji celowych na zadanie realizowane na podstawie porozumienia                    10.000   

-   zwiększenia dochodów własnych gminy                                                                                          60.000   

-   zwiększenia subwencji ogólnej dla gminy                                                                                       128.391                     

                                                                                                   Razem:                            1.532.530             

 

                Ponadto uchwałą Rady Miejskiej Nr VI/45/03 został uchwalony plan przychodów w kwocie           396.000 zł. , którego źródłem pokrycia była  pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Rzeszowie na budowę kanalizacji sanitarnej.

 

Plan budżetu po zmianach na dzień 31.XII. 2003 r. przedstawiają załączniki do niniejszego sprawozdania.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał. Nr 1 do

Zarządzenia Nr B/18/04     

Burmistrza Gminy i Miasta

w Rudniku nad Sanem

z dnia 17.03.2004

 

Plan i wykonanie dochodów

Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

za 2003 rok.

 

 

 

Dział

 

 

Wyszczególnienie

 

 

Plan

 

Wykonanie

 

%

020

Leśnictwo

- czynsz na dzierżawę obwodów łowieckich

1.754

1.754

1.596

1.596

91,0

91,0

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

-          wpłaty mieszkańców Rudnika i Przędzela na

       budowę  wodociągu

-          środki z programu „Sapard” na budowę sieci

wodociągowej

-          odsetki od nieterminowej wpłaty należności

budżetowych

-      pozostałe dochody

 

373.270

 

100.000

 

273.270

 

             -

             -

 

454.739

 

176.280

 

273.270

 

      189

5.000

 

121,8

 

176,3

 

100,0

 

   -

    -

600

Transport i łączność

       -   wpłaty za zajęcie pasa drogowego

       -   środki z programu „Sapard” na budowę drogi

       -   dotacja celowa na przebudowę drogi

182.911

1.500

131.411

50.000

181.234

15

131.411

49.808

99,1

1,0

100,0

99,6

700

Gospodarka mieszkaniowa

       -     wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie   

              nieruchomości gminy

-          wpływy z dzierżaw nieruchomości gruntowych

i najmu  majątku gminy

       -      wpływy ze sprzedaży majątku gminy

-          odsetki od nieterminowej realizacji należności

budżetowych

-      pozostałe dochody

290.000

 

10.000

 

70.000

210.000

 

      -

      -

241.833

 

17.478

 

83,169

138.283

 

1.541

1.362

83,4

 

174,8

 

118,8

65,8

 

  -

  -

710

 Działalność usługowa

-          dotacja celowa na zadanie  realizowane na mocy

       porozumienia

10.000

 

10.000

10.000

 

10.000

100,0

 

100,0

750

Administracja publiczna

-          dotacja celowa z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

       -       wpływy z opłaty za specyfikacje i inne wpłaty 

-          dotacje celowe na promocję gminy i eksportu

        wyrobów wiklinowych

68.683

 

56.055

2.000

 

10.628

75.814

 

56.055

9.131

 

10.628

110,4

 

100,0

456,5

 

100,0

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

-          dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie

        i aktualizację stałego rejestru wyborców

       -     dotacja celowa na przeprowadzenie referendum

 

26.255

 

1.476

24.779

 

26.254

 

1.476

24.778

 

100,0

 

100,0

100,0

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

       -      wpływy z podatku rolnego

       -      wpływy z podatku leśnego

       -      wpływy z podatku od nieruchomości

       -       wpływy z podatku od środków transportu

       -      wpływy z podatku od spadków i darowizn

       -      wpływy z podatku od posiadania psów

       -      wpływy z opłaty targowej

-          wpływy z opłaty administracyjnej za czynności

       urzędowe

       -      wpływy z opłaty skarbowej

       -       wpływy za czynności cywilno- prawne

-          odsetki od nieterminowej realizacji zobowiązań

              podatkowych

-          udział gminy w podatku dochodowym od osób

      fizycznych

       -      udział w podatku dochodowym od osób prawnych

       -     opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów

             alkoholowych

-          wpływy z podatku od działalności gospodarczej od

osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej

       -      pozostałe dochody

 

3.287.977

182.500

36.000

1.640.000

20.000

14.000

1.000

85.000

 

5.000

20.000

108.000

 

11.000

 

1.048.477

35.000

 

80.000

 

        

              -

2.000

 

3.028.934

203.596

44.970

1.380.370

31.470

6.767

2.115

88.303

 

6.367

23.839

55.155

 

17.374

 

973.937

81.674

 

109.282

 

 

2.314

1.401

 

92,1

111,6

124,9

84,2

157,3

48,3

211,5

103,9

 

127,3

119,2

51,1

 

157,9

 

92,9

233,3

 

136,6

 

  

  -

70,0

758

Różne rozliczenia

       -      część oświatowa subwencji ogólnej

       -      część podstawowa subwencji ogólnej

       -      część rekompensująca subwencji ogólnej

       -      odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach

              bankowych

       -     odpis urzędu skarbowego na środek specjalny

7.222.293

4.477.633

2.391.079

328.581

 

25.000

             -

7.222.258

4.477.633

2.391.079

328.581

 

25.279

- 314

100,0

100,0

100,0

100,0

 

101,1

    -

801

Oświata i wychowanie

        w tym:

       -      wpływy z najmu majątku szkół

       -      odsetki od środków na rachunkach bankowych

-          dotacja celowa z budżetu państwa

            „wyprawka szkolna”

       -     dotacja na inwestycję – rozbudowa gimnazjum

       -     dotacja celowa z MENiS na salę gimnastyczną

-          dotacja celowa na sfinansowanie odpisu za ZFŚS

nauczycieli rencistów i emerytów

240.444

 

4.000

300

 

2.074

100.000

100.000

 

34.070

241.004

 

3.855

1.005

 

2.074

100.000

100.000

 

34.070

100,2

 

96,4

335,0

 

100,0

100,0

100,0

 

100,0

851

Ochrona zdrowia

        w tym:

       -     dotacja celowa na opłatę składek na ubezpieczenie

             zdrowotne za  uczniów

602

 

 

602

602

 

 

602

100,0

 

 

100,0

853

Opieka społeczna

        w tym:

     -     dotacja celowa na opłacenie składki ubezpieczenia

           zdrowotnego

    -     dotacja celowa na wypłatę zasiłków i zapomóg

    -     dotacja celowa na zadania własne- wypłata dodatków

           mieszkaniowych

    -     dotacja celowa- wypłata zasiłków rodzinnych 

           i  wychowawczych

    -     dotacja celowa na utrzymanie OPS

    -     wpływy na usługi opiekuńcze

    -     odsetki bankowe i inne wpływy

    -     dotacja celowa na program „wyprawka szkolna”

    -     dotacja celowa na sfinansowanie dożywiania uczniów

 

938.759

 

 

12.450

534.829

 

91.483

 

44.277

179.600

4.500

400

2.520

68.700

940.288

 

 

12.028

534.829

 

91.483

 

44.277

179.600

5.203

1.648

2.520

68.700

100,2

 

 

96,6

100,0

 

100,0

 

100,0

100,0

115,6

412,0

100,0

100,0

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

      w tym:

-          dotacja celowa na sfinansowanie odpisu na ZFŚS 

-          czesne w przedszkolu

-          dotacja na remont świetlicy szkolnej

 

20.063

 

2.278

9.000

8.785

19.673

 

2.278

8.610

8.785

98,0

 

100,0

95,7

100,0

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-          wpłaty mieszkańców Rudnika na budowę kanalizacji

-          środki z programu „Sapard” na budowę kanalizacji

-          dotacja celowa na oświetlenie dróg, których gmina nie jest zarządcą

-          dotacja celowa na dobudowę  punktów świetlnych

-          opłata produktowa

-          dotacje celowe  z WFOŚiGW i Starostwa na konkurs ekologiczny

601.651

 

110.000

383.401

 

90.800

14.500

      -

 

2.950

631.607

 

138.920

383.401

 

90.800

14.500

1.042

 

2.944

105,0

 

126,3

100,0

 

100,0

100,0

     -

 

99,8

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-          dotacja celowa na „Wiklina 2003”

-          wpływy ze sprzedaży książek

1.500

1.500

             -

1.747

1.500

247

116,5

100,0

    -

926

Kultura fizyczna i sport

-          wpływy z dzierżaw majątku

-          wpływy ze sprzedaży usług

-          odsetki bankowe

-          pozostałe dochody /refundacja wydatków/

-          dotacja ze Starostwa powiatowego na imprezy sportowe

52.570

9.000

17.900

               -

22.970

 

2.700

34.825

7.363

11.339

557

12.866

 

2.700

66,3

81,8

63.3

      -

56,0

 

100,0

 

Ogółem dochody :

13.318.732

13.112.408

98,4

 

Wykonanie dochodów wg poszczególnych grup kształtuje się następująco:

 

1.  Subwencja ogólna dla gminy

2.  Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji   

     rządowej

3.  Dotacje na zadania własne bieżące

4.  Dotacje na zadania własne inwestycyjne

5.  Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu

     państwa

6.  Dochody własne

7.  Środki ze źródeł pozabudżetowych /ludności i inne/

8.  Środki z programu „Sapard”

9.  Dotacje na zadanie realizowane na podstawie

     porozumienia

 

 

 

7.197.293

 

963.962

223.094

250.000

 

1.083.477

2.592.824

210.000

788.082

 

10.000

 

 

 

7.197.293

 

963.538

223.088

249.808

 

1.055.611

2.309.788

315.200

788.082

 

10.000

 

 

 

100,0

 

99,9

100,0

99,9

 

97,4

89,1

150,1

100,0

 

100,0

 

Razem :

13.318.732

13.112.408

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Realizacja wymienionych wyżej dochodów przebiegała w 2003 roku prawidłowo z wyjątkiem niektórych rodzajów dochodów własnych oraz udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Określony przez Ministerstwo Finansów plan udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych został zrealizowany w 92,9%, natomiast zaplanowany udział w podatku dochodowym od osób prawnych został wykonany w 233%. Niższe wpływy do budżetu zanotowano w grupie dochodów własnych.

Dotyczą one między innymi:

  1. wpływów ze sprzedaży majątku gminy
  2. wpływów z podatku od nieruchomości
  3. wpływów z podatku od spadków i darowizn
  4. wpływów  z opłaty cywilno – prawnej
  5. wpływów z dzierżaw i usług realizowanych przez MOSIR

 

                W przypadku dochodu ze sprzedaży majątku gminy na niewykonanie założonego planu miał wpływ negatywny wynik przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Rudniku nad Sanem przy ulicy Mickiewicza.

                Niższe niż zakładał plan wpływy z podatku od nieruchomości spowodowane są rosnącymi zaległościami i to zarówno w podatkach należnych od osób fizycznych jak i prawnych. Ten stan spowodowany jest trudną sytuacją materialną podatników, jak również w przypadku osób prawnych, stanem upadłości, bądź likwidacji.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn jak i z opłaty cywilno – prawnej realizowane są na rzecz gminy przez Urząd Skarbowy w Stalowej Woli, szacunek tych dochodów  był ustalony zbyt optymistycznie.

Nie zostały również wykonane dochody przez jednostkę budżetową gminy /MOSIR/. Ustalony plan przekraczał faktyczne możliwości jednostki przy realizacji tegoż planu.

Pozostałe dochody budżetu gminy realizowano prawidłowo i zgodnie z planem. Wyższy niż zakładano stopień realizacji osiągnięto w przypadku wpłat ludności na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

 

W roku 2003 plan dochodów został zrealizowany w 98,4%.

 

Rok 2003 zamknął się niedoborem w kwocie 70.075 zł.

Kwota ta po przeksięgowaniu w roku 2004 na konto „960” zwiększy skumulowany niedobór gminy       do kwoty 588.597 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał. Nr 2 do

Zarządzenia Nr B/18/04     

Burmistrza Gminy i Miasta

w Rudniku nad Sanem

z dnia 17.03.2004 r.                                            

 

                              

Plan i wykonanie wydatków

Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem nad Sanem

za 2003 rok.

 

 

 

Dział / Rozdział

 

Wyszczególnienie

 

Plan

 

Wykonanie

 

%

      010

 

01030

Rolnictwo i łowiectwo

 

Izby rolnicze

a) wydatki bieżące

4.200

 

4.200

4.200

4.153

 

4.153

4.153

98,9

 

98,9

98,9

      400

 

 

40002

Wytwarzanie i zaopatrywanie  w energię elektryczną, gaz  i wodę

 

Dostarczanie wody

 a)  wydatki majątkowe

 

603.270

 

603.270

603.270

 

577.846

 

577.846

577.846

 

95,8

 

95,8

95,8

      600

 

60014

 

 

60016

 

 

 

60095

Transport i łączność

 

Drogi publiczne powiatowe

 a) wydatki bieżące

 

Drogi publiczne gminne

a)       wydatki bieżące

b)       wydatki majątkowe

 

Pozostała działalność

 a)     wydatki majątkowe

490.411

 

50.000

50.000

 

430.411

64.100

366.311

 

10.000

10.000

490.049

 

49.997

49.997

 

430.052

63.767

366.285

 

10.000

10.000

99,9

 

100,0

100,0

 

99,9

99,5

100,0

 

100,0

100,0

      700

 

70005

Gospodarka mieszkaniowa

 

Gospodarka gruntami  i nieruchomościami

 a) wydatki bieżące

 b) wydatki majątkowe

78.280

 

78.280

36.708

41.572

72.246

 

72.246

30.763

41.483

92,3

 

92,3

83,8

99,8

      710

 

71004

 

 

71095

Działalność usługowa

 

Plany zagospodarowania przestrzennego

 a) wydatki bieżące

 

Pozostała działalność

 a) wydatki bieżące

61.000

 

49.720

49.720

 

11.280

11.280

55.569

 

44.571

44.571

 

10.998

10.998

91,1

 

89,6

89,6

 

97,5

97,5

     750

 

75011

 

 

 

 

 

75022

 

 

75023

 

 

 

 

 

 

 

75047

 

 

 

 

 

 

75095

 

Administracja publiczna

 

Urzędy wojewódzkie

 a) wydatki bieżące

     w tym:

     wynagrodzenia i pochodne od 

     wynagrodzeń

 

Rady gmin

 a) wydatki bieżące

 

Urzędy gmin

 a) wydatki bieżące

     w tym:

     wynagrodzenia i pochodne od

     wynagrodzeń

    

     a) wydatki majątkowe

 

Pobór podatków, opłat   i  niepodatkowych należności budżetowych

 a) wydatki bieżące

      w tym:

      wynagrodzenia i pochodne od

      wynagrodzeń

 

Pozostała działalność

 a) wydatki bieżące

1.605.408

 

100.900

100.900

 

 

96.000

 

68.800

68.800

 

1.257.581

1.204.081

 

 

857.700

 

53.500

 

 

50.000

50.000

 

 

11.500

 

128.127

128.127

1.567.564

 

100.622

100.622

 

 

96.000

 

64.709

64.709

 

1.234.162

1.182.676

 

 

845.045

 

51.486

 

 

48.117

48.117

 

 

10.422

 

119.954

119.954

97,6

 

99,7

99,7

 

 

100,0

 

94,0

94,0

 

98,1

98,2

 

 

98,5

 

96,2

 

 

96,2

96,2

 

 

90,6

 

93,6

93,6

    

     751

 

 

 

75101

 

 

 

 

75110

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  i ochrony prawa

 a) wydatki bieżące

 

 

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

 a) wydatki bieżące

 

 

 

26.255

 

 

1.476

1.476

 

 

24.779

24.779

 

 

 

 

 

26.254

 

 

1.476

1.476

 

 

24.778

24.778

 

 

 

100,0

 

 

100,0

100,0

 

 

100,0

100,0

      754

 

 

75412

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

Ochotnicze straże pożarne

 a) wydatki bieżące

     w tym:

     wynagrodzenia i pochodne od

    wynagrodzeń

b)wydatki majątkowe

 

154.900

 

154.900

105.000

 

 

22.200

49.900

 

147.225

 

147.225

97.325

 

 

19.048

49.900

 

 

95,0

 

95,0

92,7

 

 

84,1

100,0

      757

 

75702

Obsługa długu publicznego

 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów          i pożyczek

  a) wydatki bieżące

10.000

 

 

10.000

10.000

7.532

 

 

7.532

7.532

75,3

 

 

75,3

75,3

      758

 

            75818

Różne rozliczenia

 

Rezerwy ogólne

  a) wydatki bieżące

3.197

 

3.197

3.197

                -

 

                -

                -       

    - 

 

     -

     -

      801

 

80101

 

 

 

 

 

 

80104

 

 

 

 

 

80110

 

 

 

 

 

 

80113

 

 

80114

 

 

 

 

 

80146

 

 

80195

Oświata i wychowanie

 

Szkoły podstawowe

 a) wydatki bieżące

     w tym:

     wynagrodzenia i pochodne od

    wynagrodzeń

 b) wydatki majątkowe

 

Przedszkola przy szkołach podstawowych

 a) wydatki bieżące

     w tym:

     wynagrodzenia i pochodne od  

     wynagrodzeń

 

Gimnazja

 a) wydatki bieżące

     w tym:

    wynagrodzenia i pochodne od

    wynagrodzeń

b) wydatki majątkowe

 

Dowożenie uczniów do szkół

 a) wydatki bieżące

 

Zespoły  ekonomiczno -administracyjne szkół

 a) wydatki bieżące

     w tym:

     wynagrodzenia i pochodne od

    wynagrodzeń

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

 a) wydatki bieżące

 

Pozostała działalność

 a) wydatki bieżące

5.898.576

 

3.268.141

3.238.254

 

 

2.457.491

29.887

 

171.832

171.832

 

 

142.610

 

2.149.526

1.413.526

 

 

1.176.716

736.000

 

79.228

79.228

 

175.780

175.780

 

 

141.296

 

19.999

19.999

 

34.070

34.070

5.787.040

 

3.263.413

3.238.253

 

 

2.457.491

25.160

 

171.831

171.831

 

 

142.610

 

2.042.719

1.413.526

 

 

1.176.716

629.193

 

79.228

79.228

 

175.780

175.780

 

 

141.296

 

19.999

19.999

 

34.070

34.070

98,1

 

99,9

100,0

 

 

100,0

84,2

 

100,0

100,0

 

 

100,0

 

95,0

95,0

 

 

100,0

85,5

 

100,0

100,0

 

100,0

100,0

 

 

100,0

 

100,0

100,0

 

100,0

100,0

     851

 

85154

 

 

 

 

 

85156

Ochrona zdrowia

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

 a) wydatki bieżące

     w tym:

         dotacje

 

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

a) wydatki bieżące

80.602

 

80.000

80.000

 

12.000

 

 

 

 

602

602

72.592

 

71.990

71.990

 

12.000

 

 

 

 

602

602

90,0

 

90,0

90,0

 

100,0

 

 

 

 

100,0

100,0

     853

 

85313

 

 

 

 

85314

 

 

 

85315

 

 

 

85316

 

 

 

85319

 

 

 

 

 

85395

Opieka społeczna

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej

 a) wydatki bieżące

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

 a) wydatki bieżące

 

Dodatki mieszkaniowe

 a) wydatki bieżące

 

 

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

 a) wydatki bieżące

 

Ośrodki pomocy społecznej

 a) wydatki bieżące

     w tym:

     wynagrodzenia i pochodne od

     wynagrodzeń

 

Pozostała działalność

 a) wydatki bieżące

1.253.859

 

 

 

12.450

12.450

 

 

620.423

620.423

 

190.943

190.943

 

 

 

44.277

44.277

 

284.023

284.023

 

 

251.395

 

101.743

101.743

 

1.248.022

 

 

 

12.028

12.028

 

 

620.423

620.423

 

185.528

185.528

 

 

 

44.277

44.277

 

284.023

284.023

 

 

251.395

 

101.743

101.743

99,5

 

 

 

96,6

96,6

 

 

100,0

100,0

 

97,2

97,2

 

 

 

100,0

100,0

 

100,0

100,0

 

 

100,0

100,0

100,0

100,0

     854

 

85401

 

 

 

 

 

85404

 

 

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

 

Świetlice szkolne

a) wydatki bieżące

    w tym

    wynagrodzenia i pochodne

 

 

Przedszkola

a) wydatki bieżące

    w tym:

    wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

-  dotacje

612.431

 

335.792

335.792

 

262.575

 

 

274.361

274.361

 

73.060

189.540

610.670

 

334.031

334.031

 

262.575

 

 

274.361

274.361

 

73.060

189.540

99,7

 

99,5

99,5

 

100,0

 

 

100,0

100,0

 

100,0

100,0

    900

 

 

90001

 

 

90002

 

 

90003

 

 

90004

 

 

90015

 

 

 

90017

 

 

 

 

90095

 

Gospodarka komunalna  i ochrona środowiska

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

 a ) wydatki majątkowe

 

Gospodarka odpadami

 a) wydatki bieżące

 

Oczyszczanie miast i wsi

 a) wydatki bieżące

 

Utrzymanie zieleni w miastach  i gminach

 a) wydatki bieżące

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

 a) wydatki bieżące

 b) wydatki majątkowe

 

Zakłady gospodarki komunalnej

 a) wydatki bieżące

     - dotacje

 b) wydatki majątkowe

 

Pozostała działalność

 a) wydatki bieżące

1.964.643

 

 

1.033.401

1.033.401

 

3.600

3.600

 

193.100

193.100

 

43.000

43.000

 

335.800

316.900

18.900

 

352.792

120.792

120.792

232.000

 

2.950

2.950

1.949.285

 

 

1.028.486

1.028.486

 

3.600

3.600

 

191.431

191.431

 

42.672

42.672

 

327.687

308.987

18.700

 

352.465

120.665

120.792

231.800

 

2.944

2.944

99,2

 

 

99,5

99,5

 

100,0

100,0

 

100,0

100,0

 

99,2

99,2

 

97,6

97,5

98,9

 

99,9

99,9

100,0

100,0

 

99,8

99,8

     921

 

92109

 

 

 

 

 

92116

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

 a) wydatki bieżące

     w tym:

  -   dotacje

 

 

Biblioteki

a) wydatki bieżące

     w tym:

-     dotacje

295.300

 

192.300

192.300

 

192.300

 

 

103.000

103.000

 

103.000

295.300

 

192.300

192.300

 

192.300

 

 

103.000

103.000

 

103.000

100,0

 

100,0

100,0

 

100,0

 

 

100,0

100,0

 

100,0

926

 

92604

 

 

 

 

 

92605

Kultura fizyczna i sport

 

Instytucje kultury fizycznej

 a)  wydatki bieżące

      w tym:

      wynagrodzenia i pochodne od 

      wynagrodzeń

b)  wydatki majątkowe

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

 a) wydatki bieżące

272.400

 

220.400

208.700

 

 

106.571

11.700

52.000

52.000

271.136

 

219.136

207.638

 

 

106.282

11.498

52.000

52.000

99,5

 

99,4

99,5

 

 

99,7

98,3

100,0

100,0

 

Ogółem wydatki:

13.414.732

13.182.483

98,3

 

 

Z wydatków ogółem przypada na:

-    wydatki bieżące

-    wydatki majątkowe

 

 

10.228.291

3.186.441

 

 

10.140.646

3.041.837

 

 

99,1

95,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydatki 

 

Dział  010 – Rolnictwo i łowiectwo

            W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki na kwotę 4.153 zł. Jest to 2 % odpis od dochodów                 z tytułu podatku rolnego przekazany zgodnie z ustawą na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej.

 

 Dział  400Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

wykonanie                                           577.846

            W roku 2003 zrealizowano rzeczowo i finansowo zadanie inwestycyjne „budowa sieci wodociągowej
w Rudniku nad Sanem” przy udziale  środków z programu „Sapard”.

 

 Dział  600Transport i łączność                                 wykonanie                                          490.049

            z tego:

          -      na zadanie realizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym

                 w Nisku a dotyczącym modernizacji chodników wydano kwotę                               49.997

          -      wydatki bieżące dotyczące utrzymania  dróg gminnych to kwota                                            63.767

      wydatkowana na remont nawierzchni asfaltowych ulic na terenie

              Rudnika nad Sanem poprzez wypełnienie gniazd i wyboi masą

              asfaltową, remont dróg  o nawierzchni tłuczniowej na terenie gminy,

              polegający na wyrównaniu nawierzchni materiałem kamiennym,

              ścięcie poboczy dróg  w celu odprowadzenia wód opadowych,

              opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację ul. Kordeckiego,

              odnowienie i uzupełnienie oznakowania pionowego  i poziomego na ulicach

              miasta Rudnik nad Sanem wraz z wbudowaniem urządzeń  zabezpieczających ruch

     -       wydatki majątkowe dotyczące dróg gminnych to kwota                                                          366.285 [m1] 

               przeznaczona na wykonanie nawierzchni asfaltowej na

              ul. Zagórnej i ul. Kąty w Kopkach.

     -        na zakup  2 wiat przystankowych wydano kwotę                                                                       10.000

                                              

 

 Dział  700 – Gospodarka mieszkaniowa                                      wykonanie                                            72.246

            W dziale 700 zrealizowano następujące zadania budżetowe:

       -         remont stawu gminnego w Przędzelu                                                                                                 6.000 

       -         opłaty za wyceny, podziały, szacunki dotyczące majątku gminy                                                19.637

       -         opłaty za wieczyste użytkowanie i wyłączenia terenów rolnych i leśnych                                  5.126    

       -         budowa stawu gminnego                                                                                                   19.996    

      -          zapłata za grunty przejęte na rzecz gminy                                                                                       21.487                                                                               

 

Dział  710 – Działalność usługowa                                                wykonanie                                                55.569   

           Kwotę 44.571 zł. wydatkowano na zapłatę za opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz opracowanie dotyczące miejscowych planów zagospodarowania.

Kwota 10.000 zł. to wydatek dotyczący renowacji pomnika na cmentarzu parafialnym.

Kwotę 998 zł. przeznaczono na opłatę rachunków za bieżące utrzymanie grobów wojennych.

 

 

 

 

 Dział  750Administracja publiczna                                         wykonanie                                               1.567.564

            Zadania budżetowe realizowane w tym dziale to:

            

               1)    Urzędy wojewódzkie – zadanie zlecone – kwota                                                                   100.622 

        Zadanie to obejmuje utrzymanie 3-ch etapów : pracownika do spraw 

         obywatelskich, OC,  i Kierownika USC.

                       Dofinansowanie z budżetu gminy do tego zadania wyniosło 44.567 zł.

 

2)       Rady gmin – kwota 64.709 zł została wydana na wypłatę ryczałtów i diet dla radnych i osób

zaproszonych na sesje rady miejskiej oraz na zakupy dla potrzeb rady, szkolenia i delegacje radnych.

 

3)      Urzędy gmin – kwota 1.234.162 zł to koszt utrzymania urzędu gminy z czego:

    -   wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu                                845.045

                        -   wypłaty ekwiwalentów, odpraw                                                                                             14.103  

                        -   składki „PFRON”                                                                                                                        3.380

                      -   zakupy materiałów biurowych, druków, prasy, wyposażenia

                          środków czystości  itp.                                                                                                              84.572

        -   opłata za energię, gaz i wodę                                                                                               33.866

                      -   usługi remontowe /remont pomieszczeń urzędu/                                                                44.527                                                                                                                                                                                                                                                        

                      -   usługi pocztowe, telekomunikacyjne, komunalne, szkolenia,

                          usługi informatyczne                                                                                                               107.111

                      -   delegacje służbowe krajowe pracowników i ryczałty                                                          25.262                                          -  delegacje służbowe zagraniczne                                                                                                446                                                        -   odpis na ZFŚS pracowników                                                                                         20.691                         -   opłata składki na ubezpieczenie                                                                                             3.673

 

                Na wydatki majątkowe wykorzystano kwotę                                                                     51.486

                    z czego:

                        -   na wykonanie sieci internetowej                                                                                               5.246

                        -   zakup komputerów, kserokopiarki                                                                                          46.240

 

                  4) pobór podatków i opłat to koszt                                                                               48.117 

                     Obejmuje on zapłatę za

                  -    usługi pocztowe dotyczące wysyłki korespondencji podatkowej                    34.658        -    wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso podatków                                                               10.422

                  -    zakup druków podatkowych                                                                                     3.037

 

5)  pozostała działalność                                                                                                           119.954   

    Realizacja zadań tego rozdziału to:

                  -    zakup ogrodzenia na plac targowy i inne                                                                             13.503

                  -    remont placu targowego                                                                                                          11.033

                  -    wypłata prowizji za inkaso opłaty targowej i podatku od posiadania psów     75.844

                  -    koszty pobytu delegacji z Gelnicy                                                                                            8.774                       -    wydanie publikacji o gminie                                                                                                 6.500

                  -    koszty związane z imprezą „Wiklina 2003”                                                                               2.638 

                  -    inne wydatki                                                                                                                                 1.662

 

Dział  751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

                    (zadanie zlecone)                                                                   wykonanie                                        26.254    

            Ujęte w tym dziale zadania to:

            - aktualizacja stałego rejestru wyborców                                                                                                  1.476

            - przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego                                                                                 24.778                                                                                                                   

 

 

Dział  754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   wykonanie                         147.225

           Wydatki bieżące obejmują utrzymanie 4 jednostek OSP z tego:

            -    wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                   19.048

            -    wypłaty ryczałtów za udział w akcjach gaśniczych                                                                 23.707

            -    zakup sprzętu strażackiego, paliwa, materiałów do remontów strażnic                          30.529 

            -    opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                14.368

            -     usługi remontowe                                                                                                                                      659 

            -     opłata za usługi telekomunikacyjne,  komunalne, szkolenia                                                             5.817

            -     delegacje służbowe                                                                                                                                 1.426  

            -     opłata składek ubezpieczeniowych                                                                                           1.771        

            Na wydatki majątkowe  przeznaczono kwotę 49.900 zł. na zakup samochodu dla OSP Rudnik nad Sanem.

 

 

 Dział  757Obsługa długu publicznego                                    wykonanie                                                  7.532

            Kwota ta została wydana na opłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji w 2001 roku

            /inwestycja zakończona/.

 

 

 

 Dział  801 – Oświata i wychowanie                                              wykonanie                               5.787.040

 

 

Szkoły podstawowe                                                                                                                             Wykonanie

 
Wydatki                                                                                                                                                  3.263.413

w tym:

-          wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                   2.457.491

                               

 

 

a)       Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 5 szkołach podstawowych,

      w których zatrudnionych było 101 osób wydatkowano                                                       2.457.491

       w tym na:

·         Płace nauczycieli, administracji i obsługi                                                                         1.899.869

·         Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                      140.626

·         Składki ZUS pracodawcy                                                                                                       416.997

 

 

b)       Wydatki pozapłacowe wyniosły                                                                                                  780.762

       w tym na:

·         Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz zapomogi zdrowotne                    58.762

·         Wyprawka szkolna - podręczniki                                                                                              2.074

·         Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                          134.556

       -  materiały do remontów bieżących                                                                                          8.512

       -  okna i parapety                                                                                                                       31.370

       -  prenumerata prasy, zakup świadectw, druków, art. biurowych,

          dekoracyjnych, pieczątek, papieru ksero, tuszu, markerów                                              28.165

       -  zakup środków czystości i BHP                                                                                           14.364

       -  sprzęt szkolny, biurowy, gospodarczy, wykładziny                                                          48.102

     -  sprzęt audiowizualny, komputery                                                                                            4.043

·         Zakup pomocy naukowych i książek                                                                                     20.944

                    -  książki                                                                                                                                            2.439

                    -  pomoce                                                                                                                                        18.505

·         Za energię, gaz i wodę zapłacono                                                                                         185.774

                    -  energia                                                                                                                                         84.259

                    -  gaz                                                                                                                                              101.093

                    -  woda                                                                                                                                                 422

·         Zakup usług remontowych                                                                                                   183.262

          -  PSP Nr 1 wykonanie zadaszenia, przemurowanie kominów, rynny                                  11.649

          -  PSP Nr 1 ułożenie wykładzin PCW                                                                                          2.316

          -  PSP Nr 1 wymiana okien i drzwi                                                                                           101.388

          -  PSP Nr 2 remont instalacji wodnej i kanalizacyjnej budynek Przedszkola                      11.770

          -  PSP Nr 2 malowanie elewacji szkoły, wymiana rynien                                                       17.784

          -  PSP Nr 2 uzupełnienie tynków na pilastrach budynku szkoły                                            9.050

          -  PSP Nr 2 remont sali gimnastycznej: wykładzina, malowanie, stolarka                           12.590

          -  PSP Nr 3 ułożenie wykładziny PCV                                                                                         2.140

          -  PSP Nr 3 remont schodów i pokrycia dachu                                                                         3.900

- PSP Przędzel  wydzielenie części korytarza na bibliotekę,

                        ułożenie wykładziny PCV w świetlicy                                                                                      6.675

                     -  PSP Kopki wymiana drzwi                                                                                                         4.000

·         Zakup pozostałych usług                                                                                                        65.371

       -  prowizje bankowe, szkolenia, dopłaty do imprez kulturalno – oświatowych                  2.984

       -  usługi komunalne, utylizacja odpadów chemicznych                                                       10.438

        -  usługi telekomunikacyjne i opłaty radiofoniczne                                                             22.010

        -  przeglądy, dozory, szkolenia, badania, umowy zlecenia                                                  12.146

        -  monitoring                                                                                                                                4.779

        -  szkolenia BHP, usługi transportowe, ekspertyzy, naprawy                                            13.014

·         Podróże służbowe krajowe                                                                                                        3.543

·         Ubezpieczenie budynków i komputerów                                                                                 5.523

·         Odpisy na ZFŚS                                                                                                                      120.953

Wydatki majątkowe stanowiły kwotę 25.160 zł i dotyczyły prac modernizacyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Kopkach.

 

 

Przedszkola przy szkołach podstawowych                                                                                       Wykonanie 

 

Wydatki                                                                                                                                                         171.831

w tym:

-          wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                         142.610

-          wydatki pozapłacowe                                                                                                                     29.222

a)       Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 5 „zerówkach” przy szkołach

        podstawowych, w których zatrudnionych było 5 osób wydatkowano                                      142.610

        w tym na:

·         Płace nauczycieli                                                                                                                     110.383

·         Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                          8.015

·         Składki ZUS pracodawcy                                                                                                         24.212

 

b)       Wydatki pozapłacowe wyniosły                                                                                                            29.222

       w tym na:

·         Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli i zapomogi zdrowotne                            4.363

·         Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              6.574

        -  materiały biurowe i dydaktyczne, remontowe, środki czystości                                      3.774

        -  sprzęt klasowy, radiofoniczny                                                                                              2.800

·         Zakup pomocy naukowych i książek                                                                                       2.971

·         Za energię i gaz zapłacono                                                                                                        4.693

                        -  energia                                                                                                                                         853

                        -  gaz                                                                                                                                              3.772

              -  woda                                                                                                                                68

·         Zakup usług remontowych                                                                                                       1.024

            -  PSP Przędzel ułożenie płytek                                                                                                  1.024

·         Zakup pozostałych usług                                                                                                          2.172

                        -  prowizje bankowe                                                                                                                         63

                        -  usługi komunalne, badania, naprawy renowacje mebli                                                      1.859

                     -  dopłata do imprez kulturalno – oświatowych                                                                           250

·         Odpisy na ZFŚS                                                                                                                          7.425

 

 Gimnazja                                                                                                                               Wykonanie

 
Wydatki                                                                                                                                                                    2.042.719

w tym:

-          wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                   1.176.716

-          wydatki pozapłacowe                                                                                                              236.809

 

a)       Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w PG, gdzie zatrudnionych

było 51 osób wydatkowano                                                                                                           1.176.716

        w tym na:

·         Płace nauczycieli, administracji i obsługi                                                                            912.540

·         Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                        67.488

·         Składki ZUS pracodawcy                                                                                                       196.688

 

b)       Wydatki pozapłacowe wyniosły                                                                                                       236.809

w tym na:                                                                    

·         Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                            54.965

        -  materiały do remontów bieżących                                                                                         2.633

        -  prenumerata prasy, zakup świadectw, druków, art. biurowych,

            dekoracyjnych, pieczątek, papieru ksero, tuszu, markerów                                            20.263

        -  sprzęt gospodarczy, konserwatorski, meble, ławki, żaluzje                                             23.777                                                                 

        -  zakup środków czystości i BHP                                                                                            8.001                                                         

        -  leki                                                                                                                                                291

 

·         Zakup pomocy naukowych i książek                                                                                       7.998

        -  książki                                                                                                                                        5.012

        -  pomoce                                                                                                                                      2.986

·         Za energię i gaz  zapłacono                                                                                                     81.993           

        -  energia                                                                                                                                     24.091

        -  gaz                                                                                                                                            56.486

       -  woda                                                                                                                                           1.416

·         Zakup usług remontowych                                                                                                           417

       -  remont pieca                                                                                                                                  417

·         Zakup pozostałych usług                                                                                                        29.619                                                                                                    -  usługi komunalne                                                                                                                    3.974

        -  usługi telekomunikacyjne i opłaty radiofoniczne                                                               8.919

        -  przeglądy, dozory, naprawy ksero, kontrole SANEPID, umowy zlecenia                       7.965

        -  monitoring                                                                                                                                1.830

        -  badania lekarskie, szkolenia                                                                                                   3.094

        -  wykonanie sieci komputerowej                                                                                             3.837

·         Podróże służbowe krajowe                                                                                                        1.626

·         Ubezpieczenie budynków i komputerów                                                                                     736

·         Odpisy na ZFŚS                                                                                                                        59.455

 

Wydatki majątkowe rozdziału ,,Gimnazja” wyniosły 629.193 zł i dotyczyły rozbudowy Publicznego Gimnazjum w Rudniku nad Sanem oraz zakupu pierwszego wyposażenia dla tego obiektu.

 

 

 

Dowożenie  uczniów do szkół                                                                                              Wykonanie   

 

Wydatki                                                                                                                                                         79.228

w tym:

-    usługi transportowe                                                                                                             64.698

-    opieka nad dojeżdżającymi dziećmi                                                                                    12.064

-    składki pracodawcy                                                                                                                2.466

 

Uczniowie dowożeni byli do Publicznego Gimnazjum, PSP Nr 2 i PSP Nr 1 w Rudniku nad Sanem. Usługi przewozowe świadczył PKS Stalowa Wola, wybrany w drodze przetargu. Opiekę nad dojeżdżającymi dziećmi sprawowali nauczyciele zatrudnieni na umowy zlecenia. 

 

Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół                                                                               Wykonanie

 
Wydatki                                                                                                                                        175.780

w tym:

-    wynagrodzenia i pochodne od wynagr.                                                                       141.296

-    wydatki pozapłacowe                                                                                                        34.484

 

 

a)       Na wynagrodzenia i pochodne sześciu osób wydatkowano                                                        141.296

        w tym na:

·         Płace                                                                                                                                          110.023

·         Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                          8.015

·         Składki ZUS pracodawcy                                                                                                         23.258

 

b)       Wydatki pozapłacowe wyniosły                                                                                                            34.484

w tym na:

·         Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                            17.909

                                                                                                                       -  materiały biurowe, druki, papier ksero, tonery, opłaty pocztowe        7.426

       -  prenumerata, aktualizacja                                                                                                        4.473

                                                                        -  komputer i drukarka oraz program antywirusowy           4.962                                                                                                           -  meble                                                                                                                                         1.048

·         Zakup usług remontowych                                                                                            1.500

-  remont oświetlenia                                                                                                                1.500

·         Zakup pozostałych usług                                                                                                          8.203

                                                                                                                                                                 -  prowizje bankowe                                                                                                            62                                                                                                                                                  

                                                                                                                 -  usługi telekomunikacyjne, internet                                                                             4.099

                                 -  szkolenia                                                                                                                       2.310

                      -  usługi informatyczne, abonamenty                                                                            1.732                                                                                           

·         Podróże służbowe krajowe                                                                                                        2.702

·         Odpisy na ZFŚS                                                                                                                          4.170

 

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                         Wykonanie

 

Wydatki                                                                                                                                                                        19.999

w tym:

-    świadczenia w zakresie zakwaterowania

    i wyżywienia nauczycieli studiujących                                                                                3.205

-   czesne i kursy                                                                                                                        10.155

-   delegacje                                                                                                                                  6.639         

                                                                            

 

Pozostała działalność                                                                                                           Wykonanie

Wydatki                                                                                                                                                         34.070

w tym:

-    środki na ZFŚS nauczycieli emerytów                                                                               33.603

-    awans zawodowy nauczycieli                                                                                                  467

W ramach pozostałej działalności przekazano środki na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli, jak również opłacono egzaminatorów.

 

Dział  851 – Ochrona zdrowia                                                                                                               Wykonanie 

              72.592

Na realizację zadań zawartych w gminnym programie profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych    wydano kwotę                                                                    71.990

 

z tego na:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów

    publicznych – realizujących zadania własne gminy kwota                                             12.000

- wypłaty ryczałtów za udział w pracach komisji                                                                    5.533

- zakupy nagród na organizowane konkursy, zakup paliwa dla policji

   na patrole                                                                                                                               21.120

- zakup książek                                                                                                                                 500

              -  zapłata za organizowane imprezy kulturalne, sportowe, wyjazdy na basen,

                 prowadzenie świetlicy terapeutycznej                                                                                  32.837

 

Na zadania zlecone realizowane z działu 851 wydano kwotę 602 zł. Jest to opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów, którzy nie są ubezpieczeni z innego tytułu.

 

Dział  853 – Opieka społeczna                                                                                                                     Wykonanie

1.248.022

            Zadania budżetowe ujęte w dziale 853 obejmują zadania własne gminy oraz zadania ustawowo zlecone na realizację których gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa. Zadania z tego zakresu realizowane są przez jednostkę budżetową OPS w Rudniku nad Sanem.

            Na realizację wyżej wymienionych celów i zadań OPS dysponował łącznym

budżetem w kwocie                                                                                                                                   1.062.916

z czego wydatkował kwotę                                                                                                                       1.062.494

w tym na:

- zadania zlecone                                                                                                                     773.254

- zadania własne                                                                                                                      220.540

- dofinansowanie do zadań własnych                                                                                   68.700

Wydatki w zakresie zadań zleconych i własnych przedstawiają się następująco:

 

 

 

Dział  85313 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia              z pomocy społecznej.

                                                  wykonanie        12.027

Składki ubezpieczenia zdrowotnego płacono w wysokości 8% od kwoty pobranego zasiłku:

  1. okresowego gwarantowanego         - 3 osoby
  2. stałego                                                 - 10 osób
  3. stałego wyrównującego                    - 25 osób
  4. renty socjalnej                                     - 15 osób

 

 

Dział  85314 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

           W rozdziale tym ujmuje się zasiłki i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacenie składek emerytalno

 - rentowych

 

                                                                                                             Wykonanie              620.423      

Lp.

 

Rodzaj udzielonego świadczenia

 

Ilość osób ze świadczeniami

Kwota ogółem

 

l.

zasiłek stały

23

93.370,-

2.

zasiłek stały wyrównawczy

42

104.970,-

3.

gwarantowany zasiłek okresowy

3

9.285,-

4.

specjalny zasiłek okresowy

10

2.980,-

5.

zasiłki okresowe - pozostałe

67

16.640,-

6.

renty socjalne

69

235.458,-

7.

ochrona macierzyństwa

47

54.036,-

 

w tym:

 

 

 

- macierzyński zasiłek okresowy

47

46.599,-

 

- macierzyński zasiłek jednorazowy

36

7.437,-

 

zasiłek  w formie biletu kredytowanego

7

2.083,-

8.

składka emerytalno - rentowa

27

31.480,-

9.

zasiłki celowe:

382

85.594,-

 

w tym:

 

 

 

zasiłki specjalne

37

5.851,-

 

zasiłki na żywność

196

37.007,-

 

zasiłki na opał

121

18.043,-

 

zasiłki na odzież

30

3.060,-

 

zasiłki na pokrycie kosztów leczenia

74

11.570,-

 

zasiłki na zakup materiałów szkolnych

49

6.240,-

 

zasiłki na remonty mieszkań

8

1.650,-

 

sprawienie pogrzebu

3

1.708,-

 

dopłata do kolonii

4

 465,-

 

Dział 85315 – Dodatki mieszkaniowe

                                                                                                                             Wydatki                185.528

 

Poza zadaniami realizowanymi przez OPS w Rudniku nad Sanem, kolejnym zadaniem z zakresu opieki społecznej realizowanym przez urząd jest wypłata dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych z terenu gminy.

                W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 185.528 zł z czego:

- użytkownikom mieszkań komunalnych kwotę                                                                   14.568

- użytkownikom mieszkań spółdzielczych kwotę                                                               101.052

- użytkownikom pozostałych mieszkań kwotę                                                                      69.908

Realizacja tego zadania została dofinansowana z budżetu Wojewody kwotą                                        91.483

 

 

Rozdział 85316 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

                 Wydatki              44.227

1. zasiłki rodzinne wypłacone 27 rodzinom dla 50 dzieci na kwotę                                                           21.938

2. zasiłki pielęgnacyjne wypłacone dla 19 osób na kwotę                                                                        22.637

 

Świadczenia w danym rozdziale wypłacono rodzinom nie posiadającym stałego źródła dochodu.

 

Dział 85319 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki               284.023

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                            251.395

wydatki rzeczowe                                                                                                                                              32.628

 

Utrzymanie 11 pracowników na 10 etatach – kierownik, główny księgowy, 3 pracowników

socjalnych, 2 aspirantów pracy socjalnej, 2 opiekunki po ½ etatu, 2 opiekunki w usługach psychiatrycznych.

 

Wydatki rzeczowe:

-   ekwiwalent za używanie własnej odzieży                                                                                900

-    zakupy: kserokopiarka, telefax, komputer, toner,  papier, druki,

                         prasa, środki czystości, aparat telefoniczny, materiały biurowe                                       10.562

-   energia i gaz                                                                                                                             2.000

-   zakup usług – opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne,

    szkolenia, badania okresowe, ścieki i nieczystości                                                            8.295

-   delegacje pracownicze                                                                                                           4.106

-   odpis na ZFŚS                                                                                                                         6.765

W rozdziale tym są usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi psychiatryczne.

Usługi opiekuńcze wykonywane przez 2 pracowników w 11 środowiskach, są to przeważnie osoby starsze
w przedziale wiekowym od 65 do 93 roku życia.

                Praca polega na przynoszeniu posiłków, robieniu zakupów, sprzątaniu oraz załatwianiu różnych spraw.

 

Usługi psychiatryczne wykonywane przez 2 przeszkolonych pracowników w tym zakresie. Praca z ludźmi upośledzonymi jest bardzo ciężka, polega na ścisłej współpracy z lekarzem psychiatrą. Robienie zastrzyków, podawanie leków oraz zajęcia terapeutyczne, załatwianie wszelkich spraw w urzędach.

 

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki                        101.743

1. dożywianie dzieci                                                                                                                                          99.223

2. wyprawka szkolna                                                                                                                                           2.520

 

Dożywianie 499 dzieci i młodzieży w okresie nauki.

Szkoły wydały 71.579 posiłków, przy średniej cenie 1.39 zł za jeden posiłek.

Dożywianiem objęte są dzieci w 5 szkołach podstawowych, gimnazjum, liceum, szkole specjalnej i ochronce.

Szkoły posiadające stołówki wydają posiłki gorące, a pozostałe szkoły wydają dzieciom bułki-drożdżówki                     z owocem lub kanapki.

 

 

 

Wyprawka szkolna dla pierwszoklasistów w formie zasiłku celowego na zakup przyborów szkolnych dla                 28 dzieci w wysokości 90 zł.

 

 

 

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza                                                            wykonanie            610.670

                Kwotę 189.540 zł przekazano w formie dotacji dla przedszkola niepublicznego „Ochronka” w Rudniku nad Sanem.

 

Świetlice szkolne                                                                                                                                                        Wykonanie

 
Wydatki bieżące                                                                                                                                            302.393

w tym:

-    wynagrodzenia i pochodne od wynagr.                                                                       262.574

-    wydatki pozapłacowe                                                                                          39.819

 

a)       Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w świetlicach działających

        przy PSP Nr 1, PSP Nr 2, PG, zatrudnionych było 4 nauczycieli

        oraz 9 pracowników obsługi, na zatrudnienie których wydatkowano                                         262.574

w tym na:

·         Płace nauczycieli, administracji i obsługi                                                                            204.449

·         Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                        14.799

·         Składki ZUS pracodawcy                                                                                                         43.326

b)    Wydatki pozapłacowe wyniosły                                                                                                           39.819

w tym na:

·         Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli                                                                                         124

·         Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                            20.353

        -  materiały do remontów bieżących                                                                                            999

        -  artykuły biurowe i dydaktyczne, dekoracyjne, druki                                                         2.685                                                                     

        -  środki czystości                                                                                                                       5.574

        -  naczynia  kuchenne                                                                                                                 4.557

        -  sprzęt RTV                                                                                                                                   309

       -  środki BHP                                                                                                                                   414

        - sprzęt szkolny i gospodarczy                                                                                       5.815

·         Za gaz  zapłacono                                                                                                                       4.418

·         Zakup pozostałych usług                                                                                                          1.150

-  prowizje bankowe                                                                                                                        27

-  badania i kontrole SANEPID                                                                                                   682                                                                                                  -  przeglądy, naprawy sprzętu                                                                                                      441

·         Odpisy na ZFŚS                                                                                                                        13.774

 

Przedszkole                                                                                                                                                   Wykonanie

 
Wydatki                                                                                                                                              84.821

w tym:

-    wynagrodzenia i pochodne od wynagr.                                                                             73.060

-    wydatki pozapłacowe                                                                                            11.761

 

a)       Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Przedszkolu Miejskim, gdzie zatrudnionych było 2 nauczycieli oraz 1 pracownik obsługi wydatkowano                                                              73.060     

w tym na:

·         Płace nauczycieli, administracji i obsługi                                                                              56.719

·         Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                          4.199

·         Składki ZUS pracodawcy                                                                                                         12.142

 

 

b)       Wydatki pozapłacowe wyniosły                                                                                                            11.761

w tym na:

·         Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              4.776

       -  prenumerata                                                                                                                                  888

       -  artykuły biurowe                                                                                                                          599

       -  środki czystości i materiały dekoracyjne                                                                       663                  

       -  materiały remontowe                                                                                                                   723

       -  sprzęt gospodarczy i wyposażenie sali zajęć                                                              1.903

·         Zakup pomocy                                                                                                                                719   

·         Zakup usług remontowych                                                                                                           825

-  ułożenie płytek w łazience                                                                                                          825

·         Zakup pozostałych usług                                                                                                          1.670

-  prowizje bankowe                                                                                                                         16

-  opłaty radiofoniczne i obciążenia PSP Nr 2                                                                         1.368

-  drobne naprawy sprzętu                                                                                                            256

-  badania lekarskie                                                                                                                          30

·         Podróże służbowe krajowe                                                                                                           276

·         Odpisy na ZFŚS                                                                                                                          3.495

 

Pozostała działalność                                                                                                                                    Wykonanie

 

Wydatki                bieżące                                                                                                                                             2.278

w tym:

-   odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli przedszkola                                                 2.278

 

 

 

 

Dział  900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                    Wykonanie        1.949.285

            Wykonanie wydatków na realizację poszczególnych zadań działu 900 jest następujące:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki majątkowe

    wykorzystane na budowę sieci kanalizacyjnej w Rudniku nad Sanem               1.028.486

- oczyszczanie miast i wsi, wydatki bieżące związane

    z utrzymaniem czystości w mieście i gminie                                                                    191.431

-  wydatki na opracowanie dokumentacji – gospodarka odpadami                                    3.600

 - utrzymanie zieleni w mieście to koszt                                                                                 42.672

- oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                           304.487

-  opłata za projekty techniczne                                                                                                4.500

Wydatki majątkowe – dobudowa punktów świetlnych                                                                  18.700

- dotacja do sprzedaży wody wyniosła                                                                               120.665

-  dotacja celowa na zakup samochodu ,,Śmieciarka”                                                       231.800

- zakup nagród na konkurs ekologiczny                                                                                  2.944

   

Dział  921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                          Wykonanie                     295.300

z tego na:

- dotację do działalności MOK wydano kwotę                                                                  192.300

- dotację do działalności bibliotek                                                                                        103.000

 

Dział  926 – Kultura fizyczna i sport                                            Wykonanie                     271.136

            W dziale 926 realizowane były następujące zadania budżetowe:

- utrzymanie MOSIR w Rudniku nad Sanem  na które wydano                                219.136

                        z czego

·   Wydatki bieżące to kwota                                                                                                 207.638

wykorzystana na:

    - płace wraz z pochodnymi od płac                                                                                  106.282

    - opłata delegacji sędziów i umowy zlecenia                                                                       2.685

    - zakup materiałów, sprzętu                                                                                                 34.700

                               w tym:

Ø       środki czystości                               1.238

Ø       wyposażenie                                    8.543

Ø       materiały do remontów

                                (płytki, drzwi, art. wodn - kan.)        14.683

Ø       materiały biurowe                            1.348

Ø       narzędzia                                           2.255

Ø       sprzęt sportowy, nagrody              6.633

    - opłata za energię, gaz i wodę                                                                                            45.660

         

            -  opłata za usługi                                                                                                                  14.012

                                w tym:

Ø       wynajem zadaszenia (,,Wiklina 2003”)         1.500

Ø       usługi komunalne, pocztowe, prowizje      12.512

    -  delegacje służbowe                                                                                                                 932

    -  opłaty za ubezpieczenie                                                                                          1.226

       w tym:

Ø       ,,Wiklina 2003”                                                  698

Ø       budynki                                                              528

    - odpis na ZFŚŚ                                                                                                                       2.140

                           

Wydatki majątkowe to kwota 11.498 zł wykorzystana na zakup kosiarki i opłaty projektu technicznego modernizacji obiektu.   

 

 

 

Na pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej wydano kwotę                                                             52.000

z czego:

-  na utrzymanie dwóch klubów sportowych                                                                       47.000

-  dofinansowanie do gminnych imprez sportowych                                                            5.000           

 

 

 

                Wydatki budżetowe w roku 2003 realizowane były prawidłowo. Uchwalone przez Radę Gminy zadania zostały wykonane. Zrealizowane wydatki zostały sfinansowane dochodami budżetowymi gminy oraz pożyczką w kwocie 396.000 zł.

Wydatki bieżące stanowiły 77% ogólnych wydatków zaś wydatki majątkowe 23%. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Zał. Nr 3 do

Zarządzenia Nr B/18/04     

Burmistrza Gminy i Miasta

w Rudniku nad Sanem

z dnia 17.03.2004 r.             

 

 

Dochody – dotacje celowe

związane z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej zleconych gminie na 2003 rok.

 

 

Dział

        / Rozdział

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

750

75011

 

 

Urzędy wojewódzkie

 

 

56.055

 

 

56.055

 

751

            75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  i ochrony prawa

 

1.476

 

1.476

75110

Referenda ogólnokrajowe i  konstytucyjne

24.779

24.778

801

80101

 

Szkoły podstawowe

 

2.074

 

2.074

851

85156

 

Składka na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

 

 

 

602

 

 

 

602

853

85313

 

 

 

85314

 

 

 

85316

 

 

85319

 

85395

 

Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

 

 

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne

i wychowawcze

 

Ośrodki pomocy społecznej

 

Pozostała działalność

 

 

 

12.450

 

 

534.829

 

 

 

44.277

 

179.600

 

2.520

 

 

 

12.027

 

 

534.829

 

 

 

44.277

 

179.600

 

2.520

900

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

 

105.300

 

105.300

 

Ogółem:

963.962

963.538

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał. Nr 4 do

Zarządzenia Nr B/18/04     

Burmistrza Gminy i Miasta

w Rudniku nad Sanem

z dnia 17.03.2004 r.             

               

Realizacja

wydatków na zadania z zakresu

administracji rządowej zleconych gminie w 2003 roku.

               

Dział

         / Rozdział

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

750

 

75011

 

 

 

 

 

Administracja publiczna

 

Urzędy wojewódzkie

 a) wydatki bieżące

     w tym:

    wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

 

56.055

 

56.055

56.055

 

54.000

56.055

 

56.055

56.055

 

54.000

 

751

 

 

75101

 

 

 

75110

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

a) wydatki bieżące

 

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

a) wydatki bieżące

 

26.255

 

 

1.476

1.476

 

24.779

24.779

 

 

26.254

 

 

1.476

1.476

 

24.778

24.778

 

801

 

80101

Oświata i wychowanie

 

Szkoły podstawowe

 a) wydatki bieżące

2.074

 

2.074

2.074

2.074

 

2.074

2.074

851

 

85156

Ochrona zdrowia

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

 a) wydatki bieżące

602

 

 

 

602

602

602

 

 

 

602

602

853

 

85313

 

 

 

 

85314

 

 

 

85316

 

 

85319

 

 

 

 

85395

 

 

 

Opieka społeczna

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia  z pomocy społecznej

 a) wydatki bieżące

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

 a) wydatki bieżące

 

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne  i wychowawcze

 a) wydatki bieżące

 

Ośrodki pomocy społecznej

 a) wydatki bieżące

    w tym:

    wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

 

Pozostała działalność

a) wydatki bieżące

 

 

773.676

 

 

 

12.450

12.450

 

 

534.829

534.829

 

44.277

44.277

 

179.600

179.600

 

169.380

 

2.520

2.520

 

 

773.253

 

 

 

12.027

12.027

 

 

534.829

534.829

 

44.277

44.277

 

179.600

179.600

 

169.380

 

2.520

2.520

900

 

90015

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

 a)  wydatki bieżące

 b)  wydatki majątkowe

a)        

105.300

 

105.300

90.800

14.500

105.300

 

105.300

90.800

14.500

 

Ogółem:

963.962

963.538

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał. Nr 5 do

Zarządzenia Nr B/18/04     

Burmistrza Gminy i Miasta

w Rudniku nad Sanem

z dnia 17.03.2004 r.             

 

 

 

 

               

Realizacja planu przychodów i rozchodów

za 2003 r.

 

 

 

Przychody

     / Rozchody

Wyszczególnienie

Kwota

Plan

Wykonanie

952

 

 

992

Przychody z zaciągniętych kredytów

i pożyczek na rynku krajowym.

 

Spłata otrzymanych pożyczek i kredytów

 

 

396.000

 

300.000

 

396.000

 

300.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał. Nr 6 do

Zarządzenia Nr B/18/04     

Burmistrza Gminy i Miasta

w Rudniku nad Sanem

z dnia 17.03.2004 r.

 

 

 

 

Zestawienie zadań inwestycyjnych

Zrealizowanych w roku 2003 r.

 

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania

 

Plan

Wykonanie

1.

400

40002

Budowa sieci wodociągowej w Rudniku nad Sanem

 

603.270

577.846

2.

600

60016

Budowa dróg gminnych ul. Kąty i Zagórna

 

Zakup wiat przystankowych

366.311

 

10.000

366.285

 

10.000

3.

700

70005

Budowa stawu

 

Wykup gruntów do zasobu gminnego

20.000

 

21.572

19.997

 

21.486

4.

750

75023

Wykonanie sieci internetowych

 

5.260

5.246

 

Zakup sprzętu komputerowego

 

48.240

 

46.240

5.

754

75412

Zakup samochodu dla OSP

 

49.900

49.900

6.

801

80101

 

Rozbudowa szkoły podstawowej w Kopkach

29.887

 

25.160

80110

Rozbudowa publicznego gimnazjum

 

655.000

 

548.919

 

Zakup wyposażenia do gimnazjum

81.000

80.274

7.

900

90001

 

Budowa sieci kanalizacyjnej

 

1.033.401

 

1.028.486

 

90015

 

Dobudowa punktów świetlnych

 

18.900

 

18.700

 

90017

Zakup samochodu ,,Śmieciarka”

232.000

231.800

 

8.

926

92604

Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację MOSiR

 

 

1.500

 

 

1.500

 

Zakup kosiarki dla MOSiR

10.200

9.998

 

Ogółem:

 

3.186.441

3.041.837

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał. Nr 7 do

Zarządzenia Nr B/18/04     

Burmistrza Gminy i Miasta

w Rudniku nad Sanem

z dnia 17.03.2004 r.

 

 

 

 

Wykonanie

dotacji dla przedszkola niepublicznego

„Ochronka" w Rudniku nad Sanem

 

 

 

                                                                                                                                            

Dział

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

 

854

 

Przedszkole niepubliczne „Ochronka”

 

 

 

189.540

 

189.540

 

 

 

 

 

 

Realizacja dotacji dla

podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów

publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku

za 2003 rok.

 

 

Dział

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

851

Międzyszkolny klub sportowy „Wiklinki”

 

4.500

 

4.500

Miejski Klub Sportowy „Orzeł”  -

Sekcja szachy

 

4.500

 

4.500

Stowarzyszenie kulturalno – oświatowe

„Rudnickie Orlęta”

 

3.000

 

3.000

 

                                           RAZEM:                                  

12.000                                  

12.000

                                                              

 

 

 

 

 

 

Realizacja dotacji

dla instytucji kultury za 2003 r.

 

 

Dział

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

921

Miejski Ośrodek Kultury w Rudniku nad Sanem

 

192.300

 

192.300

921

Biblioteka Publiczna

103.000

103.000

 

RAZEM:

295.300

295.300

                                                                                                                            

 

 

 

Zał. Nr 8 do

Zarządzenia Nr B/18/03     

Burmistrza Gminy i Miasta

w Rudniku nad Sanem

z dnia 17.03.2004 r.

 

 

 

 

Przychody i wydatki zakładów budżetowych

za 2002 rok

 

Dział

Nazwa zakładu

Przychody

Wydatki

Plan

Wykonanie

Plan

Wykonanie

 

900

 

Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Rudniku nad Sanem 

 

 

1.042.827

 

 

1.021.503

 

 

 

1.034.327

 

 

 

1.028.779

w tym dotacja:

120.792

120.665

 

 

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudniku nad Sanem uzyskuje przychody z następujących rodzajów swojej działalności:

 

                                                                                                              Plan                                       Wykonanie

 

 

- wpływy za dostawy wody                                              170.000                                  164.640

- wpływy za ścieki komunalne                                          340.000                                  336.203

- wpływy z czynszów za lokale

   mieszkalne i użytkowe                                                      40.000                                    38.806

- usługi komunalno – remontowe                                    230.000                                  221.136

- wpływy za opróżnianie pojemników                             120.000                                  117.698

- wpływy za usługi pogrzebowe                                        15.000                                    10.510

- wpływy z wysypiska miejskiego                                       1.035                                         207

-  wpływy z różnych opłat                                                     1.000                                      7.012

-  wpływy z odsetek bankowych                                         5.000                                      2.598

-  prowizja za inkaso podatku od posiadania psów           -                                        2.028

                                                               Razem:                                  922.035                                               900.838

                  dotacja z budżetu gminy:                                                120.792                                 120.665

                                                               Ogółem:                               1.042.827                        1.021.503

 

                Wydatki zakładu: