Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

Ikona statystyk

Stanowisko pracy do spraw kadr i administracyjno-gospodarczych

Ikona statystyk

Do zadań stanowiska pracy do spraw organizacyjnych, kadrowych
i gospodarczych należ w szczególności:

1.     prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz aktami osobowymi pracowników,

2.     organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników,

3.     przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy,

4.     zapewnienie warunków do przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników mianowanych Urzędu,

5.     przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych
i przedkładanie ich do wstępnej aprobaty Sekretarzowi Gminy,

6.     zapewnienie warunków do prowadzenia działalności socjalnej Urzędu jako pracodawcy,

7.     przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,

8.     prowadzenie ewidencji czasu pracy,

9.     współpraca ze stanowiskiem pracy księgowości budżetowej w zakresie kompletowania wniosków emerytalno – rentowych,

10. prowadzenie rejestru Zarządzeń Burmistrza,

11. prowadzenie rejestru skarg i wniosków,

12. prenumerata prasy, czasopism i dzienników urzędowych,

13. prowadzenie ewidencji pieczęci urzędowych oraz ich przechowywanie,

14. protokołowanie spotkań organizowanych przez Burmistrza,

15. prowadzenie archiwum zakładowego,

16. analiza kosztów utrzymania Urzędu oraz dbałość o terminowość opłat
z tym związanych,

17. zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt biurowy oraz materiały biurowe i kancelaryjne,

18. prowadzenie magazynu materiałów biurowych i kancelaryjnych,

19. zapewnienie ochrony informacji niejawnych,

20. ochrona systemów i sieci informatycznych,

21. kontrola informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,

22. okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,

23. szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Podmiot udostępniający:
Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
Informację wytworzył:

Informację wprowadził:

Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2005-03-02
Data ostatniej zmiany:
2005-03-02

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2010-04-26 10:47:34, zmian dokonał(a): Grzegorz Hammer

WCAG 2.0 (Level AA)