Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

Ikona statystyk

BUDŻET 2004

Ikona statystyk

Uchwała Nr  XIV/96/2004

Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem

z dnia 18 lutego 2004 r.

 

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2004.

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4; pkt 9 lit. „d”, pkt 10 i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109 ust. 1, art. 122, art. 124, art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

Rada Miejska w Rudniku nad Sanem uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się dochody budżetu gminy na 2004 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w wysokości 11.712.930 zł.

             w tym:

dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w wysokości 596.600 zł.

 

Ustala się wydatki budżetu gminy na 2004 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały w wysokości 12.028.692 zł.

             w tym:

wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały 596.600 zł.

 

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 315.762 zł.

 

Ustala się spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 442.238 zł.

 

Źródłem sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 758.000 zł, w tym deficytu budżetu w wysokości 315.762 zł ustala się pożyczkę i kredyt bankowy.

 

Przychody związane z finansowaniem wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach
w wysokości 758.000 zł w tym deficytu w wysokości 315.762 zł oraz rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 24.656 zł.

 

§ 3

 

W wykazie stanowiącym załącznik Nr 6a do niniejszej uchwały określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne. W załączniku Nr 6b wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi dotyczące roku 2004. W załączniku Nr 6 wydatki inwestycyjne na zadania realizowane poza wieloletnimi programami inwestycyjnymi.

 

§ 4

 

Ustala się plan przychodów zakładu budżetowego w wysokości 1.066.600 zł. i wydatków w wysokości 1.064.200 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

Ustala się plan przychodów środków specjalnych jednostek budżetowych w wysokości 144.200 zł. i wydatków w wysokości 144.100 zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

 

§ 5

 

 

Ustala się plan przychodów funduszy celowych w wysokości 11.500 zł i wydatków w wysokości 16.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

 

§ 6

 

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 90.000 zł. i wydatki na zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi na 2004 rok na kwotę 90.000 zł.

 

§ 7

 

Ustala się w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” wydatki w kwocie 208.455 na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Nisku na modernizację drogi powiatowej w Rudniku nad Sanem 158.455 zł. i kwotę 50.000 zł. na modernizację chodników w Rudniku nad Sanem W dziale 801 Oświata i Wychowanie wyodrębnia się wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwocie 29.322 zł.

 

§ 8

 

Ustala się dotację przedmiotową dla ZGKiM w Rudniku nad Sanem w wysokości 109.200 zł. na pokrycie różnicy cen wody dla odbiorców grupy taryfowej I zgodnie z załącznikiem Nr 8.

 

§ 9

 

Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury w wysokości 310.600 zł. zgodnie z załącznikiem Nr9.w tym:

Biblioteka Publiczna                       114.000 zł.

Miejski Ośrodek Kultury               196.600 zł.

 

§ 10

 

Ustala się dotację z budżetu gminy na realizację zadań własnych przez inne podmioty w wysokości 231.330 zł., zg. z zał. Nr 10

w tym:

-           dla przedszkola „Ochronka” (niepubliczne)                      -              219.330 zł.

na zadania wynikające z Gminnego programu

             profilaktyki i przeciwdziałanie alkoholizmowi    -                12.000 zł.

 

§ 11

 

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem dokonywania zmian wysokości wydatków majątkowych.

 

§ 12

 

1. Ustala się maksymalną wysokość kredytów i pożyczek zaciąganych przez Burmistrza Gminy w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu gminy na kwotę 500.000 zł.

 

§ 13

 

Burmistrz Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem może samodzielnie zaciągać zobowiązania do sumy 500.000 zł.

 

§ 14

 

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem do zaciągnięcia długu związanego z finansowaniem wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 758.000 zł. i spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości 442.238 zł.

 

§ 15

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem.

 

§ 16

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał. Nr 1

do Uchwały Nr XIV/96/2004

Rady Miejskiej

w Rudnik nad Sanem

z dnia 18 luty 2004 r.

 

Plan dochodów Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem

na rok 2004

 

Dział

Wyszczególnienie

Kwota            w zł.

020

Leśnictwo

- czynsze za dzierżawę obwodów łowieckich

 

1.500

 

Razem dział:

1.500

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- wpłaty mieszkańców Chałupek, Rudnika na budowę wodociągu

 

164.000

 

Razem dział:

164.000

700

Gospodarka mieszkaniowa

-                      wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych i najmu majątku gminy

-                      wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości gminy

-                      wpływy ze sprzedaży majątku gminy

-                      odsetki

 

70.000

10.000

205.000

1.000

 

Razem dział:

286.000

750

Administracja publiczna

-                      dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (USC, sprawy obywatelskie i OC)

-                      wpływy z opłat za specyfikacje

-                      5% - dochodu  budżetu państwa /za wydawanie dowodów osobistych/

 

 

58.000

6.000

850

 

Razem dział:

64.850

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców)

 

 

 

1.600

 

Razem dział:

1.600

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-  dotacja celowa na zakupy sprzętu komputerowego do zarządzania kryzysowego

 

10.000

 

Razem dział:

10.000

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

-                      wpływy z podatku rolnego

-                      wpływy z podatku leśnego

-                      wpływy z podatku od nieruchomości

-                      wpływy z podatku od środków transportu

-                      wpływy z podatku od spadków i darowizn

-                      wpływy z podatku od posiadania psów

-                      wpływy z opłaty targowej

-                      wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

-                      wpływy z opłaty skarbowej

-                      wpływy za czynności cywilnoprawne

-                      wpłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

-                      udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

-                      udział w podatku dochodowym od osób prawnych

-                      odsetki od nieterminowej realizacji zobowiązań podatkowych

-                      wpływy z karty podatkowej

 

 

208.000

43.000

1.442.000

30.000

4.000

1.000

85.000

5.000

30.000

45.500

90.000

1.282.021

50.000

12.500

1.500

 

Razem dział:

3.329.521

 

758

 

Różne rozliczenia

- część oświatowa subwencji ogólnej

- część wyrównawcza subwencji ogólnej

-                      część równoważąca subwencji ogólnej

-                      wpływy z odsetek bankowych

 

 

4.315.697

1.956.250

486.912

25.000

 

Razem dział:

6.783.859

801

Oświata i wychowanie

-                      wpływy z najmu majątku szkół

-                      odsetki bankowe

-                      dotacja celowa na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej

-                      wpływy z opłat za przedszkole

 

4.000

1.000

140.000

9.000

 

Razem dział:

154.000

851

Ochrona zdrowia

- dotacja celowa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

 

 

3.000

 

Razem dział:

3.000

852

Pomoc społeczna

-                      wpływy za usługi opiekuńcze

-                      odsetki bankowe

-                      różne opłaty

-                      datacja celowa na wypłatę zasiłków i zapomóg

-                      dotacja celowa na wypłatę zasiłków rodzinnych i wychowawczych

-                      dotacja celowa na utrzymanie OPS

- dotacja celowa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

 

4.500

800

200

312.200

22.500

176.700

 

12.600

 

Razem dział:

529.500

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-                      wpłaty mieszkańców Rudnika i Przędzela na budowę kanalizacji

-                      dotacja celowa na zadanie inwestycyjne własne ze środków poza budżetowych

 

90.000

120.000

 

Razem dział:

210.000

926

Kultura fizyczna i sport

-                      wpływ z usług

-                      wpływ z dzierżaw i najmu

-                      pozostałe wpływy – różne

-                      środki ,,Sapard”

 

18.000

9.500

24.620

122.980

 

Razem dział:

175.100

 

Ogółem dochody

11.712.930

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał. Nr 2

do Uchwały Nr. XIV/96/2004

Rady Miejskiej

w Rudnik nad Sanem

z dnia 18 luty 2004 r.

 

Plan wydatków budżetowych na 2004 r.

 

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota       w zł.

010

 

 

01030

Rolnictwo i łowiectwo

 

Izby rolnicze

a) wydatki bieżące

5.000

 

5.000

5.000

400

 

 

 

40002

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

 

Dostarczanie wody

a)       wydatki bieżące

        w tym dotacja

b)       wydatki majątkowe

734.402

 

734.402

109.200

109.200

625.202

600

 

 

60011

 

 

60014

 

 

60016

Transport i łączność

 

Drogi publiczne krajowe

       a)    wydatki bieżące

 

Drogi publiczne powiatowe

       a)    wydatki majątkowe

 

Drogi publiczne gminne

a)       wydatki bieżące

b)       wydatki majątkowe

393.052

 

32.000

32.000

 

208.455

208.455

 

152.597

50.000

102.597

700

 

 

70005

Gospodarka mieszkaniowa

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

a)       wydatki bieżące

b)       wydatki majątkowe

72.000

 

72.000

52.000

20.000

710

 

 

71004

 

 

71095

Działalność usługowa

 
Plany zagospodarowania przestrzennego

a)       wydatki bieżące

 

Pozostała działalność

        a)     wydatki bieżące

56.000

 

55.000

55.000

 

1.000

1.000

750

 

 

 

 

 

 

75011

 

 

 

 

75022

 

 

75023

 

 

 

 

75095

Administracja publiczna

 
Urzędy wojewódzkie

a)       wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

 

Rady gmin

a)       wydatki bieżące

 

Urzędy gmin

a)       wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

b) wydatki majątkowe

Pozostała działalność

a) wydatki bieżące

1.546.100

 

108.700

108.700

 

101.500

 

75.000

75.000

 

1.300.400

1.280.400

 

962.000

20.000

62.000

62.000

751

 

 

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

a)       wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

 

1.600

 

1.600

1.600

 

1.400

754

 

 

75412

 

 

 

 

75414

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona  przeciwpożarowa

 

Ochotnicze straże pożarne

a)       wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń

 

Obrona cywilna

b) wydatki majątkowe

121.200

 

111.200

111.200

 

23.000

 

10.000

10.000

756

 

 

 

 

75647

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

 

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

a)        wydatki bieżące

w tym

wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń

 

 

138.000

 

138.000

138.000

 

18.000

757

 

 

75702

Obsługa długu publicznego

 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

a)       wydatki bieżące

10.000

 

10.000

10.000

758

 

 

75818

Różne rozliczenia

 
Rezerwy ogólne i celowe

a)       wydatki bieżące – rezerwa ogólna

24.656

 

24.656

24.656

801

 

 

80101

 

 

 

 

80104

 

 

 

 

 

80110

 

 

 

 

 

80113

 

 

 

 

80114

 

 

 

 

80146

 

Oświata i wychowanie

 

Szkoły podstawowe

a)       wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń

 

Przedszkola

a)       wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń

b)       dotacje

 

Gimnazja

a)       wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń

b) wydatki majątkowe

 

Dowożenie uczniów do szkół

a)       wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń

 

Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół

a)       wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

       a)     wydatki bieżące

5.662.506

 

3.179.394

3.179.394

 

2.496.030

 

467.299

467.299

 

206.740

219.330

 

1.726.341

1.486.341

 

1.245.141

240.000

 

82.650

82.650

 

2.650

 

177.500

177.500

 

148.860

 

29.322

29.322

851

 

 

85154

 

 

 

 

85156

Ochrona zdrowia

 
Przeciwdziałania alkoholizmowi

a)       wydatki bieżące

        w tym:

        dotacje

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

a)       wydatki bieżące

93.000

 

90.000

90.000

 

12.000

 

 

3.000

3.000

852

 

 

85213

 

 

 

85214

 

 

85215

 

 

85216

 

 

85219

 

 

 

 

85295

Pomoc społeczna

 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

a)       wydatki bieżące

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

a)       wydatki bieżące

 

Dodatki mieszkaniowe

a)       wydatki bieżące

 

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

a)       wydatki bieżące

 

Ośrodki Pomocy Społecznej

a)       wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń

 

Pozostała działalność

a)       wydatki bieżące

1.017.700

 

 

12.600

12.600

 

412.200

412.200

 

210.000

210.000

 

22.500

22.500

 

290.400

290.400

 

255.700

 

70.000

70.000

854

 

 

85401

 

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

 

Świetlice szkolne

a)       wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń

303.216

 

303.216

303.216

 

262.959

900

 

 

90001

 

 

90003

 

 

90004

 

 

90015

 

 

 

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

a)       wydatki majątkowe

 

Oczyszczanie miast i wsi

a)       wydatki bieżące

 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

a)       wydatki bieżące

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

a)       wydatki bieżące

 

 

953.500

 

410.000

410.000

 

170.000

170.000

 

43.500

43.500

 

330.000

330.000

 

 

 

 

921

 

 

92109

 

 

 

 

92116

 

 

 

 

 

92195

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

a)       wydatki bieżące

w tym:

dotacje

 

Biblioteki

a)       wydatki bieżące

w tym:

dotacje

b)    wydatki majątkowe

 

Pozostała działalność

        a)    wydatki majątkowe

359.600

 

196.600

196.600

 

196.600

 

118.000

118.000

 

114.000

4.000

 

45.000

45.000

926

 

 

92604

 

 

 

 

 

92605

 

 

92695

Kultura fizyczna i sport

 

Instytucje kultury fizycznej

a)       wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń

b)     wydatki majątkowe

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

a)       wydatki bieżące

 

Pozostała działalność

a)       wydatki majątkowe

 

537.160

 

477.160

226.180

 

113.000

250.980

 

50.000

50.000

 

10.000

10.000

 

 

Ogółem wydatki:

12.028.692

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

Zał. Nr 3

do Uchwały Nr XIV/96/2004

Rady Miejskiej

w Rudnik nad Sanem

z dnia 18 luty 2004 r.

 

Dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej zleconych gminie

na rok 2004.

 

Dział

Wyszczególnienie

Kwota  w zł.  PLN

750

Administracja publiczna

 

Urzędy wojewódzkie –dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich

 

58.000

 

 

58.000

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa – dotacja celowa naprowadzenie rejestru wyborców

1.600

 

 

 

1.600

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

Obrona cywilna – dotacja celowa

10.000

 

10.000

851

Ochrona zdrowia

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – dotacja celowa

3.000

 

 

3.000

852

Pomoc Społeczna

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – dotacja celowa

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

– dotacja celowa

 

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – dotacja celowa

 

Ośrodki pomocy społecznej – dotacja celowa

524.000

 

 

12.600

 

 

312.200

 

22.500

 

176.700

 

Ogółem:

596.600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał. Nr  4

do Uchwały Nr XIV/96/2004

Rady Miejskiej

w Rudniku nad Sanem

z dnia 18 luty 2004 r.

 

Wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej zleconych gminie

na rok 2004 r.

 

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota  w zł.  PLN

750

 

 

75011

 

 

 

Administracja publiczna

 

Urzędy wojewódzkie

a)       wydatki bieżące

w tym:

        wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

58.000

 

58.000

58.000

 

56.000

751

 

 

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

a)      wydatki bieżące

w tym:

        wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

 

1.600

 

 

1.600

1.600

 

1.400

754

 

 

 

75414

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

Obrona cywilna

a)     wydatki majątkowe

 

10.000

 

10.000

10.000

851

 

 

85156

Ochrona zdrowia

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

a)       wydatki bieżące

3.000

 

 

 

3.000

3.000

852

 

 

85213

 

 

 

 

85214

 

 

 

85216

 

 

85219

Pomoc Społeczna

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

       a)      wydatki bieżące

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

a)     wydatki bieżące

 

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

a)       wydatki bieżące

 

Ośrodki pomocy społecznej

a)       wydatki bieżące

w tym:

        wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

524.000

 

 

 

12.600

12.600

 

 

312.200

312.200

 

22.500

22.500

 

176.700

176.700

 

170.000

 

 

Ogółem:

596.600

 

 

 

 

 

Zał. Nr  5

do Uchwały Nr XIV/96/2004

Rady Miejskiej

w Rudniku nad Sanem

z dnia 18 luty 2004 r.

 

Przychody związane z finansowaniem wydatków nie mających pokrycia

 w planowanych dochodach oraz rozchody związane ze spłatą rat pożyczek i kredytów

 

 

Rozchody

 

§

Wyszczególnienie

Kwota w zł. PLN

Plan

992

Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych

442.238

 

Z tego:

200.000 zł.   – spłata rat kredytu zaciągniętego w BS Tarnobrzeg na rozbudowę publicznego gimnazjum w Rudniku nad Sanem

  92.238 zł.   – spłata pożyczki zaciągniętej w WOŚiGW w Rzeszowie na budowę kanalizacji sanitarnej w Rudniku nad Sanem w 2001 roku (umowa Nr 38/01/T/P).

150.000 zł.  – spłata pożyczki zaciągniętej w WOŚiGW w Rzeszowie na budowę kanalizacji                    w 2003 roku (umowa Nr 8/03/T/P)

 

 

Przychody

 

§

Wyszczególnienie

Kwota w zł.   PLN

Plan

952

Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym

758.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał. Nr  6

do Uchwały Nr XIV/96/2004

Rady Miejskiej

w Rudniku nad Sanem

z dnia 18 luty 2004 r.

 

Zestawienie zadań inwestycyjnych na 2004 r.

realizowanych poza programami inwestycyjnymi

 

L.P.

Dział

Rozdział

Nazwa zadania

Kwota w zł.    PLN

Plan

1.

700

70005

-          wykup terenów pod drogi gminne

20.000

2.

750

75023

-          zakup komputerów dla potrzeb urzędu

20.000

3.

754

75414

-          zakup sprzętu komputerowego do zarządzania kryzysowego

 

10.000

4.

801

80110

-          Budowa gimnazjum w Rudniku nad Sanem

 

240.000

5.

900

90001

-     Opracowanie dokumentacji technicznej na

       kanalizację sołectwa Przędzel

 

150.000

6.

921

92195

-          Adaptacja budynku gminnego na placówkę kultury

 

45.000

 

 

 

Ogółem:

485.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 


 

Zał. Nr  6a

do Uchwały Nr XIV/96/2004

Rady Miejskiej

w Rudniku nad Sanem

z dnia 18 luty 2004 r.

 

Wykaz limitów wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych

 

L.p.

Nazwa i cel programu

Nazwa zadania

Jednostka realizująca zadanie

Okres realizująca program

Łączne nakłady finansowe na program

Limity wydatków w latach 2004-2006

Wysokość limitów w latach

Źródło finansowania

I

Budowa infrastruktury technicznej w gminie Rudnik nad Sanem.

Cel – poprawa stanu sanitarnego (ochrona środowiska).

1.     Budowa kanalizacji sanitarnej
w dzielnicy Stróża.

2.     Budowa kanalizacji sanitarnej
w Rudniku nad Sanem

UGiM Rudnik nad Sanem

 

UGiM Rudnik nad Sanem

2004

 

2005-2006

  260.000

 

1.200.000

2004-260.000

 

2005-600.000

 

2006-600.000

 

120.000-Fundusz Współpracy

140.000 - Budżet Gminy

300.00 – Budżet Gminy

300.000 – pożyczka

300.000 – Budżet Gminy

300.000 - pożyczka

Cel –poprawa stanu zdrowotnego ludności rozwój gospodarczy gminy

1.   Budowa sieci wodociągowej
w Rudniku nad Sanem 
ul. Mickiewicza
i sołectwo Chałupki

2.   Budowa sieci wodociągowej
w Rudniku nad Sanem

UGiM Rudnik nad Sanem

 

 

UGiM Rudnik nad Sanem

2004

 

2005-2006

 

  625.202

 

 

1.200.000

 

 

2004-625.202

 

2005-600.000

 

2006-600.000

 

 

 

625.202 – Budżet Gminy

w tym pożyczka 532.000

300.000 – pożyczka

300.000 – Budżet Gminy

300.000 – Budżet Gminy

300.000 - pożyczka

Cel – poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach – rozwój gospodarczy i turystyczny

1.    Budowa dróg
– droga gminna
ul. Kordeckiego

UGiM Rudnik nad Sanem

2004

   102.597

2004 – 102.597

 

102.597,39 – Budżet Gminy

RAZEM:

w latach 2004 – 2006

3.387.799

 

 

 

Informacja dodatkowa

1. W zadaniu „budowa sieci wodociągowej Rudnik – Chałupki limit wydatków ulegnie zwiększeniu po otrzymaniu promesy „SAPARD” na kwotę 840.000 zł.

2. W zadaniu „budowa drogi gminnej ul. Kordeckiego limit wydatków ulegnie zwiększeniu po otrzymaniu promesy „SAPARD” na kwotę 286.380 zł.

 

 

 

 

II

 

 

Budowa infrastruktury turystycznej
i społecznej w gminie Rudnik nad Sanem  Cel-rozwój gospodarczy gminy, uatrakcyjnienie turystyczne gminy

 

     1. Modernizacja

         istniejącej       bazy

          turystycznej

   a) remont     zaplecza

       hotelowego

UGiM Rudnik nad Sanem

 

 

2004

          -2006

  248.980

 

 

2004 -126.000

          122.980

 

Budżet gminy

,,Sapard”

 

 

     b) remont             hali 

          sportowej

 

 

UGiM Rudnik nad Sanem

 

 

 

2004

          -2006

 

727.000

 

 

 

 

2004 -     2.000

2005 - 315.000

           315.000

 

2006 - 48.000

           47.000

 

Budżet gminy

Budżet gminy

MENiS

 

Budżet gminy

Fundusze MENiS

2.    Południowa Strefa Aktywności Społecznej  - wieś Kopki

  a)  budowa    zbiornika

       rekreacyjnego
       z         infrastrukturą

      techniczną

UGiM Rudnik nad Sanem

2004

        - 2006

 

530.000

 

 

2004 –  10.000

2005 –  70.000

           190.000

 

2006 –  70.000

           190.000

 

Budżet gminy

Budżet gminy

Fundusze UE

 

Budżet gminy

Fundusze UE

b) modernizacja boiska

     sportowego
     z              zapleczem

     sanitarnym

UGiM Rudnik nad Sanem

2005

50.000

2005 – 15.000

            35.000

Budżet gminy

Fundusze UE

c) remont budynku biblioteki i świetlicy z adaptacją pomieszczeń na zbiory tradycji wikliniarskich

UGiM Rudnik nad Sanem

2006

50.000

2006 – 15.000

            35.000

Budżet gminy

Fundusze UE

 

 

3.Północna Strefa  Aktywności Społecznej – wieś Przędzel

 

a) modernizacja biblioteki
z zagospodarowaniem terenu

 

UGiM Rudnik nad Sanem

2004

        - 2006

 

105.000

2004 –  4.000

 

2005 –21.000

           80.000

Budżet gminy

 

Budżet gminy

Fundusze UE

 

b) modernizacja boiska sportowego, zaplecza sanitarnego
i urządzenie placu zabaw dla dzieci

UGiM Rudnik nad Sanem

2006

145.000

2006 – 25.000

          120.000

 

Budżet gminy

Fundusze UE

 

                                                Ogółem nakłady na program:

 

1.855.980

 

 


 

Zał. Nr 6b

do Uchwały Nr XIV/96/2004

Rady Miejskiej

w Rudniku nad Sanem

z dnia 18 luty 2004 r.

 

Plan wydatków na rok 2004

na zadania realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych

 

I – Program pn. ,,Budowa infrastruktury technicznej w gminie Rudnik nad Sanem – 987.799 zł

     w tym na zadanie:

     - budowa wodociągu  -  625.202 zł

    (dz. 400 rozdz. 40002)

    - budowa drogi            -  102.597 zł

    (dz. 600 rozdz. 60016)

   - budowa kanalizacji   -  260.000 zł

   (dz. 900 rozdz. 90001)

 

 

II – Program pn. ,,Budowa infrastruktury turystycznej i społecznej w gminie Rudnik nad Sanem – 264.980 zł

      w tym na zadanie:

      - modernizacja biblioteki  -  4.000 zł

     (dz. 921 rozdz. 92116)

     - modernizacja bazy turystycznej  -  250.980 zł

     (dz. 926 rozdz. 92604)

    - budowa zbiornika rekreacyjnego z infrastrukturą techniczną  -  10.000 zł

    (dz. 926 rozdz. 92695)
Zał. Nr  7

do Uchwały Nr XIV/96/2004

Rady Miejskiej

w Rudniku nad Sanem

z dnia 18 luty 2004 r.

 

Plan

Przychodów i wydatków zakładów budżetowych (w zł.)

na 2004 r.

 

Stan funduszu obrotów na początku roku

Przychody

W tym dotacja

Wydatki

Stan funduszu obrotowego na koniec roku

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudniku nad Sanem

2.000

1.066.600

109.200

1.064.200

4.400

 

 

 

 

Plan

Przychodów i wydatków środków specjalnych (w zł)

 

 

Stan funduszu obrotów na początku roku

Przychody

Wydatki

Stan funduszu obrotowego na koniec roku

Stołówki szkolne (dz. 854 rozdział 85401)

100

144.200

144.100

200

 

 

 

 

Plan

Przychodów i wydatków funduszy celowych ( w zł. )

na 2004 r.

 

 

 

 

Nazwa funduszu

Stan środków na początku roku

Przychody

Wydatki

Stan środków na koniec roku

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

 

 

5.000

 

 

 

11.500

 

 

 

16.000

 

 

 

500

 

 

 

 


 

Zał. Nr  8

do Uchwały Nr XIV/96/2004

Rady Miejskiej

w Rudniku nad Sanem

z dnia 18 luty 2004 r.

 

Plan

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych

plan na 2004 r.

 

 

L.P.

Nazwa zakładu

Zakres dotacji

Kwota dotacji

 

1.

 

Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Rudniku nad Sanem

 

 

Dopłata do 1m3 wody pitnej – 0,84 zł

109.200

 

 

 

 

Zakresem dotowania objęto planowane do sprzedaży w 2004 roku w gminie Rudnik nad Sanem 130.000 m3 wody pitnej.

 

130.000 x 0,84 = 109.200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał. Nr  9

do Uchwały Nr XIV/96/2004

Rady Miejskiej

w Rudniku nad Sanem

z dnia 18 luty 2004 r.

 

Plan

 dotacji dla gminnych

instytucji kultury

na 2003 r.

 

L.P.

Dział

Nazwa instytucji

Kwota dotacji

 

1.

2.

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Miejski Ośrodek Kultury w Rudniku nad Sanem

Biblioteka publiczna w Rudniku nad Sanem

 

196.600

114.000

 

 

Razem:

310.600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał. Nr  10

do Uchwały Nr XIV/96/2004

Rady Miejskiej

w Rudniku nad Sanem

z dnia 18 luty 2004 r.

 

Plan

Dotacji dla przedszkola niepublicznego Sióstr Służebniczek

w Rudniku nad Sanem

na 2004 r.

 

L.P.

Dział

                 Rozdział

Nazwa

Kwota dotacji

Przeznaczenie

1.

801

                 80104

Przedszkole Niepubliczne

„ Ochronka ”

219.330

Bieżące utrzymanie        i prowadzenie przedszkola

 

 

 

 

 

 

Plan

Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczonych

do sektora finansów publicznych

i nie działających w celu osiągnięcia zysku

na 2004 r.

 

 

 

 

 

                     Dział                                                                                                                       Plan

               

851                                                                                                                                                                                    12.000

 

z tego:

kwotę     9.000 zł.                  -              zaplanowano na dotacje dla podmiotów realizujących zada-

nia własne gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu

                              

                               kwotę     3.000 zł.  -              zaplanowano na dotacje realizujących zadania własne gmi-

ny w zakresie kultury i sztuki.

 

 

 

Podmiot udostępniający:
Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
Informację wytworzył:

Informację wprowadził:

Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2004-02-27
Data ostatniej zmiany:
2004-02-27

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2010-04-26 10:47:34, zmian dokonał(a): Grzegorz Hammer

WCAG 2.0 (Level AA)