Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

Ikona statystyk

Uchwała Nr XXIII/162/2005 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 3 lutego 2005 r.

Ikona statystyk

 

 

 

w sprawie: budżetu gminy na rok 2005.

 

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 pkt. 9 lit. „d”, pkt. 10 i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 109 ust. 1, art. 122, art. 124, art. 128 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późn. zmianami)

Rada Miejska w Rudniku nad Sanem uchwala co następuje:

 

§ 1

 

1.        Ustala się dochody budżetu gminy na 2005 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
 w wysokości 13.373.510,90 zł.

        w tym:

a)       dochody  związane  z  realizacją zadań  z  zakresu administracji  rządowej i innych zleconych Gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w wysokości 1.721.242 zł.

 

2.        Ustala się wydatki budżetu gminy  na 2005 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
 w wysokości 16.935.648 zł.

                w tym:

a)       wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie
ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały 1.721.242 zł.

 

3.        Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3.562.137,10 zł.

 

4.        Ustala się spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 897.848,90 zł.

 

5.        Źródłem sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 4.459.986 zł, w tym deficytu budżetu w wysokości 3.562.137,10 zł ustala się pożyczkę i kredyt
bankowy.

 

6.        Przychody związane z finansowaniem wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach
w wysokości 4.459.986 zł w tym deficytu w wysokości 3.562.137,10 zł oraz rozchody związane ze spłatą
kredytów i pożyczek określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

1.        Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 20.745 zł.

 

§ 3

 

1. Ustala się szczegółowy podział wydatków inwestycyjnych zg. z zał. Nr 6 w  tym wydatki związane
 z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w wysokości 4.730.393 zł z tego na:

- program pn. ,,Budowa infrastruktury technicznej w gminie” 4.296.176 zł

Dz. 400 40002        -              1.503.276 zł

Dz. 900 90001        -             2.792.900 zł

- program pn. ,,Budowa infrastruktury turystycznej i społecznej w gminie” 434.217 zł

Dz. 921 92195    -  434.217 zł 

2. Ustala się w dziale 600 ,,Transport i łączność” rozdział 60014 ,,Drogi publiczne powiatowe” wydatki
 w kwocie 50.000 zł na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Nisku na modernizację chodników
w Rudniku nad Sanem.

 

 

§ 4

 

1.        Ustala się plan przychodów zakładu budżetowego w wysokości 1.247.200 zł. i wydatków w wysokości 1.245.075 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 5

 

Ustala się plan przychodów funduszy celowych w wysokości 15.000 zł i wydatków w wysokości 23.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 6

 

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 100.000 zł
i wydatki na zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi na 2005 rok na kwotę 100.000 zł.

 

§ 7

 

 

Ustala się dotację przedmiotową dla ZGKiM w Rudniku nad Sanem w wysokości 116.200 zł. na pokrycie różnicy cen wody dla odbiorców grupy taryfowej I (zg. z zał. Nr 10).

 

§ 8

 

Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 320.058 zł.

w tym:

-          Biblioteka Publiczna                          112.000 zł.

-          Miejski Ośrodek Kultury                  208.058 zł.

 

§ 9

 

Ustala się dotację z budżetu gminy na realizację zadań własnych przez inne podmioty w wysokości 230.047 zł. (zał. Nr 11, 12)

w tym:

-      dla przedszkola „Ochronka” (niepubliczne)                      -              218.047 zł.

-          na zadania wynikające z Gminnego programu

        profilaktyki i przeciwdziałanie alkoholizmowi    -                12.000 zł.

 

§ 10

 

1.        Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem do dokonywania przeniesień
planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem dokonywania zmian
wysokości wydatków majątkowych.

 

§ 11

 

1. Ustala się maksymalną wysokość kredytów i pożyczek zaciąganych przez Burmistrza Gminy w roku
      budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu gminy na kwotę 700.000 zł.

 

§ 12

 

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem do zaciągnięcia długu związanego
z finansowaniem wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 4.459.986 zł.
i spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości 897.848,90 zł.

 

 

 

 

§ 13

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem.

 

 

§ 14

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zał. Nr 1

do Uchwały Nr XXIII/162/2005

Rady Miejskiej

w Rudnik nad Sanem

z dnia 3 lutego 2005 r.

 

 

 

Plan dochodów Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem

na rok 2005

 

 

Dział

Wyszczególnienie

Plan

na 2005 rok

020

Leśnictwo

- czynsze za dzierżawę obwodów łowieckich

 

1.700

 

Razem dział:

1.700

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- wpłaty mieszkańców gminy na budowę wodociągu

- środki z programu  ,,Sapard”

 

30.000

496.848,90

 

Razem dział:

526.848,90

700

Gospodarka mieszkaniowa

-   wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych i najmu majątku gminy

 

-   wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości gminy

 

-   wpływy ze sprzedaży majątku gminy

 

-   odsetki

 

70.000

 

10.000

 

150.000

 

2.000

 

Razem dział:

232.000

710

Działalność usługowa

-dotacja celowa na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień z organ. adm. rządowej

 

 

20.000

 

Razem dział:

20.000

750

Administracja publiczna

-    dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (USC, sprawy obywatelskie i OC)

 

-    wpływy z opłat za specyfikacje

 

-    5% - dochód budżetu państwa /za wydawanie dowodów osobistych/

 

 

59.551

 

2.000

 

1.100

 

Razem dział:

62.651

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców)

 

 

 

1.591

 

Razem dział:

1.591

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-  dotacja celowa na zakupy sprzętu do zarządzania kryzysowego

 

7.000

 

Razem dział:

7.000

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

-   wpływy z podatku rolnego

 

-   wpływy z podatku leśnego

 

-   wpływy z podatku od nieruchomości

 

-   wpływy z podatku od środków transportu

 

-   wpływy z podatku od spadków i darowizn

 

-   wpływy z podatku od posiadania psów

 

-   wpływy z opłaty targowej

 

-   wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

 

-   wpływy z opłaty skarbowej

 

-   wpływy za czynności cywilnoprawne

 

-   wpłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 

-   udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

 

-   udział w podatku dochodowym od osób prawnych

 

-   odsetki od nieterminowej realizacji zobowiązań podatkowych

 

-   wpływy z karty podatkowej

 

 

230.000

 

48.000

 

1.465.000

 

32.000

 

2.000

 

2.000

 

85.000

 

6.000

 

30.000

 

70.000

 

100.000

 

1.394.697

 

100.000

 

20.000

 

3.000

 

Razem dział:

3.587.697

758

Różne rozliczenia

- część oświatowa subwencji ogólnej

 

- część wyrównawcza subwencji ogólnej

 

-   część równoważąca subwencji ogólnej

 

-   wpływy z odsetek bankowych

 

3.904.826

 

1.935.866

 

501.926

 

20.000

 

Razem dział:

6.362.618

801

Oświata i wychowanie

-   wpływy z najmu majątku szkół

 

-   odsetki bankowe

 

-   wpływy z opłat za przedszkole

 

- pozostałe dochody (odszkodowanie z PZU)

 

4.000

 

1.600

 

9.000

 

90.000

 

Razem dział:

104.600

851

Ochrona zdrowia

- dotacja celowa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

 

 

1.000

 

Razem dział:

1.000

852

Pomoc społeczna

-   wpływy za usługi opiekuńcze

 

-   odsetki bankowe

 

-   różne opłaty

 

- dotacja celowa na  ,,świadczenia rodzinne”

 

-   dotacja celowa na wypłatę zasiłków i zapomóg

 

-   dotacja celowa na utrzymanie OPS

 

- dotacja celowa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

 

4.700

 

1.000

 

200

 

1.529.700

 

444.700

 

192.800

 

 

19.800

 

Razem dział:

2.192.900

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

- wpłaty za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych

 

 

102.905

 

Razem dział:

102.905

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-   wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji

 

 

150.000

 

Razem dział:

150.000

926

Kultura fizyczna i sport

 

-    wpływ z dzierżaw i najmu

 

-    pozostałe wpływy - różne

 

 

15.000

 

5.000

 

 

 

Razem dział:

20.000

 

Ogółem dochody

13.373.510,90

 

 


Zał. Nr 2

do Uchwały Nr XXIII/162/2005

Rady Miejskiej

w Rudnik nad Sanem

z dnia 3 lutego 2005 r.

                                       

 

Plan wydatków budżetowych na 2005 r.

 

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Plan na

2005 rok

010

 

 

01030

Rolnictwo i łowiectwo

 

Izby rolnicze

        a) wydatki bieżące

5.000

 

5.000

5.000

400

 

 

40002

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

 

Dostarczanie wody

a)       wydatki bieżące

       w tym dotacja przedmiotowa

b)       wydatki majątkowe

1.619.476

 

1.619.476

116.200

116.200

1.503.276

600

 

60014

 

 

60016

 

 

60095

Transport i łączność

Drogi publiczne powiatowe

       a) wydatki majątkowe – pomoc finansowa dla Starostwa

 

Drogi publiczne gminne

a)       wydatki bieżące

 

Pozostała działalność

       a) wydatki majątkowe

230.000

50.000

50.000

 

100.000

100.000

 

80.000

80.000

700

 

 

70005

Gospodarka mieszkaniowa

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

a)       wydatki bieżące

25.000

 

25.000

25.000

710

 

 

71004

 

 

71035

 

 

71095

Działalność usługowa

 
Plany zagospodarowania przestrzennego

a)       wydatki bieżące

 

Cmentarze

a)       wydatki bieżące

 

Pozostała działalność

        a)     wydatki bieżące

56.000

 

35.000

35.000

 

20.000

20.000

 

1.000

1.000

750

 

 

 

 

 

 

75011

 

 

 

 

75022

 

 

75023

 

 

 

 

75095

Administracja publiczna

 
Urzędy wojewódzkie

a)       wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

 

Rady gmin

a)       wydatki bieżące

 

Urzędy gmin

a)       wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

        b) wydatki majątkowe

Pozostała działalność

        a) wydatki bieżące

1.519.464

 

111.961

111.961

 

106.000

 

75.000

75.000

 

1.312.503

1.306.503

 

961.000

6.000

20.000

20.000

751

 

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

a)       wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

1.591

 

1.591

1.591

 

1.400

754

 

 

75412

 

 

 

 

75414

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona  przeciwpożarowa

 

Ochotnicze straże pożarne

a)       wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń

 

Obrona cywilna

b) wydatki majątkowe

121.536

 

114.536

114.536

 

36.300

 

7.000

7.000

756

 

 

 

 

75647

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

 

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

a)        wydatki bieżące

w tym

wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń

 

 

120.000

 

120.000

120.000

 

20.000

757

 

 

75702

Obsługa długu publicznego

 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

a)       wydatki bieżące – wydatki  na obsługę długu

30.000

 

30.000

30.000

758

 

 

75818

Różne rozliczenia

 
Rezerwy ogólne i celowe

a)       wydatki bieżące – rezerwa ogólna

20.745

 

20.745

20.745

801

 

 

80101

 

 

 

 

80104

 

 

 

 

 

80110

 

 

 

 

 

80113

 

 

 

 

80114

 

 

 

 

80146

 

Oświata i wychowanie

 

Szkoły podstawowe

a)       wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń

       b) wydatki majątkowe

Przedszkola

a)       wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń

b)       dotacje

 

Gimnazja

a)       wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń

b) wydatki majątkowe

 

Dowożenie uczniów do szkół

a)       wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń

 

Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół

a)       wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

       a)     wydatki bieżące

5.418.067

 

3.144.257

2.982.257

 

2.479.603

            162.000

508.088

508.088

 

262.361

218.047

 

1.489.687

1.478.687

 

1.295.874

11.000

 

76.000

76.000

 

2.700

 

184.035

184.035

 

163.133

 

16.000

16.000

851

 

 

85154

 

 

 

 

85156

Ochrona zdrowia

 
Przeciwdziałania alkoholizmowi

a)       wydatki bieżące

        w tym:

        dotacje

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

a)       wydatki bieżące

101.000

 

100.000

100.000

 

12.000

 

 

1.000

1.000

852

 

 

85212

 

 

 

 

 

85213

 

 

 

85214

 

 

85215

 

 

85219

 

 

 

 

85295

Pomoc społeczna

 

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społecznego

a)         wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej

a)       wydatki bieżące

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

a)       wydatki bieżące

 

Dodatki mieszkaniowe

a)       wydatki bieżące

 

Ośrodki Pomocy Społecznej

a)       wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń

 

Pozostała działalność

a)       wydatki bieżące

2.687.551

 

 

1.549.746

1.549.746

 

42.380

 

 

19.800

19.800

 

544.700

544.700

 

200.000

200.000

 

300.105

300.105

 

262.835

 

73.200

73.200

854

 

 

85401

 

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

 

Świetlice szkolne

a)       wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń

417.847

 

417.847

417.847

 

293.099

900

 

 

90001

 

 

90003

 

 

90004

 

 

90015

 

 

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

a)       wydatki majątkowe

 

Oczyszczanie miast i wsi

a)       wydatki bieżące

 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

a)       wydatki bieżące

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

a)       wydatki bieżące

 

 

3.522.900

 

2.922.900

2.922.900

 

200.000

200.000

 

50.000

50.000

 

350.000

350.000

921

 

 

92109

 

 

 

 

92116

 

 

 

 

92195

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

a)       wydatki bieżące

w tym:

dotacje

 

Biblioteki

a)       wydatki bieżące

w tym:

dotacje

 

Pozostała działalność

        a)    wydatki majątkowe

754.275

 

208.058

208.058

 

208.058

 

112.000

112.000

 

112.000

 

434.217

434.217

926

 

 

92604

 

 

 

 

92605

Kultura fizyczna i sport

 

Instytucje kultury fizycznej

a)       wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

a)       wydatki bieżące

285.196

 

233.696

233.696

 

124.451

 

51.500

51.500

 

 

Ogółem wydatki:

16.935.648

 


 

 

Zał. Nr 3

do Uchwały Nr XXIII/162/2005

Rady Miejskiej

w Rudnik nad Sanem

z dnia 3 lutego 2005 r.

 

 

 

Plan

Dochodów związanych z realizacją  zadań z zakresu

administracji rządowej zleconych gminie

na rok 2005

 

 

        

 

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota  w zł.  PLN

750

 

 

75011

Administracja publiczna

 

Urzędy wojewódzkie –dotacja celowa z budżetu

państwa na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich

 

 

 

 

59.551

 

751

 

 

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa – dotacja celowa naprowadzenie rejestru wyborców

 

 

 

 

 

1.591

754

 

 

75414

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

Obrona cywilna – dotacja celowa na wydatki majątkowe

 

 

7.000

851

 

 

85156

Ochrona zdrowia

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – dotacja celowa

 

 

 

 

1.000

852

 

 

85212

 

 

85213

 

 

85214

 

 

Pomoc Społeczna

 

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne

i rentowe z ubezp. społecznego

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

 

 

 

1.529.700

 

 

19.800

 

102.600

 

 

 

Ogółem:

1.721.242

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał. Nr  4 

do Uchwały Nr XXIII/162/2005

Rady Miejskiej

w Rudniku nad Sanem

z dnia 3 lutego 2005 r.

 

 

Plan

Wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej zleconych gminie

na rok 2005

 

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota  w zł.  PLN

750

 

 

75011

 

 

 

Administracja publiczna

 

Urzędy wojewódzkie

a)       wydatki bieżące

w tym:

        wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

 

 

59.551

59.551

 

58.000

751

 

 

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

a)      wydatki bieżące

w tym:

        wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

 

 

 

 

1.591

1.591

 

1.400

754

 

 

 

75414

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

Obrona cywilna

a)     wydatki majątkowe

 

 

 

7.000

7.000

851

 

 

85156

Ochrona zdrowia

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

a)       wydatki bieżące

 

 

 

 

1.000

1.000

852

 

 

85212

 

 

 

 

 

85213

 

 

 

 

85214

 

 

 

 

 

 

Pomoc Społeczna

 

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emeryt.

i rentowe z ubezp. społecznego

       a)      wydatki bieżące

       w tym:

       wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

       a)      wydatki bieżące

 

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

a)     wydatki bieżące

 

 

 

 

1.529.700

1.529.700

 

22.334

 

 

 

19.800

19.800

 

 

102.600

102.600

 

 

 

Ogółem:

1.721.242

 

Zał. Nr  5

do Uchwały Nr XXIII/162/2005

Rady Miejskiej

w Rudniku nad Sanem

z dnia 3 lutego 2005 r.

 

 

 

 

 

Przychody związane z finansowaniem wydatków nie mających pokrycia

 w planowanych dochodach oraz rozchody związane ze spłatą rat pożyczek i kredytów

 

 

 

Rozchody

 

§

Wyszczególnienie

Kwota w zł.   PLN

Plan

 

992

 

Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych

 

897.848,90

 

Z tego:

100.000       spłata rat kredytu zaciągniętego w BS Tarnobrzeg na zadanie inwestycyjne w roku 2004

 

 55.000 zł –         spłata pożyczki zaciągniętej w WOŚiGW w Rzeszowie na budowę sieci wodociągowej z przyłączami domowymi dla miejscowości Chałupki oraz Rudnik nad Sanem ul. Mickiewicza  (umowa Nr 90/2004/GW/T/P).

 

   246.000 zł  – spłata pożyczki zaciągniętej w WOŚiGW w Rzeszowie na budowę kanalizacji  w 2003 roku  (umowa Nr 8/03/T/P)

             

                     496.848,90 zł – spłata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania budowa sieci wodociągowej
        z przyłączami   domowymi dla miejscowości Rudnik nad Sanem ul. Mickiewicza
        i miejscowości Chałupki   (na przyrzeczone umową ,,SAPARD”)

 

 

Przychody

 

§

Wyszczególnienie

Kwota w zł.   PLN

Plan

952

Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym

 

4.459.986

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał. Nr  6

do Uchwały Nr XXIII/162/2005

Rady Miejskiej

w Rudniku nad Sanem

z dnia 3 lutego 2005 r.

 

 

 

 

 

 

Zestawienie zadań inwestycyjnych na 2005 r.

 

 

I – Zadania inwestycyjne realizowane poza wieloletnimi programami inwestycyjnymi

 

L.P.

Dział

Rozdział

Nazwa zadania

Kwota w zł.    PLN

Plan

1.

600

60095

 

-- budowa parkingu w Rudniku nad Sanem

80.000

2.

750

75023

- zakup programu komputerowego LEX

6.000

3.

754

75414

- zakup zestawu łączności do zarządzania kryzysowego

 

7.000

4.

801

80101

 

 

 

80110

a) wykonanie dachu na budynku dachu szkoły podstawowej Nr 1 w Rudniku

b) wykonanie c.o. w szkole podstawowej w Kopkach (łącznik)

- prace budowlane w gimnazjum

 

132.000

 

30.000

11.000

5.

900

90001

- opracowanie dokumentacji technicznej kanalizacji Sołectwa Przędzel

 

130.000

 

 

 

Razem:

396.000

II – Inwestycje realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych

 

L.P.

Dział

Rozdział

Nazwa zadania

Kwota w zł.    PLN

Plan

1.

400

 

40002

- - rozbudowa sieci wodociągowej w Rudniku nad Sanem

1.503.276

2.

900

90001

- rozbudowa  kanalizacji sanitarnej w Rudniku nad  Sanem

   i miejscowości Chałupki

 

2.792.900

3.

921

92195

- adaptacja budynku komunalnego na ,,Centrum
   Wikliniarstwa  w Rudniku nad Sanem”

 

434.217

 

 

 

Razem:

4.730.393

. Nr  6a do projektu

 

r 

Zał. Nr  7

do Uchwały Nr XXIII/162/2005

Rady Miejskiej

w Rudniku nad Sanem

z dnia 3 lutego 2005 r.

 

 

Plan

Przychodów  i wydatków zakładów budżetowych (w zł.)

na  2005 r.

 

 

Stan funduszu

obrotów na

początku roku

Przychody

W tym dotacja

Wydatki

Stan funduszu

obrotowego na

koniec roku

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudniku nad Sanem

2.000

1.247.200

116.200

1.245.075

4.125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

Zał. Nr  8

do Uchwały Nr XXIII/162/2005

Rady Miejskiej

w Rudniku nad Sanem

z dnia 3 lutego 2005 r.

 

 

 

 

 

Plan

dotacji dla gminnych

instytucji kultury

na 2005 r.

 

 

L.P.

Dział

Nazwa instytucji

Kwota dotacji

 

1.

2.

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Miejski Ośrodek Kultury w Rudniku nad Sanem

Biblioteka publiczna w Rudniku nad Sanem

 

208.058

112.000

 

 

Razem:

320.058

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał. Nr  9

do Uchwały Nr XXIII/162/2005

Rady Miejskiej

w Rudniku nad Sanem

z dnia 3 lutego 2005 r.

 

 

 

 

 

Plan

Przychodów  i wydatków funduszy celowych ( w zł. )

na 2005 r.

 

 

 

 

Nazwa funduszu

Stan środków na początku roku

Przychody

Wydatki

Stan środków na koniec roku

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej

 

10.000

 

15.000

 

23.000

 

2.000

 

 

 

Przychody funduszu

-          Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego                            -                              13.500

-          Wpływy z WFOŚ                                                               -                                1.500

15.000

 

 

 

 

Planowane wydatki

-          Dofinansowanie konkursów o tematyce ekologicznej                                3.000

-          Zakup krzewów i kwiatów na zieleńce                                                                           2.000

-          Dofinansowanie akcji sprzątanie świata                                                                       2.000

-          Dofinansowanie do zakupu pojemników na śmieci                                                 16.000

            23.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             Zał. Nr  10

do Uchwały Nr XXIII/162/2005

Rady Miejskiej

w Rudniku nad Sanem

z dnia 3 lutego 2005 r.

 

 

 

 

 

 

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych

plan na 2005 r.

 

 

L.P.

Nazwa zakładu

Dział

Zakres dotacji

Kwota dotacji

1.

Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Rudniku nad Sanem

400

Dopłata do 1m3 wody pitnej – 0,83 zł

116.200

 

 

 

 

Zakresem dotowania objęto planowane do sprzedaży w 2005 roku w gminie Rudnik nad Sanem 140.000 m3 wody pitnej.

 

 

140.000 x 0,83 = 116.200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał. Nr  11

do Uchwały Nr  XXIII/162/2005

Rady Miejskiej

w Rudniku nad Sanem

z dnia 3 lutego 2005 r.

 

 

 

 

 

Plan

Dotacji dla przedszkola  niepublicznego Sióstr Służebniczek

w Rudniku nad Sanem

na 2005 r.

 

 

L.P.

Dział

                 Rozdział

Nazwa

Kwota dotacji

Przeznaczenie

1.

801

                 80104

Przedszkole Niepubliczne

„ Ochronka ”

218.047

Bieżące utrzymanie
 i prowadzenie

 przedszkola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał. Nr  12

do Uchwały Nr XXIII/162/2005

Rady Miejskiej

w Rudniku nad Sanem

z dnia 3 lutego 2005 r.

 

 

 

 

 

Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczonych

do sektora finansów publicznych

i nie działających w celu osiągnięcia zysku

na 2005 r.

 

 

                     Dział                                                                                                                       Plan

               

851                                                                                                                                                                                    12.000

 

z tego:

kwotę     9.000 zł.                 -              zaplanowano na dotacje dla podmiotów realizujących
                                           zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu

                              

                               kwotę     3.000 zł.  -              zaplanowano na dotacje realizujących zadania własne
                                                                                              gminy w zakresie kultury i sztuki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający:
Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
Informację wytworzył:

Informację wprowadził:

Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2005-02-10
Data ostatniej zmiany:
2005-02-23

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2010-04-26 10:47:34, zmian dokonał(a): Grzegorz Hammer

WCAG 2.0 (Level AA)